Sr It ie damse fir mee n s eh a p 9' 117 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Erevoorzitter: mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam. DAGELIJKS BESTUUR: M. Holl, voorzitter; F. A. de Wolff, secretaris; A. de Groot, penning meester; G. W. van Bergen Wal raven, A. L. J. Kunze, E. A. Leen- derts, mr. H. A. M. Roelants, leden. BESTUURSRAAD: N. J. J. van Baarle, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, M. den Boer-Bijl, K. J Heyboer, ir. W. E. Hoek, L. Kamp, C. Landsbergen, mej. A. E. D. Noordegraaf, W. C. Oranje, C. Rauws, A. M. Sunderman, B. Vincent en A. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE: P. Groenendaal, M. Holl, Pierre Janssen, P. Th. J. Kuyer en B. Vin cent. Eindredacteur: B. Evenhuis. Aan dit nummer werkten voorts mee: B. Kedde, Hans Nieuwendijk, en Wil J. Verkerk. Foto's, tekeningen: J. Meijer, J. van der Hoeven, Octave de Coninck, Gem. Archief, Chr. Breur, en B. Evenhuis. INHOUD: pag. Vakantieschool 115 Gemeenschapsleven 117 De Instuif 119 Hulde aan een honderdjarige 120 De tennisbal nam een hoge vlucht123 Prof. J. J. M. de Groot 124 Culturele spiegel 126 Etiket Schiedam127 Overneming van artikelen of foto's, ook van gedeelten, slechts toegestaan met bronvermelding. ABONNEMENTEN: f 3,per jaar of f 0,35 per nummer, voor buiten Schiedam f3,25 (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Ge meenschap). ADVERTENTIES: N.V. Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141 Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. -fc IN MEMORIAM. Op 7 juli j.l. overleed op bijna 76-jarige leeftijd na een langdurige ziekte de heer J. Keuning, die vele oud-leerlingen van h.b.s. en gymnasium zich nog zullen herinneren en aan wie zij vele verplichtingen hebben. Hij toch heeft met zijn veelomvattende kennis hen binnengeleid in de landen van onze aardbol en hun de weg gewezen over de zeven wereldzeeën: hij was hun leraar in aardrijkskunde van 1911 tot 1946. Maar niet alleen aan de middelbare-schooljeugd maakte hij zijn kennis dienstbaar, ook de weten schap der cartografie heeft hij aan zich verplicht. Talrijke vraagstukken be treffende oude kaarten heeft hij in gedegen publikaties tot oplossing gebracht en zijn faam als deskundige, vooral op het terrein der oude zee-cartografie, reikte tot ver buiten de landsgrenzen; hij onderhield relaties met vakgeleerden van naam in binnen- en buitenland en stelde hun steeds royaal de gegevens ter beschikking, die hij in zijn uitvoerig en punctueel bijgehouden kaartsysteem verzameld had gedurende vele jaren van volhardend onderzoek. Zijn publi katies en voordrachten vormen een indrukwekkende lijst; wij noemen slechts zijn zes werken van de Linschotenvereniging, zijn studies in het Tijdschrift van het Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en in het internationaal ge oriënteerde vaktijdschrift Imago Mundi. Hij was bij al zijn geleerdheid een eenvoudig, bescheiden man die, eenmaal gepensioneerd, teruggetrokken leefde, zich geheel wijdend aan zijn studie, zelfs gedurende zijn ziekte en daarbij met grote toewijding terzijde gestaan door zijn vrouw. De wetenschap der carto grafie heeft in onze stadgenoot een man verloren, die haar met toewijding heeft gediend en met waardevolle publikaties verrijkte. Op deze plaats mogen we ook stellig niet voorbijgaan aan het overlijden, einde juli, van de heer Joh. Nauman, die in Schiedam algemene bekendheid genoot als een der stuwende krachten van het culturele leven. Hij toch was mede-oprichter van de Schiedamse Kunstkring, waaraan hij als penningmeester vele jaren zijn krachten wijdde en waarvan hij sedert zijn aftreden in 1955 erelid werd. Ook in het sociale leven van Schiedam heeft wijlen de heer Nau man een groot aandeel gehad. JEUGDJOLIJT, het recreatielichaam dat in nauwe samenwerking met de sectie Jeugd van de S.G. de vrije-tijdsbesteding voor kinderen in de lange zomeravonden behartigt, vierde dit jaar zijn eerste lustrum. Ofschoon men in die vijf jaren veel en nuttig werk heeft verricht, is de promotor van Jeugd- Jolijt, de heer Karei Scholten sr., van mening dat er vooral in de wijken en met name op de woensdagmiddagen, nog veel meer kan geschieden. Maar gebrek aan leiders noopte tot beperking. Moge in het volgende* vijfjarenplan daarin verbetering komen! VOOR DE TONEELWEDSTRIJD, die in december zal beginnen, hebben zich thans zes verenigingen aangemeld: Utile Dulci, Brederode, S.O.T., Kunst na arbeid, Tot steun in de strijd en Comedia. De uitvoeringen, die op vrijdag avonden in Musis Sacrum zullen worden gegeven, staan weer onder de des kundige jury van de vorige keer, de heren Van der Loos, Everwijn en Reedijk. Er zijn drie prijzen beschikbaar, alsmede individuele en verenigingsprijzen voor bijzondere prestaties. DE EREPENNING is in de afgelopen periode één keer uitgereikt en wel voor de eerste keer aan een niet-Schiedammer: de poppenmaker Harry G. van Tussenbroek, die met zijn wonderlijke, maar uiterst kunstzinnige collectie stellig niet een gering steentje heeft bijgedragen aan het ongekende succes van de tentoonstelling in' het museum. BIJ DE VOORPLAAT In de zomer met een wollen das om! Tja, het was bepaald niet elke dag mooi weer, die deze jongens bij de Vakantieschool van de Schiedamse Gemeenschap in Duinrell doorbrachten. Verstandige ouders hadden hun maatregelen getroffen. Maar ge lukkig was het niet elke dag „huilen". De kinderen hebben volop genoten van de mooie omgeving, die voor spelen geschapen lijkt. En driemaal een week lang liepen honderden kinderen geen gevaar door het razende verkeer in Schiedam gegrepen te worden, driemaal een week lang konden zij hun uitingsdrang in de bossen botvieren en werd het stadsschoon voor al te grote overmoed gespaard, drie maal een week van de lange vakantie hadden vele ouders een grote zorg minder. Drie onbezorgde weken voor alle partijen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 9