The Newports: muziek van grote kwaliteit Schiedams Nieuwsblad jy I Martin en Els Weber dansen iedere avond Wijnfeest: Groenoord vermaakt zichzelf Stad in debat SGP vergadert Geluidswagen gaf de geest.... S - ft - Passiebloem draagt vrucht in Schiedam Schiedams Politienieuws KREUGER De avonturen van Verbouwing Kijketalage Gaar Oplichter vrijuit Autodiefjes? Tuinhuisjes vernield Arm poesje Otiwel P* door Marten Toonder YVOENSDAG 27 OKTOBER 1976 44-514 If' Ha r EIGENRAAM I >ffl AAsvl l> ...veiNgrieid en degetijkneid ieten yoor Masse1 Volvo ...als u dcrordenRt! FOLDERS. PROEFRIJDEN INRUIL DUS AUTQSERVICE EICEIMRAAIVI B.V. .gpedeurindtaidaruchndi sthdn^op9Hrf3benjulte5ans/ikw0rtDe«ir^eiJxideendiefVistemwiste iets... TgnangenbnaturVjk.11meer met van. het K benhercte Ehneenetdet Yttaar wehefeben &fit.'Cnte!Praat eendeEdat^JaubHdgel? kt de eens. wcudweilidt last vai rdbanvCTi^ejsiai wjdars.'slmk - i vtorrien ber nop t /Janus Hagd rouersoFietstandienaard? gerooFd isdeaterkikjlkben hmcnra±M-;,< mtdtmeziek!! polibe, ikzoghienaor rustenoreJe!.' te I'jF Kreuger heeft deze herfst voor u een vrije en gemakkelijke mode. ngif. -ft# *<i<r& toU IMrW «A w Hoewel dit een late reaktie is, moet ons naar aanleiding van het interview met burgemeester Lems iets van het hart: „Het zou een fijne ontwikkeling zijn, als jongelui nogal wat oude woningen zouden kunncn kopen om ze op te knap pen. Daarvoor zijn heel wat subsidieregelingen in het leven geroepen." Dat klinkt heel ideaal, maar er bestaat. dachten wij, nogal wat verschil tussen theoric en praktijk. In jub 1974 kochten wij, gedwongen door het sancringsbeleid van de gemeente, een oud pandje. We wilden dat graag op knap pen. Op 2 august us 1974 ging ik gewapend met een bouwtekening naar de afdeling Bouw- en woningtoezicht. Na een onplezierige diskussie met de dienst- doende ambtenaar kon ik de tekening achterlaten. Toen de tekening bekeken was, mochten we hem „in het net" overtekenen, opnieuw inleveren in ne- genvoud en het wachten op de vergun- ning begon. Op 7 januari 1975 werd de verguruling verleend, maar wij krcgen pas bericht op 11 februari 1975, dus ruim een half jaar na de aanvraag. Na wat heen en weer geschrijf met B. en W. en bouw- en woningtoezicht mochten wij half januari 1975 begin- nen met het verbouwen van de benc- denverdieping. In april 1975 dicnden wij een aanvul- lende bouwaanvraag in voor de boven- verdieping. Dezelfde weg van afwach- ten, telefoneren, schrijven en raadsle- den benaderen. Op 27 oktober 1975 werd deze bouw- vergunning verleend. Op 12 december 1975 kregen wij de toezegging, dat de premie woonver- betering aan ons uitgckecrd zou wor- den. We weten nu. dankzij pcrsoonlijk navragen, dat onze subsidieaanvraag is doorgezonden naar den Haag. Het is dus weer afwachten. tin als klap op de vuurpijl komt er dan een aambtenaar van het ministerie van flnancien om de onroerend-goed- belasting opnieuw vast te stellen. Op zich ledelijk, maar als je je als jong stei meer dan anderhalf jaar elk uitje en elke vorm van luxe ontzegt, oradat bouwmaterialen behoorlijk prijzig zijn, dan sta je niet te juichen, als je werk- lust afgestraft wordt met belastingver- hoging. We hebben tijdens de bouw nooit ruchtbaarheid gegeven aan deze zaken, maar na het lezen van het artikel van burgemeester Lems moesten we wel wat wrang glimlachen. Misschien is het een idee om bij Bouw- en Woningtoezicht een jonge progres- sieve man te benoemen, die jonge, en- thousiaste mensen vlot heipt en met raad en daad terzijde staat, zodat een lijdensweg van twee jaar veranderd kan worden in een snelweg van ca. 4 maan- den. Laurens Costerstraat, Gerard en Winny Huizing. Wij vonden het erg leuk, dat u in het eerste nummer van het Schiedams Nieuwsblad gefeliciteerd om een soort wisselwerking vroeg tussen le- zers en blad. Om hierop maar meteen in te haken: misschien hier een stukjc wat u kunt gebruiken en plaatsen. De St. Liduinastraat is opnieuw be- straat en voor ons gcvoel een stuk ge- zelliger geworden. Wij, Margreeht Klijnjan en Peter Holkers hebben nu anderhalf jaar geleden het pand 57ab gekocht. Het benedenhuis wordt door ops gebruikt als hobbyruimte. Er is een doka en in de andere ruimtes kun ncn we allerlei leuke dingen doen, zo- als schilderen, klcicn, enz. Nu ben ik, Peter, een hartstochtelijk amatcurfo- tograaf. Veel .van mijn foto's hebben op tentoonstellingen gehangen en ook in Polen heb ik niet zonder succes meegedaan aan een grote tentoonstel- ling. Maar de foto's verdwijnen op den duur toch in een kast, jammer eigen- lijk. Wat hebben wij nu gedaan? Wij hebben een kijketalage. Elke maand zijn wij van plan een serie foto's op te hangen, om zo de mensen mce te la- ten genieten van wat er in de loop.der jaren gefotografcerd is en wat er gc- fotografeerd gaat worden. Het schil- derwerk niet te vergeten. Om de kijk etalage nog aantrekkelijker te maken hebben wij van Cor Buitenhuis kcra- miek geleend ook vrijetijdsbestcing). Wij zijn blij met deze kijketalage: 's avonds als de spotjes branden is er een leuk sfeertje in dat stukje straat bijgekomen. In de toekomst kunnen we wellicht naast het materiaal van Peter ook werk van andere amateurs gebruiken. Wij hopen in ieder geval dat onzc kijk etalage door u en andere voorbijgan- gers op prijs gesteld wordt. St. Liduinastraat, Peter Holkers, Maigreeth Kleijnjan. SCHIEDAM Op vrijdag 29 oktober, acht uur, houdt de SGP Schiedam een openbare vergadering in de Hoeksteen- kerk aan de B.K.-Laan. De heer F. Th. Roeters van Lennep, ambachtsheer van 's-heer Abtskerke, voor Schiedams staatkundig gerefonneerden geen onbekende, spreekt over het onder- werp ,,Bij de Gratie Gods". De eerwaarde heer L.M.P. Scholten uit Krimpen aan den IJssel stelt vervol- gens ,,de Kanteling der Tijden" aan de orde. Carrousel: nog even en dan... premiere SCHIEDAM/VLAARDINGEN De ploeg van Carrousel begint al duidelijk in een premieresfeer te komen. Geen wonder. Volgende week vrijdagavond staan ze aflemaal op de planken van de Vlaanlingse stadsgehoor/aal en dan moet't waar- gemaakt worden. Dan moet in een paar uur't resultant van maanden werk en avonden oefenen. dubben, strepen en herschrijven. gepresenteeid worden aan een kritische zaal. Zal het appiaus worden? Tekstschrijvers Ed Vcrkade en Chris Bezooyen zijn met komponist Dick Borst vol goede moed. En wie zo eens stilletjes zijn oor te luisteren legt, als het koor samen met orkest repeteert en de nummers er helemaal uitgaan, die reserveert een kaartje. Want hij hoort, dat de traditie van ,JEven Goede Maatjes" en „Crijgh de Oaere" op een hoger niveau wordt voortgpzet. Zaterdagmiddag hadden alle medespe- lers zich buiten hun vertrouwde oefen- zalen in het Hofsingelziekenhuis opge- steld voor een aktiefoto. Hun toneel- kostuums droegen zij nog niet, maar wel waren enige dekorstukken aange- sleept: reusachtige golf, haringkar en muur met opschriften. Want Carou sel speelt ergens in de jaren dertig. Thema: jongen loopt audities af en wordt tenslotte voor een musical Car rousel aangenomen, ondanks het ver- zet van zijn vriendin die het allemaal maar niks vindt. Zij zijn de vaste pun- ten van de musical, die aldus Ed Vcr kade en Chris Bezooyen, cigenlijk geen echte hoofdrollen kent. Want iedereen die meedoct moet kans krijgen om eens voor het voetlicht te komen. carrouselafiche getooid, maar dat is niet voldoende. Zaterdagochtend monteerde Caroussel- lid Ton van Lint een paar luidsprekers plus versterkingsinstallatie op een vrij mottigc bestclwagen en daar ging het Schiedam en Vlaardingen door. Steeds weer werd omgeroepen. welk een fan- tastisch spektakel de mensen te wach ten stond. Dat ging dan zo: een van de inzittenden merkt lijn 52 op, die juist vol mensen stroomt. De wagen houdt in. Ton van Lint grijpt de mikrofoon: ..Schiedammors, ter gclcgenheid van het 701-jarig bestaan van onze stad komt er over vcertien da gen in theater Passage de grote musical Carrousel. Net als Crijgh de Claere een produktie van Ed Verkade, Chris Bezooyen en Dick Borst. Twee dagen in Schiedam, daaraa vijfentwintig jaar over de hele weield. Komt dus alien naar de Stads- gchoorzaal". „Joh", roept zijn vrouw, „wc zijn in Schiedam, je moet Passage roepen". Inmiddels is de rcklame voor de musical in voile gang. In Vlaardingen en Schiedam hadden al heel wat win- keliers hun glazen deur met een „Als je dit de hele dag doet, wordt Voile yany je volkomen gaar", verontschuldigt Ton zich en even later laat hij de chauffeur weer inhouden. „Volgens mij gaat me wagen kapot", kermt hij. Dat was niet de eerste keer die dag. maar niemand schonk er aandacht aan. SCHIEDAM Het was iets rustiger dan anders zateidagavond in societeit Omega aan de Schie 61. De leden die thuis bleven hadden ongelijk, want precies die avond speclde er een uitste- (onderdee! van de Rijnmond West Combinatie, waarin ook het Maas- sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge- nomen) verschijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. Kantoor Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar dingen. Telefoon: 010-34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam sedijk 230. Schiedam. Postadres: Postbus 195. Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804 19405. Sportmedewerker: Peter Spek. tel. 010-35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010 34.67 11 De bladen van Rijnmond West Combinatie verschijnen in combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk maandag 17 uur binnen te zijn. kende band, the Newports uit Rotter dam. The Newports brengen een uitgebreid skala van nummers uit de oude tijd, afgewisseld door het nodigc Zuid-Ame- rikaanse werk. Maar zij geven er een ei- gen draai aan. De hits worden min of meer in een popmuziek-interpretatie gespeeld. De Newports bezitten de mu- zikalitcit en de routine om het leuk te laten klinken. Een vcrademing was ook hun Latijns- Amerikaanse muziek. Als Nederlanders zich aan die overzecse ritmes wagen, komt er meestal een soort „Brazflie- doet-de-klompendans" uit. Het is niet moeilijk een Zuid-Amerikaans ritme uit het drumstel te slaan, dat kan iedereen. Maar je moet er bovendien gevoel in weten te leggen en ook dat lukte de Newports. Voorwaar, een wit- te raaf. Societeit Omega is een onderdcel van 't Honk, de thuisbasis van het gerefor- meerde jeugdwerk, Stamgasten van Omega zijn zo tussen de achttien en vijf- zescn twin tig jaar oud. Zij vinden ondcr de hanebalken van hun socie- teitsruimtc kcnnelijk een atmosfeer, die hen aan spreekt. Omega is al lang niet meer cxklusief gereformeerd. Ook hervormden, kathobeken en zelfs een groot aantal mensen van „artikel 31" hebben zich aangcslotcn. Amusement is een zeer belangrijk on derdcel van het pakket, dat Omega biedt. Aanstaande vrijdag is er bijvoor- bceld een filmavond. Maar de leden staan crop, dat het bestuur ook aan serieuzcre zaken doet. Dat gcbeurtnu en dan is er een grote gespreksavond, waarin algcmcnc maatschappelijke pro- biemen worden aangesneden. De vori- ge keer ging het bijvoorbeeld over „macht en gczag". De aanpak van Omega heeft sukses. Het ledental schommelt nu rond de driehonderdzestig en op zateidagavond bevolken toch minstens veer tig mensen, de societeitsruimte. „Dit is het Wibautplein", zegt Ton onverstoorbaar, „en er hangen nog geen af riches. Hij pakt een stapeltje en gaat met zijn vrouw op slager Van der Meer af. „Misschien krijgt slager van der Meer ook wel zo'n prachtige Carrouselaffiche", klinkt het uit de luidsprekers, als ze de zaak binnen- komen. De slager onderbieekt het vlecssnijden niet eens. Lachend knikt hij en met mecgebrachtc plakband wordt de afriche aan de deur beves- tigd. Precies om drie uur zaterdagmiddag hield de geluidswagen stil voor de trap- pen van de Stadsgehoorzaal, waar de hele rolbezetting van Carrousel stond te wachten. ,,Rijd hem eens een klein stukje verder", werd er groepen. De chauffeur draaide het kontaktsleutel- tje om, maar de bestclwagen produ- ceerde niet meer dan wat vaag ge- rochel. Toen hebben ze allemaal maar ge- duwd WEST Zolang't nog duurt heef mevrouw de Veth uit de Anthonie Muysstraat gen plantkundig won der in de turn: aan haar enorme passiebloem prijkt een eenzame oranje vrucht. Dat komt vrijwel nooit voor in Nederland. Mevrouw de Veth kreeg de pas siebloem drie jaar geleden en plantte hem in haar achtertuin. De passiebloem is een tropische plant, die cigenlqk niet tegen het Neder- landse klimaat kan en de handboe- ken schrijven dan ook voor hem in de winter binnenshuLs te halen. Da! deed mevrouw de Veth niet. Ze dektc haar plant in het koude seizocn af en de passiebloem be- loonde haar door een enorme groeikracht. De plant kroop tegen de schutting op en veroverde tenslotte haar waslijncn. Zoon Ben heeft daarorn verieden jaar een pergola getim merd, waar de passiebloem zich ongestoord kan ontwikkelen. Nu, in de herfst, getuigt alleen nog maar die ene vrucht van zijn piacht. Het exemplaar van me vrouw de Veth droeg in de zomer zeker tachtig van de prachtigste bloemen. Daarin ziet men vaag een kruis en de volksmond wil, dat het lijden van Christus erin af- gebeeld staat. Mevrouw de Veth denkt, dat de lange hete zomer ervoor gezorgd heeft, dat haar passiebloem vrucht ging dragen. Maar ondanks alle zonnehitte kwam er maar een vrucht echt tot ontwikkeling. HEBT U OOK EEN PLANTKUN DIG WONDER OF MISSCHIEN EEN ORIGINELE TUINTIP? HET SCHIEDAMS NIEUWS BLAD SCHRIJFT ER GRAAG OVER! Vlak voor het ter perse gaan ran deze krant kregen we het bericht dat de unieke passierrucht van de plant afgevallen was. Jammer, maar "t blijft toch leuk Kompleet verzorgde dokumentatie van alle typen hebben wij voor U. U mag heel krittsch zijn, hoor hoe de portieren sluiten. de motor fluistert en eraar de ,/it" tijdens een aan gename proefrit in het type, dat u wenst. Rijdt u Volvo of een andermerk wij zullen gunstig taxeren. N«n voor Volvo kontakt op met: DIRK DE OERDELAAN 18 TELEFOON (010)^50055. VLAARDINGEN c •auteCiWfm SCHIEDAM/VLAARDINGEN— Het Iicht in het huis van Els en Martin We ber op de Vlaardingse Dwarsstraat is iedere avond uit. Ze zqn namelijk altijd dansen. Martin en Els zitten dan ook in de eredivisie van het Ncderland- se Ballroomdansen. Daarin heb je net als bq de voetbal een kompetitie en de Webers staan nu ongeveer num mer tien. Wie de twee gclieven over de dans- vloer wil zien zweven, moet een kaart je kopen voor de amateur-musical Carroussel van Ed Verkade en Chris Bezooyen, want daarin vertolken ze een paar grote balictnummcrs. Wat bezielt die twee? Martin (29) en Els (25) zijn rasechtc Schiedammeis. Hij komt uit de Nicolaas Beetsstraat, zij uit de Paulus Potterstraat. Grote hartstocht: dansen. Els was zelfs op haar vierde jaar al naar ballet gegaan en bezit nu een diploma balletpcdago- ge. Zij mag les geven. Niettemin zit ze op kantoor: „Doceren lijkt me erg moeilijk", Vertelt ze. „Ik doe Uever alles zelf. Aan gevorderden zou ik wel les willcn geven, maar aan beginners.. het lijkt me zo moeilijk om die te blij- ven boeien". Echtgenoot Martin is de uiterst talent- voile amateur. Hij verdient zijn brood als advertentie-aquisiteur bij het Vrije Volk. De heer en mevrouw Weber gooiden al bqzonder hoge ogen in het baalroomdansen, toen de op dat mo ment nog onbekende Ed Verkade en Chris Bezooyen per advertentie krach- ten zochten voor het ballet van de Vlaardingse jubileum-musical ..even goeie maatjes". Martin: „We zagen dat en we gingen er heen, want we dachtcn, he dat ballet is eig goed voor onze houding tijdens het ballroomdansen". De twee deden dus ccn auditic tot grote verrukking van Maria Judel, die in Vlaardingen na veel omzwervingen een balletschool sticht- tc: een gerenommcerde, en daar dansen de Webers nu nog. Vandaar dat Martin en Els nooit thuis zijn. Twee avonden per week dansen ze in de studio van Maria Judels, drie avonden in Den Haag, waar zij het ball roomdansen perfektioneren. Els: „We zijn nooit thuis. Alle avonden dansen we. En dat is gcweldig, want we doen altijd alles samen. Je hocft nooit ieke- ning met de ander te houden". Dure hobby? Ja. Wie in de hoge regio- nen ballroom danst, moet wel in slijl verschijnen. De heren dragen rok, de dames verschijnen in een speciale bal- jurk, waarvan ieder jaar nieuwe mo- dellen verschijnen. Prijs: zeker zeven- honderd gulden. Bij het Latijns-Aineri- kaanse dansen worden informelere kle- ren verlangd. Jc kunt dan een beetje sexy zijn", zegt Els, maar ook dan kun je niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Els en Martin zijn sinds Even Goeie Maatjes aan het revuewerk veislin- gerd geraakt. Toen Ed Verkade en Chris Bezooyen voor Carrousel een be- roep op hun grote talent deden, aar- zelden zij geen sekonde. Martin ver telt enthousiast* ,,We zijn hierna van plan met zoveel mogelijk mensen door te gaan. Aan dit soort produkties doen mensen mee van elke rang en stand, van elk beroep. En er is zo'n fantastische band. Daar kan geen ene vereniging tegenop. We gaan bijvoor beeld twee keer per jaar met de hele meute weg. De vorige keer naar Lage Vuursche. En laatst zijn' we met zijn alien gaan zcevissen. En vergeet dan niet het fecsten bij elkaar thuis". Ja, feesten, zonden Martin en Els dan niet de show stelen met mogen wij een ogenlbik flauw zqn— hun elas- tieke benen? Nee, op bnriloften en partqen zitten ze gezellig aan de kant. Geen enkele reden om de Fred Astaire en Ginger Rogers uit te hangen. Op- scheppers zqn er genoeg in deze we- reld, vinden Els en Martin Weber te- recht. SCHIEDAM Een Internationale op lichter heeft vier dagen op het Schie- damse politiebureau doorgcbracht. De politie moest hem knaisetandend laten gaan. Onlangs kreeg de Rotterdamse offi- cier van justitie een verzoek van zijn Belgischc kollega (die ,,prokureur des konings" heet) om de 28-jarige Schie- damse aannemer G.M.FJ.G. te hoien wegens oplichting. Volgens de Bel- gischc autoriteiten had hij een verf- fabriek in Vilvoorden drie ton lichter gemaakt, een importeur uit Overijsscl 170.000 gulden en een kollega-aan- nemer uit Schaerbeek ongeveer 35000 gulden. Na het maximum-vooranest van vier dagen is de Schiedam mer door de politie heengezonden. Hij loopt grote kans in Belgie bij veistek te wor den veroordeeld. Maar de wet verbiedt om Nedeiiandse staatsbuigeis aan buitenlandse mogendheden uit te leveien. G.M.F.J.G. gaat dus in Nederland vrijuit. In de nacht van vrijdag op zater- dag kreeg de politie een telefoontjes dat twee jongelui in de Tielman Oem- slraat verdacht aan auto's schanelden. De patrouillewagen was snel ter plaatse cn de dienstdoende agenten brachten een zeventienjarige en een achttienjan ge op. Een van hen had inderdaad ge- reedschap bij zich om auto's open te breken. Dit weekend deden vijf eigenaars van tuinhuisjes aangifte van diefstal. Ze kwamen allemaal uit het komplex Vij f- sluizen. De werkwijzc van de inbrek- kerfs) doet denken aan die welke twee weken terug bij Thurlede is toege- past. Er werd niet alleen gestoien, men richtte ook vernielingen aan. Dc 65- jarige mevrouw van H. vond zelfs een vloer vol uitwerpselen en in een ander huisje goot men olie uit de olielamp over de slaapbank heen. Het lijkt voor- lopig onveistandig om dingen van waarde in het tuinhuis achter te laten. Klagelijk, heel klagelijk miauwde een poesje in een enorme boom op het Emmaplein zaterdagavond. Om kwart voor acht veischenen twee brandweer- wagens en met vereende krachten wis ten de spuitgasten het diertje te redden. De poes kreeg voorlopig gast- vrijheid op de kazeme. Met de dieren- bescherming is kontakt opgenomen. Vrijc" igmiddag om een uur kwam de 29-jarige bromfietser W.B. ten val op de Broersvest. Hij werd onwel en ver- loor de macht over het stuur. Ter obseivalie is hij in het Gemeente- ziekenhuis opgenomen. GOENOORD Prima was het zater dagavond in boerderq Landvreugd. waar de wij kvereniging Groenoord een kaas- en wqnfeest gaf. De grote zaal van het wqkcentmm was herschapen in een gezellige reunite met een ietwaf Frans sfeertje. Dat kwam door de belichting en de kaavstal, waar de be zoekcrs keuze konden maken uit een keur van kazen. De bewoners van Goenoord die naar het feest waren gckomen, voelden zich duidelijk uit. Zij hadden zich alien in hun beste pak gehuld en de ineeste dames bewezen, dat zij het modcbceld van 1976 goed in de gaten hielden. Iedereen was heel elegant, zonder snobitisch te worden. Het was met recht een Groenoords feest want behalve de kaas kwam alles uit de wijk zelf. Op het podium speclde dc Grocnoord-band aniuse- mentsmuzick; de gasten hadden over *t feest gclezen in hun eigen blad Noor- der-akkoorden en de konsumpties wcr- den door Groenoorders verkocht. De wijkvereniging bezit dan ook een aparte onderafdeling, die zich met het amusement bezig houdt. „Brcng eens een zonnetje" heet die en zc staat onder leiding van de heer van de Slot cn dc zusjes mevrouw Immer/cel en mevrouw Hardeman. Mevrouw Hardeman: „Wij doen dit nu een jaar of zeven en het lukt ons tot op heden erg goed". De werkgroep ..Breng eens een zon netje" bepcrkt zich niet tot het geven van feesten. Zij houdt zich aktief bezig met het bezoeken van alleenstaanden. zieken en bejaarden in de wijk. ten drankje en een stukje kaas: Groenoord amuseerde zich best.... Ot HEAENMOOEZAAK VAN SCHIEDAM BROERSVEST 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3