Han Hummelen: Tevreden.... Delta-Flowers houdt bloemschikkursus I m ^muk he! tot t Maasdijk wordt verzwaard 't&wvt lshof mm SEKRETARESSE PART-TIME SEKRETARESSE •- Litje Trekvogels BEUTE I 9 I HP tB SCHAUBEK ALBUMS ivli. Hi -Schiedam Grote Markt 6 ELSHOF AUTOMATION EQUIPMENT VAN DEN HOOGEN B.V. Predikbeurten Medische diensten Details c^yTERU 43-62 MAASSLUIS Vanavond, woensdag. begint de tweede fase van de inspraakprocedure voor het noordelijk dee) van de Steendijkpolder De eerste fase bestond uit het formuleren van de richtlijnen voor de stedebouwkundige hoofdopzet van liet gebied. Gedurende een aantal weken is daarover elke woensdagavond intensief gesproken in de in twee groepen gesplitste projectgroep. -- f J door Annemiek van der Houwen r- glgsg Uw zaak voor a! uw binnen- en buitenlands gedistilleerd. Een raime collectie wijnen van gerenommeerde wijnhuizen. Wij bezorgen gratis bi1 u thuis op dinsdag, donderdag en vrijdag. 'S Maandags de gehele dag gesloten. 95 - tttffOON NU 335.— 505 voor betere suetle - en lederen kleding tPl. 010 - 265344 h wiLy. v.- Ulv A WUL1V O Start van tweede fase van inpraak Steenwijkpolder Han Hummelen, projectgruep-voor- zitter tevreden over de snelle resulta- t'gn. v., o^avv^w.-.-v -• "v: SCHIEDAM Het Schiedamse bloe- misterijbedrijf Delta Flowers aan de Groenelaan 22 gaat voor de inwoners van Schiedam een bloemschikcursiis houden. De heer J. Baard, eigenaar van het bedrijf, rekent op een grote belang- stelling. „De bloemschikkunst komt vooral de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Hoewel we in Ne- derland wat dit betreft toch nog wel wat achterlopen ten opzichte van het buitenland. Hier is het vaak pas goed, als er een zeer grote bos bloemen aan te pas komt" De kursus zal worden gehouden op dinsdagmiddag en- avond. Men start op 16 november en de gehele reeks zal zes kursusdagen omvatten. Het is de bedoeling dat op de laatste kursusdag, 20 december, een wedstrijd aan de kursus wordt gekoppeld, waarbij voor het fraaiste bloemstuk een leuke priis is te verdienen. De kosten voor de gehele cursus be- dragen 1.40,- per persoon, waarbij men wel zelf nog voor wat materiaal dient te zorgen. Wat dat preeies inhoudt kan men te weten komen door een tetefoontje naar Delta Flowers te pie- gen (262256) of er even langs tegaan. Aanmeldingen voor de kursus dienen uiterjijk woensdag 3 november a.s -binnen te zijn. Vi owers aan Iroenenlaan. dat door middel van een ursus het hloemschikken dichter het vuhliek wil brensen anise watepwegi» P1NKSTI RGEMEENTE MORG1 NSTOND: xamenkomsten zondagmorgen 10. uur Dfcnstencentrutn de 4-Molens, voorganger J Koch. \l D1 RLANDSI PROTI STANTI-NBOND: Wcstvcst 90. zpndag 10.30 uur mevr. dx. It. van Hoik den Bilt. JOHAN MAASBACH WL RELDZENDING: Lange Haven 70," zondag 24 okt. 15.00 uur V1 v G.D. Grootveld. CHR Gl-.RI FORMI I.RD1 KIRK: Hoek- xleenkerk B.K. Laan hock Waranda, 9.30 en 17.15 uur ds. H. de Graaf van 's- Gra- venzande. HI RVORMD1 GEMEENTI Grote Kerk 10.30 uur ds. D.J. Spaling Dzn., 17.00'uur dsl M. Baan van Aalburg voorlier. 11. Avond- mHal; Opstandingskerk 10.30 uur ds. J 1 eunekes van Capelle a/d IJssclBethclka- pel 9 15 uur ds. D.J. Spaling Dzn.: Aula I'inasplein 9.15 uur ds. M.C. Baart ge- zipsweckdienst Thema: ..Als jc elkaar nict npter vertrouwen kan. uaar blijf je dan'' 111 RVORMD1 GLMEENTE K1 1 HI I St. Martinuskerk 9.30 uur us. P. Magre. Dorpskerk 10 uur dx, S. Ge'rbrandy H. Doop in.m.v. de zondagschool, 19.00 uur ds. S. Gerbrandy FVANGELISCH LUTH1 RSI KI RK: 1 au ge. Nieuwstraat, 19e zondag na trinitatiex, 10 uur ds. "J.J.F. Herrmann van Alkmaar. /pndaeslied 408 ROOMS KATHOLILKE Kl RK: Gl Bl DS- AjCTlE SCHIEDAM: De hcle maand okto- ber zal er's avonds bidden zijn iii de kapel van de Broederx, VVarande 155: donderdaa 21 okt. 19.10 zingen de Litanie van Maria, 19.30 uur lot" en Rozenkrans met over- wegingen voorg. Pastoor Drs. A. Vreeburg PAROCHII 11, LIDUINA I ROZEN KRANS: Pastoor Jac. Laurent. Pastorie Singel 104. tel. 268228; zaterdag 8.30 uur 19.00 uur. zondag 24 okt. 8.30 uur, 9.45 1 1.15 uur en 18.00 uur lot'en omgang t.e.v. Maria .van de Rozenkrans (Geen Avond- niis). Kapel Warande donderdag 9.15 uur. vrijdag 9.15 uur en zaterdag 9.15 uur: Ka pel St. Liduina zaterdag 18.00 uur, zorldag 10.30 uur en 1 1.45 uur. PAROCHII ST. JAN D! DOP1 R: Mgr. No- lenslaan 99. tel. 703066: op weekdagen iedere morgen (bchalve maandag) H. mix om 9.00 uur en iedere avond 19 00 uur: op zondag zijn de vieringcn om 9.30 uur. I 1.00 uur en 12 15 uur. Preekbeurt weekend 23- 24 okt. Pater J.v.d. Putte o.p.: bjeehtgc- legenhcid op zaterdag 23 okt. tuxsen 17.00 19.00 uur. PAROCHII H.HART VAN JEZliS Pastoor N.J. Donkerks, Pastorie Lekstraal 55, tel. 268648 zaterdag 10 uur eh 18.30 uur. zondag 8.30 uur. 10 uur en 11.30 en 17.30 uur. PAROCHII SINT MARTINI S: Pastoor L.vd. Velden. Pasiorie J. Damcnstraaf I. tel. 709719. zaterdag 9.15 uur en 18.30 uur zondag 8.30. 10.45, 12.00 en 18.30 uur PAROCHII H. JACOBl IS: Pastoor H Groe- neveld. Pastorie Kerkweg 51. tel. 700975; zaterdag 19.00 uur. zondag Wereldmixsie- dag, eueharistievieringen zijn om 8.45 uur Hoogmis 11.00 uur en 19.00 uur lot" met oktobermaanditebeden. 1111/1 ST. I 1DCINA EN I RANKI L \ND ST. LIDUINA KAPI L tel. 264925. zater dag 9.00 uur en 19.00 uur. zondag 7.45 uur en 9.00 uur SLIGHTING Gl /.INSVI RZORCING: Lun ge Haven 145. tel. 269240. sprcekuren dage- liikx van 8.30-9.30 uur. Dienxteireentrum ..De 4 ntolens", iedere woensdag van 11-12 uur. Diensteneentrum ..De Woudhoek" iede re maandag van 11-12 uur I H.B.O.: weck- enddicnsten vrijdagavond 22.30 uur tot maandag 7.30 uur Gemeenteziekenhuix Burg. Knappertlaan 25. tel. 269126 HUMANITAS: Bejaardencentrum Thurlede Nieuwe Damlaan 759, tel. 707044. sprcek uren woensdae 14-15 uur. SLIGHTING KRAAMC1 NTRLM MAAS STL DEN IN 11 RKRUIS: 2c en 4e woens dag van de itiaand van 14-14.30 uur Wester- kade t/o nr. 24. GROLNOORD KETHI1 STICHT1NG KRAAMC I NTRl M MASSTEDI N INTI R KRUIS De Ark. derdc donderdag van de maand van 14-14.30 uur. \KTII MOI 1)1 RS VOOR MOI DI RS: Mevr. Verkaik-Mennen, Diepenbrockstr. 8 tel. 702646. BLRI \L VOOR RFC HTSHI LP: Nieuwstraat 12 tel 264356. opeiungstij- den maandag-. dinsdag- en donderdagmid- dag van 14.00- 16.00 uur II LI I ONISCH1 HULPDII NST W ATI-R- W1G NOORD: tel 010-731161. dag er. naehl beretkbaar. voor hen die in geeste- lijke en/ol xoeiale nood verkeren. Bl WONI RSVI RI.NIGING SCHL1 DAM- I NJRl M Hoogstraat 76. iedere donder dag van 19-21 uur, seeretariual Dhr. Goede- rond. Lange Haven 102 tel. 265003. De hele proiectgroep heeft kortgcledeti de resultaten van dit werk in een geza- tnenlijke vergadering aaneengesmeed Eeh doelstellingsnota zal de resulta ten van deze eerste fase beschrijven De voorzitter van de projectgroep, wethouder voor stadsontwikkeling Han Hummelen (PvdA), toonde zich tij dens de gezamenlijke bijeenkomst te vreden over de snelheid, waarmee de twee groepen tot nu toe gewerkt heb- ben. Ook binnen de groepen zelf is men over het algemeen tevreden over de resultaten. Fen aantal van de leden, die aanvankclijk nogal wat bezwaren tegen de inspraakprocedure hadden, heeft inmiddels een positiever oordeel over de mogelijkheden gekregen SCH1FDAM De wandel-en ontspan- ningsvereniging „De trekvogels" is maar vast met de viering van het dertigjarig jubileum begonnen. De donateurs en donatrices zijn naar de Veluwe geweest, waar ze picknickten m Lunteren en een bezoek aflegden aan de Flevohof. Natuurlijk is er ook gewandeld en wel in de buurl van de Anterongse berg. Het is een prima dag ge worden. De Veluwe toonde zich in zijn prachtigste herfsttooi en het weer was goed. Echt jubileren doen de Trekvogels pas in november In de tweede fase zal de groep zich gaan bezig houden met een verder vast- leggen van de details voor het nieuwe woongebied. Hierbij komen ter sprake de woningtypen, de woononigeving, de verkavelingsopzet, de manierwaarop het verkeer de wijk kan bereiken en het karakter van het openbaar gebied Alle vergaderingen worden gehouden in het ontmoetingscentrum Konings- hof aan de Uiverlaan elke week op woensdagavond. De aanvang is acht uur Inmiddels is ook afgesproken, dat de projectgroep blijft voortbestaan, nadat een eindrapport is uitgebracht aan het kollege van burgemeester en wethou- ders. Volgens het werkschema moet dat aan het einde van dit jaar gebeu- ren. De groep blijft in functie totdat de ongeveer 870huizen waar het bi] dit project om gaat, zijn gebouwd. De Schiedamse Alaasdijk, die verbeterd zal worden. ■><1 5*- G GORZEN Gedeputeerde Maten van Zuid-Holland vinden het goed dat Schiedam drie miljoen uitgeeft om De Maasdijk als waterkering drastisch te verbeteren. De Schiedamse gemeenteraad besloot daar enige maanden geleden toe zonder enige diskussie. Niet zo vreemd als het lijkt, want voor dijkverbetering geeft de staat zoveel subsidie.dat het Schiedam haast niets kost. Eeuwenlang heeft de Maasdijk samen met de Kleine of Groene Dijk (nu. Nieuw Mathenesserstraat) de buurt tussen de Rotterdamsedijk' en de weri Gusto trouw tegen het water van de Maas beschermd. De dijk werd echtei ouder en ouder terwyl de waterspiegel van de Noordzee en haar rivieren al jaren stijgt. Die verbetering was dus nodig en de Nederlandse waterstaat gaat sinds februari 1953 zeer drastisch te werk. Aan de Schiedamse diikverbetering valt het hele woonwiikje bestaande uit Maasdijk en Eendrachtstraat ten offer. Jammer is dat, want de huisjes daar waren bij alleenstaanden en jongge- huwden zeer in trek. Wie zo'n huisje kreeg, had wel twee rechterhanden no- dig, want er moest heel wat aan worden opgeknapt. Maar de gemiddel- de doe het zelver wist er toch iets heel aardigs van te maken. zijn en blijven de beste SCHAUBEK IMPORT Dieselstraat 104 Schiedam Tel. 150735 Op amphilex tentoonstelling 1977 zijn wij ook aanwezig. Voor een sfeervol etentje t>ij kaarslicht met een wijntje Mixgrili - Brochettes Diverse steaks. RESERVE RING E.N TE LEE DON 010- 264191 DAM 22. SCHIEDAM. ..-£2 2 '••••Tif- 'fe'G 2 Viaardinscn AFD MANAU-MEUBELEN naaststaande manau-fauteuil met vele voordelen, o.a. een maximum aan zitcomfort, kussens, extra dik en in verschil- lende kleuren, draaibaar onderstel. Dit alliimaal voor de laagste prijs in IMederland. Alles uit voorraad. adviesprijs 495,- m mmm Elke vrouw kan geld verdienen, 't maakt niet uit waar u woont. Ook u -Hunt Avon Consulente worden. X'X'i'X'X'l'v;! Een irfteressante job, die bovendien goed opbrengt, kunt u in uw vrije uren uitoefenen U blijft vrij uw eigen werkuren te bepalen. Wilt u meer over fjet v/erk van een Avon Consu lente weten, stuur dan deze bon of telefoneer. Het verplicbt u tot niets. Avon Benelux b.v Vijzelstraat 2-18, Amsterdam C tel 020/648.41 of 648.42. Naam Adres Tel. Ref. AH7/ •XvXv.v y.»»5 A L Enorme keuze in onze specials manau-showroom. Proef sfeer en gezelligheid, voel dat zitcomfort van manaumeubelen. VIERKANTfc MAIMAU-SALONTAFELS met bruin bewerkt glas 60 x 60 nu Dezelfde tafel met aangebouwde lektuurbak nu Ook grotere maten in rond en vierkant voorradig tegen de laagste prijs! MANAU-HANGFAUTEUIL extra zware uitvoering bij ons nu DE CLEOPATRA EN PAUWENSTOEL een sprookje in uw kamer, bij ons ROBUUSTE MANAU-SCHOMMELSTOEL kussens in diverse kleuren MANAU-TWEEZITSBANK een aanwinst in uw interieur, adv. prijs 950,- Dezelfde, maar dan in drie-zits adv. prijs 1350,- .nu .nu .rtu nu VLAARDIN GRATIS BEZORGEN IN: SCHIEDAM GEN EN ROTTERDAM ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAh DAM 40-42-44-46-31 SCHIEDAM - TEL. 010-268598 DONDfcHOAUAVOND KOOPAVOND Groothandelsgebouw Stationsplein 45 Rotterdam Tel. 010-33.30.11 Door grote kommerciele aktiviteiten in ons bedrijf is op het sek- retariaat de vakature ontstaan voor een representatieve (min. 4 dagen per week) Wij zoeken een sekretaresse, die vlot kan stenograferen/typen in het Nederlandsen in het bezit is van de volgende eigenschappen: flexibiliteit aanpassingsvermogen teamgeest Bovendien moet het bedienen van telefoon, het ontvangen van klienten alsmede het bijhouden van de agenda voor haar geen probleem zijn. Indien u in het bezit bent van bovengenoemde hoedanigheden en u het op prijs stelt om mee te werken aan de verdere groei vcn dit dynamische bedrijf met jonge entbousiaste medewerkers, dan nodigen wij u uit voor een sollicitatiegesprek d.m.v. uw schrijven aan onze direkteur of een telefonische afspraak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 9