29 of meer verwant is aan het vroegere plan-in-hoofdzaak Kethel. Wat daarbij opvalt is dat in het structuurplan het „wegenkruis" dat in het pian-in-hoofdzaak werd gevormd door de destijds geprojecteerde provinciaie weg no. 15 en de verbindingsweg Europaboulevard (Holy) met de Spaanse polder, een volkomen andere vorm en ten dele een andere functie heeft gekregen. Overleg met de provinciale over heid heeft geleid tot de overweging dat het woongebied Kethel aan woonwaarde zou winnen wanneer het snel verkeer niet door de woonruimte wordt geleid. Een ringweg door Kethel die ook al op het plan-in- hoofdzaak stond aangegeven, zal zowel de woongebieden ontsluiten, als aansluiting geven op Schiedam via Damlaan en 's-Gravelandseweg, op Vlaardingen (Holy), op de westelijke parallel met de spoorweg naar Delft middels een voorlopig geprojecteerde provinciale weg no. 15 en op de verlengde Damkade. Opvallend is bovendien een open groene ruimte ten noorden van de oude dorpskern, cen traal gelegen in het woongebied Kethel. Wat betreft het Schiedamse deel ten zuiden van de rijksweg 20, hier wordt het structuurbeeld in belangrijke mate bepaald enerzijds door een stelsel van radiaal- en ring wegen om de oude stadskern, anderzijds door de op de kaart globaal aangeduide belangrijkste saneringsgebieden. De meest belangrijke hiervan is wei de oude stadskern, die zich ten dele zal kunnen ontplooien tot een compact en efficiënt city-winkelapparaat, een cultureel centrum waar het huidige Stedelijk Museum in kan worden opgenomen en een open groene binnenruimte van stedelijk karakter waaraan het goed wonen moet zijn. Uiteraard is veel aandacht gegeven aan het behoud van de monumenten, stadsgezichten en gebouwen bij de andere saneringsgebieden, waarvan het Singelkwartier en de Gorzen wel de belangrijkste zijn. Ook zal het inbrengen van groene ruimten een grote rol spelen. Een tracé, aangegeven met een streep-lijn zal ook zeker de aandacht trekken. Deze aanduiding wil zijn een suggestie waar een mogelijke doorverbinding moet komen van het openbaar railvervoer vanuit Rotterdam. De baan is op de kaart zodanig getraceerd dat metro- c.q. conurbatie- spoortechniek mogelijk zal zijn. Ten slotte zij opgemerkt dat het kaartbeeld, thans ten toongesteld, in de toekomst nog aan verandering onder hevig zal kunnen worden. Inzichten ontwikkelen zich snel; de techniek in onze samenleving doet dat nog sneller. Ook in economisch opzicht kunnen zich van de ene dag op de andere veranderingen voordoen. Het plan, dit program voor de toekomst, blijft echter gericht op het welzijn van de bevolking van Schiedam. De beschrijving is geenszins bedoeld als volledige infor matie omtrent het structuurplan; moge het evenwel een stimulans zijn, een aperitief voor de wel informatieve ten toonstelling van het structuurplan in het Stedelijk Museum. R. H. FLEDDERUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 9