Wie doet er mee? Stichting van een bejaardendienst r VJ 116 Dr. Nijenhuis stelt voor: Het is een probleem om er grijze haren bij te krijgen. We zitten tien minuten te luisteren naar de uiteen zetting van dokter W. T. P. Nijen huis over het bejaardenvraagstuk en zijn er tien jaar ouder van ge worden. Wij hebben duizelingwek kende cijfers gehoord omtrent het groeiend aantal bejaarden: nu zijn er 800.000 in Nederland, maar tegen de tijd, dat u en ik er ook toe behoren is het legertje van ouden van dagen aangegroeid tot 1.400.000, waarvan er 140.000 een plaatsje moeten hebben in een bejaarden pension of wat daarmee overeen komt en nog 30.000 in verpleeghui zen. En voor onze eigen stad is de situatie navenant: thans ca. 6.400 bejaarden, maar over enkele tien tallen jaren bijna het dubbele, van wie dan ongeveer duizend mensen ergens moeten worden onderge bracht in een tehuis of een onder komen met verpleging. Volgens dokter Nijenhuis komt Schiedam nu al honderden plaatsen in rusthuizen tekort en in 1980 zullen duizend be jaarde Schiedammers in tehuizen voor bejaarden moeten worden op genomen. Dokter Nijenhuis zet uiteen en bij onze lezers zal daarover nauwe lijks een andere mening bestaan dat ouden van dagen zo lang moge lijk zelfstandig moeten blijven. Man en vrouw, zolang ze zich nog zelf kunnen redden, samen hun eigen leventje leidend, hun eigen potje kokend en hun bedoeninkje redde rend. Zo wil ik en zo wilt u uw oude dag. En belandt men ten slotte in een rusthuis, dan moet het zo zijn, als in het St. Jacobsgasthuis: een eigen kamer met zoveel mogelijk vrijheid. En op de achtergrond de zekerheid, dat er hulp bij de hand is, wanneer er wat zou gebeuren. Natuurlijk elke kamer met alle ge riefelijkheden die juist voor bejaar den zo wenselijk zijn, zoals ook in de eigen woning, type Emmaflat, een keukentje moet zijn met liefst een elektrische kookplaat, geen drem pels waarover men kan struikelen, voldoende kastruimte voor de dier bare eigen dingen. Hulpbehoevende oudjes hebben vanzelfsprekend hun medische be handeling en soms ook hun para medische behandeling nodig, maar, zo vraagt dokter Nijenhuis zich af, laten we daarbij niet de zelfstandi gen vergeten! De gezonde bejaar den, die in hun eigen huisje wonen, zitten soms wat geïsoleerd: het ge vaar dreigt dat zij vereenzamen en ook.dat zij de zorg voor eigen gezondheid wat verwaarlozen. Dok ter Nijenhuis oppert voor hen een bejaardendienst volgens Engels voorbeeld: een maaltijdenteam, zoals particulieren dat ook in Haar lem hebben opgezet met steun van de gemeente een groep van men sen, die zich voornemen ervoor te zorgen, dat bejaarden die eraan toe zijn zich zelf te verwaarlozen, een warme maaltijd krijgen. Deze medicus heeft in kleinere kring er reeds een balletje over opgegooid en weerklank voor zijn plan gevon den. En hij stelt het nu in brede kring aan de orde: Welke particulieren, welke kerkelijke of sociale instelling of vereniging gevoelt behoefte hier aan mee te doen Behalve maaltijden voor hen, die daaraan behoefte hebben, zou men aldus de bejaarden weer in het leven betrekken. Er moet een regel matig contact met hen ontstaan, dat hun het gevoel geeft: Zie je nu wel, men is ons toch kennelijk nog niet vergeten. Volgens de zienswijze van de heer Nijenhuis zijn het de vrouwenorganisaties en de kruis verenigingen, die voor de adressen moeten zorgen en die het ijs moeten breken: het gaat erom de bejaar- MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOON KUNST, AFDELING SCHIEDAM EN OMSTREKEN Seizoen 1959/1960 Serie-concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 22 oktober: Fredell Lack, viool. Saint-Saëns nr. 3 in b. 10 december: Shura Cherkassky. Tweede pianoconcert van Tschaikowki in G. 14 januari: nog niet bekend. 4 februari: Salvatore Accardo, viool. Vioolconcert van Tschai- kowski. 3 maart: Hans Henkemans, piano. Mozart in G, K.V. 453. den een zinvolle oude dag te bezor gen zonder de vele kleine zorgen, die zo vaak de oude dag vergallen. De 65-jarigen van thans hebben de basis gelegd voor onze welvaart, ook door de opvoeding van hun kroost; het is duidelijk dat ze dus een mooie levensavond verdienen. En daarnaast moet dan gestreefd worden naar uitbreiding van het aantal passende woninkjes voor ouden van dagen, aangevuld door tehuizen voor hen die daaraan toe zijn. De hiervoor uitgegeven kosten zijn niet gauw te hoog, want, aldus dokter Nijenhuis, een ziekenhuisbed is heel wat kostbaarder, dan een gewoon bed in een bejaardenwo ning of een tehuis. Op het terrein van de bejaar denzorg ligt allereerst een taak voor het particulier initiatief, ter wijl de overheid stimulerend zal moeten optreden. Maar de nood is groot en zonodig zal de over heid zelf de zaken ter hand moeten nemen, zo besloot de heer Nijen huis. Nieuwe Christelijke Technische School Eind augustus werd de fraaie nieuwe Christelijke Tech nische School aan de nieuwe Damlaan geopend. De prak tijklokalen bieden een prachtig uitzicht op de oude stad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 16