half Deze week Lezing over binnenstad Carrousel naar Schiedam Gerard Yerhulsdonk is hoofd-ingeland C.D.A. J Marco Bakker en Caroline van Hemert in de Grote Kerk Lintjes bij Hoekloos kanttekening HELP OPENBARE VERGADERING Haar— problemen? Hollanders in voor- en tegenspoed Woningbouw Nieuwe stoelen A Luuk Bral in De Teerstoof Toonkunst voert Messiah uit Mustangs bij „Instuif" Gerard v.d. Berg spreekt in Irene er Cent sure Laatste ramp Weinig mannen Een plaats open WOENSDAG 10 NOVEMBER 1976 le JAARGANG NO. 6 VLAARD1NGEN SCHIEDAM „Ik noem het altijd maar ..Een Hollandse familie in voor- en tegenspoed", zegt Anton van Eyk en hij kijkt tevreden naar de stapels fotokopien van oude dokumenten. Daarin staat het verhaal van zijn eigen familie: de geschiedenis der Van Eyks in Overschie, Schiedam, Rotterdam en de Hoek. Het is de historie van gewone mensen, die proheren te overleven in de woelin- gen des tijds, die een loon willen verdienen en gelukkig zijn. Anton van Eyk is al jaren met dat onderzoek bezig. Hongi \i- J BIOSCAL NEMEN! chiedam POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. - In combinatie met de Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad Anton van Eyk pluist lot voorouders uit De resultaten daarvan publiceert hij in zijn blad ,,De eeuwen trotserend", waarop vijftig Van Eyks zich hebben geabonneerd. De tot nu toe uitgeko- men nummers vormen bij elkaar al een heel boek. Anton haalt een fotokopie van een oud dokument vol kriebelschrift te- voorschijn. „Dit is het oudste doku ment, waarin.mijn familie voorkomt", vertelt hij. ,,Een officieel stuk van rond 1635. Het gaat over een zekere Jan Jansz. die naar de Oost vertrekt. Hij krijgt het een en ander van zijn tante Heijltgen Jansdr. en haar man Frans Maertenz. Die twee zijn de voor ouders van de familie Van Eyk" aldus Anton. De achternaam duikt pas tegen het eind van de zeventiende eeuw op. De Van Eyks woonden toen allemaal in Overschie en verdienden hun brood meestal als smid. Erg rijk waren ze niet en ene Adriana van Eyk komt op haar oude dag zelfs ten laste van de armen- kas. Toen ze dood was, zorgde de fa milie wel voor een graf in de kerk. „Een beetje laat, die hulp" vindt An ton van Eyk. Rond 1800 zwermt de familie uit over de streek. De meeste Van Eyks stam- men af van de broers Abraham, Christiaan en Leendert. De eerste twee waren smid, Leendert verdiende een karige boterham als oudroest-verkoper. De negentiende eeuw was een harde tijd. Honderdduizend van de drie mil- joen Nederlanders hadden het toen goed. De rest balanceerde op het randje van de honger. Het waren dagen, dat een ons aardappels, drie ons peulvruchten en een ons vet gol den als voldoende en gezond voedsel voor een hele dag. En dat kon een ar- beider met vrouw en twee kinderen DE Schiedamse gemeenteraad had (eind September) nauwelijks een principe-besluit genomen over de bouw van rond vijfduizend wonin- gen in Schiedam-Noord of op pro- vinciaal niveau kwamen de protes ted eerst in de vorm van schrifte- lijke vragen aan het Zuidhollandse college van gedeputeerde staten, even later in een advies van de Provinciale raad voor de ruimte- lijke ordening. DE bezwaren tegen het Schiedam se besluit lijken nogal redelijk: men vreest dat een verdere forse uitbreiding in noordelijke richting de groene zone tussen het Water- weggebied en Delft verder zal aan- tasten. Vijfduizend woningen is niet niks en er staat al heel wat in Kethel. Wie uit Delft naar Schie dam reist ziet al van verre de Ke- thelse hoogbouw. Begrijpelijk dat men vraagt: moet er nog meet bij? HET is nooit plezierig om over formele aspecten te schrijven of te praten, maar toch ontkomen we er in dit geval niet aan. Schiedam .beroept zich immers terecht op het enkele jaren geleden vastge- stelde streekplan Rijnmond waar- in heel duidelijk een gebied tussen de huidige bebouwing van Schie dam-Noord en Midden-Delfland bestemd wordt voor woningbouw. Dat streekplan is een erg belangrij- ke richtlijn voor het gemeentelijk beleid (het is democratisch vast- gesteld door de door ons gekozen Rijnmondraad) en daarom kunnen we ons best indenken dat het Schiedamse gemeentebestuur van deze mogelijkheid gebruik maakt. Per slot van rekening is er nog al tijd woningnood. IETS anders is dat Schiedam ver- schrikkelijk voorzichtig moet zijn met woningbouw tegen het gebied van Midden-Delfland aan. Liefst prioriteit aan bouw in het cen trum van de stad (gaten vullen) dus. En als er aan de noordkant gebouwd wordt dient daarbij heel goed rekening gehouden te wor- den met de beleving var. het kost- bare groen tussen Schiedam en Delft. Wat dat betreft vragen we ons af of het getal 5.000 niet te hoog gegrepen is. We zijn erg be- nieuwd naar wat de stedebouw- kundigen ervan maken! E.J.M. door Han van der Hor.st zijn gezin niet iedere dag voorzetten. Het loon was niet toereikend. Met name de nakomelingen van Leen dert Van Eyk probeerden zich aan die armoede te ontworstelen. Ze gaan in zaken. Sommigen lukt dat, anderen zakken terug in de ellende. Een Van Eyk bracht het begin tot stand van wat nu de Rotterdamse handelsonderne- ming de Kroon is. Anton van Eyk: „Wat opvalt is: je ziet een behoorlijke spreiding van beroepen, maar een groot aantal komen terecht in scheeps- bouw en scheepvaart. Een hoop jongens zijn bij de marine gestopt als beroeps of dienstplichtige. Ik ben zelf ook een marineman in hart en nie- ren." Vandaag werkt Anton van Eyk als service-controller bij Wilton Fey- noord. Hij blijft de familietraditie dus trouw. Canada, Australie en Zuidelijk Afrika wonen er telgen, maar de grootste konsentraties vindt men in Vlaardingen, Schiedam en Hoek van Holland. Daar zijn de Van Eyks terecht gekomen door de laatste ramp die de familie trof. Van Eyk: „In Overschie was er rond 1900 een een schapen- en kalverslachterij. Toen in Hoek van Holland en dat was dan de doodklap. Tenslotte zijn er Van Eyks maar daar in die slachterij gaan wer- ken". Hij slaat zijn klappers dicht. „Een ge wone familie met een paar hoog- en een paar laagvliegers". schoenreparatie klaar terwijl u wacht SLEUTELS Copieren SLIJPEN: Messen Scharen GRAVEREN: Naamplaten Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam Karateleraar ,,kiai" horen. Van A sten wil Voor 't eerst: Je vrouwenrubriek Vrouwzijn. Spekulaasvarkens in Schiedam. Radio Mole,naar zit in de lift. \DHSgeeft moed niet op. SCHIEDAM Morgenavond vindt in het Stedelijk Museum om half negen een lezing plaats die ongetwijfeld het nodige stof zal doen opwaaien. Onder auspicien van de historische vereni- ging doen dan de architekten Peter Goudswaard en Maarten 'Korpershoek hun denkbeelden over de Schie damse binnenstad uit de doeken. k V ;r v. w CW-A<-'.yf ,-y. V Moeilijkheden en ellende zijn de Van Eyks niet gespaard gebleven. We kunnen nu glimlachen om het lot van Gerritje van Eyk die in 1767 moest trouwen met Frans Buijs en door de vrome ouderlingen „onder censure werd gesteld wegens ontijdige bedge- meenschap", maar voor haar moet de schande haast ondraaglijk zijn ge- weest". V Of de arme Leendert van Eyk. Hij werd opgeroepen voor Napoleons moordmachine, het grote leger. De tocht naar Rusland heeft deze Leen dert niet meegemaakt. Binnen een maand bezweek hij in de kazerne aan de rotkoorts. ,,Soldaten sterven niet, soldaten kreperen", zei mijn leermees- ter, professor Presser altijd en dat gold zeker voor die oude tijd, toen van hygiene of medische voorzieningen geen sprake was. Dienst gold zelfs in tijden van vrede als levensgevaarlijk en terecht. Dan is er het noodlot van de afstam- melingen van Jacob Maertenz, die in 1720 naar Schiedam kwam. Zijn tak stierf in 1 866 uit. Dan gaan binnen een week vader, dochter en schoonzoon dood. ,,Ze stierven in woning B 72 op de Lange Nieuwstraat", zegt Anton, „verder weet ik er niets van". - v-v*..* f A ;yj; Anton van F.yk aan het werk. Oude dokumenten die op zi/n voorouaers betrekking hebben ihteresseren hem in zeer hoge mate. Getroffen door de akelige vlakte die Schiedams centrum beheerst kozen zij onze binnenstad als afstudeerontwerp. Peter en Maartin vinden, dat het ge meentebestuur daar de nadruk moet leggen op de woningbouw. Auto- vrienden zijn ze niet. Snelverkeer mag in hun ideale binnenstad slechts een ondergeschikte rol spelen. Na hun lezing is er gelegenheid tot diskussie. Die zal wel spannend wor- den, want gemeente en plaatselijke middenstand denken in een geheel andere richting. Zij willen van de bin nenstad een groot koopcentrum ma ken dat voor de automobilist goed toegankelijk is. Een plan daartoe is door de ontwik- kelingsmaatschappij Empeo ontwor- pen. De voormalige wethouder Bol- mers nam deze reusachtige onderne- ming in de arm om Schiedams cen trum te vernieuwen. Op het ogenblik probeert de stad onder die verbinte- nis met Empeo uit te komen. SCHIEDAM Donderdag en vrij- dagavond staat Carrousel op de planken van het Passagetheater. De reeks voorstellingen in Vlaar dingen is verleden week met suk- ses afgesloten. De medespelers weten: we kregen Vlaardingen plat. Met Schiedam zal het ook wel lukken. Dat zit er inderdaad in. Carrousel is beter dan het op zich voortref- felijke Crijgh de Claere, de jubi- leummusical die verleden jaar al voile zalen trok. Carrousel bezoe- kers zullen op de planken menige oude bekende zien, want aan Ne- derlands nieuwste musical - zo- als de makers hun produktie trots noernen - doen heel wat Schie dam mers mee. Het moet wel heel gek gaan als dit weekend ook Schiedams' show- minnend publiek niet aan de voe- ten ligt van de Carrousel-ploeg. Wie de nuchtere Vlaardingers tot staande ovaties weet te bewegen, die bewijst daarmee zijn vakman- schap. Het is misschien verstandig om de kaarten vast aan het Passage-thea ter te bespreken, want dat het Fen opname gemaakt tijdens een repetitie: Martin Weber en Toni van Vliet. Wie de schitterende kostuums wil zien moet zelf maar naar het Passagetheater. storm gaat lopen, staat nu al vast. NIEUWLAND - De benedenzaal van de opstandingskerk aan de Dr. Kuyper- laan is hard aan nieuwe stoelen toe. De Hervormde Vrouwengroepen uit West en Nieuwland gaan daar wat aan doen. In diezelfde benedenzaal wordt zaterdag tussen tien en vjjf uur een bazaar gehouden. De opbrengst wordt besteed aan stoelen. SCHIEDAM - Gerard Verhulsdonk, fraktievoorzitter van de Schiedamse WD, is door de gemeenteraad be- noemd tot hoofd-ingeland ge bouwd". Wat is dat in vredesnaam? Gerard Verhulsdonk verlaat een ogen blik de werktafel, waaraan iedere dag zijn befaamde bonbons ontstaan. „Een ingeland gebouwd", doceert hij, „die woont in het stadsdistrikt van een hoogheemraadschap. Hij moet op eigen grond wonen. En ik ben hoofd- ingeland. Dat wil zeggen: ik ben lid van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap Schieland, waar- van het hoofd zijn de dijkgraven en vier hoogheemraden. Er zijn dertig Tegen woordig leidt Eyk een bloeiend de familie Van bestaan. Tot in onze democratie goed te laten functioneren. houdt op donderdagavond 11 november in de grote zaal Irene, Nieuwe Haven 155. Aanvang 8 Voor u spreken over actuele politieke problemen 1. Staatssecr. van Financien Mr. M.J. «an Rooyen en 2. T.V. - presentator Gerard v.d. Berg Het C.D.A. Schiedam rexent op Uw komst. SCHIEDAM - Vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 november komt de troubadour/cabaretier Luk Bral met zijn nieuwe show ,,Het tedere geweld" naar het Zoldertheater in de Teerstoof. Vorig jaar trad hij enkele malen op in het Zoldertheater, jammer genoeg voor een klein publiek, maar wie zijn toen- malige show gezien had, was wel en- thousiast. Luk Bral kreeg aanvankelijk in Neder- land enige bekendheid door zijn singles „Hallo hier ben ik dan" en „H£, he, 't is zomer". ,,Vrije Vogel" is de titel van de intussen uitgebrachte langspeler en tevens de beste omschrijving van de persoon Luk Bral. Kaartjes voor beide voorstellingen kunnen worden gereserveerd via het VVV Schiedam tel. 010- 26.60.00 en via het theater vanaf vrijdagavond en zaterdag* vanaf 13.30 uur via tel. 010- 26.94.55. Kaartjes f.8,50 en f.6,75 CJP en 65 plus. SCHIEDAM Het Toonkunstkoor zorgt komende zaterdag voor een mu- ziekgebeuren van jewelste. Niemand minder dan Marco Bakker en Caroline van Hemert zullen samen met de Schiedamse zangers optreden. Het ge- beurt allemaal in de Grote Kerk, die voor deze wel heel bijzondere gelegen heid met kaarsen zal zijn verlicht. Uit- gevoerd wordt Handels Messiah. Reden genoeg om eens langs te stap- pen bij mevrouw van Haselen-Vlug- ter, al jaren de vaardige sekretaresse van het Schiedamse Toortkunstkoor. Zij legt uit, dat de Toonkunstmensen van Schiedam onderdeel zijn van een landelijke beweging. ,,De Maatschappij ter bevordering van de toonkunst be- staat al honderdvijftig jaar. Op het mo ment zijn er bijna vijftig afdelingn. In Schiedam heeft het koor ruim tachtig leden. We zijn de laatste tijd een ietsje teruggelopenmensen gaan de stad uit en zo, maar ik hoop, dat het weer wat aantrekt." Het Toonkunstkoor neemt niet zo- maar iedereen in zijn midden op. Kan- didaten moeten auditie doen. Me vrouw van Haselen: ,,Als U op 't koor wilt, dan wordt U gekeurd. We hebben graag een tikje muzikaal georienteerde mensen. Ze moeten wijs kunnen hou- den." Het Schiedamse Toonkunstkoor is nu een jaar met man en macht bezig de Messiah in te studeren. Waarom juist deze keus? Mevrouw van Haselen: ,,De meeste Toonkunstkoren zijn ora- toriumkoren. Zij studeren dus grote werken in. Wij hebben bijvoorbeeld eens Bach's Weihnachtsoratorium uit- gevoerd. De keuze is gemaakt door het bestilur in overleg met de dirigent. We hebben onder de leden zo'n beetje een enquete gehouden en toen kwam de Messiah eruit." Bewijs, dat het Schiedamse toonkunst koor niet gemakzuchtig is. Handel maakte het de uitvoerenden van zijn komposities niet gemakkelijk. ,,Het is een zwaar werk", legt mevrouw van Haselen uit, „helemaal niet luchtig. Er zijn heel veel moeilijkheden. Je hebt echt een koor nodig, dat begrijpt wat die moeilijkheden zijn." Marco Bakker. ,,In elk koor zijn de mannen trouwens het moeilijke punt. Vrouwen kohien graag zingen. Die vinden dat leuk. Maar mannen moeten echt over een hoge drempel klimmen. We hebben er nu zeventien. Dat is te weinig." Niettemin vertrouwt iedereen erop, dat het zaterdagavond een schitteren de uitvoering wordt. Daar staan de Schiedammers garant voor en natuur- lijk ook de beroepszangers die de solo- partijen voor hun rekening nemen. Vooral van Caroline van Hemert ver- wachten de Toonkunstmensen veel. Zij is jaren geleden uit Schotland gekomen om met de inmiddels gestorven Hans Kaart te trouwen. De Messiah - Engcl- se tekst - ligt haar dan ook uitste- kend. En Marco Bakker is gewoon een dui- velskunstenaar. Daar zijn alle muziek- kenners het over eens. Mevrouw van Haselen voegt daar nog wat aan toe. „Vergeet Fau Schotman niet. Die komt uit Belgie en is hier dus niet zo bekend. Maar dat is werkelijk een pracht van een tenor. U weet, hoe zeldzaam die zijn. En het klavecimbel wordt bespeeld door Tijn van Eijck. Die man doet het schitterend." Wie het Schiedamse muziekleven een goed hart toedraagt, kan kunstlievend lid worden van het Toonkunstkoor. Dat kost een tientje, maar daarvoor worden twee reduktiebonnen a f 3,- toegestuurd. Alle inlichtingen geeft mevrouw van Haselen, telefoon 26.82.70. En wie weet, zijn er nog mannen, die hun stem eens willen la- ten testen voor het Toonkunstkoor. Men kan via dit nummer ook kaarten reserveren. SCHIEDAM - /.aterdag komt het Poppen- theatcr van Francine Ahbing en Theo Terra weer in het Zoldertheater in dc Teerstoof met het programma ,,De Schipbreukeling" - aanvang 14.30 uur - prijs: f. 2,50 p.p. - lceftijd vanaf 4 jaar. Caroline van Hemert. hoofd-ingelanden, die door de inge- landen worden gekozen". In de praktijk merkt de^zemiddelde Schiedammer weinig van net hoog heemraadschap. Toch speelt die orga- nisatie in het bestuur een grote rol: zij gaat over de dijken en het water. De heren van Schieland bewaken bijvoor beeld de kwaliteit van dat water en ze heffen belastingen om het te zuive- ren. Verhulsdonk: ,,Als je uit de ge meenteraad komt, sta je er zo vreemd tegenover. 't Is echt een kollege dat stoelt op rechten door Floris de Vijf- de gesteld". Zo erg is het niet, maar de wijze, waarop een hoogheemraadschap in elkaar steekt mag men gerust een tikje middeleeuws noemen. Van demokra- tie is bijvoorbeeld geen sprake. Alleen grondbezitters mogen stemmen voor het kollege van hoofd-ingelanden, maar iedere inwoner van Schieland wordt gekonfronteerd met de milieu- belasting. Verhulsdonk. „Persoonlijk vind ik het onzin, dat je daar alleen maar wat te zeggen hebt met eigen grond. Dat is een toevalligheid. De stad kan nu geen mensen afvaardigen, die verstand van zaken hebben". Ook Schiedam heeft als grondbezitter namelijk stemrecht. De raad mag uit haar midden drie leden naar het kolle ge van hoofd-ingelanden sturen. Dat zijn dus Verhulsdonk en ingenieur Van der Toorn. Een plaats is open, want verder voldoen er geen raadsleden aan de eisen. Weliswaar is ook boer Poot hoofd-ingeland, maar die vertegen- woordigt zijn Kethelse kollega's. Aan politiek wordt bij Schieland niet gedaan. ,,Toen ik daar kwam", vertelt Gerard Verhulsdonk, ,,dacht ik: nou jongens, wat is links en wat is rechts? Maar de ene is voor hoog grondwater en de andere voor laag grondwater. Laatst ging het over het modernise- ren van een dijk. Ik neem het woord en zeg iets van: ,,Als stadsbewoner hecht ik nogal waarde aan het be- lang van landschapsschoon of zoiets. Nou ze keken me allemaal aan. Ieder- een dacht dat ik zo'n type van het het aktiekomite was!" Degrens van Schieland loopt dwars door Schiedam. Ze volgt de Schie, de Noordvest, de Nieuwe Haven en de Westerhaven om uit te komen in de Maas. Ten westen daarvan be- gint het hoogheemraadschap Delf- land. En aan de Vellevest zit de wortel van het oudste konflikt uit Schielands his torie. Vroeger stond aan de Vlaardin- gerstraat een watermolen die draaide op het getijverschil tussen de Noordvest en de Korte Haven. Daartoe liep er een sloot van de Vellevest onder de Vlaardingerstraat door en die straat is eigenlijk een dijk. Zeshonderd jaar lang heeft Schieland geeist dat dit gat gestopt werd. Maar wij Schiedammers zijn stijfkoppen. Het gebeurde niet! SCHIEDAM Bezoekers van societeit Instuif vinden komende zondag op het podium oude bekenden terug. De programmamakers hebben De Mus tangs maar weer eens ingehuurd. De Mustangs is een viermansformatie die zich specialiseert op een beetje herkenbare en populaire top-40 muziek. Wie al wat langer op de Instuif komt, herinnert zich nog hun optreden deze winter. „Op het eind van de avond leek wel of het carnaval was losgebarsten, zo gingen ze er tegen aan", schrijft de redaktie van de In- stuifkoerier. In de pauzes beheerste Hans de Wit de draaitafel. Hans las het stukje over D.J. Cor Hersbach die een opvolger zoekt. Hij heeft al eens een uurtje in de Instuif gedraaid en dat was voor het bestuur reden genoeg om hem voor een hele avond uit te nodigen. SCHIEDAM- Het CDA Schiedam begint morgenavond met de verkie- zingscampagne. In zaal Irene wordt dan een grote propaganda-avond geor- ganiseerd. NCRV-man Gerard v.d. Berg bekend als interviewer in het zondag- avondprogramma „Schatten van Men- sen", spreekt dan over aktuele poli tieke problemen; Datzelfde doet Mr. M.J. van Rooyen staatssekretaris van financien. Het CDA hoopf op een voile zaal en dat zal wel lukken ook, want veel Schie dammers willen Gerard van de Berg natuurlijk wel eens in een andere rol zien. Die van Christen-Demokratisch politicus. Een Fins wctenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam Bioscal wordt uitgcbracht is in N.-derland ver- krijgbaar bij drogisten, specGalzaken en kappcrs. Het bcstaat uit een elixer. welke bij voorkeur in combinatie met de Bioscal Speciaal Shampoo dient te worden gcbruikt om optimale resul taten te kunnen verwachten. Voor des- kundigen is er wetenschappclijke litera- tuur bcschikbaar. In), bij BIOSCAL (Ned.) FeE 070-608182 Postbus 1140 - Den Haag. SCHIEDAM Koningin Juliana heeft aan twee medewerkers van de firma Hoekloos koninklijke onderscheiding verleend. Burge- meester Lems kwam naar het bedrijf om de beide geridder- den in aanwezigheid van direktie en familieleden het eremetaal op te spelden. De heer Burggraaf, fabriekchef van de gassenvestiging aan de Havenstraat kreeg de huisorde van oranje nassau in zilver. Beloning voor veertig jaar trouwe dienst. De heer Burggraaf begon zijn karriere als smeerder bij het luchtschei- dingsbedrijf. De huisorde van oranje nassau in brons werd verleend aan H. Steenbergen. Hij werkt al veertig jaar bij een specialistisch onder deel van de gereedschapsslijperij. Tijdens de plechtigheid voerde direkteur WJ. Hoek het woord. Hij roemde de plichtsbetrachting van de beide jubilarissen die zo zei hij— na onder op de ladder begonnen zijn, reeds veertig jaar de onderneming dienen. Hierna ging hij in op de aktiviteiten van de lteren Burggraaf en Steenber gen in de personeelsafdeling. De redaktie van het Schiedams Nieuwsblad voegt gaarne haar felicitaties bij de vele gelukwensen die de geridderden reeds deel- achtig werden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1