Van strijdbaar begin €ew cfsmesnócUap cjroeit Wat ons blad ervan dacht Een werker van het eerste uur 110 Maart 1949 Schiedam werktmaar werkt niet samen. Daarom hebben wij gewerkt aan de totstandkoming van een Schiedamse Ge meenschap. April 1949 De Gemeenschapsgedachte leeft nog lang niet bij ieder. September 1949 Als een paal boven water staat het echter dat het, wanneer het Cultureel Centrum er eenmaal zal zijn, veel eenvoudiger zal zijn uitvoering te geven aan allerlei plannen en wensen, die reeds leven in de Gemeenschap en klaarblijkelijk ook onder de bevolking, dan thans het geval is. Februari 1950 .er is een grondslag gelegd, moeizaam en met veel pijn, maar hij is gelegd. Dit is een zaak die op lange afstand moet bekeken worden. De Grens-flat bestond slechts in het brein van enkelen, toen de S.G. werd gesticht. Op een andere pagina in dit nummer brengt Mr. J. W. Peek, burge" meester en tegelijkertijd ere-voorzitter van de Schiedamse Gemeen schap, tot uitdrukking dat de Schiedamse tijd van de heer Holl een bijzonder waardevolle periode was voor onze stad. Het kan geen kwaad er nog eens aan te herinneren, dat de heer Holl langer in Schiedam heeft gewerkt dan onze gemeenschap als stimulerende organisatie bestaat. Deze organisatie was een stoutmoedig denkbeeld van de wethouder van Culturele Zaken P. Alberts, die zijn ideeën omtrent zin en taak van een dergelijke gemeenschap met vuur en overtuigingskracht wist te ontvouwen. Alberts gaf de stoot aan het enthousiaste begin, verzamelde in het eerste uur figuren om zich heen van verschillende levensovertuiging, maar voortdurend ge- inspireerd door de liefde en belangstelling voor het leven in onze stad. De heer Edw. den Hoed werd secretaris van onze gemeenschap, A. de Groot penningmeester en voorts zetelden in het bestuur figuren als de huidige Prof. Mr. P. Sanders, de heren F. A. de Wolff en Mr. H. A. M. Roelants die samen met voorzitter Alberts en de heer Holl het dagelijks bestuur uitmaakten. Het was een van zelfsprekende zaak, dat de heer Holl van de partij was in dit eerste bestuur. Hij was in 1946 als onderwijs-inspecteur naar Schiedam ge komen, maar was tevens van gemeentewege belast met de behartiging van culturele zaken in onze stad. De Schiedamse Gemeenschap, die in 1948 werd opgericht, was dan ook als het ware het botertje waar de heer Holl met zijn neus wel in moest vallen. Van het begin af had hij voor zichzelf het paulinische Griek met de Grieken in het Maas- monds vertaald door Schiedammer met de Schiedammers te worden en aangezien de Gemeenschap mikte op het scheppen van een geeste lijk en vooral cultureel tegenwicht tegen of liever aanvulling op een sterk materieel technische ontwikkeling, scheen de heer Holl voorbestemd om als vice-voorzitter de gemeenschap met zijn uit- Mei 1950 Er is de overtuiging dat de Gemeenschaps gedachte groeiende is. Oktober 1950 (na de eerste vakantieweek) Zie je wel 't kan! November 1950 (ter gelegenheid van de oprichting van een Schiedamse V.V.V.) de bikkertjes: „Hoe vin jij de Schiedammers?"„Vol Vreemde Voor oordelen". Februari 1951 Het werk van de gemeenschap moet niet het werk van enkelen zijn; op die manier kan er nooit iets blijvends, iets groots worden tot stand gebracht. Dit kan alleen wanneer allen, hun verantwoordelijkheid beseffend, mee werken en, vooral, samenwerken. Februari 1951 Schiedam moet zijn Cultureel Centrum hebben, zo spoedig mogelijk! December 1951 Die Gemeenschap is er toch! Dan liever levend dan schijndood! Januari 1952 De Schiedamse Gemeenschap is de vita mine van de Stedelijke Gemeenschap. Januari 1952 Mr. Peek: Wil Schiedam voor de bevolking wat meer betekenen dan enkel een bestuurs lichaam, dan dient het te zijn een uitdrukkings wijze van een gemeenschap, gebaseerd op geestelijke en culturele grondslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 10