„Gesel van de oorlog in het museum druk zijn op de bekende baan aan de Spieringshoek. Er waren dagen met 1500 schaatsers. Die lichte jaren waren steeds een bron waaruit de vasthoudende kern der vereniging weer nieuwe krach ten putte tot doorzetten. Wat wordt het nu? En zodanige kracht had zij enige jaren geleden meer dan nodig toen de mededeling kwam, dat de baan aan de Spieringshoek plaats zou moeten maken voor de bouw van een torenflat. Naast terreinverlies toch betekende dat hoge kosten voor een nieuwe baan elders. Niettemin, toen in 1956 de gemeente een gun stig terrein aan de Laan van Bol'es aanwees, toog de vereniging ogenblikkelijk aan het werk om te trachten het voor de baan benodigde kapitaal van f. 30.000, bijeen te brengen. De vreugde was echter kort van duur. Gemeen tewerken kwam n.l. vertellen, dat bedoeld terrein voor huizenbouw beschikbaar moest blijven. De hoop leefde weer op toen de gemeente de aan dacht vestigde op een gunstig terrein nabij het sportveldencomplex bij de Poldervaart. Echter.... dat terrein bleek geen gemeente-eigendom te zijn. En als waren de tegenslagen nog niet talrijk genoeg kwam de bestedingsbeperking daarop die completeren. Wat zal het worden? Een baan op de zandvlakte STOOM WASSERIJ CHEMISCHE WASSERIJ Westmolenstraat 16-18 Tel. 68519 Giro 267116 Bloemwerken Versieringen J. J. van Dijk Jr. Telef. 67690 Gerrit Verboonstraat 10 gecombineerd met een rolschaatsenbaanDe ligging zou o.i. bijzonder gunstig zijn. Wat er ook van zij, de S.IJ.V. verdient voor haar volharden onder zoveel tegenslagen de waardering van alle Schiedamse schaatsliefhebbers. Dat zulks op 25 september blijke! B. KEDDE. BARBAREN.... schreef Francisco de Goya, de grote Spaanse kunstenaar (1746-1828), onder deze ets uit zijn beroemde reeks ,,De rampen van de oorlog". Hoe hij en enkele andere kunstenaars de tragische barbarie van de oorlog in hun'kunst verbeeldden, toont de nieuwe expositie in het Stedelijke Museum, van 19 sep tember tot 19 oktober onder de veelzeggende titel ,,De gesel van de oorlog". De expositie, samengesteld uit prenten, omvat werk van Jacques Cal lot (17e eeuw), Otto Dix (Eerste Wereld oorlog), Picasso (Spaanse Burgeroorlog), Henry Moore (Tweede Wereldoorlog) en Goya (guerilla van de Span jaarden tegen de troepen van Napoleon).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 14