hale Valkommen kara Carl Gustaf och Silvia! NKV op de bres voor W.A.O.-ers SVV viert feest met mosselen Wie van deze twee is de goede Nederlander? Teveel dealers per vierkante kilometer Deze week Mac-Beth bij De Instuif Delfland p Schiedam-Zuid wil tandartsen Haar- problemen? Groot koorkoncert Padvinderssint Studiedag Aktie T arief sverhoging bij Westnederland KANTTEKENINC J J. m f* a Sprookjesprins Karriere LET OP! ONZE VERBOUWINGSADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! %mam WOENSDAG 27 OKTOBER 1976 le JAARGANG NO. 4 OOST- Als de koning Carl Gustaf morgen met veel vertoon een nieuw gedeelte van Sandvik-Nederland opent, heerst er zorg bij de medewerkers van een ander Zweeds bedrijf in Schiedam. Ze willen Volvo-Schiedam op de Nieuwe Mathenesserstraat gaan sluiten. \j£(in spaanaer heeft besloten. Wij blijven bij Volvo". BIOSCAL NEMEN I I I I I I I I I I I I II Schiedams Nieuwsblad POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. In combinatie met de Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad Volvo laat zich niet sluiten... Daarmee staat de toekomst van 23 werknemers op het spel. De arbeiders van Volvo-Schiedam zijn aan hun funktie gehecht. De nieuw- komer" heeft er negen dienstjaren op zitten, sommigen werken al meer dan twintig jaar op de Nieuwe Mathnesser- straat. Dit zowel tot grote tevredenheid van de direktie- vroeger waren dat de gebroeders van Doorne, die DAF groot maakten- als tot die van een uitgebreide klantenkring. Volvo-Schiedam is een winstgevend be drijf. Toch wil men sluiten. Dat klinkt krankzinnig. Ondernemingsraadslid Zandwijk zegt: "Een van de grote meneer Dado uit Beesd, zegt dat we dicht moeten, omdat er in de provincie teveel dealers per vierkante kilometer zijn. Ook Willem Bree, onze Rotterdam- se dealer, krijgt per een januari geen nieuw kontrakt." De klantenkring van Volvo-Schiedam, verbijsterd door het nieuws, is zelfs van plan aktie te gaan voeren om het bedrijf open te houden. Zij willen de deskun digheid en service van het Schiedamse Volvo-filiaal niet missen. Ook het per soneel laat de grote baas niet zomaar zijn gang gaan. Het weigert eenvoudig Volvo—Schiedam te verlaten. Geen wonder; Dado heeft opmerkelijke plannen met zijn personeel. Als Schiedam en Willem Bree zijn uitge- schakeld, moeten de plaatselijke Volvo- klanten natuurlijk wel in de buurt te- recht kunnen. Daartoe werd een kon trakt gesloten met het Schiedamse be drijf Weber in de Spaanse Polder. Weber nu 9 man personeel - wil de mensen van Volvo-Schiedam wel overnemen, maar dan komen ze in een andere CAO te- recht. Van CAO-groot metaal duikelen ze naar CAO-kleinmetaal; in gewoon Nederlands 15 a 20 pet. loonsverlaging. Als pleister op de wonde wil Dado wel een soort gewenningsbijdrage g^ven. Drie jaar lang zouden de Volvo-werk- nemers een steeds dalende subsidie op hun loon krijgen om aan de nieuwe om- standigheden te wennen. Dat accepteert niemand bij Volvo Ne- derland. het probleem gestort. Op een gezamenl- lijke vergadering van kommissarissen en bondsmannen lieten zij geen spaander heel van Dado's plan. De voorzitter van de raad van kommissarissen verklaarde de zaak weer open en kondigde aan, dat hij met zijn kollega's op 24 november een nieuw plan zal besproken. Nu, een paar jaar na de overneming van DAF personenauto's door Volvo, komt er nogal wat beweging in het bedrijf. De aartsvaderlijke leiding van kerels als Hub van Doorne wordt vervangen door een hardere taktiek. De nieuwe topman Da do heeft het vak bijvoorbeeld geleerd in Detroit bij Generd Motors, waar men een zeer kommerciele stijl aanhoudt. Hoe het ook zij; de werknemers van Volvo—Schiedam zijn een harde noot om te kraken. Zandwijk: "Het personeel Inmiddels hebben de vakbonden zich op HAN VAN DER HORST schoenreparalie klaar tenwijl u wacht SLEUTELS SLIJPEN: GRAVEREN: Copieren Messen Naamplaten Scharen Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam 'Bijna premiere voor carrousel 'Groenoord houdt wijnfeest 'Martin en Els kunnen niet zon- der dansen *SVV niet bang voor sanering betaald voetbal SCHIEDAM Zondag 31 oktober wordt de instuif in Arcade beheerst door de popgroep Mac-Beth. Naar aan- leiding daarvan schrijft het Instuif- maandblad: „Uit een enquete die een tijdje terug gehouden is en waarvan jul- lie trouwens ergens in dit nummer het resultaat afgedrukt vinden, blijkt dat het overgrote deel van de leden het met de top-40 en kommerciele muziek wel ziet zitten". En Mac-beth specialiseert zich op de top^40, hoewel deze formatie haar programma wel met een beetje rock en roll kruidt. Uit de enquete blijkt, dat slechts 20 pet. van de Instuif-leden rock-muziek willen, 19 pet. geeft de voorkeur aan Het streeksvervoerbedrijf Westneder land heeft van het Ministerie van Eco- nomische Zaken toestemming gekre- gen om met ingang van 1 november 1976 zowel de lokale als interlokale ta- rieven te verhogen. De tariefsverhoging bedraagt gemid- deld ca. 8,5 pet. op de tarieven die sinds 1 december 1975 (lokaal) en 1 januari (interlokaal) van kracht waren. In Delft en Gouda wordt het gebied van het stadstarief met een aantal be- staande halten aan de rand van de stad uitgebreid. DE Tweede Kamer heeft vorige week een beslissing genomen die ook voor Schiedam van groot be- lang is: het wetsontwerp Midden- Delfland werd goedgekeurd. Zoals bekend voorziet dit wetsontwerp in de inrichting van de open ruim- te tussen Delft, Schiedam en Vlaardingen. leder die dit gebied kent weet van hoe groot belang het groen houden van dit gebied is; als er niets zou gebeuren zou een verdere bebouwing plaatsvin- den en dat zou de leefbaarheid on- aanvaardbaar beihvloeden. MEN kan niet bepaald zeggen dat de overheid met Midden Delfland over een nacht ijs gegaan is. De eerste studies gingen al zo'n tien jaar geleden van start. In 1972 werd het thans aanvaarde wetsont werp ingediend. Nu moet nog de Eerste Kamer haar fiat aan het ontwerp verlenen en dan kan het eigenlijke werk beginnen. Rond 1985 kan de nieuwe inrichting van het gebied klaar zijn. MIDDEN-DELFLAND is ongeveer 6.000 hectare groot. Aan de oos- telijke kant wordt tegen de 2.000 ha. geschikt gemaakt voor recrea- tie, het overige gebied blijft voor het grootste deel bestemd voor landbouw. HET is een bijzonder interessant project waarvan ook de Schiedam- mers straks dankbaar gebruik zul- len maken. Wij zijn ook erkente- lijk voor het feit dat de Kamer via een motie gevraagd heeft de aan- leg van rijksweg 19 dwars door dit gebied opnieuw in studie te ne- men. Zo'n rijksweg schaadt im- mers het karakter van het gebied. En op dat landelijke karakter moeten we juist in de verstedelijk- te hoek waar wij wonen geweldig zuinig zijn! E.J.M. SCHIEDAM ,,Hartelijk welkom Carl Gustaf en Silvia". Het Nederlandse volk heeft die groet de laatste dagen wel waargemaakt. Terwijl talrijke pre- sidenten bijna onopgemerkt door het land reizen, werd de Zweedse koning met zijn knappe vrouw door een hor de persmensen gevolgd. Morgenochtend doet de koning ook Schiedam aan. Wie een glimp van hem wil zien, moet maar eens gaan kijken bij de Sandvikstraat. Daar arriveert Zijne Majesteit namelijk om een nieuw pand van Sandvik, een internationaal Zweeds staalbedrijf, officieel te ope- nen. Carl Gustaf vertrekt na drie kwar- tier per helikopter. Er is voor hem spe- ciaal een vliegveldje aangelegd. ,,Zulke dingen zijn het zout in de pap" zeggen ze bij de Schiedamse politie zonder veel mismoedigheid, want al weken voor de komst des konings gonsde het van de aktiviteit op de Lange Nieuwstraat. Er werden draai- boeken gemaakt; de route werd be sproken; op het prikbord verscheen de mededeling, dat niemand op 28 okto ber verlof kreeg. Want bij koninklijke bezoeken geldt nog steeds het devies: Koning Carl Gustaf en Sylvia GORZEN De bewonersvereniging Schiedam-Zuid weet een manier om het kwart miljoen, dat nog over is van Schiedam 700, te besteden. „Ons idee gaat meer uit naar een blij- vende verbetering van het voorzie- ningenpeil in Schiedam", schrijft se- kretaris H.J. van der Poort. „En dan denken we aan de grote nood bij de tandartsenverzorging. Er zijn te enen male te weinig tandartsen hier in de stad. Hetgeen zich nog meer zal wreken als Schiedam met zo'n 20.000 inwoners zal groeien in de komende ja- ren. We stellen daarom voor het geld te besteden aan een tandartsencen- trum, waar meerdere tandartsen aan de slag kunnen". Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam Bioscal wordt uitgebracht is in Nederland ver- krijgbaar bij drogisten, spec'aalzakcn en kappers. Het bestaat uit een elixer. welke bij voorkeur in combinatie met de Bioscal SpcciaaJ Shampoo dient te worden gebruikt om optimale resul- taten te kunnen verwachten. Voor des- kundigen is er wetenschappelijke litera- tuur beschikbaar. Inl. bij BIOSCAL (Ned.) Tel. 070-608182 - Postbus 1140 - Den Haag. IDEEEN VOOR CHRIS Z. 4-4 Due* De Schiedamse PSP spot goedmoeaig met het besluit van links in Schiedam om een straat naar de fir- ma Sandvik te noemen. Anders noe- men ze namelijk nooit straten naar industrielen. „hr mag niets mtsgaan". Carl Gustaf en Silvia Sommerlath. Door zijn kuwelijk met de Braziliaans- Duitse schoonheid promoveerde de ko ning zich in een klap van onopvallend jongmens tot Europa's laatste sprook jesprins. Hij trouwde, zo stelde de in- ternationale pers verheugd vast, een gewoon meissie. Nou, zo gewoon was Silvia niet. Zij is van Duits-Braziliaan- se afstamming en de familie is steen- rijk. Silvia paart Pruisische zakelijkheid aan een warmbloedig Braziliaans ge- moed en dat is een van 's werelds meest verrukkelijke karaktercombina- ties. Carl Gustaf heeft de gewone kroon- prinsenopleiding achter de rug. Hij neusde wat rond bij het bedrijfsleven en aan de universiteit. Hij nam een kijkje bij het plaatselijk bestuur en deed zo voldoende ervaring op voor een leven als symbool van Zweden en officieel opener van talrijke wegen, bruggen en instellingen. Carl Gustaf gelooft heilig in die taak. Dat is volgens hem de plicht van de vorst in het laatste kwart van de twin- tigste eeuw. Niet voor niets luidt zijn devies elke Zweedse koning kiest een eigen devies - ,,Voor een Zweden bij de Tijd". Het koningshuis Bernadotte betreedt met Carl Gustaf en Silvia weer over oude paden. De koning zocht zijn levenspartner buiten de adel en de stichter van zijn familie was echt een gewone jongen, een jongen die net als Carl Gustaf tot sprookjesprins werd. Tegen het eind van de negentiende eeuw nam de Frnase jongeman Jean Baptiste Bernadotte dienst in het le- ger van de revolutie. Hij maakte snel karriere en slaagde er zelfs in heel wat voor die dagen om een vrouw te trouwen en ook daadwerkelijk te onderhouden. Ze heette Desire Clary. Jean Bernadotte bracht het tot Napo leons legerkommandant in het bezette Noord-Duitsland. Hij deed zijn werk nogal bekwaam en bleek de bevolking niet te onderdrukken. Dat maakte in- druk op de Zweden, die aan de over- kant van de Oostzee met een sul van een koning zaten. Zij dwongen hun heerser Jean Baptiste Bernadotte te adopteren en rieper. hem tot kroon- prins uit. Slim gedaan: ze hadden nu iemand met hersens, die kind aan huis was bij de machtige Napoleon. En zo betrokken Jean Baptiste en De- siree de koninklijke paleizen van Stockholm. Hun oude namen vergaten ze maar. Bernadotte ging voortaan door het leven als Carl XIV Johan en zijn vrouw als Desideria. Toen het mis ging met Napoleon was Bernadotte de eerste om zijn voorma- lige kommandant te verraden. Gevolg: hij mocht in Zweden blijven en sticht- te een bloeiend koningshuis. Een daverende karriere Carl Gustaf heeft zijn positie maar ge- erfd. Macht heeft hij niet meer. Koningin Juliana bemoeit zich ten- minste nog met de kabinetsformatie. Dat mag Carl Gustaf niet, maar hij draagt dat met blijmoedigheid. De ko ning: „Van mijn grootvader heb ik een paxeltje wijsheid geerfd. Zijn motto was: „Neem het leven met een beetje humor en je doorstaat veel en je wordt oud. Voor hem is dat uitgekomen: dat is duidelijk. Ik ga 't ook proberen." *SCHIEDAM - Op vrijdagavond 29 oktobct organiseerl do Loop-Inn Woudhoek cen bin- go-avond met originele prijzen. Het dien- stcnccntrum is op het Heyermansplein. Na de Bingo dansen. *SCH1EDAM - Zatcrdagmiddag om twee uur wordt in de Noordmolen een tcntoon stelling geopend van Lies Wiegman en Riek Meijer. Lies houdt zich bezig met fotogral'ie. Riek met tcxtiele werkvormcn. soul en 11 pet. aan countrymuziek. Grote winnaar blijkt de top veertig met 49 pet. SCHIEDAM - Op vrijdag 29 oktober kunnen Schiedamse koorliefhebbers terecht in de Magnalia Deikerk. Dan wordt er een grote kooravond gehou den met een zevental koren. Het zijn Canzone, de Hofstem, het Goede Ha- venkoor, het Arkkoor, het Nieuwland- koor, The Young Joy Singers en het jeugdkoor ,,Jong Begin". Als solisten werken mee Jannie Hct- tinga-Beumer (sopraan) en Aan Kool (bas). Het orgel wordt versterkt door drie trompetten een dwarsfluit en een klarinet. De bezoekers" en het zullen er vast velen zijn - krijgen ruimschoots kans zelf een bijdrage te leveren, want er komt veel samenzang. Toegang gratis; aanvang acht uur. I I I SCHIEDAM - Het is geen lolletje, als de bedrijfsarts tenslotte WAO adviseert. Je wordt zonder veel omhaal uit het arbeidsproces ge- stoten, nutteloos gemaakt en op straat wijzen de vrouwen je met de vinger na. ,,Profiteur!" Er is veel nodeloze wreedheid in onze gemeenschap. Gelukkig trekt de vakbeweging zich het lot van Schiedams WAO'ers aan. Het Ne derlands Katholiek Vakverbond houdt bijvoorbeeld al een hele tijd voorlichtingsbijeenkomsten voor WAO-ers. Er zijn dan deskundigen die alle problemen kunnen oplos- sen. Op donderdag 4 november is er weer zo'n bijeenkomst in de Chris- telijke Sociale Belangen op de Lange Haven 73. Aanvang 14.00 uur. Die middag houdt een mede- werker van Schiedams sociale dienst een inleiding over de bij- standswet. Drie weken terug, 6 oktober wer den de WAO-ers wegwijs gemaakt in het doolhof van rechten die ze hebben. De heer van Brussel (GAK Vlaardingen) drong er bij ieder met vragen of moeilijkheden op aan toch vooral een persoonlijk gesprek aan te vragen. „Laat u niet afschrikken door drempels, of door mogelijk vroegere onaange- name ervaringen." Als waarnemer was aanwezig de heer v.d. Sluis van de Algemene Nederlandse Bond van Invaliden. Daaf Rensman van het NKV zegde toe als verbindingsman tussen de WAO-ers en de leden van de inva- lidenbond te zullen fungeren. Wel- licht kan er gezamenlijk aktie wor den ondernomen. Alle NKV-ers die in de WAO of iets dergelijks lopen, zijn hartelijk welkom op deze strikt besloten bijeenkomsten, waar de buiten- staander niet binnenkomt. Inlich- tingen geeft de heer Palet, v. OI- denbarneveltstraat 52, tel.703887 Bij vervoersproblemen brengt Jac Ooke, Oreliosingel 77, tel.706406 uitkomst. BROERSVEST 58, SCHIEDAM. SCHIEDAM Leden en supporters van SVV stroomden zaterdagavond in forse getalen naar de kantine van hun geliefde vereniging, waar cen van de hoogtepunten van het voetbaljaar plaatsvond: het mosselfeest. SVV heeft zijn leden nu in de hele stad, maar toch leeft er op de terrei- nen nog iets van de sfeer uit het oude Gorzenkluppie. Voetballen betekent presteren, denken ze bij het bestuur, maar een sportclub moet meer bieden dan alleen maar goede prestaties. Zij heeft een gezelligheidsfunktie. En van- daar dat bestuurslid H. Zandwijk zich speciaal belast met de pret. Hoogtepunt in zijn programma is altijd weer het jaarlijkse mosselfeest, wanneer de leden en supporters hun vrouwen meenemen en zich samen te goed doen aan mosselen, een biertje of een wijntje. De muziek werd verzorgd door het SVV-orkest, een formatie van steeds wisselende samenstelling. Als SVV muziek nodig heeft, kan ze altijd een beroep doen op een reeks leden. Zaterdagavond werden de muziek- instrumenten bemand door de heren Van Nes, Van Kleef en Verhoeven. ,,Dit is vrijetijdsbesteding, zeg maar", verklaarden ze, ,,en de meeste instru- menten zijn gehuurd of geleend". Niettemin maakten de SVV-ers een lekker stukje muziek en het duurde dan ook niet lang, of de dansvloer was vol paren. Walsen en foxtrot, dat doen ze bij SVV. „Deze avond", legt de heer Zandwijk uit, ,,is met Camaval het grootste feest. We doen dit om de sfeer in de vereniging te houden zoals hij is. Je moet het niet alleen hebben van 't Voetbal. En: de mensen moeten bijvoorbeeld 's kunnen zeggen: hoe wel de voetbal is tegengevallen hebben we toch een gezellige avond gehad. Dat is dan weer en pluspunt voor de vereniging". *l:n gezellig: dat was het SCHIEDAM - De opleiding en rowa- nas van de Taizepadvindersgroep uit Kethel verzorgen ook dit jaar weer Sint Nicolaasfeesten. Voor klubs, gecombineerde gezinnen of kinder- feesten verzorgen zij een bezoek van Sint Nicolaas, dat zeker een uur duurt. Dankzij de bemiddeling der Taizegroep verschijnt de Sint met twee pieten. Tijdig bellen naar 262103. Door de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiene wordt op 10 de cember a.s. een milieunormenstudie- dag gehouden in het Jaarbeurs- kongrescentrum te Utrecht. Als inleiders zullen optreden dr. L. Ginjaar, direkteur van het studie- en informatiecentrum TNO voor onder zoek ten dienste van het milieubeheer, mr. A.A.M.F. Staatsen, medewerkei van het Ministerie van volksgezondheid en milieuhygiene en een vertegenwoor- diger van de Stichting Natuur en Milieu. Daarnaast zal in het forum plaatsnemen drs. L.J. Bartelds, gedepu- teerde en van de provincie Groningen. Opgave voor deze dag is mogelijk dooi kontakt op te nemen met het sekreta- riaat, tel. 070-209260 toestel 2451. alsdan worden toegestuurd. SCHIEDAM Toen Rob Slaven- burg al weer drie weken geleden de tien knaken van het Schie dams Nieuwsblad kreeg, vielen zijn blonde manen ruim over de oren. Nu heeft hij ineens een kort koppie. ,,SS-hoofd" zou je zeggen en dat klopt ook, want Rob figu- reert in de nieuwe film van Paul Verhoeven „Soldaat van Oranje". Deze film is gebaseerd op de her- inneringen van de verzetsman Erik Hazelfhoff Roelfzema, die zondagavond nog te zien was in het TROS-programma prive, gepresenteerd door Henk van der Meijden. Zondagochtend vertrok een hele reeks Schiedamse kortharigen naar de opnamen in Den Haag. Ze wa ren vrijdagavond ook al naar de residentie gew'eest, waar de kapper onverbiddelijk het mes zette in de zorgvuldig opgekweekte koppen haar. Het effekt van die operatie is vooral bij dansschool Sitton te zien. Cees Sitton kreeg enige tijd terug een telefoontje van het echt- paar Segaar, bekend in amateur- toneelkringenof de mensen van Sitton geen zin hadden in „Sol- daat van Oranje" te figureren. Cees Sitton maakte een en ander in zijn disko-soos bekend en heel wat Sitton-jongens bleken bereid hun haardos op te offeren voor een paar seconden in beeld bij een heuse speelfilm. Rob Slavenburg marcheert in Soldaat van Oranje met een aantal leeftijdgenoten de Kneuterdijk af: op weg naar de kazerne want hij heeft zich gemeld bij de SS-divisie Westland. Zijn vriend Eric Dek- kers is ingedeeld bij de burgers. Hij speelde zondag met vele an- deren een gewone Hcngerige Ha- genaar. Geld verdienen is er voor de figu- ranten niet bij. Zij kregen zondag een maaltijd en verder niets. En dat in een film, waarvoor de inves- teerders vijf miljoen hebben uit- getrokker

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1