MA HET SlOTVUURW Korte balans van het Vakantiefeest 112 beurtenissen voor de samenleving organiseert. En eveneens kon toen al gezegd worden, dat de medewerking ook op financieel terrein dit jaar extra groot was. Ondanks sociaal toeris me en vakantie-uitkeringen, die het grootste percentage gezinnen in staat stellen er zelf eens op uit te gaan, is er blijkbaar voor het ver schijnsel vakantiefeesten een animo, die vrijwel alle lagen der bevolking in beweging brengt. Dit levert intussen nog geen ga rantie op voor het succes van de diverse programmapunten afzon derlijk. Er zijn blijkbaar evenementen, zoals het solistenconcours, die in de maand augustus zo'n beetje de rol van „displaced persons" vervullen. Zowel van de zijde van het publiek als van die van de deelnemers bleef de belangstelling aanzienlijk bene den de verwachtingen. Beter deden het de tentoonstel lingen „Werk onzer handen", die Tussen de opening van een licht- gemeenschap. Zoals reeds bij de ongeveer tweemaal zoveel bezoe- festijn en een even lichtende apo- ouverture van het festijn kon wor- kers ontving als de hobby-tentoon- theose met meer en onrustiger den opgemerkt, zijn de vakantie- stelling van 1958, en „Stoute kinde- muzikale" begeleiding ligt de scala feesten een bloeitijd van de gemeen- ren, zoete kinderen", die al bezit zij van feestelijke gebeurtenissen, die schapszin der burgerij die in hechte een iets minder populair karakter, onder de naam „Vakantiefeesten samenwerking allerlei prettige ge- toch op een grote toeloop kan bo- 1959" in de herinnering van vele Schiedammers zal blijven voort leven. Wanneer we proberen op deze pagina een voorlopige en schematische balans van de afge lopen vakantiefeesten op te maken, dan moet ons van het hart dat we eigenlijk aan een hachelijke onder neming bezig zijn. De impondera bilia bij feestelijkheden zijn legio en dat maakt het bijzonder gevaarlijk aan het welslagen er van conclusies te verbinden, die voor het toekom stig beleid bepalend kunnen zijn. Wat onder gegeven omstandighe den een succes is kan bij een gewij zigde constellatie een sof worden. Feestelijkheden vertonen in zoverre overeenkomst met een marktartikel als hun opgeld afhankelijk is van de ontmoeting van vraag en aanbod. Onaanvechtbaar en van belang ook voor de nabije toekomst lijkt ons de conclusie, dat het verschijnsel va- kantiefeest beantwoordde aan een sterke behoefte in onze stedelijke Twee vrijages uit de vakantie-revue Paris a Schiedam: lieftalligheid, tweetaligheid, worst en nog veel meer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 12