I DE SLABAKKEN I VAN I ARENT KLOS Stedelijk Kunstbezit s I J 33 71QT de kleine collectie kunst nijverheid behoort een tweetal sla-bakken van de Schiedamse plateelbakker Arent Klos, die leefde in het laatste kwart van de 18e eeuw en die gedurende enige tijd in Schie dam zijn beroep als plateelbakker heeft uitgeoefend. Temidden van het aardewerk uit deze periode in de 18e eeuw neemt het aardewerk van Arent Klos een zeer aparte plaats in. Deze plaats dankt dit werk niet aan verfijnde vorm of beschildering, doch uitslui tend aan zijn zeldzaamheid. Bij het op schrift stellen van de belevenissen van Klos met zijn aardewerkfabriek, hetgeen geschiedde in 1966, kwamen enige bijzonderheden van Arent Klos en zijn werk te voorschijn. Deze ge gevens werden toen in een boekje over Arent Klos verwerkt. Enige exemplaren van dit boekje zijn nog in het Stedelijk Museum verkrijgbaar. Bepalen we ons nu tot de twee tot ons museumbezit behorende sla-bak ken. Bekijken we de bakken goed, dan zijn het grof gebakken, grof en grijsachtig geglazuurde vierkante bak ken, met eenvoudige versiering van bloemen (rozen en tulpen) en een ro caille motief in paars, geel, groen en blauw op wit fond. Beide slabakken zijn voluit gesigneerd, hetgeen niet al tijd bij de in totaal vijf stukken aar dewerk van Klos voorkomt. Onder de slabakken staat A. Klos Sdam, ter wijl op andere stukken aardewerk staat bijv. Schiedam (voluit) en A. Klos of alléén maar Sdam. Het is heel vreemd, maar na vele moeilijkheden die Klos had met zijn aardewerkfabriek welke volgens de aden stond: „over de Hoofdbrugge of desgenaamde Varken-Sluys, achter de Gronden en Erven bij Leeuwen- schild" of in topografie van onze stad over de Hoofdbrug bij de Fa briekstraat, wordt op 6 juli 1785 de gehele fabrieksvoorraad van Klos uit verkocht. Maar liefst 36 bladzijden zijn nodig om alle verkopen te regi streren: saladebakken, borden, scheer bekkens, kwispedoren enz., te veel om op te noemen. Van dit alles is tot op heden slechts een vijftal zaken achter haald. Mogelijk is niet al het werk door Klos gesigneerd en daarom als waar deloos na gebruik afgevoerd, mis schien vond men bij nader inzien ma teriaal en versiering niet mooi genoeg? We weten het niet, wat wel waar is, is dat het Stedelijk Museum met die twee slabakken een zowel bijzondere als curieuze aanwinst verkreeg toen men ze aankocht. Ze blijven in de stad waarin Klos enige tijd woonde en werkte, voor altijd bewaard als een getuigenis van zijn aanwezigheid. J. PAALMAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 13