de schiedamse gemeenschap ZADKINE IN STED. MUSEUM "^ATERDAG 25 november 1967 overleed te Parijs de Franse beeldhouwer Ossip Zadkine. Zadkine behoorde tot de vernieuwers van de beeldhouwkunst van deze eeuw. Hij was een kunstenaar met een warm kloppend hart, de in spirator van vele jonge kunstenaars. Het Stedelijk Museum van Schiedam verkeert in de bevoorrechte positie een bijzonder interessant werk van zijn hand te bezitten, nl. „De terugkeer van de verloren zoon", ontstaan in 1953, een in ebbehout gehakte plastiek. Het Stedelijk Museum verkreeg dit magistrale beeld als geschenk in juni 1956 van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord N.V. te Schie dam, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. Er bestaat van dit beeld nog een exemplaar, in brons. Het bevindt zich te Tokio. 245 ORGAAN VAN DE STICHTING Jaargang 19, no. 10, jan. 1968 BUREAU Plantage, Schiedam, tel. 26 80 43 EREVOORZITTER H. Roelfsema, burgemeester van Schiedam. BESTUURSRAAD Dagelijks bestuur E. A. Leenderts, voorzitter; mr. J. C. J. Pels Rijcken, vice-voorz.; D. de Bruyn, secretaris; mr. H. A. M. Roelants, penningm.; A. L. J. Kunze; B. Drukker; P. Smit. LEDEN J. H. Blomsteel, A. F. van Dijk, J. v. d Griend, P. Groenendaal, A. de Jong A. J. de Jong, A. van Lingen, mevr A. H. Moll-Tromp, J. J. F. Morel, mej A. E. D. Noordegraaf, J. Paalman G. Pet, B. Stouthandel, A. M. Sunder man, mr. H. G. Ubbink, G. P. Verhuis- donk, B. Vincent, J. E. H. Wansink en A. M. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE P. van den Boom, B. Drukker, drs. G. van der Feijst, J. Paalman, mej. drs. C. D. Roeland, B. Vincent. ADVERTENTIES N.V. Kon. Nederl. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, tel. 26 02 60. Giro 5858. DONATIES minimaal f 6,per jaar. Losse num mers f 0,50 (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). INHOUD pag. Knokken voor een zwem bad in zuid 246-248 De toekomst van het gym nasium249-250 Van herenhuis tot bank gebouw 252-253 Hermes-DVS 254-256 AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: W. Ammerlaan, B. van Bochove, dr. L. W. Labordus, A. van der Poest Clement. FOTO'S: R. Collette, T. den Haan, N. van der Hoeven, L. H. Koster. Eindredactie en opmaak: A. WAGENAAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 5