253 Het personeel van de bank op de kiek in 1922. Van links naar rechts: C. Jansen, A. J. de Ko ning, M. Kooijnian, J. van Slobbe, J. L. Bosch, A. Bontebal, P. J. Baris, Corn. v. d. Dussen. Voor: H. Ververs, P. Sonneveld, J. Mulder, mej. A. v. Waart. Het personeel van Mees in 1935; er zjjn wat „oudgedienden" van 1922 by. Van links naar rechts: P. v. d. Gaag, B. Droge, W. v. d. Schalk, J. L. Bosch, P. J. Baris, J. v. Slobbe, J. Sonneveld, M. Kooijnian, G. Schram. Voor: mej. Ris, directeur C. v. d. Hammen, C. Jan sen, directeur P. I. J. Zwart, mej. Kramer. damse bijkantoor. De Schiedamsche Courant van 2 febru ari 1918 meldt de verplaatsing van het bijkantoor in Schie dam naar het thans nog gebruikte pand Nieuwe Haven 133. De heer Van der Hammen wordt de eerste direkteur van Mees' Schiedamse bijkantoor: goed gezien, een geboren Schiedammer, die zijn stad en haar inwoners goed kent. Overigens lijkt het mij wel van ondernemingsgeest getuigen om juist in dié jaren een bijkantoor te vestigen in een zo nabij gelegen stad. Want de eerste wereldoorlog is dan nog niet ten einde. Al is Nederland niet in de oorlog betrokken, de moeilijkheden zijn toch vele geweest en de toestanden zorgelijk op economisch en sociaal gebied. Helaas is er geen dossier „Stichting bijkantoor Schiedam" in Rotterdam bewaard gebleven. Het is misschien mogelijk dat de oor logsbrand van 1940 daaraan debet is. Slechts enkele archivalia uit de eerste jaren staan ons ten dienste. In de eerste plaats een circulaire in klein- kwarto formaat, waarbij het Schiedamse bijkantoor van R. Mees Zoonen zich aan Schiedam presenteert, ge- illustreerd met enkele aardige foto's. Dan veel interes santer het personeelsboekje van 1917 af: namen en geboortedata van de employés; aanvangssalarissen voor jongste bedienden f 25,per maandhet lijkt of we in een andere wereld levengeen door computers bewerkte personeelskaarten, maar een schrift, dat als enige luxe een stijve kaft heeft. De tegenwoordige direkteur van het Schiedamse bij kantoor, Mr. J. C. J. Pels Rijcken, is zo vriendelijk geweest mij circulaire en schrift ter inzage te geven en mijn aan dacht tevens te vestigen op het feit, dat de firma J. Mak Zoon van de Hoofdstraat nog in het bezit is van haar kas boek uit die jaren. Voor mij is zulks van belang, omdat zij het pand Nieuwe Haven 133 hebben verbouwd van herenhuis tot bank gebouw. De tegenwoordige firmant heeft mij het kasboek uit die jaren van voorheen (het Schiedamse telefoonnummer is dan nog 609!) thuisgebracht en ik heb er vele uren in gekeken. Wat het Schiedamse bijkantoor van R. Mees Zoonen betreft: de hele verbouwing heeft slechts ruim f 2.000,gekost. Typerend voor die tijd is ook de wijze, waarop de firmant de vader van de tegenwoordige de werkzaamheden van zijn knechts in zijn kasboek heeft opgenomen: het verrichte werk en hun voornamen. De gedachte komt in mij op: wat zou het goed zijn als nog meer Schiedamse oude bedrijven van niet al te grote omvang hun financiële administratie hadden bewaard: er is een schat aan gegevens over lonen en prijzen in te vinden! Maar laat ik niet afdwalen. Terug naar het Schiedamse bijkantoor van R. Mees Zoonen. In de Schiedamse Courant van 22 september 1942 wordt medegedeeld, dat op 1 oktober daarna volgende het 25 jaren geleden zal zijn dat de Firma R. Mees Zoonen in Schiedam een bijkantoor opende. In het nummer van 2 oktober 1942 van dezelfde courant komt het jubileum van daags tevoren ter sprake, nl. dat van het bijkantoor en van zijn direkteur, de heer C. van der Hammen. Het zijn maar enkele regels. Al waren de tijdsomstandigheden normaal geweest, dan had dit nog niet zulk een vreemde indruk gewekt. De heer Van der Hammen was een kundig maar stil en bescheiden mens, die niet veel waarde hechtte aan uiterlijk vertoon. Maar wij leefden toen in de tweede wereldoorlog onder de druk van Duitse overheersing met alle gevolgen vandien. De couranten hadden andere berichten door te geven. Zo in die van 2 oktober 1942de executie van 5 communistische verzetslieden, een Engelse aanval op Duitsland, „waar uit sluitend niet-militaire doelen werden geraakt", aanwijzing van nieuwe distributiebonnen, nieuwe voorschriften voor de handel in effecten. De bank van R. Mees Zoonen te Rotterdam en zijn bijkantoor in Schiedam hebben de oorlog overleefd. De herwonnen vrijheid gaf de banken weer meer mogelijk heden om initiatieven te ontplooien. En zo staat daar, op de hoek van de Nieuwe Haven en de B.K.-laan te Schiedam, nog het karakteristieke pand van het Schiedamse bijkantoor van Mees, gesticht in de eerste wereldoorlog. Het is de tweede wereldoorlog doorgekomen en sinds kort, in deze tijd van noodzakelijk geworden fusies, is het „Mees Hope" geworden. Het vijftigjarig bestaan van het Schiedamse bijkantoor is een gelukwens waard en tevens geeft het mij de gelegen heid om, als leek, vast te stellen, dat de banken in het algemeen niet alleen een ver-dienende, maar ook een dienende funktie hebben. Dienend ten aanzien van hun clientèle. En die clientèle zijn wijzelfde gemeenschap van mensen. In dit geval de Schiedamse gemeenschap. A. VAN DER POEST CLEMENT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 13