Complete speeltuin! Dat is pas een cadeau 124 met ongeveer een miljoen mensen, waarvan Rotterdam het middelpunt vormt, het Rotterdam, hetwelk zijn laatste monumenten in 1940 verloor. Wie Rotterdam wil kennen, zoals het was, moet.naar Schiedam komen. Toeristisch gezien is de Ruïne van Mathenesse als het ware een lot uit de loterij, een bron. van inkomsten, welke de activiteit van een efficiënte V.V.V. volledig zou kunnen financieren ennog meer. Paviljoen? ^TRAKS zal ze niet ver van de grote verkeersweg komen te liggen, die via Rotterdam naar Hoek van Holland zal lopen. Er zijn voorts grootse plan nen voor een verbinding Noord-Zuid, met o.a. een tweede Maastunnel ter hoogte van Wilton. Volgens menselijke berekening zal er zich een verkeer ontwik kelen, dat genoeg toerisme zal kweken, om via een goede propaganda de Ruïne van Mathenesse tot iets te maken, dat velen even halt zal doen houden. We behoeven hier geen voorbeelden van elders aan te halen. Wel mogen we er terloops nog de aandacht op vestigen, dat het bouwen van een paviljoen of auto rusthuis de Ruïne van Mathenesse naar de grote ver keersweg toe zou kunnen halen en ditzelfde paviljoen of auto-rusthuis een roep tot ver over de grenzen zal kunnen verschaffen. Aangezien niets er op wijst, dat de gemotoriseerde vakanties in tal van vormen en van tal van landen uit zullen verminderen integen deel is het volstrekt niet vermetel, hierop optimis tische calculaties te baseren. Het zijn slechts enkele losse gedachten. Maar op grond hiervan zijn elders initiatieven ter hand geno men, die verrassende resultaten opleverden. K. H. n een afgeschermd hoekje van de grote speel plaats van de Technische School aan de Burge meester van Haarenlaan staan een grote draai molen, twee ijzeren wipplanken, een groot klim- rek en wat schommelbeugels. „Vreemd, de Technische School is toch geen kleuterschool meer", denkt men als men deze speeltuinattrac ties ziet. Doch men begrijpt alles als de heren Den Os en Vane, ontwerpers en plannenmakers van deze speeltuininventaris, vertellen dat de Technische School op 28 oktober aanstaande 50 jaar bestaat en dat bij die gelegenheid door de Technische School een complete speeltuin inventaris aan de Schiedamse Gemeenschap zal worden aangeboden. „We waren aan het piekeren wat we de school bij dit jubileum zouden aanbieden, dat is nu eenmaal gewoon te en omdat we geen zin hadden in een gebrand schilderd raam of een ander kunstwerk besloten we maar om voor het geld, dat het personeel had bijeen- gespaard, materialen aan te schaffen, waar de leer lingen iets van konden maken", zo vertelt de heer M. Vane, leraar houtbewerken en tevens bouwkundige. „De heer Den Os," zo gaat hij verder, „kwam op het idee om een speeltuininventaris te maken en die ergens te plaatsen, bij voorbeeld in Oosterhout bij het Schoolbuitenhuis. Maar omdat in Oosterhout niet ieder kind van deze speeltuin kan profiteren, hebben we ons in verbinding gesteld met de Schie damse Gemeenschap, die er direct enthousiast over werd en het geval overdroeg aan de heer J. J. Schipper van de Plantsoenendienst. De heer Schipper stelde voor om de speeltuin in het recreatieoord Kethel te plaatsen en wij gingen met dit voorstel akkoord". Zo is men op de Technische School al geruime tijd bezig met de constructie van een speeltuin, waarvan de waarde ver in de duizenden beloopt en zoals er in Schiedam nog geen staat. Hij zal namelijk bestaan uit een grote metalen draaimolen, een echte glijbaan (nog nooit vertoond in Schiedam) van 12 meter, een drietal klimrekken, 2 metalen wipplanten, twee traps gewijs oplopende duikelrekken en 12 schommels. Het geld hiervoor is bijeengebracht door het school- personeel en het schoolbestuur, het werk wordt verricht door de leerlingen in hun praktijklessen en de praktijkleraren in hun vrije uren of vrijgemaakte uren. De theorieleraren, die niets aan de vervaar diging kunnen bijdragen, helpen de praktijkleraren door lesuren van hen over te nemen. De heer M. Vane heeft alles ontworpen en getekend, in verband met licentierechten mag men namelijk geen bestaande modellen namaken. Alle onderdelen zullen in moderne kleuren geschilderd worden door de schilderafdeling onder leiding van de heer Van Zuuren. Op 29 oktober aanstaande zal het geheel aan de Schiedamse Gemeenschap worden overgedragen en daarna zal het waarschijnlijk een week worden gedemonstreerd op het Dr. Wibautplein. Daarna wordt alles naar het recreatieoord getransporteerd. Aad Wagenaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 12