De Sehiedamse Ge mee n s eh a p DE GEMEENSCHAP LEEFT 106 ORGAAN VAN DE STICHTING Jaargang 11, no. 5, september 1959 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Erevoorzitter: mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam. DAGELIJKS BESTUUR: F. A. de Wolff, voorzitter; E. A. Leenderts, secretaris; A. de Groot, penningmeester; G. W. van Bergen Walraven, A. L. j. Kunze, mr. H. A. M. Roelants, leden. BESTUURSRAAD: N. J. J. van Baarle, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, J. Bijloo, B. Drukker, K. J. Heyboer, Mr. F. van Heycop ten Flam, L. Kamp, P. Th. J. Kuyer, C. Landsbergen, mej. A. E. D. Noordegraaf, C. Rauws, A. M. Sunderman, mevrouw M. A. C. Taverne-Van Campen, B. Vincent en A. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE: P. Groenendaal, M. Holl, Pierre Janssen, P. Th. J. Kuyer, mr. A. van Rooij, B. Vincent. Foto's in dit nummer van: Fotobureau Breur, e.a. ADVERTENTIES: N.V. Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141 Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. ABONNEMENTEN: f 4,— per jaar of f 0,40 per nummer (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). Hij tie voorplaat Een plensregen heeft het terras bij Europoort blank gezet, zo dat de rivier een invasie op het land schijnt ondernomen te hebben. Deze voortreffelijke foto verwierf in de Europoort- fotowedstrijd de tweede prijs in de afdeling beginners. Zij werd ingezonden door de heer F. J. A. Slieker.t Overneming van artikelen of foto's, ook van gedeelten, slechts toegestaan met bronvermelding. •fa DONDERDAG 27 AUGUSTUS heeft de afscheidsavond plaatsgehad, waarop de heer M. Holl de voorzittershamer overdroeg aan zijn opvolger de heer F. A. de Wolff. De bijeenkomst, die door tal van representanten van het Schiedamse ver enigingsleven werd bijgewoond, was uit de aard der zaak tevens een vergadering van de bestuursraad der Schiedamse Gemeenschap. Nadat de heer Holl in puntige bewoordingen bedankt had voor alle medewerking tijdens zijn voorzitterschap ondervonden en betoogd had niet allereerst de Gemeenschap te hebben geleid, maar meer te zijn geleid, droeg hij de voorzittershamer over aan de heer De Wolff, die uitvoerig en bewogen de heer Holl dankte voor al hetgeen hij voor de Gemeenschap en daarmee voor de Schiedamse bevolking had gedaan. De wethouder van culturele zaken, Mr. M. J. M. van Kinderen, huldigde de heer Holl in een typerende rede namens het gemeentebestuur wegens het door hem verrichte gemeenschapswerk, terwijl ten slotte de heer K. J. Heyboer met een korte toespraak de heer Holl als afscheids cadeau van de gehele Gemeenschap een radiotoestel aanbood en mevrouw Holl in de huldiging betrok onder het aanbieden van bloemen. Tot grote geestdrift van de aan wezigen kon nog worden meegedeeld, dat de zilveren erepenning van de Schiedamse Gemeenschap ter gelegenheid van de 400ste vergadering van het Dagelijks Bestuur op 13 juli jl. door burgemeester Mr. J. W. Peek aan de heer Holl is uitgereikt in tegen woordigheid van de wethouder van culturele zaken. De nieuwe voorzitter, de heer F. A. de Wolff, schetste in zijn aanvaardingsrede de ontwikkeling van de Schiedamse Gemeenschap tot een hecht gebouw met tot taak het stimuleren van het culturele leven te midden van een grootse ontwikkeling op materieel terrein en zei de hem toevertrouwde taak gaarne op zich te willen nemen, daarbij rekenend op de steun en samenwerking van allen die bij het leven van de Schiedamse Gemeenschap zijn betrokken. In de bijeenkomst werden voorts geïnstalleerd de nieuwbenoemde leden van de bestuursraad, de heren B. Drukker, Mr. F. van Heycop ten Ham en P. Th. J. Kuyer. OP DE LAATSTE AVOND waarop de eigen Schiedamse revue „Weet je nog wel" ten tonele werd gevoerd, is de zilveren erepenning van de Schiedamse Gemeenschap uitgereikt aan de heer M. A. A. de Jonge, de scheidende voorzitter van de Sectie Toneel, die vanaf 1948 lid van deze sectie is geweest en steeds de revue en toneel wedstrijden heeft gerund. In dit eigen milieu van haar man werd ook mevrouw De Jonge gehuldigd en werden haar bloemen overhandigd, niet omdat zij haar echt genoot zoveel heeft moeten missen maar omdat zij hem bij het gemeenschapswerk steeds terzijde heeft gestaan. De heer Holl reikt de zilveren ere-penning uit aan de heer De Jonge. jr IN MEMORIAM B. J. DE JONGH. Op 2 juli is in de leeftijd van 69 jaar overleden de heer B. J.de Jongh,oprichter en conservator van het Likeurmuseum aan de Lange Haven. Van een particuliere verzameling van monsterflessen voor gedistilleerde dran ken is zijn collectie uitgegroeid tot de stichting „Verzameling B.J. de Jongh", die ruim 5000 flesjes beheert. Schiedam dankt aan de arbeid van de overledene een beziens waardigheid die voor vele Nederlanders en zelfs buitenlanders een attractie werd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 6