de schiedamse gemeenschap Schiedam krijgt deze maand een structuurplan aangebo den. In dit april-nummer van ons maandblad besteden wij daar ruime aandacht aan. Op de pagina's 26 tot en met 29 licht Schiedams stedebouwkundige R. H. Fledderus zijn plan toe en op de drie volgende pagina's plaatst ge meentearchivaris drs. G. van der Feyst het plan in een historisch perspectief. De omslagfoto van dit blad is van Robert Collette. Met het thema „structuur" als opgave trok hij het gebied van „Schiedams toekomstige bebouwing" in. Hij trof zijn struc tuur tenslotte aan in het grillig scheurenpatroon van een stuk opgespoten land. Op de voorgrond twee paarde bloemen, ten teken dat het lente is. Dat is dan twee thema's in één klap. 25 ORGAAN VAN DE STICHTING Jaargang 20, no. 2, april 1968 BUREAU Plantage, Schiedam, tel. 26 80 43 EREVOORZITTER H. Roelfsema, burgemeester van Schiedam. BESTUURSRAAD Dagelijks bestuur E. A. Leenderts, voorzitter; mr. J. C. J. Pels Rijcken, vice-voorz.; D. de Bruyn, secretaris; mr. H. A. M. Roelants, penningm.; A. L. J. Kunze; B. Drukker; P. Smit. LEDEN J. H. Blomsteel, A. F. van Dijk, J. v. d. Griend, P. Groenendaal, A. de Jong, A. J. de Jong, A. van Lingen, mevr. A. H. Moll-Tromp, J. J. F. Morel, mej. A. E. D. Noordegraaf, J. Paalman, G. Pet, B. Stouthandel, A. M. Sunder- man, mr. H. G. Ubbink, G. P. Verhuls- donk, B. Vincent, J. E. H. Wansink en A. M. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE P. van den Boom, B. Drukker, drs. G. van der Feijst, J. Paalman, mej. drs. C. D. Roeland, B. Vincent. ADVERTENTIES N.V. Kon. Nederl. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, tel. 26 02 60. Giro 5858. DONATIES minimaal f 6,per jaar. Losse num mers f 0,50 (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). INHOUD pag. Structuurplan voor Schiedam 26-29 De ontwikkeling van Schiedam 30-32 Stedelijk kunstbezit 33 De Poldervaart 34-35 Martin Bressers 36-38 Schiedam 60 jaar 39-40 AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE W. Ammerlaan, B. van Bochove, drs. G. van der Feyst, R. H. Fledderus, J. Paalman, A. van der Poest Clement. FOTO'S Robert Collette, Ton den Haan, Richard Henke. EINDREDACTIE EN OPMAAK: A. Wagenaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 5