haklin C.D.A. M Jubilerende wil verlicht Gorzenkerk uurwerk Schiedamse rowans gaan de grot in Sint komt neemvakereen bloemetjemee 66k na zessen Inpakken,, was best wel leuk Band Aid sukses Scheepsbouw Haar- problemen? HELP OPENBARE VERGADERING Deze week Koren uit Vienne en Esslingen A V Revolutionair bouwwerk 50 jaar Irene verbouwt Sof-o-Klets in de Teerstoof SCHIEDAM Zondagochtend om elf uur ging de radio uit bij cafe het Vierkantje. Muziek was niet meer nodig: daar zorgden de binnen- gekomen onbekende gasten zelf voor. In de serre hief het koor ,.A coeur de joie" uit Vienne een paar liederen aan en zo maakten de cafegangers van die vroege ochtend kennis met een klein Schiedams koorfestival. E.J. Mathies BIOSCAL NEMEN fraditip 55 p een van onze binnenpagina's een uitgebreide fotografische impres- ie van het bezoek van het Zweedse koninklijk paar aan Schiedam. Schiedams Nieuwsblad POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. In combinatie met de Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nienwsblad WOENSDAG 3 NOVEMBER 1976 le JAARGANG NO. 5 Groots zangweekend in de Gorzenkerk schoenreparatie klaar terwijl u wachl SLEUTELS Copieren SLIJPEN. Messen Scharen GRAVEREN: Naamplaten Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam Zaterdagavond vond in de Gorzenkerk aan de Lekstraat een internationaal zanggebeuren plaats. Het me.erge- noemde „A coeur de joie" verzorgde samen met ons eigen Schiedams Chris- telijk Mannenkoor en Neckarlust uit Esslingen een zangavond. Voor de be- geleiding zorgde het blokfluitensemble Saratoga, dat zondagavond nog te zien was in het Avro-televisieprogramma „Jonge mensen op weg naar het con cert podium". Het was een mooie avond. De ragfijn gezongen nummers van de Fransen kontrasteerden met het voile geluid van het Schiedams mannenkoor en de volksliederen van de Esslingers. Koor Neckarlust moest het zonder de ver- trouwde dirigent stellen die, aldus zijn vervangster Brigitte Hanchen, dat weekend een paarlezingen hield. „Ons koor is vijfenzeventig jaar geleden door plaatselijke arbeiders gesticht", zegt ze, „maar politiek is er bij ons nooit aan te pas gekomen. Wij blijven bij elkaar uit liefde tot de gezelligheid en natuur- lijk tot de muziek." TOCH KRIT1SCH Over het Schiedamse publiek waren de Esslingers zeer tevreden. Brigitte: „Ze zijn meer gei'nteresseerd, spontaner en toch kritisch. Je kunt merken, dat ze IN de sector van de scheepsbouw, die ook in Schiedam rijkelijk ver- tegenwoordigd is, heerst al gerui- me tijd grote onzekerheid. De we- reldscheepsbouwmarkt is ingestort en de concurrentie van met na me Japan is zo fors dat het steeds moeilijker wordt om orders te verwerven die zoden aan de dijk zetten. AL vele jaren wordt in ons land gepraat over de noodzaak van een royalere subsidising van de scheepsbouw door de rijksover- heid. In de loop der tijd we den- ken onder meer aan de periode aan het eind van de zestiger jaren dat Verolme met ernstige proble- men worstelde is „Den Haag" weliswaar met steun over de brug gekomen, maar de concurrentie is steeds moordender geworden en daar is de laatste jaren nog de in- storting van de wereldscheeps- bouwmarkt bijgekomen. DE situatie is allengs zo ernstig ge worden dat er een breed samenge- stelde 3eleidscommissie Scheeps bouw is gevormd die moet inven- tariseren welke maatregelen ge- nomen moeten worden. Uitgangs- punt voor deze commissie was dat er in de scheepsbouw, gemeten in manuren, een capaciteitsverminde- ring van rond dertig procent zou moeten plaatsvinden. Dat zou in- houden dat de werkgelegenheid voor vele duizenden mensen op de tocht zou komen te staan. DE commissie kan nu elk moment met een rapport komen, het had er trouwens al moeten zijn. Ver- wacht mag worden dat het rap port voorstellen zal bevatten die van grote invloed zullen zijn op de structuur van de Nederlandse scheepsbouw. WIJ zijn van mening dat ei op de kortst mogelijke termijn voliedige duidelijkheid moet komen, niet in het minst omdat daardoor een stuk onzekerheid in duizenden gezinnen, ook een flink aantal in Schiedam, zal opgeheven worden. Deskundigen menen te weten dat er op wat langere termijn redelijk gunstige perspectieven zijn. WELNU, laten overheid, werkge- vers en werknemers de handen snel ineenslaan om in elk geval de bestaande werkgelegenheid in deze sector voor het allergrootste deel te behouden, mogelijk via al- lerlei structuurwijzigingen, een collegiale verdeling van de voor- handen orders en verdere specia- lisatie van de werven. De tijd dringt! door Han van der Horst genieten. Het publiek in Esslingen is veel meer terughoudend." De Duitse zangers waren zeer enthousiast over de ontvangst die hen in Schiedam te beurt viel. Ze verbleven niet in een hotel, maar logeerden bij Schiedamse koor- leden. „De streek is zo mooi en de straten zo intiem, en dan de gastvrij- heid!" vond Herr Eisele. Hij voegde eraan toe: „We hebben vanavond al- leen volksliedjes gezongen. Als we ge- weten hadden, dat het in een kerk was, hadden we meer godsdienstige gezangen gebracht, want die staan ook op ons programma." Zangeres Lucia Karafiol zegt: „Groots, dat de pastoor zomaar zijn kerk ter beschikking stelt, terwijl je hier zoveel verschillende godsdien- sten hebt." Ook de Fransen waren onder de in- druk van het Schiedamse minifestival. Ze lieten dan ook weinig kansen voor- bij gaan om overal in de stad een lied aan te heffen. Dat hangt overigens sa men met de gedachte achter hun koor. „A coeur de joie" is onderdeel van de Franstalige Volkskoorzangbeweging, die meer dan vijfenzestigduizend leden telt. Dirigent Massot legt uit: ,,Op dat terrein zijn "we in ons land de belang- rijkste beweging. Ons doel is de liefde voor de muziek verbreiden en in Vien ne proberen we dat met ons dertigen te doen." SLECHT Het is een eenzame strijd. In Schie dams Franse partnerstad onge- veer net zoveel inwoners als Schie dam - zijn zij het enige koor. „In de kerken zingen de gelovigen zelf wat mee en dat is meestal erg slecht", merkt dirigent Massot mismoedig op. De Franse zangers troosten zich maar met hun drie- jaarlijkse koorfestival les Choralies dat in Vaison-la-Romaine wordt ge- houden. Waarom in godsnaam daar? Vaison-la-Romaine bezit een prach- tig Romeins theater en ligt in de Provence. Altijd mooi weer dus. Op zondag aanvaardden de buiten- landse zangers de reis naar huis. Zij konden maandag van de vermoeie- nissen uitrusten, want allerheiligen 1 november is zowel in Frank- •ijk als Duitsland een vrije dag. Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haamitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam Bioscal wordt uitgebracht is in Nederland ver- krijgbaar bij drogisten, speciaalzakcn en kappers. Het bestaat uit een elixer. welke bij voorkeur in combinatie met de Bioscal Speciaal Shampoo dient te worden gebruikt om optimale resul- taten te kunnen verwachten. Voor des kundigen is er wetenschappelijke litera- tuur beschikbaar. Int. bij BIOSCAL (Ned.) Tel. 070-608182 - Postbus 1140 Den Haag. Zaterdagavond hceft de politie op beschei- den schaal alcoholcontrole gchouden door de hele stad. De oogst was schraal: slechts een automobilist werd uitgenodigd om op het bureau een bloedproef te ondergaan. In het geheel zijn honderdachtentwintig voer- tuigen aangehouden. onze democratic goed te laten functioneren. houdt od donderdagavono 11 november in ae grote zaal Irene, Nieuwe Haven 155. Aanvang 8 Voor u spreken over actuele politieke problemen 7. Staatssecr. van Financien Mr. M.J. van Rooyen en 2. T.V. - presentator Gerard v.d. Berg Het U.D.A. Schiedam rekent op Uw komst. Fotografische impressie van het Zweedse Koninklijk Bezoek aan Schiedam. Gorzenkerk jubileert. Rowans zoeken het in de duis- ternis. SVV zorgt goed voor z'n pupil- len. WEST Zalenkomplex Irene krijgt een heel nieuw gezicht. Al een paar maanden zijn werklieden bezig het ge- bouw geheel aan te passen bij de eisen des tijds. Het balkon uit de grote zaal is i;erdwenen; de zijkanten en plafonds kregen een nieuwe betimmering. In januari en februari wordt een geheel nieuwe foyer gebouwd. De oppervlak- te daarvan wordt 100 m2. Een hele verbetering, omdat de vele gebruikers van Irene zich nu nog moeten verdrin- gen op een vijfde daarvan. Dan komt de derde fase van de verbou- wing op gang. Het voorstuk van Irene wordt helemaal opgeknapt. Als dat allemaal voor elkaar is, gaat men opnieuw de grote zaal te lijf. Die krijgt een nieuwe vloer. De gebruikers van Irene, en dat zijn er heel wat, merken vrijwel niets van de verbouwing. Manager Rob Lutz heeft met een paar noodvoorzieningen voor- komen, dat zijn gasten hinder onder- vinden. GORZEN Onder de bezielende leiding van hun pastoor Donkers zijn de katho- lieken in Schiedam Zuid bezig het Gouden jubileum van hun kerk voor te he re iden. Het is een grijs bouwwerk aan de Schiedamse Lekstraat. dat in haar bijna vijftig- jarig bestaan een vast punt in het stadssilhouet is geworden. Wie het inteneur van de kerk bekijkt - ze heeft de vorm van een puntboog en de zijmuren ontmoeten elkaar aan het plafond - die denkt: „De gorze- naren durfden vijftig jaar terug", want de bouwstijl van de Gorzenkerk is zelfs voor onze tijd nog een beetje revolutionair. „Zelfs jongeren zeggen, ondanks dat modeme, hangt hier toch de goede godsdienstig-mystieke sfeer" vertelt pastoor Donkers, die al weer zeven jaar aan de Lekstraat woont en van zijn parochie is gaan houden. Inderdaad. de Gorzenkerk leeft. Dat blijkt uit de offerbereidheid van de pa- rochianen die het gebouw meer dan eens van de ondergang hebben gered, dat blijkt ook uit het feit, dat alle Gorzenaren de katholieke parochie als een stuk van hun wijk hebben geaksepteerd. Pastoor Donkers komt bij iedereen over de vloer en een tijd lang gebruikte de bezorger van het dagblad De Waarheid - de Gorzen is een vuurrood bolwerk - des pastoors rijwiel om zijn krantjes rond te bren- gen. Nu heeft hij weer een eigen fiets. Dat meeleven met de hele gemeen- schap is een oude traditie van de Gor zenkerk. De fc.sschop zorgde w aitud voor, dat de pastoors in deze ar- beidersbuurt sociaal bewuste mannen waren en menigeen herinnert zich nog, wat pastoor Vis in de jaren dertig alle maal voor de werklozen deed. Vis' voelde aan, dat die slachtoffers van de krisis niet af moesten stompen. Hij gat ze gelegenheid om in zijn kelder met de handen bezig te zijn. „Zeg maar ar- beidstherapie", vertelt pastoor Donkers. „Die man wist wat van arbeidstherapie en dat veertig jaar terug. Wijnrekken hebben ze zitten bouwen. Ik heb in mijn kelder plaats voor tienduizend flessen wijn. Er staat niets hoor. De parochianen zouden hun geliefde kerk als jubileumgeschenk graag een verlichte wijzerplaat teven. Daarvoor wordt nu hard gewerkt. Pastoor Donkers houdt een enorme lijst van verjaardagen bij en al die mensen krijgen groeten uit de Gorzen. De pas toor stuurt ze een prentbriefkaart uit de tijd. zijn kerk de eerste plaats in de Gorzen tijdelijk moest afstaan. De buurt werd toen overheerst door een gigantisch booreiland bij de werf Gusto. De mannen van de Maasdijk stonden pastoor Donkers graag toe die foto te gebruiken, toen ze hoorden waar't om ging. Want achter op de prentbriefkaart vra- gen de Gorzenaren financiele hulp voor hun kerk. Als u van Schiedam houdt, dan houdt u ook van ons stads silhouet. Dadrin moet de Gorzenkerk een waardige plaats blijven innemen. Giro 21385, R.K. Kerkbestuur parochie H.Hart van Jezus, Lekstraat 55, „Wijzerplaat" SCHIEDAM De verkennerij, die menigmaal een zekere dood is voor- speld, heeft haar levenskracht herwon- nen. Dat bleek zondagmiddag in de Chr. Soc. Bel., waar de Franciscus- Lodewijkgroep zich aan het publiek presenteerde. Het geheel stond onder leiding van Leo Mientjes, „chef" Mientjes zeggen de verkenners met enige huiver in de stem, die bijkans een leven in de beweging van Baden Powell gesleten heeft. Diezelfde Mientjes heeft voor de rowans wat oudere jongens tussen veertien en achttien jaar een voor Nederland tamelijk unieke bezigheid gevonden: ze doen aan speleologie. Een paar keer per jaar reizen de rowans naar verre streken af om daar grotten te verkennen. Hubertus Koe- vermans, chef-rowans verklaart: „Mientjes is al jaren lid van een Bel- gische speleologenclub en hij heeft dat idee toen bij ons ingebracht. Het leek ons allemaal een voldoende boeiende spelvorm." Bovendien eist speleologie veel team work. Deze sport is niet zonder ge- vaar en eike deelnemer is verantwoor- delijk voor de hele groep. Dat samen- werken is nu juist de hele doelstel- ling van de padvinderij. Koevermans vervolgt: „We gaan meestal een paar weekenden naar Belgie. Veertig kilo meter voorbij Dinant zijn prachtige grotten. Voor volgende maand heb ben we weer zo'n weekend gepland." Speleologie lijkt dus een kostbare liefhebberij. Chef Koevermans kan dat alleen maar beamen. ,,Een lijn kost al meer dan honderd gulden en je moet het materiaal vaak-vervan- gen. De veiligheidsfactor is altijd 100 procent. Zo gaat een jongen bij ons altijd aan twee lijnen naar be- neden, terwijl de ervaren speleoloog er met een toe kan. Maar wij nemen geen enkel risico." Ondanks de hoge kosten aan speleolo gie verbonden, komen de rowans niet uit de Stadhouderslaan of Nieuwlands goudkust. De benodigde gelden wor den verdiend met allerlei zaterdag- baantjes. Ook hier weer: werken voor de hele groep. Koevermans: „Onze diepste afdaling is ongeveer zestig me ter, zeg maar een fikse kerktoren. Je hangt daar in het donker met alleen een lantaarn, dus hoogtevrees is er niet bij. Als ik zeg: jongens pak de lijnen we gaan de toren van de Singelkerk af- dalen, dan durft niemand. Toch heb ben, we eigenlijk hetzelfde gedaan." Volgend jaar gaan de rowans naar SCHIEDAM - 't is vroeg donker en overdag waait een gure wind in de stad. We staan weer op de drempel van het gezellige sei- zoen. Over tien dagen al doet Sint Nico- laas zijn plechtige intocht binnen onze stad. Het spreekt vanzelf, dat de bisschop waardig ontvangen moet worden en er is dan ook voor een karos gezorgd. Een twee- tal muziekverenigingen hebben op schrift Sinderklaas' lievelingsmu- ziek ontvangen. Het zal ,,Zie ginds kpmt de stoomboot" wel weer wezen. Schiedams' wmkeliers maken zich intnssen op om de grootste klant van het jaar hun pand binnen te halen. Van de week zullen ze wel beginnen hun feestetalages in te richten, want zonder Sint Nico- laas voor de toonbank zouden veel van hen de broefcriem behoorlijk moeten aanhalen. Men probeert dus de sfeer te scheppen die de goedheiligman waardeert en dat lang niet alleen 'in onderlinge konkurrentie. Er wordt ook samengewerkt. Het winkelend publiek op de Hoog- straat bespeurt nu al, hoe ze begonnen zijn met het aanbrengen van de feestverlichting. Want het moet zes weken lang nog gezelliger worden dan anders in de binnenstad. (bloemsierkunst bv.J Iris stationsbloemenkiosken. Elke dag geopertd tot 9.00 uur en zondags tot 8.00 uur's avonds. SCHIEDAM Meer dan vijfhonderd Schiedammers lieten zich verleden week donderdag de kans niet ontgaan om in eigen stad eens een paar blijspel- artiesten van grote kiasse te zien. In een voile Passage bracht het theater van de Lach haar nieuwste kassukses Inpakken en wegwezen". Hoofdrol- spelers: Carrie Tefsen, Maja Bouma en John Lanting. John Lanting, de bezie lende leider van het Theater van de Lach, kreeg bij zijn eerste opkomst van het publiek een spontaan applaus. „Inpakken en Wegwezen" dus. Lanting geeft voor dit jaar een klucht uitge- zocht in het oplichtersgenre. Maja en Carry .weten rijke sukkels duizenden guldens lichter te maken met behulp van pandbrieven en een.slimme wissel- truc. Ze spelen de door het noodlot getroffen vrouw die uit geldnood waar- depapieren willen verkopen. Altijd wel een rijkaard die grif toehapt in de hoop, dat de dame althans voor een tijdje bij de prijs inbegrepen is. En dan natuurlijk volgt het haastige „inpakken en wegwezen". Alles gaat goed, tot het zoveelste slachtoffer een kollege-oplichter blijkt (John Lanting), die de beide dames dwingt hem in hun komplotten te be- trekken. Uiteindelijk zijn ze allebel verliefd op hem geworden en in het laatste bedrijf ontwerpen Maja en Car ry een eerlijke verdeelsleutel voor de nachten met John. Gelegenheid tot lachen, gieren en brul- len te over dus. Maar er werd niet ge- gierd. Niemand hield hikkend van de lach de leuning van zijn stoel vast, nooit moest de voortgang van het stuk worden onderbroken, omdat het pu bliek niet meer kon. Nee, het was alle maal heel onderhoudend; regelmatig werd er in de zaal gelachen, maar niet zo hard en niet door iedereen en zo nu en dan werd de toeschouwer ge troffen door een wat gekunsteld taal- gebruik. Zeker een fout van de verta- ler, want „Inpakken en wegwezen", is van oorsprong Engels. Kortom: het Theater van de Lach heeft een onderhoudende avond gebo- den en de staande ovatie aan het eind was best verdiend. Maar voor mij blijft de ploeg van John Lanting tot nader order het Theater van de Glimlach. SCHIEDAM Anders dan wij verleden week meldden, trad zondagavond de Band Aid op in de Instuif. Mac Beth, de aange- kondigde formatie ging deze keer liever niet de planken van Arca- des'toneel op omdat er nog wat aan de nummers geschaafd moest worden. Band Aid, een groep uit het Utrechtse dorp Maarn, sloot goed aan op wat het Instuifpubliek verlangde. Ze wist een groot aantal nummers te brengen, waar- op behoorlijk gedanst kon wor den. Band Aid schrok er evenmin voor terug om „Play that funky music" te brengen, een nummer dat koud veertien dagen in Neder land bekend is. De Maarnse muzikanten beschikken dan ook over een gitarist, die zo'n nummer weet in te studeren, nadat hij een bandopname van de radio heeft gehoord. Volgende week geeft het Instuif- bestuur vrij spel aan disk-jockey Karel Visser uit Ommoord. Hij richt dan in Arcade zijn super sound disko in. „Een echte mafketel", zegt Instuifs pro- gTammaleider, „Als hij draait is't hier tof". Maar tof is het meestal. Toen Band Aid een stel oude rock 'n roll nummers aanhief, ging Jan van Asten, bekend Schiedams karateleraar, door de knieen, bovenlichaam naar achteren, hoofd op de grond en dan in een beweging rechtop, linkerbeen naar boven. Hij danste de echte rock'n roll, van vroeger. Een kwartier lang was 't net, of Schiedam nog kuiven had. SCHIEDAM Vrijdag en zaterdag avond 5 en 6 november zal de kaba- retgroep Sof-o-Klets optreden in het Zoldertheater de Teerstoof met hun programma „Uit ben je..", dat onge veer een jaar geleden in premiere ging in hetzelfde theater. De Amsterdamse kleinkunstgroep, winnaar van Cameretten 1973, bestaat uit: Godelieve de Wijs, Frans van Vuu- ren, Leo Plasman, Maarten Cligge en Jan Bal. Aanvang 21.00 uur. m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1