Burgemeester drs.AJ.Lems: neemvakereen bloemetje mee 66k na zessen Film over Zuid-Afrika Irak Schiedams Nieuwsblad deelt geld uit. Deze week lisp SPAARBANK ANNO 1BSO SCHIEDAM s r Nieuwe krant Noordvestwater in Beatrixpark ZIE ONZE VERBOUWINGSADVERTENTIE PAGINA 41-66 Schiedam belde TROS massaal Excelsior '20 speelt bingo JiresV KANTTEKENING femina1976 is weer e6n en al beweging Sfeer Verenigingen mm m femina 1976 is een s. en al beweging Or*/ ngse Courant en het Maassluis Nieuwsblad SCHIEDAM Wie aan burgemeester drs. Arie J. Lems vraagt hoe het hem bevalt als eerste burger van Schiedam krijgt zonder omwegen een erg positief antwoord dat er, in het kort, op neer komt dat Schiedam een plezierige en boeiende gemeente en het burgemeester- schap een fijn ambt is. IH I fl'-'. Een fraaie luchtopname van Schiedam-in-vogelvlucht, gemaakt door fotograaf Dick Hogerwerf jr. Eenfoto, waarop vele bekende punten van de stad te herkenmn zijn! 1 Sint Liduinahuis nu geheel gemoderniseerd. Krijgt Schiedam zijn eigen comite WNF? De strip Holle Pinkel. Schiedammer Rick Snoep wacht nog op zijn kans. Schiedams Nieuwsblad POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. WOENSDAG 6 OKTOBER 1976, 1e JAARGANG No. 1. In Schiedam is veel te doen!' Toen de heer Lems in 1974 burge meester van Schiedam werd was hij op bestuurlijk en politiek gebied be- paald geen onbekende. Hij had de nodige ervaring opgedaan als (o.a.) lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad. Natuurlijk was het burgemeesterschap hem persoonlijk DITishet eerste nummer van het Schiedams Nieuwsblad, een nieuw weekblad voor Schiedam. Deze nieuwe krant wil ten dienste staan van Schiedam en de Schie- dammers. U zult er dan ook, naast advertenties, heel veel anderSchie dams nieuws in aantreffen. De ko- lommen van dit blad staan open voor berichten van plaatselijke instellingen, verenigingen, e.d. En verder zult u in dit blad repor tages, interviews, commentaren en andere artikelen aantreffen. Wij hopen van harte dat het Schie dams Nieuwsblad een goed com- municatiemiddel voor deze stad zal kunnen zijn, niet alleen een blad voor de Schiedammers, maar ook van de Schiedammers. Ook is er (uiteraard) ruimte voor ont- spannende rubrieken. In dit blad staan onze adressen. Graag zouden wij alien die nieuws aan hun stadgenoten wensen door te geven willen vragen van ons blad gebruik te maken. Alleen zo kan onze bedoeling slagen, alleen zo kunnen wij zo goed mogelijk deze stad en haar inwoners van dienst zijn. Het Schiedams Nieuwsblad maakt deel uit van de Rijnmond West Combinatie, waarin ook de al meer dan honderd jaar oude Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad ver- schijnen. Bij deze drie bladen staat het plaatselijke element duidelijk voorop. Wij hopen dat deze eerste kennis- making u goed bevalt. Voor uw suggesties staan we graag open! E.J. Mathies hoofdredakteur nog vreemd, maar, zo zegt hij, ik heb er erg veel plezier in". In zijn kamer op de zesde etage van het Schiedamse stadskantoor hadden we met het oog op het eerste nummer van ons nieuwe weekblad een gesprek met hem, waarin we hem enkele vra gen voorlegden. Onze eerste vraag was: U bent nu ruim twee jaar burgemeester van Schiedam. Wat vindt u van deze gemeente? Burgemeester Lems: "Dit gebied ken- de ik uiteraard al, als Rotterdammer. Rotterdam en Schiedam hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Heel veel werkdrift, maar ook de over- bekende nadelen (op milieugebied)." Je moet echter de Rotterdammers en de Schiedammers bepaald niet over een kam scheren." De Schiedammer heeft duidelijk behoefte aan een eigen indentiteit. Men heeft hier gevoel voor traditie en men wil zichzelf zijn. Je bemerkt ondermeer een grote liefde voor de eigen binnen- stad. De Schiedammer beschouwt die binnenstad als een stukje van zich zelf. Wat je hier ook ziet is nogal wat sociale narigheid als erfenis van de vorige eeuw en begin deze eeuw. Dat is te merken aan o.a. de bevolkings- opbouw en aan het relatief grote aan tal bijstandsgevallen. Veel aandacht moet hier ook geschonken worden aan het geven van gelijke kansen bij onder- wijs en vorming, een erg belangrijke zaak." "De Schiedammer heeft bepaald ge voel voor gezelligheid, men praat ook graag met elkaar en heeft echte inte- resse voor anderen. Hij is verdraagzaam en stelt er ook prijs op een groot aan tal voorzieningen in eigen woonplaats te hebben. We zijn blij met de twee bioscopen in Passage en met de ver- nieuwingen, waar nodig is, in en aan onze winkels." "In Schiedam is sprake van een grote culturele belangStelling. Er bestaan hier verenigingen, enorm veel zang- koren en harmonie- en fan fare korpsen. Ook op sportgebied neemt Schiedam een belangrijke plaats in. Ik denk hier- bij niet alleen zozeer aan het betaalde voetbal, maar ook aan de talrijke vere nigingen met erg veel jeugdige leden. In dit kader een aardige opmerking: Rotterdam heeft slechts twee cricket- clubs, Schiedam heeft er vier." Wat zijn de belangrijkste zaken die op het ogenblik en voor de naaste toe- komst in Schiedam aan de orde zijn? *Drs. A. Lems: „Fijn ambt.. Internationale consumentenbeurs dagelijks geopend 10-17 en 19-22.30 uur, s zondags 10-17 uur. Burgemeester Lems: de stadsontwik- keling van het binnenstadsplan (we moeten wat dit betreft nog op de uit- spraak over een beroepsschrift wach- ten), de uitbouw van Schiedam-Noord en de voortzetting van de renovatie (vernieuwing) van het oude woningbe- stand. Wat dat laatste aangaat kan ik nog opmerken dat, toen in Rotterdam alleen nog maar over renovatie gepraat werd deze in Schiedam al een feit was in Schiedam-Zuid, bij de Havendijk. De Rotterdammers kwamen.hier kij- ken!" Het zou een fijne ontwikkeling zijn als jongelui nogal wat oude woningen zouden kunnen kopen om ze op te knappen. Daarvoor zijn heel wat sub- sidieregelingen in het leven geroepen." Schiedam is nog lang niet uitgebouwd. Vorige week sprak de gemeenteraad zich uit voor de bouw van 5.000 wo ningen in Schiedam-Noord en van 1.5 1.500 in de binnenstad. „Daarmee kan voldaan worden aan het streven dat uitgedrukt werd in het streekplan-Rijn- mond en kunnen we voorzien in de behoeften ontstaan door het verschijn- sel van gezinsverdunning en verder kunnen we dan ook het nodige doen voor de huisvesting van de een- en tweepersoonshuishoudens. Al met al in Schiedam is veel te doen." Zoals al gezegd: burgemeester Lems heeft veel plezier in zijn ambt. "Het consumeert heel wat tijd, maar het houdt heel wat aangename dingen in. Het besturende element boeit me erg, maar ook het representatieve deel doe ik met ge'noegen, vaak ook met mijn vrouw." "De sfeer in het gemeentebestuur is goed. Men is bereid naar elkaar te luisteren. Ook de verhouding met het ambtelijk apparaat (zoals men dat pleegt te noemen) is uitstekend. Ik ben blij dat ik personeels- en organisatieza- ken in mijn portefeuille heb." Burgemeester Lems is erg gehecht aan contacten met de bevolking in al haar geledingen. Wie met hem praat spreekt met een man die wars is van gewichtigdoenerij en graag in alle openheid met iedereen van gedachten wisselt. "U zult dan ook begrijpen dat ik het fijn vind dat iedereen hier het hart op de tong schijnt te hebben," al- dus burgemeester Lems die zich kenne- lijk in Schiedam helemaal thuisvoelt en graag heel veel voor deze gemeente wil doen!. E.J.Mathies. jL Schiedam in vogelvlucht internationale consumentenbeurs dagelijks geopend 10-17 en 19-22.30 uur. s zondags 10-17 uur. nog t/m zo. 10 oktober ahoy'-zuidplein-rotterdam nog t/m zo. 10 oktober ahoy'-zuidplein-rotterdam Ibloemsierkunst bv.J Iris stationsbloemenkiosken. Elke dag geopend tot 9.00 uur en zondags tot 8.00 uur's avonds. KETHEL ,,Gaat men straks het vis- water in het Beatrixpark „verversen" met de olieachtige vloeistof in de Noordvest?" Dat vraagt boer Poot, raadslid van het CD A, zich af. Hij rea- geerde kritisch op het nieuwe water- verversingsplan voor Schiedams groot- ste park, dat verleden week woensdag aan de raadskommissie voor ruimtelij- ke ordening werd gepresenteerd. Wethouder Zijdeveld stelde voor om twee stuwtjes te bouwen in de vijver, die achter de Kethelse toegang van het park loopt. Bovendien zou er verande- ring gebracht moeten worden in de manier, waarop vers water de visrijke vijvers van het park bereikt. Groot voordeel: het vuile water uit het volks- tuinencomplex wordt direct afgevoerd. Maar boer Poot vergeleek het nieuwe systeem met het bemalingsplan van de Oost-Abtspolder, waar het Beatrixpark onder valt. Hij ontdekte, dat zo water uit de meer dan gore Noordvest het park binnen kon dringen. Wethouder Zijdeveld en zijn topambtenaren wil- den dat bevestigen noch ontkennen. Boer Poot heeft een ander plan. Hij wil water uit de Polderwetering. een ver- binding tussen Schie en Poldervaart, gebruiken. In dat watertje groeien nog veel planten. Poot weet dat uit erva ring. Zijn schilderachtige boerderij is er aan gelegen en jaarlijks moet hij zorgen, dat zijn stuk niet dichtgroeit. SCHIEDAM - Naar aanleiding van de bloeidige onlusten in Soweto en Kaap- stad vertoont het Azaniakomite in samenwerking met nog een reeks orga- nisaties vrijdagavond een film over de apartheid. De rolprent is bijgewerkt, zodat hij een zeer aktueel beeld van de huidige situatie biedt. Azania is de naam die de zwarten aan Zuid- Afrika geven en de avond staat dan ook in het teken van de strijd tegen de apartheid. Aanvang 8 uur. Plaats: de Amstelhron op de Broersvest. schoenreparalie klaar terwijl u vnacht SLEUTELS SLIJPENGRAVEREN: Copierer Messen Naamplaten Scharen SCHIEDAM: ROTTER DAMSEDIJK 443 CEN TRUM NatuurujK moet het feit. dat het Schiedams Nieuwsblad voor het eerst verschijnt, groots gevierd worden. Daarom krijgt ieder kind, dat binnen de gemeente Schiedam vandaag, woensdag 6 oktober, ge- boren wordt, een spaarbankboekje met een mooie eerste inleg aange- boden. De direktie van de Spaar- bank te Schiedam doet daar nog 's een klein schepje bovenop! Morgen, donderdag 7 oktober, zullen die spaarbankboekjes aan de gelukkige moeders worden overhandigd. In onze krant van volgende week woensdag komen wc daar uiteraard uitgebreid op terug! Er is nog meer geld te verdienen. Morgenavond namelijk, tijdens de Schiedamse koopavond, zal het Schiedams Nieuwsblad op diverse plaatsen in Schiedam speurend rondkijken. Ennelet u op! Iedereen die duidelijk zichbaar rondloopt met dit exemplaar van het Schiedams Nieuwblad onder zijn arm of bovenop zijn bood- schappentas, loopt de kans om zo- maar tien blinkende rijksdaalders uitbetaald te krijgen. Een flitsende aktie, waarvan uiteraard van tevo- ren nog niet te voorspellen zal zijn. op welk tijdstip onze rijks- daalderman waar aanwezig zal zijn Maar hou'm in de gaten. en neem 't zekere voor't onzekere: meene- men die krant! BROERSVEST 58, SCHIEDAM. SCHIEDAM Massaal hebben Schie dam's ingezetenen vrijdagnacht naar de TROS gebeld, die ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan het Neder- landse volk tot jury had benoemd van een omroepsterswedstrijd. Iedereen mocht telefonisch doorgeven, welke van twintig adspirant-omroepsters hij de beste vond. Resultaat: de wijkcentrales waren konstant overbelast. Soms duurde het een minuut, voordat zelfs maar de kiestoon tot stand gebracht kon wor den. Menigeen heeft voor niets gebeld. Wie met veel moeite tot de niet overbelaste interlokale lijnen was door- /gedrongen werd maar al te vaak gekon- fronteerd met de ingesprektoon. Pas geruime tijd, nadat de TROS met het tellen van de stemmen was begonnen, werd het weer rustig op het telefoon- net. SCHIEDAM - Excelsior '20 zal aan- staande vrijdag, 8 oktober, in haar klubhuis De Toekomst op het sport- park aan de Thurledeweg een grote bingo-avond houden. Men start om acht uur en er zijn bijzonder aardige. prijzen te verdienen, waaronder een grote Zaanse klok als hoofdprijs..; de 3e dinsdag in oktober I /*~i rS ,l v« Ij+

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1