STRUCTUURPLAN 28 betekent dan niet, dat het structuurplan daardoor onbruik baar wordt: altijd zal dit plan als een soort ideaalbeeld en richtsnoer de bestuurderen voor ogen moeten staan. Een richtsnoer, de richting van het beleid aangevend, mag evenwel nooit star of hinderlijk zijn. Teneinde onverwachte problematieken te kunnen opvangen heeft een structuur plan het grote voordeel van flexibiliteit. Vandaar dat het geen „der burgers bindende" voorschriften bevat. Dat neemt echter niet weg dat, zoals de toelichting op de uit voeringsvoorschriften zegt, het structuurplan „wel degelijk verband kan houden met en vastgesteld wordt met het oog op latere op dat plan te baseren bestemmingsplannen". Wat het onderzoek betreft, het zal duidelijk zijn welk een zeer omvangrijke arbeid dit heeft gevergd voor een gemeente als Schiedam: liggend in het Waterweg-gebied, is een benadering van de stedelijke structuur een zeker niet op zichzelf staande zaak. Het onderzoek van de bestaande toestand en van de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van Schiedam is uiteraard betrokken bij de problematiek van het Waterweggebied. Het onderzoek richtte zich in het algemeen op de sociaal- economische situatie en ontwikkeling en meer in het bijzonder op: A. de bevolkingsgroei de bevolkingssamenstelling en de gedragslijnen met betrekking tot confessies, forensisme, winkelgewoonten enz. B. de werkgelegenheid, omvattende 1de industrie (stuwende bedrijven, dit zijn bedrijven die hun afzetgebied in het algemeen buiten de gemeente hebben); 2. de verzorgende bedrijven; 3. dienstverlenende bedrijven; 4. agrarische bedrijven; C. de huisvesting D. de detailhandel en de ambachten; E. de kerkelijke- en onderwijsinstellingen; F. de maatschappelijke en culturele voorzieningen; G. het verkeer en het openbaar vervoer; voorts op het bodemgebruik, de waterstaatkundige toestand, de recreatie, het landschap en de monumenten. Aangezien dit onderzoek ingesteld is ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening ligt het voor de hand dat bij het structuurplan behalve een beschrijving „der voor de gemeente, in onderlinge samenhang van haar delen, meest gewenste ontwikkeling op langere termijn" (art. 9 uitvoeringsvoorschriften), een kaart behoort, waarin deze ontwikkeling in beeld is gebracht. Het aantrekkelijke van een kaart is dat men als het ware „in één oogopslag" kan zien hoe zich de ontwikkeling van de gemeente volgens het structuurplan zal kunnen gaan voltrekken. Met betrekking tot de woongebieden is te zien dat het gebied Kethel zal worden uitgebreid op een wijze die min

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 8