118 houden. Een werkelijk doelbewuste aanpak van het probleem van de besteding der vrije tijd kan deze sec tie tot één van de belangrijkste van de Schiedamse Gemeenschap maken. Maar dan moet men ook alles in volle realiteit onder ogen durven zien en het niet laten bij welwillendebesprekingen. Voor de dag komen, niet ééns maar telkens. Een alleraardigste vorm van zelfwerkzaamheid was de Hondenshow waar 80 deelnemertjes met hun aller eigenste straathond vol trots kwamen paraderen voor mensen die verstand van honden hebben en die menig kind een paar goede tips konden geven over de ver zorging van hun beste vriend. Trouwens het werk met de kinderen bleek dit jaar opnieuw een van de beste bewijzen van wat een Ge meenschap voor de gemeenschap kan betekenen. Met jeugdvoorstellingen en vakantiescholen werden niet minder dan bijna 12.500 Schiedamse kinderen bezig gehouden. Wij zijn zo vrij dat cijfer monumentaal te vinden, ook al liep de kaartverkoop voor de jeugdvoorstellin gen met enkele duizenden terug. (Er staat tegenover dat de belangstelling voor het Scapino-Ballet sterk toenam en in een tijd van zoveel domme vervlakking -lijkt dat allerverheugendst. Waar onze persoonlijke smaak ten dezen ook beslist niet uitgaat naar een ,,Zomer-Cocktail", stellen we niet zonder grimmige voldoening vast, dat het bezoek daaraan dit keer zeer gering was.) y\Js we dit schrijven is de zomertentoonstelling ,,Man en Paard" nog steeds gaande. We menen daarom dat het goed is, als we ons commentaar op deze gebeurtenis nog even opschorten. Uiteraard heeft deze tentoonstelling, dat kunnen we al wel vast zeg gen, geen verbijsterende poppendrommen getrokken. Gelet op de buitengewone ontvangst die de expositie in de gehele landelijke pers ten deel is gevallen, hoeft de conservator over het niveau van zijn werk geen nachten wakker te liggen. Wellicht zullen we echter met ons eindcommentaar hem nog enige schrik be zorgen. (In dreigen zijn wij altijd erg goed geweest.) Een merkwaardig cijfer tot slot van deze terugblik. De torenbeklimmingen stijgen letterlijk en figuurlijk nog altijd. Dit jaar klauterden niet minder dan 1841 Schiedammers naar de top. (Een 500 meerdan verleden jaar). De oorzaak? Met enige kwaadaardigheid merkte iemand op dat het veel Schiedammers kenne lijk gauw te benauwd wordt in hun eigen stad.... Mede gelet op de niet bepaald florissante resul taten van vakantiefeesten in omliggende gemeen ten leggen we moe, maar zeker niet helemaal onvoldaan de pen over dit feest neer. Het zal nu zaak zijn om binnenskamers met flinke zelf kritiek de zaak nader af te wegen en daarbij blijft het ook zaak om, moe of niet, de Schiedam se Gemeenschap energiek en volhardend voort te laten leven! Fijn was dat, de kermis terug in het HART van de stad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 6