Deze week Gevaarlijke Hogenbanweg Haar- problemen? Theater van La eh speelt in Schiedam De Instuif zoekt nieuwe disk-jockey hak OPROEP Begin van seizoen Rietzeilers Nieuwe soos voor Stichting Lentefeest Vergadering Uitje Trekvogels Inentingen tegen griep Nieuwe single Barbra en Bas Denksport Griekenland »w KANTTEKENING Vindingrijk LET OP! ONZE VERBOUWINGSADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! 1 ■vmm WOENSDAG 20 OKTOBER 1976 le JAARGANG NO. 3 door Han van der Horst In centrum Verbouwing Stevige soep BIOSCAL NEMEN POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDLIK 238. In combinatie met de Nieuwe Vlaardlngsc Courant en het Maassluis Nieuwsblad Veel getimmer in 'De Karsseboom' SCHIEDAM - Schiedamse gehandicapten zijn de gezellige soos, die de Stichting Lentefeest voor hen in bedrijf hield, een paar weken kwijt. Zij dragen dat verlies met blijmoedig hart, want in november wordt het allemaal beter. De Stichting Lentefeest mag van de gemeente beschikken over het voormalige cafe de KaTsseboom aan de Broersvest en daar zijn alle medewerkers met man en macht bezig om de verwaarloosde tapperij te verbouwen. Er is gewoon geen tijd voor soos, maar, zo hoopt Rietje Konings, in november kan de Karsseboom met enig vertoon worden geopend. En dus hoort de pas sant iedere avond heftig getimmer, pla ten board worden het gebouw binnen- gedragen en op de bovenverdieping is de keuken steeds in bedrijf: emmers soep en sloten koffie; dat heeft een mens nodig, als hij in zijn vrije tijd een cafe verbouwt. Rietje Konings tippelt trots door de nieuwe behuizing van Lentefeest. Zij wijst op de zithoek boven die zomaar gratis ter beschikking wordt gesteld. Zij denkt met dankbaarheid aan de heer Lutz van zalencomplex Irene die op een gegeven moment belde met de opmerking: ,,Ik heb hier nog een stuk of dertig stoelen staan" Ze vertelt: ,,We hadden keus uit drie panden en we hebben dit genomen, omdat het zo lekker dicht in het cen trum ligt. Als de mensen bijvoorbeeld op vrijdag naar de markt willen, dan hoeven ze maar een belletje te geven en wij komen ze halen. Dan kunnen ze hier gelijk een kopje koffie nemen en/ of naar de wc. gaan. De gang naar de markt hoeft voor gehandikapten of hoogbejaarden geen probleem meer te zijn. We hebben nu al drie jaar die bus rijden voor geliandikaptenvervoer en dat gaat gewoon door. Verder is nu al- les toegespits op de verbouwing in de soos". We luisteren een ogenblik naar enig wild gezaag beneden, waar ze met de bar bezig zijn. Rietje vervolg: ,,Ik ben trots op de mensen. Ik eis soms meer als een direkteur en ze doen alles in hun vrije tijd. Vergoeding is er nooit bij. Het enige probleem zijn nu de toiletten. We willen niet, dat de men- sen zeggen: ,,Ik ga niet naar de soos, want de wc. is zo moeilijk. Dat pro bleem willen we gewoon voor zijn en het zal nog een paar weekjes duren voordat die aangepaste toiletten hele- maal in orde zijn". Toen we voor het eerst kwamen, jwa het hier vreselijk. We zijn gelijk sainen met de dames gaan schoonmaken en opruimen. Wat we nu hard nodig heb ben is een koffiezetapparaat". ,,niet meer wcg te branden". Menig Schiedammer kent haar als vaardig chauffeuse van de gehandikapten- bus. DE Schiedamse wethouder van fi- nancien drs. R. Scheeres heeft de- zer dagen landelijk nieuws „ge- maakt" door de publikatie in het vakblad B G (van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Ge meenten) van zijn voorstel om on- roerend-goedbelasting te heffen op rijkswegen en spoorbanen in de gemeente Schiedam. Een van de aardige aspecten van dit voorstel is dat gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de staatssecreta- ris van binnenlandse zaken W. Po- lak (zelf oud-wethouder van fi- nancien van Amsterdam) er niet goed weg mee weten. Daarvoor is de argumentatie van B. en W. van Schiedam te gedegen. WAAROM gaat het nu eigenlijk? Evenals in enkele honderden ande- re gemeenten werd ook in Schie dam de invoering van de onroe- rend-goedbelasting (die een aantal andere gemeentelijke belastingen vervangt) voorbereid. De wet waarop de heffing van deze belas- ting gebaseerd is schrijft voor dat van deze belasting zijn vrijgesteld: kerken en soortgelijke bezinnings- gebouwen, en natuurterreinen. Om de gemeenten te helpen deze forse ombouw van het gemeente lijke belastingstelsel te verwerke- lijken stelde de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten (waarbij alle gemeenten van ons land zijn aan- gesloten) een modelverordening op, waarin staat dat voor vrijstel- ling eveneens in aanmerking ko men (o.a.) rijkswegen en spoorba nen. Maar die modelverordening is de wet niet! En waarom, zei Scheeres, zouden we dan toch niet op rijkswegen (voor Schiedam en de rijkswegen T9 en 20) en de spoorbanen onroerend-goedbelas- ting heffen? ONTSTELTENIS bij de „hogere overheden", maar grote belang- stelling bij andere gemeenten die Schiedam in deze zaak duidelijk als proefkonijn zien. Op dit ogen blik ligt het Schiedamse plan ter beoordeling bij de Raad van State en daarna beslist de Kroon. HET lijkt allemaal wat technisch en financieel zal het relatief niet eens zo verschrikkelijk veel bete- kenen (in de zin van: dan minder lasten voor de inwoners), maar het gemeentebestuur verdient wel een pluim op de hoed voor zijn vindingrijkheid. Schiedam maakt hierdoor in gemeentelijk Neder- land een beste beurt! E.J.M. SCHIEDAM - De Rooms-katholieke Partij Nederland komt op dinsdag 26 oktober bij- een in restaurant Engels, Groothandclsge- bouw. Pater Peters zal de vcrgadering toe- spreken. De RKPN heeft in Schiedam een aantal aktieve leden, maar nog geen eigcn af- deling. De Schiedammers werken samen met Rotterdam. SCHIEDAM Vanavond vergaderen de Schiedamse Rooie Vrouwen in het oude Stadhuis op de Grote Markt. Het is een belangrijke bijeenkomst, want op de agenda staat de beschrijvings- brief van het eerste en enige congres der Rooie Vrouwen, dat op 30 okto ber wordt gehouden. Het gaat om het volgende: zullen de Rooie Vrouwen hun beslissingen voor- taan in de partij nemen, beslissen als partijlid of blijft alles bij het oude? Te- genwoordig staan de Rooie Vrouwen losser van de PvdA, maar daar zijn ze in meerderheid niet zo gelukkig mee. SCHIEDAM De wandel- en ontspan- ningsvereniging „De trekvogels" is maar vast met de viering van het dertigjarig jubileum begonnen. De donateurs en donatrices zijn naar de Veluwe geweest, waar ze picknickten in Lunteren en een bezoek aflegden aan de Flevohof. Natuurlijk is er ook gewandeld en wel in de buurt van de Amerongse berg. Het is een prima dag geworden. De Veluwe toonde zich in zijn prachtigste herfsttooi en het weer was goed. Echt jubileren doen de Trekvogels pas in november. Op de soosdagen gaat de Karsseboom van 's ochtends elf tot 's avonds elf open. De bezoekers kunnen er fris- dranken gebruiken, koffie en een biertje. Sterke drank blijft buiten de deur. Omdat het voor veel mensen be- zwaarlijk is 's avonds thuis te gaan eten, zorgt de organisatie voor een soep, die staat in de maag. Op zaterdagmorgen komt er een disko- theek. Rietje Konings: „Ik stel me voor, dat een gahandikapte jongen dan bijvoorbeeld disk-jockey is". De Stichting Lentefeest draait dankzij de hulp van een stuk of twintig mede werkers, waarvan er veertien veel tijd aan het gehandikaptenwerk beste- den. Mensen bijvoorbeeld als mevrouw Dingemans, wter man de gehandikap- tenbus bestuurt, of mevrouw Winkel- man, die in haar vrije tijd graag wat voor een ander doet. „Je moet ons zien als een groot gezin", zegt ze terecht. Ook mevrouw Knoops uit de van Dijckstraat is al jaren voor Lentefeest in de weer. Zij kan zich uitleven op haar grote hobby: bloemschikken. „Wij maken bloemstukken voor zie- ke mensen en zo. Bovendien: als er bingo is, krijgt de verliezer altijd een bloemetje. ,,De pechvogel" noemen we dat". Na zo'n drie kwartier praten is een ding duidelijk: de medewerkers van Stichting Lentefeest doen veel voor elkaar en weten aan alles een mouw te passen. Voorbeeld: Joke Lindeboom. De 28-jarige Joke wilde via de gerefor- meerde kerk wat voor bejaarden gaan doen. Zo kwam ze bij Lentefeest te recht en is daar, aldus de medewerkers Op een gegeven moment krijgt Joke een woning aan de Nieuwe Mathenes- serstraat. Aardige huisjes zijn het daar, maar ze moeten wel opgeknapt worden. Goede raad was duur. Joke werkt overdag en wie moest de bus besturen, als zij 's avonds stond te behangen, te verven of te breken? Een oplossing werd snel gevonden. Joke bleef achter het stuur, terwijl mede werkers van Lentefeest haar huisje danig onder handen narnen. Joke zelf deed talrijke vergeefse pogingen om de voortgang van de verbouwing te volgen, maar haar helpers hadden 't steeds tijdig in de gaten en ze kwam nooit verder dan de hoek. Pas toen al les piekfijn in orde was, mocht ze haar nieuwe behuizing betreden. Zulke dingen betekenen sfeer bij Lentefeest. Er is nog een reden, waarom Rietje Konings en haar ploeg zo blij zijn met de Kersseboom; het ligt zo lekker in de loop. Lentefeest is wel eens verweten, dat het een ghetto bouwde, waar bejaarden en gehandi kapten keurig werden opgeborgen. Niets is verder van de waarheid. De soos is altijd een gelegenheid geweest, waar zowel gehandikapten als mensen zonder lichamelijkc problemen kwamen. De Stichting Lentefeest weet nog steeds geen naam voor haar nieuwe soos. Zouden kreatieve mensen eens een idee willen depo- neren in Postbus 259, Schiedam? Wie geld teveel heeft, kan ook bij Lentefeest terecht, giro 27.05.481. Want er is veel geld nodig. De Karsseboom is aardig, een hele verbetering zelfs, maar toch slechts een tijdelijke oplos sing. Er wordt nog steeds hard gespaard voor een echt nieuw ge bouw. Die richting wordt voortgezet. De ver- nieuwde Karsseboom zal een societeit zijn, waar ieder welkom is. Een socie teit met aanpassingen, zodat ook de gehandikapte er zonder problemen kan vertoeven. Dat moet het worden en zo zal net ook worden. Musical Carroussel nadert per- fektie Gemeente koopt kantoorpand 's Gravelandseweg ©Martinit heeft moed nog niet verloren Sportschool Westwijk werkt aan konditie Maasdijk wordt verzwaard \yjz BROERSVEST 58, SCHIEDAM. OOST De heer H.H. Weber strijdt al een tijd lang tevergeefs voor eenrich- tingsverkeer op de Schiedamse zijde van de Hogenbanweg. Dat eenrich- tingsverkeer is daar inderdaad een pro bleem. De Rotterdammers - aan de overzijde van de weg - hebben het wel, zodat talloze auto's zich de Schiedam se kant inwringen om niet om te hoe ven rijden. Dat leidt soms tot akelige taferelen. Een tijd geleden kreeg een Schiedams koopman ineens een pistool onder de neus geduwd. Reden: hij wilde zijn kar niet wegrijden, opdat een bus uit Siie- drecht zonder moeilijke manoeuvres kon passeren. De chauffeur trok zonder mankeren zijn wapen. Na het vernemen van dit bericht kwam de heer Weber onvervaard in aktie. Hij eist eenrichtingsverkeer ook aan de Schiedamse Hogenbanweg. Veel aandacht kreeg Weber niet. Geen enkel Schiedams blad plaatste bijvoorbeeld de navolgende brief: ,,Onnodig te ver- melden, dat bovenstaand voorval plaats vond aan de Schiedamse zijde van de Hogenbanweg, de Rotterdamse zijde nl. is geheel een-richtingsverkeer, zodat zich daar zulke situaties niet voor kunnen doen (wel maakt het de Schiedamse kant drukker en gevaar- lijker. lets wat in deze buurt van Schiedam ook onmogelijk lijkt zijn verkeersdrempels; maar steek nu de WmMissk. De Schiedamse zijde van de Hogenbanweg grens naar Rotterdam eens over en na nog geen 50 meter (en daarna "overal) vindt u in een indentieke buurt al de eerste drempel. Schiedam, waarom toch zijn zulke betrekkelijk kleine dingen hier niet te bewerkstelligen, of moeten er eerst weer echte ongelukken gebeuren, voordat de overbekende put wordt gedempt?" De feer Weber schreef ook aan de politie die zijn brief doorgaf aan de directeur Gemeentewerken. Hopelijk draagt dit stukje ertoe bij dat eindelqk eens beslissingen worden genomen. SCHIEDAM Ook dit jaar houdt de Stichting Kruisraad weer speciale spreekuren, bedoeld om de inenting tegen de griep te geven. Op maandag 25 oktober kan men tus- sen 17 en 20 uur terecht in Diensten- centrum De Vier Molens. Dinsdag 2 november worden de inentingen gege ven tussen 1 7 en 20 uur in wijkgebouw Westerkade, terwijl men op zaterdag 6 november van 9 tot 13 uur terecht kan in het Kruisgebouw aan het Bachplein. Op vrijdag 12 november tenslotte wordt er geprikt in Centrum Oost. De kosten bedragen f 10,- per persoon. Een Fins wctenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haaruitval cn roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam Bioscal wordt uitgebracht is in Nederland ver- krijgbaar bij drogisten, spec'aalzakcn en kappers. Het bestaat uit een elixer. welke bij voorkeur in combinatie met de Bioscal Speciaal Shampoo dient te worden gebruikt om optimale resul- taten te kunnen verwachten. Voor des- kundigen is er wetenschappelijke litera- tuur beschikbaar. Inl. bij BIOSCAL (Ned.) Tel. 070-608182 - Postbus 1140 Den Haag. SCHIEDAM Na het sukses van de Losse Groeven-show ziet de Schiedam se gemeenschap het theaterseizoen met vertrouwen tegemoet. Op donderdag- avond 28 oktober verwacht direkteur Ruud Pillard weer een afgeladen Passa ge, want dan brengt het theater van de Lach de komedie "Inpakken en Weg- wezen." Het Theater van de Lach is al weer een paar jaar met groot sukses in de weer op de Nederlandse Biihne. Doel van net gezelschap: het publiek zich tranen laten lachen met werkelijk goede kluchten en een eerste klas rolbezet- ting. Dat lukt ook wel, want leider John Lanting is een geroutineerd tone- list, die mensen aantrekt als Georgette Hagendoorn. Dit jaar viert het theater van de lach haar vijfjarig bestaan en dus moest het wel met iets heel bijzonders te voor- schijn komen. De keus viel op "Inpak ken en wegwezen", een klucht uit het genre: dolkomische oplichterspraktij- ken. Vliegtuig in, vliegtuig uit, land in, land uit, reizen de goedaardige flesse- trekkers Elisabeth, Cadine en Bill. De heer Pillard, die het stuk heett gezien, schrijft: "Het publiek ontmoet steeds weer nieuwe gezichten en nieuwe si tuaties. Anders-dan-anders is dit stuk. Want anders dan gebruikelijk is de manier, waarop het drietal hun slacht- offers flest. Anders is ook de manier waarop ze elkaar een hak zetten. Anders is ook de manier waarop ze el kaar een hak zetten. Anders zijn de si tuaties en de omgeving, waarin dit stuk het publiek plaatst." Toegangsprijzen f 15.-, f 12.50 en f 10.- voor CJB-ers en 65 plus re- duktie. Kaarten aan de kassa vanaf elf uur. Reserveren: tel.269563. SCHIEDAM- Societeit de Instuif zoekt een nieuwe disc-jockey. Cor Hersbach, die met zijn platenpara- de zondagavond aan zondagavond voor een vol Arcade zorgt, gaat verdwijnen. Op tweede kerstdag neemt hij afscheid met een dende- rende disko-show. Hoe nu? Verveelt Cor zich? Heeft hij ruzie met het bestuur? Nee, Cor heeft die beslissing genomen als vaknian. ,,Ik draai hier al vijf jaar." legt hij uit, ,,En dan moet er een nieuw gezicht komen." De In stuif is dan ook hard op zoek naar een opvolger voor Cor. De draai- tafel moet geen geheimen voor hem hebben en betaling is er niet bij. Wie ambitie heeft en ervaring mag tussen zes en zeven met Cor Hersbach bellen op 010-158547. Vakman Cor dus. Dat bleek over- duidelijk op het grote bier- en wijnfeest dat de Instuif de afgelo- pen zaterdagavond organiseerde. Letterlijk honderden'waren op het massale festijn afgekomen en er is heel wat afgedanst op de muziek van Extase en de party showbanb ,,Er zijn heel wat Instuifhuwelij- ken." merkte de voorzitter pein- zend op. Als Cor Hersbach achter zijn draaitafel plaatsneemt en de licht- efffekten de zaal kleuren, blijft bijna iedereen op de dansvloer. Cor heft de vinger, er volgt een ra- zendsnelle babbel en daar draait het eerste singletje. Naast de gram- mofoon ligt een exemplaar van de hitparade, waarop de top vier is aangekruisd. Na een half uur pra ten en swingen legt een duidelijk niet vermoeide Cor zijn werkwij- ze uit. ,,Ik werk het liefst met de tipparade. Dan blijf je de radio voor. Em die babbels, dat gaat vanzelt. De teksten komen zo in je op. Komt door de ervaring." Inderdaad is Cor Hersbachs disko- show overal in Schiedam, Vlaar- dingen en het Westland bekend. „Door een nummer heen praten", gaat hij verder, ,,dat doe je om de sfeer te verhogen. Maar het mag niet teveel en nooit bij een zanger. Cor hoopt maar dat eventuele op- drachtgevers dat telefoonnumer niet vergeten. Volgende week zondagavond heeft Cor Hersbach het heft in handen op de Instuif. Dan worden ook nieuwe leden aan de balie in- geschreven. Kosten f. 2.50, 2 pas- foto's meebrengen, dat schrijft de Schiedamse societeitsverordening voor. Aanr^der: ga in december naar de grote ballroomshow. Het Instuifbestuur heeft zich dit jaar opnieuw verzekerd van de mede- werking van Cees Sitton met zijn wedstrijdploeg. schoenreparatie klaar terwijl u wacht SLEUTELS SLIJPEN: GRAVEREN: Copieren Messen Naamplaten Scharen Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam Ieder kind dat op 6 oktobei 1976, de eerste verschijningsdag van deze krant, geboren is in Schiedam krijgt, zo kondigden we aan, een spaarbank- boekje. Het duurt via de burger- lijke stand echter geruime tijd, voor de adressen van de borelin- gen worden vrijgegeven. Zo lang willen wij uiteraard niet wachten. Vandaar de oproep: belt u ons even als uw kind vorige week woensdag geboren is! OOST Barbra en Bas, het populaire zangduo uit de Oostsingel, timmert nog steeds behoorlijk aan de weg. Verleden week zaterdag waren zij weer op de TROS-televisie te zien. Tussen bekende sterren als Andre van Duin, Freddy Quinn en Mieke Tel- kamp introduceerden zij hun nieuwe single „ten dag met een zilveren rand- je". Het Schiedamse artiestenechtpaar zal de komende weken nog meer reisjes maken naar het NOS-studiocomplex in Hilversum. Er staan nog tv-opnames op het programma en enig radiowerk. De agenda is steeds overvol, zo melden Barbra en Bas. SCHIEDAM - Op maandag 18 en dinsdag 19 oktober a.s. wordt in de aula van de Scholengemeenschap Spie- ringshoek, het schoolschaaktoemooi gehouden. Jongens en meisjes vanaf 12 jaar, die willen deelnemen, kunnen zich om 9.30 uur nog aanmelden. Op donderdag 21 oktober a.s. wordt in de aula van de Scholengemeenschap „Nieuwelant" het schooldamtoernooi gehouden. Jongens en meisjes vanaf 12 jaar, die willen deelnemen, kunnen zich ook hierbij om 9.30 uur nog aanmelden. SCHIEDAM Op donderdagavond 21 oktober organiseert de NOVEB in gebouw Irene een lezing met dia's over Griekenland, de bakermat van onze beschaving. Spreker is de heer Van Beek uit het Friese stadje Balk, die zo wel het oude als het nieuwe Grieken land zal belichten. Kaarten a f 1,- zijn aan de zaal te koop. SCHIEDAM De elfde van de elfde nadert en de Schiedamse karnavalsvereniging De Rietzeilers zal dan weer danig van zich doen spreken. Omdat elf november midden in de week valt en de leut niet samengaat met 's morgens vroeg weer bij de bushalte, vindt het feest de zaterdag daarna, 13 november dus, in boerderij Land- vreugd plaats. Leden hebben vrij toegang, niet-leden betalen vijf gulden.De bestuursleden van de Rietzeilers zien avond aan avond verloren gaan aan overigens graag gedaan werk voor het Schiedamse karnaval. Ze willen weer net zo'n auksesvolle optocht organiseren als vorig jaar en dat betekent flink aanpakken. Wie zin heeft mee te doen, of gewoon het reilen en zeilen der Rietzeilers eens wil aan- zien, is hartelijk welkom in Novo- tel Schiedam, maandagavond 1 november om acht uur. Dan wordt een informatieavond ge houden. Rietzeilers betekent niet alleen maar leut. De vereniging wil geld verdienen met haar dolle feesten en dat geld gaat naar Schiedams' gehandikapten. Niet voor niets luidt de lijfspreuk: „De gezonden vieren karnaval voor de gehandikapten."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1