r s\ De Schiedamse Gemeenschap V gemeenschapsleven 26 ORGAAN VAN DE STICHTING Jaargang 10, no. 2, april 1958 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Erevoorzitter: mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam. DAGELIJKS BESTUUR: M. HolI, voorzitter; F. A. de Wolff, secretaris; A. de Groot, penning meester; G. W. van Bergen Wal raven, A. L. J. Kunze, E. A. Leen- derts, mr. H. A. M. Roelants, leden. BESTUURSRAAD: N. J. J. van Baarle, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, M. den Boer-Bijl, K. J. Heyboer, ir. W. E. Hoek, L. Kamp, C. Landsbergen, mej. A. E. D. Noordegraaf, W. C. Oranje, C. Rauws, A. M. Sunderman, B. Vincent en A. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE: P. Groenendaal, M. Holl, Pierre Janssen, P. Th. J. Kuyer en B. Vin cent. Eindredacteur: B. Evenhuis Aan dit nummer werkten voorts mee: W. J. Bennis, B. Kedde, G. D. Lutke Meijer en W. J. Verkerk. Foto's, tekeningen: J. van der Hoeven, J. Rovers, Gem. Archief Schiedam, Archief Rotter- damsch Nieuwsblad, B. Evenhuis, Dick Simons en G. D. Lutke Meijer. ADVERTENTIES: N.V. Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141 Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. ABONNEMENTEN: f 4,per jaar of f 0,40 per nummer (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). INHOUD: pag. Gemeenschapsleven26 Wat gebeurt er met de oude stadskern 27 Loos alarm31 Stegen, sloppen en hofjes.32 Röntgenonderzoek van het jeugd „probleem" 35 Het huis 35 Culturele Spiegel 36 Bij de voorplaat 36 Geluidsinstallatie werd ge meenschapszaak 37 De komende feestdagen 37 Brief uit het Museum 38 Overneming van artikelen of foto's, ook van gedeelten, slechts toegestaan met bronvermelding. EEN BEKENDE en algemeen geachte figuur uit ons stedelijk leven is midden maart van ons heengegaan. Oud-commissaris van politie J. H. van Veen had ons politiekorps sedert de eerste wereld oorlog in een leidende functie gediend, waarbij zijn be noeming tot commissaris in 1945 een bekroning betekende. In 1952 met pensioen gegaan bleek de heer Van Veen een man, wiens belangstelling voor Schiedam bepaald niet aan zijn ambt gebonden was geweest, maar die ook daarna tot aan zijn dood onverflauwd interesse bleef koesteren voor alles wat met onze stad te maken had. NOG EEN VERSCHEIDEN dient gememoreerd: op de leeftijd van 89 jaar over leed oud-adjuncthavenmeester B. Jurgens, die vooral bij oudere stadgenoten bekend heid genoten heeft als onvermoeid ijveraar voor het stedelijk muziekleven en als dirigent van verscheidene koren en korpsen. HET R.K. GEMENGD KOOR is een nieuwe verschijning in de gelederen van onze zangverenigingen, dat enkele weken geleden met liefst vijftig geestdriftigen kon starten. Een verheugend geluid in deze tijd van opheffingen! HET BERUCHTE Schiedamse kwartiertje heeft een fervente bestrijder gevonden in het bestuur van de Kath. Kunstkring, dat na acht uur de deuren dicht laat gaan en laatkomers op een pauze laat wachten. Het schijnt in de praktijk al aardig ge werkt te hebben. DE VVV-SECTIE ziet met nieuwe moed de toekomst in: de gemeenteraad voteerde een verhoogde subsidie van f 1.000,En nu we het toch over geld hebben: de in schrijving voor de kermis (dit jaar op de Broersvest!) heeft plaats gehad en de zeer bevredigende belangstelling zal naar verwachting wel evenredig zijn aan die van het bezoek in augustus. ■fa DE SLOTAVOND van onze toneelwedstrijd (18 april in Musis Sacrum) genaakt onverbiddelijk. Of: eindelijk, zoals vele verenigingsleden zullen zeggen. Want de spanning over de uitslag is al sedert de eerste voorstelling op 15 november van het vorige jaar voelbaar. In ons volgende nummer zullen we op het een en ander terug komen. GIJS BERKELAAR, pseudoniem van een oud-stadgenoot, aan de lezers van het orgaan van onze Schiedamse Gemeenschap (sedert kort zijn de woorden De Stichting officieel voor de naam gevoegd) als dichter van menig stukje poëzie uit de oude doos bekend, heeft als „Piet Lut" bij Ons Leekespel in Bussum een dichtbundel laten ver schijnen onder de titel „Zon in het water". Welk water overigens niet Schiedams is, helaas, want men zal onze stad als onderwerp en inspiratrice er tevergeefs in zoeken. DE TENTOONSTELLING van de Sectie Culturele Ontwikkeling, in ons vorig nummer aangekondigd, is uitgesteld tot meerdere glorie van de komende Vakantie feesten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 4