Een sliuchiuiplan voor ScNedam door R. H. Fledderus Foto'sRobert Collette 26 U een structuurplan voor de stad Schiedam ter kennis gebracht wordt aan de bevolking, lijkt het naast de kennisname van de inhoud, noodzakelijk te weten wat de oorzaak, de functie en de werking van een dergelijk plan is. Volgens artikel 7 van de wet op de ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad voor het grondgebied van de ge meente een structuurplan vaststellen, waarin de toekom stige ontwikkeling van de gemeente wordt aangegeven. Het zal duidelijk zijn, dat voordat van vaststelling sprake is veel werk gedaan moet worden om tot een door de raad aanvaardbaar plan te komen. Artikelen 7, 8 en 9 van de uitvoeringsvoorschriften van genoemde wet geven aan wat burgemeester en wethouders allemaal moeten doen om tot een goed gefundeerd plan te komen. Uit artikel 7 blijkt tevens dat een structuurplan niet een doel is, maar een middel ten behoeve van het beleid met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening en ont wikkeling: „Burgemeester en wethouders stellen ten be hoeve van een goede ruimtelijke ordening in het gebied der gemeente een onderzoek naar de bestaande toestand in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente". Een structuurplan is een beleidsstuk, een resultaat en een conclusie van een onderzoek, een „program voor de toekomst", zoals in de memorie van toelichting der wet is aangeduid. Essentieel voor een structuurplan is, dat het moet worden gezien als „een globale, de toekomstige ont wikkeling van een gemeente betreffende regeling, welke geen der burgers bindende voorschriften bevat", aldus het „commentaar" op genoemd artikel. Het is begrijpelijk dat, wanneer de ontwikkeling van een gemeente door niet te voorspellen omstandigheden een richting neemt die niet overeenkomt met de verwachtingen, neergelegd in het structuurplan, het gemeentebestuur zijn beleid aan ver anderde omstandigheden zal moeten aanpassen. Dit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 6