Dik Schoon is terug an Joop Schop:'Martinit is nog niet verslagen' Zweetdruppeltjes in Maassluis 'Olympia A Trouw bij ons en wij zullen uw bruidsjonker zijn. Sportschool gaat aan konditie werken Programma WESMNDM VE5IMNDM r NOVOTEL SCHIEDAM MASS1EF EIKEN MEUBELEN Dames behaalden tweede plaats f CENTRALEVERWARMING LUCHTVERHITTERS VOOR BEDRIJFSRUIMTEN - .V* X- Uitslag puzzel Tips voor filmtitels GASVERWARMING ACHILLES iu i Verschillen Novotel weet je wel! J s WOENSDAG 20 OKTOBER 1976 43-516 Mercuriusstraat 41, tel. 342163,VLAARDINGEN isiiii Mil ben receptie of diner. Een aperitief of koud buffet. In Novotel viert u uw bruiloft op uw eigen wijze. Onze keukenbrigade en bediening doen de rest. Zij laten u alleen nog maar de uitnodigingen versturen. Bel ons even om een kijkje te nemen. HARGALAAN 2 SCHIEDAM TEL. 010-713322 TELEX 22582 RSI VOOR Rechtstreeks uit handen van de meubelmaker, dan heeft u voor gewone prijzen wel heel wat anders in uw huis. k Bezoekt onze uitgebreide toonzalen en ontdek deze waarheid. Kon. Wilhelminahaven z.g. Nieuwe Haven N.Z. 27 VLAARDINGEN Walenburghof17 - tel (010)656400 1 s. z 2 s, J s Z 3 <"S k z f "S N J 4 k z 5 N N v z 6 f V s. z k z "S V z s V z 8 f"S z 9 f S 10 S k z s. z II s z s Z 12 r"v k, z r v s z 13 r'S s r "s 14 s z k Z 15 r s, z V z \b s s z f v N Z 17 r v <""V 18 r "s w '"S V z 19 v s. z z 20 r v s z r v k z 21 ''■S s f "S 22 r k z "V k z 25 1? s ^z z 2H z z" S Sk Z 25 r S r> s z 26 S. Z s. z 27 f s z z 28 Z"V %3%aKg V. 7 i --i T P" ,4v. VLAAR DIN GEN Dik Schoon is te rug bij de Vlaardingse honkbalclub Holy. Met reel problemen was Dik drie /aar geleden gestopt. „Over die tijd wil }k niet meer praten, die is voorbij", is het nuchtere kommentaar van Dik Schoon, die nu opnieuw voorzitter is geworden. Ondanks de vele problemen rond Holy drie jaar geleden, heeft Dik Schoon het kontakt niet verloren: ,,Ik ben lid ge- bleven en heb de gehele ontwikkeling in die jaren nauwkeurig gevolgd". Het was voor de Vlaardinger moeilijk om zich geheel af te keren van Holy. ,,fk heb de oprichting bij VFC meege- maakt, waar later Holy uit is ontstaan en dan is het niet gemakkelijk om weg te gaan, ondanks die moeilijkheden, die vaak ook nog in het persoonlijke vlak lagen". Dik Schoon was ook de stuwende kracht achter de plannen van de nieuwe kantine en akkommodatie. ,,De tijd heelt vaak de wonden", zegt Dik Schoon. „Zonder op de mensen van het vorige bestuur kritiek uit te oefenen, ging het met Holy duidelijk de verkeerde kant op, vooral bestuur- lijk. Een kommissie heeft onderzocht waar de moeilijkheden lagen en op de laatste algemene jaarvergadering ben ik tot nieuwe voorzitter gekozen", aldus Dik. „Erg veel meer wil ik er gewoon niet over vertellen, omdat wij met de vorige zaak veel hebben geleerd". Daarom een haast volkomen nieuw be stuur bij Holy, dat duidelijk het vizier gericht heeft op de toekomst: We gaan met een schone lei beginnen en vergeten de fouten die in het verleden gemaakt zijn". Dik Schoon wil de Honkbal in Vlaardingen zo positief mogelijk laten overkomen: ,,We heb ben een uitstekende akkommodatie die goed honkbal mogelijk maakt." Het nieuwe bestuur heeft grootse plannen voor de toekomst. „De paar weken dat we draaien met het nieuwe bestuur zijn erg prettig bij mij overge- komen en dat geeft vertrouwen voor de toekomst", aldus Dik Schoon, die dit de juiste tijd vond om bij Holy te rug te komen: „De wedstrijden zijn af gelopen en dit is de gunstigste tijd om plannen te maken en uit te werken voor het nieuwe seizoen". Voor Dik Schoon betekent deze tweede periode als voorzitter wel een uitdaging: ,,Wij zullen de verwachtingen zeker inlos- sen in de komende tijd". Holy softbal over dieptepunt heen VLAARDINGEN - De softbal-vereniging Holy heeft de moeilijkste tijd achter de rug. Moest het bestuur aan het begin van dit seizoen een van de twee teams uit de kompetitie terugtrekken omdat er te weinig speelsters waren om twee teams op de been te brengen; met uitstekende prestaties heeft het eerste team toch bewezen. dat softbal erg aantrekkelijk kan zijn. De Vlaardingse dames behaalden een gedeelde eerste plaats in de tweede klasse van de regio Rotterdam wat een beslissings-wedstrijd tot gevolg had. Holy, een onderdeel van de Vlaar dingse honkbalclub Holy verloor deze beslissings-wedstrijd tegen Sparta. Een verlies dat overigens niet onver- wachts kwam, omdat een zo vroeg sukses na de nieuwe start niet ver- wacht was. Nieuwe voorzitter Marcel van de Nagel kijkt even terug en zegt: >.Vorig" iaar werd het duidelijk dat het met net softbal de verkeerde kant op ging. Veel meisjes trokken zich terug en ook bestuurlijk was er weinig animo. Marcel van de Nagel, zelf honkbal- speler, trok zich dat erg aan: "We hebben toen met een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken en geihven- tariseerd wie er nog over bleven en wat we er nog mee konden doen". Dit initiatief is niet voor niets geweest: "Het bleek dat we twaalf speelsters over hielden en met de vorming van een nieuw bestuur zijn we gestart aan het afgelopen seizoen", aldus Marcel van de Nagel, die zelf de voorzitters- plaats innam en daarmee ook in het hoofdbestuur van de Vlaardingse honkbalclub terecht kwam. Vooral met de uitstekende prestaties is de toeloop van leden weer begonnen. Softbal is nu vier jaar oud in Vlaardin gen en Marcel van Nagel weet te ver tellen: "Het is allemaal begonnen, toen ook de dames belangstelling gin- gen tonen voor het honkbal in Vlaar dingen en het duurde toen niet lang of er werd softbal gespeeld". Misschien door een verkeerde aanpak in de beginperiode is het softbal niet erg van de grond gekomen, terwijl het in diverse andere plaatsen in deze om- geving wel lukte om een bloeiende ver- eniging van de grond te krijgen. Marcel van de Nagel ziet de toekomst voor het softbal wel zitten: „Als het leuk ge speeld wordt is het zowel voor speel sters als voor het publiek een erg aan- trekkelijke sport, die het komende ja- door Peter Spek ren zeker ook als rekreatiesport zal gaan doen". De mogelijkheden om goed softbal te spelen in Vlaardingen zijn wel aanwe- zig: „Maar", zegt Marcel van de Nagel: „Jammer is het dat we niet op een echt softbal veld kunnen spelen. Om dat de afmetingen van het softbalveld aan de Zwaluwenlaan niet goed zijn, moeten we gebruik maken van het honkbalveld". In wat verschilt het softbal met het honkbal?. Marcel van de Nagel: ,,De afmetingen van het speelveld zijn kleiner, de bal moet on- derhands aangegooid worden en de spelregels zijn een beetje aangepast aan de mogelijkheden van de dames". Holv wil de aktiviteiten in het komende sei zoen sterk gaan uitbreiden: „Als het volgend jaar de zomertijd wordt inge- voerd willen wij proberen enkele schooltoernooien te organiseren. De kontakten met de gemeente zijn daar- voor gelegd en ook willen wij meer kontakt krijgen met de Vlaardingse sportleraren, die het softbal veel spelen op de scholen". Sinds vorig seizoen heeft de Vlaarding se vereniging ook een trainer. Ton Trooster zegt over het afgelopen sei- GRIFFIJN - - ..:w Ondanks alles ziet Joop Schop de toekomst van Martinit niet somber in: We zullen ons nog laten zien dit seizoen SCHIEDAM Ondanks de magere resultaten van Martinit in deze kompe titie (de Schiedamse ploeg behaalde uit zes wedstrijden een punt), ziet trainer Joop Schop zich lang nog niet MAASSLUIS Iedere maandagavond van half acht tot kwart voor negen worden er in de Olympia sporthal in Maassluis heel wat zweetdruppeltjes waargenomen. Dan trimmen daar na- melijk ongeveer vijftig mannen en vrouwen vanaf vijf en twintig jaar. Deze trimavond is ontstaan uit de Sport Real-gedachte, afkomstig van het ministerie van CRM om de Neder- landers wat meer tot beweging aan te zetten. De organisatie van deze Maas- sluise trimavond is in handen van Huub Slangen en Iep Kramer. Beiden werken op de afdeling sportzaken van de gemeente. Zij zijn er ook iedere maandagavond en zorgen er dan voor dat alle materialen klaar staan. Wan- neer dat gebeurd is doen ze zelf naar hartelust mee. Het prettige van deze voor iedereen toegankelijke trimavond, is het feit dat men nergens lid van hoeft te zijn. Men kan komen wanneer men wil en de kosten zullen zeker geen belemme- ring zijn, want voor slechts 1 gulden kan men er aan de diverse sporten meedoen. Dat kan zijn volleybal, zaal- hockey, basketbal, badminton en tafel- tennis. De eerste twintig minuten van de avond worden er gezamenlijk diver se oefeningen gedaan. De leiding is in handen van twee deskundigen: Nel of met zaalhockey. Brobbel en Jos den Hollander. Zij geven niet alleen leiding bij de oefe ningen, ook later houden zij een oogje in het zeil en doen zij mee aan een van de spelen. Of het nu door de grote opkomst is of niet: de Olympiahal wordt te klein. Plannen voor de bouw van een tweede sporthal zijn er inmiddels al. Tot zo- lang moeten de Maassluise sportlief- hebbers het met een sporthal doen. De uitslag „Vroeg in de verent vroeg in de kleren" van de puzzel uit het blad van 13 oktober was dit keer niet zo moeilijk, zo merk- ten we uit de vele goede inzendin- gen die wij mochten ontvangen. We kunnen drie prijswinnaars ge- lukkig maken met een boeken- bon. De prijswinnaars zijn: Mevr. den Hoedt. Joh. Westerweelstraat 1, Vlaardingen; Mej. H. de Vries, Ka- mer 518 ,,Spaland", W. Andries- senlaan 2, Schiedam-Kethel en Lia Streefkerk, Perenlaan 36. Schie dam. Ook kunnen wij nog drie prijswin naars gelukkig maken van de puz zel uit het blad van 6 oktober. De uitslag hiervan was: „Geen genoe- gen zonder doeken". Hiervan gaan de boekenbonnen naar: Mevr. Wijntje, 's Gravensandestraat 10, Vlaardingen, Mej. C. Hoekstra, Eijkmanstraat 153, Vlaardingen en mevr. Chsalam, Cordesstraat 151, Hoek van Holland. verslagen. „We hebben aan het begin van deze kompetitie een paar onge- lukkige wedstrijden gespeeld, waarbij we eigenlijk wel een punt verdiend hadden". Dat is er niet van gekomen en de ploeg staat na zes wedstrijden op een na onderste plaats voor het nog puntloze RIOS: „Een moeilijke positie toch wel, omdat de ploeg nu erg angstig gaat spelen om aan de beno- digde punten te komen en dat gebruik- ken de tegenstanders om de fouten met doelpunten af te straffen". Afgelopen zondag ging de Schiedamse ploeg met een 1-0 nederlaag naar huis in de ontmoeting tegen Leonidas: „Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd in dit seizoen die we verdiend hebben verloren; Leonidas was gewoon de betere ploeg". Het- zal daarom voor Martinit niet gemakkelijk worden in de komende wedstrijden uit de gevarenzo- ne te komen: „Gemakkelijke tegen standers ken ik niet, maar aanstaande zondag ontmoeten wij Dubbeldam en een week later is Emma onze te- genstander en in deze wedstrijden moeten wij gewoon punten pakken". Dat is inderdaad voor Martinit nodig, omdat dat ook ploegen zijn die in het onderste gedeelte van de ranglijst staan. Joop Schop heeft in de afgelopen we ken naar een oorzaak gezocht voor het falen van zijn ploeg: ,,Ik geloof dat wij gewoon wat ongelukkig hebben ge speeld en op de beslissende momen- ten niet voldoende waakzaam zijn ge weest. Qua voetbal zit het allemaal niet zo slecht in elkaar'bij Martinit". Vertrouwen heeft Joop Schop zeker in zijn ploeg: ,,De stemming is on danks die nederlagen uitstekend en dat vind ik toch ook wel erg belangrijk". De Schiedamse oefenmeester kan be- schikken over een selektie van veertien man, die erg aan elkaar gewaagd zijn, de blessures kunnen daarom redelijk opgevangen worden: „Op dit moment is onze aanvoerder Lubker geblesseerd, een geroutineerde speler die zeker ge- mist wordt, maar we kunnen dat ge- mis goed opvangen", aldus Joop Schop. Een donkere wolk hangt echter nog boven Martinit: ,,In de ontmoe ting tegen Leerdam Sport werden twee spelers uit het veld gestuurd en kregen er drie een „officiele waarschuwing". Martinit heeft aangedrongen op een mondelinge behandeling van deze zaken; daarom, dat er nog geen uitspraken geweest zijn, omdat het optreden van de scheidsrechter niet ge heel vlekkeloos was. *lir worden steeds meer dia s en films ge maakt. Een goed begin van een diascne of film is: een titel. Ook is het vaak gewenst om bcpaalde gedeelten te laten beginnen met een tussentitel. Dat maken van titel- dia's of filmtitels is een boeiend werkjc, dat op allerlei manicren kan gebeuren. Erg veel goede adviezen hierover worden gegeven in de Focus Elsevier-uitgave: '200 Titel-tips!' Een boekje van Klaus Unbehaun. dat ver- krijgbaar is in de fotohandel. De prijs ervan is f.8,90. Trainer Ton Trooster van Holy, die zijn ploeg volgend seizoen zeker ziet promoveren. zoen: „Jammer natuurlijk, dat die promotiewedstrijd werd verloren, maar gezien de inzet van de speelsters kan er volgend seizoen -veel verwacht worden OOK UW ADRES VOOR GEISERS KOELKASTEN GASFORNUIZEN WASAUTOMATEN KOOKPLATEN CENTRIFUGES BOILERS STOFZUIGERS. KANTOOR EN WERKPLAATS ARN. HOOGVLIETSTRAAT A SHOWROOM: SCHIEOAMSEWEQ 75 TELEFOON 010 - 34 24 00 VLAARDINGEN van dit team. Ik had dit sukses nog niet verwacht, omdat het nog een erg iong team is dat nog niet veel had ge speeld." De Vlaardingse trainer is echter wel tevreden over de resultaten van het af gelopen seizoen: ,,We wisselden wel goede wedstrijden af met wat mindere maar dat is duidelijk de onervarenheid die nog in de ploeg zit". Detesultaten met mede koploper Sparta waren wel maatgevend voor Holy: „De eerste wedstrijd verloren wij met 16-9, maar de return was duidelijk voor ons met 12-6, terwijl de beslissingswedstrijd eindigde in een 8-4 overwinning voor Sparta". Ook Ton Trooster is blij met de nieuwe aanpak bij Holy: ,,Dat heeft al resultaat gehad in een sterke toeloop van nieuwe leden en de kans is groot dat we het nieuwe seizoen weer met twee teams gaan draaien in de kom petitie". Ton Trooster ziet wel dat het eerste team volgend seizoen een gooi naar de promotie kan doen: „Gezien het spel van het afgelopen seizoen moet dat mogelijk zijn en we zullen ons op dat nieuwe seizoen goed voorbereiden door al in november met de zaal training te beginnen". VLAARDINGEN - Rob Hein van de Vlaardingse sportschool .Westwijk" wil de konditie van de wat oudere mensen gaan verbeteren. „Meestal wordt er na het 35e jaar niet meer aan sport gedaan en dat is nu juist een leef- tijd waarop het noodzakelijk is". Rob Hein, die 12 jaar geleden in Vlaardin gen kwam bij sportschool Westwijk on- der leiding van Van Gorsel, is sinds 10 jaar zelfstandig werkzaam: „In die 10 jaar heeft het gehele sportgebeuren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, vooral het recreatieve gedeelte". De sportschool was aanvankelijk een judoschool, maar hieruit zijn ook an dere activiteiten ontstaan. Rob Hein, die een Cios-opleiding heeft met als specialisatie gymnastiek, heeft zich echter in Vlaardingen ontwikkeld in de judosport: „Eigenlijk ben ik erg all-round, maar het judo heeft toch de laatste jaren een belangrijke plaats ingenomen. Ik ben nu bezig om mijn derde dan te halen". Het judo heeft ook in Vlaardingen een bloeiperiode doorgemaakt en sinds en kele jaren worden de krachten gebun- deld in de Budokai Rijnmond, een sa- menwerking tussen de sportscholen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. ,,Deze samenwerking loopt uitstekend, de diverse topjudoka's kunnen nu op verschillende plaatsen terecht". On danks alles heeft de Sportschool Westwijk" zich duidelijk op de grote groep mensen geworpen, die niet direct bij een sportvereniging willen of kunnen trainen: „De mensen die niet direct prestatiegericht willen trainen, maar fijn een uurtje in de week ont- spannen aan sport doen". Die gelegen- heid wil Rob Hein zijn „klanten" ge ven: „Omdat het mij opviel, dat er steeds meerjongere mensen naar de sportschool kwamen en de groep van 35 tot 50 jaar geheel verdween zette mij aan het denken". Rob Hein wil nu gaan proberen die groen te gaan berei- ken. Ook is Rob Hein ?!?ds kort weer begonnen met de jaarlijkse ski-trai ning: .Steeds meer mensen gaan naar de wintersport en willen toch wel rede lijk in konditie op de lange latten staan". Ook tijdens die ski-kursussen blijkt weer duidelijk dat het vaak slecht gesteld is met de konditie: „Veel mensen blijven ook na het ski- seizoen aktief om de konditie op peil te houden". Naast deze kursussen staat er op het programma van de Sportschool West wijk dames- en heren konditietrainin- gen, kleutergymnastiek, beat-ballet, yoga en natuurlijk het judo en teak- won-do. VLAARDINGEN - SCHIEDAM - MAASSLUIS In het voetbalpro- gramma van aanstaande zaterdag en zondag staan een aantal belang rijke wedstrijden op het program ma. In de zaterdagcompetitie is het belangrijkste wat Zwaluwen gaat doen na de nederlaag tegen Zwart Wit '28, wat de Vlaardin- gers op een een na onderste piaats bracht. Tegenstaander is CSVD, een goede middenmoter. Kan Excelsior Maassluis zaterdag thuis definitief uit de zorgen ko men door NSW op verlies te zet ten? In de zondagkompetitie kan het Schiedamse Hermes DVS de goede indruk van afgelopen zondag voortzetten door CVV de winstpunten afhandig te maken. Centraal in Vlaardingen staat de derby tussen Hollandiaan en VFC, waarbij het vooral voor Hollandi aan belangrijk is dat de winstpun ten binnengehaald worden omdat de ploeg na het verlies van afgelo pen zondag tegen stadgenoot For- tuna hard aan kwam en een laat ste plaats op de ranglijst tot gevolg had. Het volledige voetbalprogramma ziet er als volgt uit: HVO-Spirit; Vlaardingen-Koudekerk; Devjo- TSB; Sunlight-GOZ: VVGZ-TSB; SC Botlek-DVO; Satelliet-Oude Maas; Cion-Dos '32; SCVD-Zwalu- wen; Excelsior-NSVV; HBSS- DOTO; Hoekse Boys-Randstad Sport; Rijsoord-PPSC; BVCB- VVK; GTB-SDVNSEM-Hoek van Holland. Zondag: Vredenburch-Fortuna; Hollandiaan-VFC; Tediro-RKWIK; VDL-Rapim. MSV-FC Santiago; CW-Hermes DVS; DHS-Blauw Zwart; DRL-Schiedam; Dubbel- dam-Martinit; Oranje Blauw-Hoek van Holland; DSO-Excelsior '20; Portugaal-Svdpw; GLZ-DRZ; Demos-SFC; Zwart Wit-WF; FCN- Suga Boys; Schiedamse Boys- Pantser Boys; IFC-URSUS. Tel. 010- 343006 Met Andere Woorden Op elke genummerde regel van deze anagrampuzzel moeten twee woorden van 4 letters en een woord van 8 letters worden ingevuld. Elk woord van 8 let ters is samengesteld uit de twee voor- afgaande woorden van 4 letters. Voor- beeld: zou de omschrijving luiden ,,Ne- derl. rivier - melasse - lekkerbek", dan moest worden ingevuld ,,Maas - pulp - smulpaap". Bij juiste oplossing van de gehele opgave leest men indecirkeltjes, per tweetal letters van links naar rechts naar beneden, de namen van zeven vo- gels. De oplossing van de nieuwe puzzel moet uiterlijk dinsdag 26 oktober in postbus 5204, Rotterdam, liggen. 1 bochel - vergrootglas - bloemknol; 2 laatst - piste - liefkozing; 3 motto - slaapplaats - parasiet, 4 deel van pijp - varken - bepaald aroma; 5 kleur- flink - loffelijk getuigschrift; 6 levendig - uit- kijk - schildergerei7 dikwijls- voorzet- sel - troep kamelen; 8 sterke drank - voedsel - beroep; 9 wedren - slagwerk - beroemde Vlaamse cartograaf; 10 kleur - afkerig - repercussie; 1 1 deel van ge- weer - deel van schip - vlechtsel om bek van hond; 12 begin - plaatsaanduiding - kluizenaar; 13 vreselijk ontploffings- werktuig - geweidragend dier - voedsel; 14 fraai - plezier - bevordering; 15 In- don. gerecht - Kledingstuk -geregeld, altijd; 16 roofdier - eten -luchtstroom met vuil; 17 vlijt -graanafval - wat niet kan oxyderen; 18 erg - graansoort - delfstof; 19 zangstuk - verdwenen - soort stof; 20 strijd - binnenste - ziekte; 21 keteltrom - Vaticaanse rechtbank - parkeerterrein; 22 verbeelding - mans- persoon - figuur op torenspits; 23 sap- pig - Germ, godheid - Stengel; 24 op- dracht - geleedpotig dier - Aziatische staat; 25 ongesteld - telwoord -smeer- lap; 26 eentonig - vlechtwerk - werp- spies; 27 zwijn - kleur - proloog; 28 pa- radijs - brok - weinig naam hebbend. auto -truckverhuur t station; S. 4> t I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 5