Vuurproef voor de vroedschap r 29 Jeugd ge meen te raad Elf vroede vaderen in spe poseerden met hun secre taresse in de stedelijke raadzaal met een waardig heid als gold het een staat sieportret van de Heren Zeventien. „Wat men in zijn jeugd wenst, heeft men in zijn ouderdom volop". Als men Goethes diepzinnige uitspraak ook op de verlangens van onze jeugdgemeenteraad van toepassing zou mogen brengen, staat Schiedam nog veel goeds te wachten! Unaniem hebben deze dertien politici-in-spe zich onlangs uitgesproken voor de bouw van een cultureel centrum, waar het thans over zovele, vaak moeilijk verkrijgbare, lokaliteiten verspreide stedelijke culturele leven een nieuw onderdak en daarmee een grote stimu lans ten goede zou kunnen krijgen. Men wist echter dat hoewel de noodzaak onloochenbaar is het maar een fictief plan was, verdedigd door een daartoe aangezochte en al even fictieve wethouder. Diens functie in het dagelijkse leven had evenwel al even weinig van doen met zijn pleiterschap hier als het eigen initiatief van de jeugdgemeenteraad met een soort verborgen opinieonderzoek naar zulk een plan, zoals sommigen ten on rechte meenden te kunnen onderstellen. Dat was dan woensdagavond 20 maart. Wie weet welke belangwekkende ideeën de jeugdige raadsleden in de volgende vier zittingen van dit jaar nog te berde zullen brengen Schiedams verlanglijstje is zo lang! Doch was deze wens en zijn de toekomstige suggesties voor de gemeente eigenlijk wel van wezenlijk belang? Het zijn rubber- kluiven, waar men in kan bijten als oefening. Immers, al kun je nooit weten waar een jonge rank zelf nog eens wortel schiet, het lijkt ons dat het bestaan van deze raad zelf en de kennelijke wens van de raadsleden om later eens een politiek woordje in een overheidscollege te mogen meespreken, veel belangrijker is. Dan wordt ook het ietwat eigengereide van wat er in zo'n spiegel- raad wordt gezegd, meer aanvaardbaar. Het feit telt, niet de wijze. Ook onze stad heeft in navolging van Gouda, Vlaardingen, Rotterdam, dus een instituut, waar jonge mensen die zich voor de politiek en ons gemeentelijke bestel interesseren, zich kunnen bekwamen in het debatteren met andere jongeren dan van hun eigen club. Jongeren, die uit een geheel andere politieke vereniging of levensbeschouwelijk milieu komen. Die evenals zij het initiatief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam gretig hebben aan gegrepen om in het sfeervolle kastanjebruin van de echte raadzaal in een soort politieke cursus als voorproefje én vuurproefje hun jeugdig ongeslagen idealisme aan de openbaarheid te toetsen. De onafwendbare werkelijkheid komt later.E, Cultureel centrum: oude vrome wens! Dat de Schiedamse Gemeenschap enkele jaren geleden en de Jeugd gemeenteraad thans niet de eerste waren, die over de noodzaak van een cultureel centrum voor onze stad dach ten, moge blijken uit het volgende: ,,ln Schiedam is niet beschikbaar een gebouw, geschikt voor toneel-, zang- of muziekuitvoeringen. Voor een ge meente met ruim 38.000 zielen is dat een onhoudbare toestand. Het intellec tuele leven wordt verstoord, het ver enigingsleven ernstig belemmerd. Het ligt op de weg van het gemeentebe stuur in de behoefte aan een flink en modern ingerichte gehoorzaal te voor zien". Aldus een adres o.m. der vereniging Kunst aan het volk aan de Gemeente raad uit april '19. Naar aanleiding hier van schreef de Schiedamsche Courant van 22-4-'19: Er moet een gebouw komen, waarin aan het publieke leven een behoorlijk onderdak wordt ge boden. Het blad betoogde voorts dat het niet nodig was, dat het ge meentebestuur die zaak op zich nam; het particuliere initiatief had slechts zijn steun nodig. Het blad stelde voor een commissie uit de inwoners samen te stellen. Blijkbaar zag het college van B. en W. wel iets in die suggestie. Althans in oktober kwamen op uitno diging van de toenmalige wethouder P. de Bruin in het stadhuis een aantal ingezetenen bijeen om de mogelijkheid van stichting te bespreken. Men besloot een commissie te benoemen voor het ontwerpen van een plan en het opstel len van een begroting. Waarop de dood zacht was. B. KEDDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 9