Jubileumjaar voor het Stedelijk Museum waal\de luótrum omgeven door guirlande van mani\eótatleó 114 Met een bijzonder interessante tentoonstelling van Schiedams kunst bezit zal het Stedelijk Museum rond Kerstmis het feit herdenken dat op 24 oktober 1899 de Raad besloot tot stichting van een plaatselijke Oudheidkamer, waaruit het Stede lijk Museum in zijn tegenwoordige opzet en vorm is ontstaan. Het zal verrassend zijn te zien hoeveel waar devol particulier kunstbezit in onze stad te vinden valt, tot en met oud en zeer zeldzaam porselein toe. De ca talogus van deze tentoonstelling be looft tegelijkertijd een belangrijk documentair boekwerk te worden, waarvan de uitgave door de Schie- damse Gemeenschap zal worden gefinancierd. Bij de jubileumviering zal ook een geschenk worden aan geboden, nl. een fonds tot aankoop van kunstwerken dat via een breed opgezette inzamelingsactie bijeen is gebracht. Rond dit centrale punt in de jubileumviering is een guirlande van exposities gepland, die het program ma van het Stedelijk Museum dit jaar een extra feestelijk en sterk karakter geven. Midden oktober start al een kleine expositie van werken van de dichter Lucebert, die tegenwoordig zijn vaardigheid niet enkel met de pen maar ook met het penseel uitleeft. Voorts zal in het museum een collectie van moderne expressionisten, waaronder een Per- meke en een groep Nederlandse expressionisten, samen met de ove rige bestanddelen van de collectie van de Leeuwardense chirurg Dr. Straat worden tentoongesteld. Deze verzameling, die voor het laatst zal te zien zijn, omdat ze in de nabije toekomst wordt ontbonden, en die tevens voor het eerst wordt ge- exposeerd, in samenwerking met het gemeentemuseum te Arnhem, omvat vele oude kunstvoorwerpen uit de 16e en 17e eeuw, waaronder tekeningen, schilderijen, en waar devol Chinees porselein, o.m. een prachtige collectie Tang-paarden. Nog steeds in het kader van de jubileumviering zullen in 1960 ten toonstellingen worden gehouden van de Schiedamse kunstenaarsver eniging S 45 en van meesterwerken uit Eindhovense particuliere verza melingen. Verder staan er op het programma een tentoonstelling ge wijd aan het werk van Floris Ver ster, een expositie van werken van jonge kunstenaars uit Joegoslavië en een grote zomertentoonstelling, die in samenwerking met de Fede ratie voor Gebonden Kunsten zal worden gehouden en die betrekking zal hebben op de vele manieren, waarop de mens met de dingen die hem omringen, kan leven. Ten slotte komt er een expositie van de grote Brabantse expressionist Herman Kruyder en tegen Kerstmis 1960 de expositie „De Stille Wereld van Eduard Karsen". Doel van al deze tentoonstellin gen is allereerst de aandacht te vestigen op het verzamelen van kunst in Nederland en vervolgens een zo rijk mogelijk beeld te geven uit de wereld der kunst. Conservator Janssen droomt ver der van een nieuwe historische op stelling op een thema uit Schiedams verleden. Hij meent dat na het suc ces van „Ach, tijd waar ben je ge bleven" een nieuwe poging tot een dergelijke tentoonstelling zeker de moeite waard is. Op het programma van de Ver eniging van Vrienden van het Ste delijk Museum staat weer een aantal concerten. Definitief vastgesteld zijn reeds het concert van de sopraan Elly Ameling, dat op zaterdag 10 oktober in de aula zal worden ge geven, en een Kerstconcert met harp, fluit en cello. Voorts zal de Vereniging van Vrienden de zeer begaafde spreker Ds. Fr. R. A. Henkels uit Heemstede uitnodigen om in oktober een in leiding te houden over het Isenhei- mer altaar. De Vereniging zal bij de opening van de Kersttentoonstel ling namens de burgerij het jubi leumgeschenk aanbieden, waarvan wij al spraken. Verder zal een avond gewijd wor den aan het thema „Verzamelen van kunst", dat door een verzame laar zelf zal worden behandeld. Het museum organiseert in sa menwerking met de Sectie Culturele Ontwikkeling van de Schiedamse Gemeenschap weer een viertal ont moetingen met de kunst, respectie velijk gewijd aan de onderwerpen: kinderen, de verbazingwekkende dieren, de soldaten en de wonder doeners. Als sprekers zullen optre den de conservator de heer P. Janssen en Drs. Theo van Velzen uit Breda. Er zal weer gewerkt worden met dubbele lichtbeelden en een uit gelezen selectie grammofoonplaten, die via de nieuwe platenspeel-instal- latie ten gehore zullen worden ge bracht. Dank zij de steun van de Schiedamse Gemeenschap zullen deze ontmoetingsavonden bijzonder goedkoop zijn. Per serie van 3 stuks bedraagt de prijs slechts f. 2, De ontmoetingen worden alle vier gehouden in de nieuwe zaal, die akoestisch en ruimtelijk daar voor beter geschikt is. In de pauze wordt er voor de aanwezigen koffie geschonken en deze kunnen dan gra tis de lopende tentoonstellingen be zichtigen. De ontmoetingen worden gehouden telkens op maandag avonden 19 oktober, 16 november, 18 januari en 15 februari om 20.15 uur. Ingevolge de wens van velen om meer chronologie in de gang door de kunsthistorie te brengen, zal in de kleine bovenzaal op een aantal woensdagavonden een reeks bijeen komsten worden georganiseerd, waarop verschillende sprekers op ongedwongen wijze opeenvolgen de episodes uit de kunsthistorie zullen doornemen, gesteund door lichtbeelden en muziek. Ten slotte zullen er opnieuw jeugdavonden worden gehouden, waarbij het in de bedoeling ligt het aandeel van de jeugd groter te maken. Het museum zelf neemt contact op met de jeugdorganisaties om zo veel mogelijk jongelui te be reiken. Tot zover de grote contouren van het museumprogramma. In een gidsje voor het komende seizoen zullen precieze bijzonderheden nog nader worden bekendgemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 14