DE TENNISBAL nam een hoge vlucht 123 Wie op een zomeravond of op een zondag eens door het Sterrebos of over de Spieringshoek fietst of wandelt kan daar vaak het droge tikken van kaatsende tennis ballen horen. Daar liggen immers Schiedams lawn- tennisbanen, waarop van 1 april tot 1 oktober deze ideale zomersport beoefend wordt. Tennis is een sport, die vooral de laatste jaren een enorme vlucht heeft heeft genomen en die steeds meer in de belangstelling komt te staan, Schiedam niet uitgezonderd. De Engelse majoor WINGFIELD zal wel nooit bevroed hebben, dat het spel, waarop hij in 1874 patent aanvroeg, zo populair zou worden, ,,Lawn- tennis" noemde hij het, omdat het op een grasbaan (lawn) gespeeld moest worden, in tegenstelling tot het veel oudere Engelse tennis, dat binnenshuis tegen een muur beoefend werd. Het lawn-tennis, welke officiële benaming eigen lijk alleen nog in Engeland gebruikt wordt, kwam reeds spoedig ook op het vasteland van Europa in gebruik en zo werd in 1899 in ons land de Neder landse Lawn Tennis Bond opgericht, welke in 1939 het predicaat Koninklijke kreeg. De Fédération Internationale zag in 1912 het licht. HEIN IN 'T HOL was degene, die in Schiedam de grote stoot gaf tot de meer algemene beoefening van dit spel. Hij maakte in 1910 een cementen ten nisbaan, waarop gespeeld kon worden. Zeven jaar later volgden de eerste grasbanen in het Sterrebos. Het eerste en tot nu toe enige voor Schiedam grote banencomplex kwam tien jaar geleden tot stand, toen de heer W. H. A. Blaisse, die reeds lang met plannen voor tennisbanen rondliep, met de werkzaamheden van het tennispark aan de Spieringshoek begon. Dat gebeurde in de hitte golfmaanden juli en augustus van 1947. In april van het jaar daarop konden acht banen officieel in gebruik worden genomen. Later kwam er nog een negende bij. Sindsdien is de belangstelling voor de tennis sport nog aanmerkelijk vooruitgegaan en verschil lende personeelsverenigingen zijn er reeds toe over gegaan regelmatig te tennissen. Ook de Schiedam- se Huisvrouwen Vereniging komt vaak naar de banen van de heer Blaisse, terwijl gedurende de weekends verscheidene Schiedamse Tennisclubs er hun wedstrijden spelen. Eens in het jaar, doorgaans in september, worden de traditionele baankampioenschappen gehouden. Dan heerst er grote drukte rond en op de banen, die dankzij een prachtige bebossing heerlijk be schut liggen tegen de dikwijls harde westelijke wind. Doorgaans worden tijdens deze baankam pioenschappen, die een week duren, ongeveer honderd partijen gespeeld. Dit toernooi is voor de c-klassers, die in onze stad het sterkst vertegen woordigd zijn, doch daarnaast wordt ook wel eens een invitatietoernooi gehouden zoals dit jaar, waaraan de weinige Schiedamse b-klassers en ook bekende Nederlandse a- en b-klassers deelnemen. De tennisbanen hebben eigenlijk een tweeledig doel, omdat de banen 's winters worden onderge spoten, zodat er bij vorst op geschaatst kan wor den. Ofschoon het natuurlijk niet in de bedoeling lag, is het nu toch zover gekomen, dat de heer Blaisse thans over de enige ijsbaan hier ter stede beschikt, want de baan van de Schiedamse IJsver eniging heeft met de komst van de torenflat aan de Spieringshoek opgehouden te bestaan en voor lopig schijnen nieuwe plannen geen levensvatbaar heid te hebben. Maar Schiedam heeft in ieder geval zijn tennisbanen en die zullen de eerste jaren wel niet verdwijnen, zo geloven en hopen talloze tennis sende stadgenoten! Hans Nieuwendijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 15