Stad In deba Carroussel: muziek en mooie meiden Kaiser Wilhelm II opent Quisbussteeg Schiedams Nieuwsblad Paula van der Ven: mysterieus kunstenares Bijdorp: veel te doen Pop Podium Schiedams Politienieuws uuU I Straatnamen zijn weg Film in tempel KREUGER Enquete over P.K.O.-laan Gezinsdienst Rehobothkerk Het gat van Maassluis De avonturen van I f CENTRALEVERWARMING LUCHTVERHITTERS VOOR BEDRIJFSRUIMTEN Scheepbeschieter Auto s en dieven Inbraken Binnenbrandje Feestverlichting door Marten Toonder WOENSDAG 3 NOVEMBER 1976 Mercuriusstraat 41, tel. 342163,VLAARDINGEN Kreuger heeft deze herfst voor u een vrije en gemakkelijke mode /Adi-ach, wat een toestaid 'Eindel'jk kom ikTGenade fZie jewateropzit ROEST/ Het ypgM rLaatme alleen met m'n wanhoop f op het spoor vaneen dief en daar heeft me j HELP.' y zwaardroest indeschode? De helden I Verdwun naar ]ul lie ruiiqe Jdfje t amme I die tkhiidpad de scnurkal opgesloten7n. nietdoendaden behoren tot het verleden door/Tk..iK I hui5ies ga verder met je Im. bestaan V tamme bee>taan door Frank Bosch Informatie over het Schiedamse mu/.iekgebeuren Dreef het stuk hout nu weg of niet? Het was zo moeilijk te zien. De wind was nu keihard en de deining sloeg steeds weer over mijn hoofd. Wanho- pig probeerde ik verder te zwemmen, schoolslag, meer hadden ze me in het Sportfondsenbad nooit geleerd. Naar dat stuk hout toe. Ik was te moe. Ik had steun nodig. Plotseling een scheu- rende pijn in het gezicht, de haak door mijn neus werd dieper in vlees getrok- ken. De kabel achter mij stond strak. „Was ik maar nooit aas geworden bij de Nederlandse Haaienvangmaatschap- pij" flitste het door mij heen. Ze be- gonnen de lijn in te halen, ik zwom in de richting van het schip terug, het was schafttijd. Je hoorde de sirene loeien. Het was net een electrische wekker En dan dank je een kwartier lang God, dat je gewoon in je Schiedamse bed ligt. Psychiaters we ten vast een prima uitleg voor deze droom, maar het is natuurlijk eenvoudiger. De vorige avond had ik in de krant de henge- laarsrubriek gelezen. Sommige sport- vissers, legde de redacteur uit gebruik- ten graag aasvisjes met een haak door hun neus, omdat zij het visuele genot van de dobbers die een voor een on- der gingen, niet wilden missen. Zijn dat nou dierenbeulen, vroeg ik mij af met mijn neus net onder de warme de- kens. Plotseling kwam het antwoord: je hebt die rubriek niet voor niets „Stad in debat" genoemd. Er zijn veel sportvissers en/of dierenbeschermers in Schiedam. Schrijf maar mensen. Postbus 195. HAN VAN DER HORST In een onzer vorige edities vroegen we oils af, wat scheepsbeschieters op de houtafdeling van een werf te zoe- ken hadden. Wij gingen er ten onrechte vanuit, dat zulke mensen metaalbe- werkers zijn. Dat is onjuist. Een scheepsbeschieter maakt houten be- timmeringen. Onze excuses aan de be- trokkenen. SCHIEDAM-VLAARDINGEN - Het was om van de wijs te raken. Na elk muzieknummer onderbrak het Vlaar- dingse publiek de musical Carrousel met daverend applaus. De moeite van de musical-makers was niet vergeefs geweest. Na een kwartier al wisten zij: we hebben sukses. Voot het eerst was Carrousel in al zijn glorie te zien en menig oudere schouw- burgbezoeker moet gedacht hebben aan vroeger: toen vader stilletjes aan de kiosk het frivole blad Cinema en Theater kocht, dat weekblad met alle sterren erin met kiekjes van show en een hoop mooie meiden. Cinema en Theater herleeft deze weken op de Buhnes van Vlaardingen en Schiedam, want Carrousel speelt ergens in de jaren dertig. De musical bestaat uit twee delen. Voor de pauze probeert de regisseuse haar mensen te bewegen tot repeteren. De premieres van de show Carrousel staat voor de deur en er moet nog hard geoefend worden. Haar pogingen hebben weinig sukses. Nieuwe ster Martin Weber krijgt moeilijkheden met zijn verloofde die ook in de show wil en alles wordt nog ingewikkelder ge- maakt door de tussenkomst van een dominee en een pastoor. Alles loopt goed af, zodat Carrousel - het onderdeel na de pauze- gewoon door kan gaan Oude tijd dus. Over het toneel pa- trouilleert zelfs de voor de oorlog zo traditionele veldwachter, er komen een stel mooie kostschoolmeiden voorbij, die nadat hun preutse juffrouw is uit- geschakeld plotseling prima kunnen dansen. Kortom, die musical liep als een trein en het publiek werd vergast op de ene weelderige scene na de andere. En dat is allemaal bereikt met heel weinig middelen. Theater is suggestie en producente Toos van Lint is een meesteres in die suggestie. Zij ont- wierp de kostuums. Toos: „Die dingen zijn natuurlijk allemaal tot stand ge- komen in samenwerking met de mede- spelers. Kleding ontwerpen is net als muziek en dans teamwork. We zijn nu sinds augustus bezig". Verder is het een kwestie van de goede stoffen kiezen. De paarse pakjes van de danseressen zijn van ribfluweel, de mannen dragen jersey broeken. Toos schat, dat de kostuums van de tiental- len medewerkenden bij elkaar een drie- duizend gulden kostten. „Die groene jurken van het koor heb ik niet zelf gemaakt", legt ze uit. ,,Die zijn op maat geknipt en door de mensen zelf aan elkaar gestikt. Nogmaals, team work is ontzettend belangrijk". Bijna even belangrijk is een juiste be- lichting. De mensen van Carrousel hadden daartoe de aktieve hulp van een prof-belichter, medewerker van het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel, dat zijn personeel graag tegen zeer lage prijzen uitleent. Hij legt uit: „Het voorbereidend werk duurt voor mij een week. Je bezoekt een stel re- petities, je maakt basistekeningen, probeert die uit en ontwerpt dan een definitief plan". Het is ondoenlijk om alle medewerkcrs afzonderlijk de revue te laten passeren. Dat zouden de mensen van Carrousel ook niet willen. Zij verzettcn zich tegen het sterrensysteem en het pro- gramma bevat geen rolverdeling. Alle medespelers staan er gewoon in alfabetische volgorde in. Je moet Carrousel als geheel beoorde- len. En dan komt er het volgende uit: prima schouwspel, goeie muziek en wat een hoop mooie meiden hebben we toch in Vlaardingen en Schiedam.. HAN VAN DER HORST i GRIFFIJN SCHIEDAM Straatnamen hebben een taai Ieven. De gemeenteraad stelt ze officieel vast en diezelfde gemeente raad moet ze ook weer afschaffen. Verleden week hebben de raadsleden zich van die laatste taak gekweten. Schiedam bleek nog een groot aantal „straten" rijk te zijn, die allemaal in het boekje stonden, maar al lang nergens meer te vinden waren. En zo likwideerde men een stukje tra- ditioneel Schiedam. Het Willemshofje werd afgevoerd, de Louronstraat ver- dween en zo ging het nog even door. Ambtelijke speurneuzen ontdekten zelfs, dat er nog een Achtersingel bestond. Precies een pand is daaraan gelegen en zonder genade gingen de oude namen voor de bijl.... Straatnamen verzinnen aan de andere kant is in Schiedam altijd een lijdens- weg geweest. Wie er de oude raadsno- tulen op na slaat, vindt meer dan eens omstandige debatten. Die beginnen steevast met de opmerking, dat spreker het onderwerp geen tijd waard vindt en dan breekt de hel los. Zo hebben de bewoners van het Spinhuispad ooit eens tevergeefs geprobeerd de wat ar- moedig klinkende naam van hun straatje veranderd te krijgen in Noord- molendwarsstraat. Zij vonden alleen het rode raadslid De Bruin aan hun zijde. Ook over de Tielman Oemstraat is heftig gediskussieerd. De liberale arbeidersafgevaardigde Koopmans vond dat te lang en stelde T. Oem straat voor. Men snoerde hem tenslotte de mond met het argument, dat heel Schiedam het dan binnen de korste keren over de Toemstraat zou hebben.... Nog een ander idee haalde het niet. Piet de Bruin stelde voor de straat naast de voormalige ambachtsschool „Nijverheidsstraat' te noemen. Het werd Thomas a Kempisstraat. Daar zorgden de katholieken wel voor. Was Thomas a Kempis immers niet een van hun meestgelezen schrijvers? SCHIEDAM Koning Carl Gustaf was niet de enige vorst die Schiedam verle den week donderdag bezocht. Diezelf de dag - na zessen - reed keizer Wil helm II van Duitsland, in gezelschap van zijn echtgenote, keizerin Augusta, door de stad. Zijn Mercedes begaf zich naar cafe de Quibus, waar het keizer- lijk paar in het restaurant een maal- tijd gebruikte, bestaande uit stamppot van aardappelen en rauwe andijvie. Na de maaltijd begaven de keizer en de keizerin zich te voet naar de Hoog- straat. Toen kwam de aap uit de mouw. Kei zer Wilhelm II hield een toespraak bij een gordijntje en trok vervolgens het textiel weg. Daar prijkte een net-echt bordje: „Quibussteeg." „Het keizerlijk paar is aanwezig om de aan het Quibus Concern gelegen steeg de naam te geven „Quibus-steeg", "zo luidde een tijdens de plechtigheid aan voorbijgangers uitgereikt pamflet. „Het gerucht gaat dat het concern heeft geprobeerd hiertoe raadsleden en wethouders om te kopen. Dat zij dit geprobeerd heeft door middel van snoepreisjes naar de Quibus bierbrou- werijen te Bremen en alkoholische ver- teringen e.d. Het Quibus Concern spreekt dit gerucht ten stelligste te gen." Velen meenden in Wilhelm II en zijn vrouw Augusta stamgasten van cafe de Quibus te herkennen... SCHIEDAM Societeit de Tempel aan de Overschiesestraat heeft de laatste maanden een goede reputatie- opgebouwd bij het vertonen van films. Deze zaterdag volgden vele bezoekers de beroemde musicalfilm Cabaret"; komende zaterdag staat Don't Look now" op het programma, een huive- ringwekkende psycho-thriller. De hoofdpersonen - op bezoek in Venetie - zien steeds stukjes uit hun eigen - fa- tale - toekomst. SCHIEDAM De Nederlandse Vereni- ging van huisvrouwen heeft op de wel- zijnsmarkt een klein aktietje gevoerd voor de stichting ,,Weerklank". Deze organisatie zet zich in voor ontwikke- ling en opvoeding van kinderen die zo- wel doof als blind zijn. De vrouwen maakten met elkaar zo'n 150 kleine voorwerpen welke ten bate van deze dubbel gehandikapte kinderen wer- den verkocht. (onderdeel van de RijnmondWest Combinatie, waarin ook het Maas- sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge- nomen) verschijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. Kantoor Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar dingen. Telefoon: 010-34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam- sedijk 238, Schiedam. Postadres: Postbus 195, Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804-19405. Sportmedewerker: Peter Spek, tel. 010-35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010 34.67.11 De bladen van Rijnmond West Combinatie verschijnen in combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad- vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk maandag 17 uur binnen te zijn. OOST „Door mijn leven loopt een draadje mysterie", zegt kun stenares Paula van de Ven met Rotterdamse zangerigheid. Ze heeft net een goed Hollandse bak koffie gezet en de gaskachel ver- spreidt een weldadige warme. We zijn in haar huisje, Reamurstraat Schiedam-oost. Paula vindt het eigenlijk te klein om naar beho- ren aan kunst te doen. Een draadje mysterie? Het ge- heimzinnige aan Paula van de Ven is niet te vinden in haar gezellige woonkamer of in haar manier van doen. Dat leeft in haar binnenste. Ze gelooft aan de mysterieuze krachten van het buitennatuurlij- ke. In de kast ligt de Tarot, het kaartspel, dat de hoogste kennis bevat voor wie haar afbeeldingen doorgrondt. Op haar manier streeft Paula v.d. Ven naar de eeuwige waarheid die de mensen al eeuwen zoeken. Zij is op jacht naar de lapis philosophorum, de steen der wijzen. Paula vertelt: „Wij zijn van oorsprong een zigeunersfamilie. Het meest re- cente, dat we weten is, hoe mijn voorouders in Frankrijk wijn stonden te trappen, in acht- tienhonderdzoveel. Verder terug komen we bij de Hongaren terecht. Mijn moeder is een echte Van Wensveen,oude zigeuneradel. Ik ben zelf in het woonwagen- kamp van Tilburg geboren." Paula's vader had een artistieke in- slag. Hij was in zijn tijd een uitne- mend tapdanser en tegenwoordig leeft hij van orgelbouwen. Paula's moeder, grondacrobate, heeft ooit eens een tijd bij Boltini gewerkt. Weldra bleek, dat in Paula een kunstenares school. Zij bleek goed te tekenen en kon bijzonder han- dig met naald en draad overweg. De directrice van het Montfoort- intemaat, waar Paula haar tiener- jaren doorbracht, merkte dat ze meer dan gemiddeld kunstzinnig was. Zij stuurde Paula naar de kunstakademie. Paula van de Ven woont nu al weer jaren in Schiedam. Overdag zit zij - tussen het huishouden door - gebogen over diktaatca- hiers met de ontwerpen van, wat je het best doeken zou kunnen noemen. Want Paula appliceert. Dat wil zeggen: Zij knipt kleine stukjes stof en naait die dan op een lap jute. Zo ontstaan kleur- rijke afbeeldingen van wat in haar leeft. ,,Er zijn parallele werelden" zegt ze, ,,Er is meer dan onze wer- kelijkheid." Op het jute verschij nen vreemde landschappen, angst- aanjagende bomen, schitterende zonnen en meer dan eens geeft een breuklijn in het midden aan, hoe ook dit doek weer een beeld poogt te geven van de verschillen- de werkelijkheden. Dat valt niet uit te leggen. Paula van de Ven weet niet mer het verstand, zij voelt de geheime- nissen van haar wereld aan. Haar kunst vervult de toeschouwer met verwondering en soms met een tikje angst voor het onbekende... Er bestaat een kansje, dat over een tijd alle Schiedammers een werk- stuk van Paula v.d. Ven kunnen zien. In de Stationstraat is een enorm stuk blinde muur en dat zou Paula graag beschilderen. Trots toont zij het ontwerp. Een enorme zonnebloem rijst ten he- mel en daarachter strekt zich een straatje met popperige huisjes uit. Ze hebben allemaal een nummer. „Iemand heeft mij verteld, dat de nummers aan kinderen allerlei spelmogelijkheden geven." legt Paula uit, ,,Daar had ik zelf niet aan gedacht." De gemeente heeft Paula's ont werp in studie en er bestaat een grote kans, dat het ook wordt ver- wezenlijkt. Het is te hopen van wel, want daar in de Reamurstraat woont een van Schiedams meest talentvolle kunstenaressen. Daar hoef je maar een doek voor gezien te hebben. HAN VAN DER HORST Jacks bijvoorbeeld.. Want de mannen van curopa zijn ineens weer enthousiast voor royale jacks. Oynamtsche jacks in de echte ,,aviateurs"-stijl. Van regenafstotend poplin of echt leden. Warm gevoerd, uiteraard' OE HEftENMODEZAAK VAN SCHIEDAM BROERSVEST 6 Maar zelfs de kostuums in klassieke lijn zijn vrij en komfortabel van pasvorm. Meesterlijk gesneden kostuums uit fraaie effen of gestreepte flannels of scheerwoilen kamgarens in fijne dessins. Een extra vleugje chic heeft het kostuum met de opgesneden revers. In t-nj of. zoals dit pak, in de onginele double- breasted"-lijn. OOST Deze week krijgen de bewo ners van de Kamerlingh Onneslaan de kans om hun hart eens te luchten. De bewonersvereniging Schiedam-Oost wil weten, wat zij van hun eigen straat vin den en daartoe zijn enquete-formulie- ren uitgereikt. Ze worden overmorgen opgehaald. De enquete houdt zich voornamelijk bezig met de punten verlichting en vei- ligheid op straat. Eerste vraag van de enquete is de ham- vraag: „Woont u hier naar Uw zin?" Dan volgen een aantal vragen over het gezin, waarna voetgangers, fietsers en automobilisten kunnen zeggen, waar het op staat. Een aparte vraag houdt zich bezig met de kinderen en hoe ge- vaarlijk de P.K.O.-laan voor hen is. Het is belangrijk, dat alle bewoners van de Kamerlingh Onneslaan eens tien minuten uittrekken voor dit enquete- formulier. De bewonersvereniging wil plannen maken met de uitkomst als grondslag en zulke plannen worden vandaag de dag door het gemeentebe- stuur nogal serieus genomen. De be woners van de P-K.O.-laan kunnen dus via het formulier meebesiissen over de toekomst van hun straat. SCHIEDAM Bij de Stichting Lente- feest waoht een grote grijze teddybeer op zijn nieuwe eigenaar. Hij was de hoofdprijs in een loterij, die de stich ting op de Welzijn&markt ten bate van Udine hield. Wie lotnummer 232 heeft, kan de beer afhalen BIJDORP Wat betekent Bijdorp nu voor de gemiddelde Schiedam- mer? Vroeger was het dat afgele- gen gehucht, waar je doorheen stoof met lijn veertig. Het liep on- geveer van de overweg tot aan de Blauwe Brug en er stond inder- daad zo'n plaatsnaambord bij. Bij dorp: je kwam er langs op weg naar Tuindorp, waar de neven een huisje hadden gekregen of nog verder naar Kethel. Nu is Bijdorp helemaal vergeten. De hoofdweg van het dorpje is in feite voor doorgaand verkeer afge- sloten en wie er niets te zoeken heeft, rijdt er omheen. Bijdorp een overblijfsel uit de voorbije tijd; wanneer zouden ze dat eens afbreken? Vergeet t maar. Er zijn weinig buurten in Schiedam met zo'n bruisend leven! Dat leert het okto- bernummer van Bijdorp-nieuws, het blad van de wijkvereniging, die maar liefst 425 leden telt. Dit is heel wat voor een dorp van vier of vijf korte straatjes. De redaktie heeft zeven volgetikte bladzijden nodig om de aktivitei- ten van de maand op te sommen. De heer Roctus van de zaalvoet- balclub BFC roept op tot donatie en waarschuwt de teams voor zwakke plekken. „Het gebrek is voornamelijk konditie en spelin- zicht; het zou prettig zjjn, als er wat meer spelers kunnen trainen". De heer Roctus is bovendien voor- zitter van de kaartclub, die inmid- dels aan het nieuwe seizoen is be- gonnen. Ook voor de kinderen is er het no- dige te doen. Men is zelfs bezig met het instuderen van een heuse musical, die, aldus Bijdorp nieuws over een professor met een tijdma- chine gaat. Op zondag 7 november begin! de Bijdorpse danscursus. Voor f 2,50 Inschrijfgeld en f 1,50 p.p. per avond krijgen leden van de wijk vereniging les in de meest gangba- re dansen. Dat gebeurt in het wijk- gebouw, trefpunt Bijdorp. Onderschat ze niet, die jongens tussen de spoorbaan en de Polder- vaart! De politie heeft een rustig weekend ge- had. Er zijn maar weinig onaangename dingen gebeurd. Schiedams dieven toonden weer be- langstelling voor de auto. Vrijdagavond verdwenen er uit de wagen van G.A. van Z. een radio plus kassetterecorder ter waarde van vierhonderd gulden. De auto stond op de Grofbaan Meer schade heeft de heer J.C.B. Hij had zijn stationcar Ford Consul, ken- teken 23-EH-80, op de Puccinistraat geparkeerd. In de nacht van 30 op 31 oktober is het voertuig verdwenen. De stationcar is f 12000 waard. Op dertig oktober is's avonds aan de Lorentzlaan ingebroken. In een huis daar werd de deur met een schroeve- draaier opengemaakt. De bewoner mist f 450,- en een zilveren kettinkje. Er is geen ravage aangericht. Wel merkte de politie, dat alle laden en kasten zijn doorzocht. Een tuinhuisje kreeg dit weekend maar ongenood bezoek. De eigenaar deed aangifte van diefstal. Hij mist wat kle ding een transistorradio en een stel aangesproken flessen drank. De 48-jarige A.W. ui't de Iepenlaan heeft vrijdagochtend om half vijf de schrik van zijn leven gehad. De gas kachel begaf het en een steekvlam sloeg op tot aan het houten plafond, dat prompt vlam vatte. De brandweer ging het vuur met een nevelstraal te lijf. Nauwelijks staat de feestverlichting er, of ze is al het doelwit van vandalen. Twee onbekend gebleven jongens heb ben een paar bollen vernield op de Grote Markt. Zuid-Frankrijk. Het is de bedoeling, dat om de twee dagen een afdaling wordt georganiseerd. Dat wil zeggen: een groep gaat naar beneden, anderen houden boven de wacht bij de veldte- lefoon. Weeromslag, voor regen kan ge- vaar betekenen voor de mensen bene den. Dan moet meteen alarm gestagen worden. Bovendien: zou er wat gebeu- ren beneden al is die kans nog zo miniem dan kan de „buitqpwacht" snel voor redding zorgen: opnieuw de veiligheid moet 100 procent zijn. Menig rowan blijft zjjn leven lang spe- leoloog. Schiedam kent een groepje grottenonderzoekers, die onder leiding van Mientjes en Koevermans voor het eerst zijn afgedaald. „Ze hebben nu eigen spullen en eigen vervoer. En ze pakken het natuurlijk professioneler aan. Meer ervaring", stelt chef Koe vermans tevreden vast. Landelijk trekken de aktiviteiten van de Schiedamse rowans nogal de aan- dacht. Elk jaar organiseren ze samen met de twee andere Nederlandse grot- ten-rowans een weekend, waarvoor veel belangstelling bestaat. Vorig jaar wilden zoveel rowans informatie, dat er een extra weekend van kwam. Ook Sint Nicolaas blijkt achter het speleologenwerk te staan. Dit jaar laat hij de rowans bemiddelen bij het bis- schoppelijk huisbezoek op 2, 3 en 4 december. Telefoon: Vissers 261684. Inlichtingen over de rowans geeft de heer Kloos 262713. VLAARDINGEN De „Open Deur"- groep van het Orgaan van Bijstand voor het Bijzonder Kerkewerk in de wijkgemeente Rehobothkerk, Billiton- laan te Vlaardingen heeft voor zondag- middag 7 november een gezinsdienst georganiseerd. Deze dienst zal op de kinderen gericht zijn. Er zal worden gezongen en de kinderen mogen zelf hun muziekin- strumenten meebrengen en bespelen ter begeleiding van de zang in samen werking met de organist de heer Van Toor. Er zal een korte uitleg zijn naar aanlei- ding van het bijbelgedeelte Lucas 13 vers 10 t/m 14 met als thema „Gebukt door het leven?". Aanvang 17.00 uur. MAASSLUIS Van 9 november tot en met 4 december wordt in het ge- meentemuseum aan de Zuiddijk In Maassluis een foto-expositie gehouden die de titel draagt „Het gat van Maas sluis". Initiatiefnemers zijn Tom Steenbergen, Chris van Lenteren en Meerten Doddema. Deze drie Maassluizers hopen door middel van foto's, dia's en een film een beeld te geven van wat eens de Lijnstraat en omgeving was. Nu is daar slechts een groot gat te zien, vooral ook door dat het grote schoolgebouw aan de Reinestraat waarin de Toverbal gevestigd was, sinds vorige week ver dwenen is. Vandaar de titel van de ex- positie. De bezoekers van de tentoonstelling zullen ongeveer 80 foto's en plusmi- nus 160 dia's kunnen bekijken. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur en op dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. I I I I I a I s If I .1 J..I 1 L_ till;, 1 A jou w rust en ordewat moet een weet het edelman in zulkeen tud ook met" - Door de regen verplaatsen we ons lo- pend naar de repetitie-ruimte van de Schiedamse popgroep The Flails, met in ons achterhoofd de gedachte om een demo-band te kunnen en mogen beluisteren, die de vijfmans-formatie voor Bovema en/of C.N.R. gemaakt heeft. Als we binnenkomen valt me persoon- lijk een oude affiche op met de tekst ..Passage Theater Schiedam. Popcon- cert Golden Earring en Flails". Er wordt gepraat over een kapotte stekker. Drummer Wim Keysers roept dan hard zodat wij het ook horen: ,,He jongens, maak dat effe. Ik vind het zo zielig. Ze komen door de regen en dan een kapotte stekker, da's ook niks na tuurlijk". Weer een andere uitspraak van een van de bandleden van de Ke- thelse formatie: „This is the con- tinueing story of Kethel Flails". Een hard gelach vindt hierop plaats. NIET KLAAR De demo-band die gewoon met een bandrecorder in de repetitie-ruimte is opgenomen - moet nog gemixed wor den, zodat wij die jammer genoegniet konden beluisteren. Terwijl er wat gepraat wordt is drum- mer-zanger Wim Keysers op z'n eigen- tijdse manier bezig te laten horen wat hij kan uithalen op z'n ritmisch-bren- gende installatie, hierna te noemen drumstel. Een van de weinig aanwezi- gen van het andere geslacht vertelt over een groep waarvan de installatie gestolen is. Ze zegt dat de jongens van de groep de spullen af kunnen halen op het bureau van politie. Drummer Wim vindt dit hardstikke goed. „Hoe- vaak gebeurt het niet dat er spullen gejat worden en dat je er niks meer van hoort". EDDY-GO-ROUND Onder een andere naam en een wat an dere bezetting heeft de groep al eens een single gemaakt. Peter: „Deze single viel buiten ons repertoire. We kwamen wel in de Eddy-Go-Round show en dat deden we dan ook meer voor de stu- dio-ervaring". Waarom Bovema of C.N.R.? Peter: (zanger-gitarist) „Omdat die maat- schappijen zich het meest voor nieuwe groepen inzetten. uie hebben daar de meeste belangstelling voor. Ik dacht overigens wel dat deze nieuwe demo- band acceptabel is. We kunnen er ze- ker commerciele koncessies mee doen" Met optredens zit de groep erg goed. Meestal twee keer per week wordt de installatie naar een zaal gebracht waar het publiek de goede naam van The t-lails steeds meer opgebouwd ziet. Mede door het feit van de ingepaste parodie op Vader Abraham, Ben Cra mer en de Zangeres Zonder Naam. Zo is er ook een parodie op sex-liedjes, wat de groep voor ons ten gehore bracht: ,,Kindertjes lik, kindertjes lik, vader heeft stroop aan z'n hola- diejeeEen tekst die Peter Frings nog kent uit z'n schooltijd Ter wijl er veel gelachen wordt en de sfeer daar door verbijsterend hoog is komt Jopie Voltage binnen. De bijnaam van de man van het licht Nico OosTrom een kapotte lesley-box. lets wat we heus niet erg vonden, want de sfeer is prima en we zijn er eigenlijk niet heengegaan om de muziek te beluis teren maar om wat vragen te stellen. Als er weer gespeeld moet worden komt er een kreet van achter: „Je moet de stekker er wel indoen anders doet 'ie niks". Weer wordt er gelachen. Wim: „Ach weet je wat het is, groepen als Solution en Kayak worden onder- gewaardeerd. Ze willen meer Engelse acts". Twee jaar ziet de bezetting er als volgt uit: John Keysers - fluit, sax. Wim Keysers Gaja, broers) - drums/ zang. Leo Janse - bas. Corry v.d. Roer - keyboards en Peter Frings - gitaar/ zang. Al met al een fijne groep, waarbij ae sfeer op uitstekende wijze een bepaal- de hoogte bereikt. Men durft alles aan. Men weet hoe te musiceren. Een te gekke parodie, nummers van o.m. The Moody Blues, Camel en The Beatles en eigen nummers zijn punten die zeker eens gehoord en gezien moeten wor den. Er zijn nog steeds discotheek-eige- naren die geen opgaven doorge- ven, zodat we dat niet kunnen ver- melden in Poppodium. Dus eige- naren, stuur alle gegevens over het komende muzikale gebeuren naar deze krant. Ook discjockeys kunnen meer over zichzelf bekend maken d.m.v. Poppodium, Post- bus 306, Vlaardingen. Zet in de linkerbovenhoek: .Poppodium".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3