Schiedams Nieuwsblad Wat moet je doen? in het kort Neem seen hond mee Weer meer Maassluizers Wis P.WAAIJERS if i Predikbeurten Agenda Diversen Uwgasapparaten? Onze zovg! yi- L t ('t enige dat u moet doen is ons bellen, meteen!) Voor uw veiligheid! COgBa gasapparatEn q sErvicGdiEnst iHPnEdEiiand Hi R.K. BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING EIGEIMRAAM ...veiligheid en degelijkheid! ...kiezen voor ktasse! Volvo ....als u doordenkt! FOLDERS. PR0EFRIJ0EN INRUIL DUS AUTDSERVICE EIGEIMRAAM B.V. c- Jullie hebben de laatste weken de krant misschien al doorgebladerd op zoek naar onze jaarlijkse grote kleur- plaat. Hier staat hij dan! Je weet waar- schijnlijk wel wat je met deze plaat moet doen: kleuren natuurlijk en wel zo mooi alsje maar kunt, want je kunt er een mooie prijs mee winnen. Maar er moet nog meer met deze teke- ning gebeuren. Bekijk hem maar eens goed. Zie waar Sinterklaas is? In de dierentuin he? F,n zie je ook dat lege hok, waar al die kinderen naar staan te kijken? Wat zou daar nu in zitten? Een aap, een beer, een giraffe of ja, het kan (onderdeel van de Rijnmond West Combinatie, waarin ook het Maas- sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge nomen) verschijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. KantooV Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar dingen. Telefoon: 010 34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam sedijk 238, Schiedam. Postadres: Postbus 195, Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804-19405. Sportmedewerker^eter Spek, tel. 010 35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010 34.67.11 De blad.en van Rijnmond West Combinatie verschijnen ;,i combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad- vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk maandag 17 uur binnen te zijn. natuurlijk van alles zijn. Dat mag jff zelf uitntaken. Je moet nameliik deze plaats niet allemaal zo mooi ntogelijk kleuren, maar je moet ook nog iets in dan een prijs krijgen. Je kunt de teke- ning in een gesloten enveloppe, met een postzegel van 55 ct er op, sturen naar de Rijnmond-West-combinatie, dat lege hok tekenen, schilderen, plak- ken, nou ja dat kun je zelf wel ver- zinnen. De kleurplaten moeten uiterlijk maan- dagmorgen 29 november a.s. bij ons binnen zijn. Dan gaat een jury probe- ren er de allermooiste uit te kiezen, die Postbus 306 in Vlaardingen. Je mag hem ook afgeven bij Eurotyp, Rotter- damsedijk 238 in Schiedam, Nieuwe Vlaardingse Courant, Hoogstraat 122, Vlaardingen of de familie Kok, Da Costaplein 6d in Maassluis. Natuurlijk moet je niet vergeten om je naam, adres en leeftijd in te vullen. Wij hebben, om het zo eerlijk mogelijk te maken, vjer leeftijdsgroepen inge- steld. Groep A is voor kinderen tot en met 5 jaar. Groep B is voor kinderen van 6 en 7 jaar. Groep C is voor kinde ren van 8, 9 en 10 jaar en Groep D is voor kinderen van 11 en 12 jaar. Voor de mooiste gekleurde platen zijn er per groep erg leuke prijzen te win nen. Of je iets gewonnen. hebt, kun je lezen in de krant van woensdag 1 december dan maken wij namelijk de prijswin- naars bekend. Veel succes met je kleur- plaat. En vergeet je het lege hok niet? HI RVORMDt GEMEENTE: Grote Kerk 10.30 u. prof. W.C. van llnnik van Billlio- ven, 17.00 u.ds.B. Haverkamp van Monster; Opstundingskerk 10.30 u. ds. D.J. Spaling Dzn.'; Bethclkapel 9.1-5 u. de heer A. van Zctten Vlaardingen; Aula Pinasplein 9.15 u. ds. D.J. Spaling D/n. H.A. HI RVORMDl Gl-'M 1 I NTE KI Till St. Martinuskerk 9.30 u. ds. P. Magre; Dorps- kerk 10 u. de heer W.D.J, v.d. Kaaden van Roekanje, 19.00 u. ds. S. Gerbrandv. Nl Dl- I ANDSi PROT1 STANTI NBOND: Westvest 90, zondag 10.30 u. ds. B. van B Ian ken. CUR. CI REI ORMEERDE kI RK Hoek- steenkerk B.K. Laan hoek Warande 9.30 en 16.30 u. ds. W. van Sorge. EVANGELISCH LUTHIRSI Gl.M 1.1 NT I Lange Nieuustraat, Itoek Oranjestraat, zon dag 10 u. ds. A. Steinhart koorzang zondags- lied 262 opdraehl der ontslapenen. PINKSTi RG1M1 ENTI MORCENSTOND: Samenkomsten 's zondagsniorgens om 10 u. Diensteneentrum de 4-Molens. voorganeer J. Koeh. JOHAN MAASBACIIWI RELD Z1 NDING llavenkerk. lange Haven 70, Sehiedam vrij- dag 19 nov. 20.00 u. ev. J. Maasbaeh, za- terdae 20 nov. 20.00 u. jeusdavotid. ROOMS K ATIIOLIEKI KIRK Parochie O.I. VROCW VISITATII deken en pas toor I van Diepen, tel. 706669, vrijdag 19.15 u. zaterdag 19.00 u., zondag 9.30 u, 11.00 u. en 17.30 u.. Paroehie II. Liduine en Rozenkrans, Pastoor Jae. Laurent, tel. 268228, zaterdag 8.30 u„ 19.00 u., zondag 8.30 u., 9.45 ii.,'11,15 u. en 17.30 u. Paro"- chie St. Jan de Doper, Mrg. Nolenslaan 99. tel. 703066, zaterdag 9.00 u., 19.00 u., zon dag 9.30 u., 11.00 en 12.15 u. Parochie 11. Hart van Jezus, Pastoor N.J. Donkers, Lek- straat 55. tel. Parochie H. Hart van Jezus. pastoor N.J. Donkers, tel. 268648, zaterdag 18.30 u.. zondag 8.30 u,|, 10.00 u. en 17.30 u. Paroehie Sint Martinis, Pastoor L. v.d. Veiden, 'zaterdag 9.15 u., /ondag 8.30 u., 10.34 u., 12.00 u. en I 8.00 u.; Parochie H. Jacobus. Pastoor H. Groeneveld, Kerkwcg 51, tel. 700975 zaterdag 19.00 u., zondag 8.45 u„ 1 1.00 u. en 19.00 u. STICHTING GEZINSVERZORGING tel. 269240. I .11.B.C. Weekenddiensteii van vrijdag 22.30 u. tot maandag 7.30 u. Nolet-Stich- ting, Stadhoudcrslaan 98. tel. 260080. HUM ANITAS: tel. 707044 DONDI RDAG: Stadsgchoor/aal 20.15 uur ,.l en avond uit met Ted en I ict". VRIJDAG: Grote Kerk, Markt, 20.00 uur orgelconcert door Aad Zoutcndijk; Stads- gehoor/aal 20, uur toncclavond I ricse Vereniging. ArERDAG Stadsgchoor/aul 20.15 uur to- neel en leltcrlievende Vereniging Varia Vlaardingen 9.55 uur llaven-aankomst St. Nieolaa i n I'ieten. WO I NSDAG: Stadsgehoor/.aal 13.30 uur en 16.00 uur ,,de lilm van Ome Willcnt". Kin- dervoorstelling. (.emeente Museum. Zuiddijk 16, Maas sluis van 13 november tot en met 4 december 1976 cen expositic van Thc- resia van der Pant, piastickcii en tcke> ningen. Het Weeshuis. Weeshuisplein 18, Vlaar- dingen: nog tot en met zaterdag 13 no vember lito's van Jean Moulin. Tevens van vrijdag 19 november tot en met za terdag 4 december „Afrikaanse bccldcn in hun omgeving". Visseriinuiseum, Westhavenkade 53/54, Vlaardingen: tot 31 december ,.l.en so- eialc zaak" en een costuumtcntoonstcl- ling van affiehes door Klaus Saeck en Gie- lijn Eseher. Noordmolcn. Noordvest 38, Schiedam: expositic tot en met 28 november van Lies Wiegman en Riek Meijer over fotografie en te.xtiele vormgevfng. Gemeente Museum Maassluis, Zuiddijk 16: tot en met 4 december expositic van „Het gat van Maassluis". Grote Kerk: Markt, Vlaardingen 12.45- 13.15 uur lunehconcert door Aad Zouten dijk. VRIJDAG Stadsgchoorzaal 20.15 uur ,,van de brug af gezien", toneelstuk Arthur Miller. Schiedam 7.olderthcater in de Teersloof 21.00 uur Luk Bral en zi|n groep ..llet tederc gcwcld". STICHTING KRAAMCENTRUM MAAS- STI DEN INT1 RKRUIS Westerkade l/o nr. 24. GRO!NOORD KITHI 1 KRAAMCEN TRUM MAASST1 Dl N 1NTI RKRD1S: "De Ark clke derde donderdag van de maand van 14-14.30 uur. AKTII MOED1RS VOOP. MOEDERS: tel. 702646. BUREAU VOOR RECHTSHULP tel. 264356. TELEEONISCH1 HULPDII NST WATER- WEG NOORD: tel. 731161. Dag en nacht bereikbaar voor hen die in geestelijke en/ot soeiale nood verkercn. Aardgasdienst Nederland b.v. Vlaardingen. L. de Colignylaan 399, tel 0 10 - 74 1034 a Transporten binnen- en buitenland Uitvoering door vakkundig personeel Desgewenst aula en rouwkamer be schikbaar. tel. 010-344307 - 345044 MOLUKKENSTRAAT 7, Vlaardingen. MAASSLUIS In de maand oktober heeft Maassluis weer een bevolkings- toename doorgemaakt. Op 1 oktober was de bevolking van deze gemeente in totaal 28.819 personen sterk; per 1 november staan 28.931 Maas sluizers ingeschreven. In oktober vonden 52 geboorten plaats terwijl er 231 nieuwe vestigingen wa- ren. Dertien personen overleden- in oktober, terwijl 158 personen vertrok- ken. In de maand oktober werden ver- der 19 huwelijken voltrokken, terwijl er 2 echtscheidingen plaatsvonden. Op 1 j^nuari van dit jaar telde de ge meente Maassluis 28.170 personen. Kompleet verzorgde dokumentatie van alle typen hebben wij voor U. U mag heel kritisch zijn, hoor hoe de portieren sluiten, de motor fluistert en ervaar de „zit" tijdens een aan- gename proefrit in het type, dat u wenst. Rijdt u Volvo of een ander merk.... wij zullen gunstig taxeren. Neem voor Volvo kontakt op met: DIRK DE DERDELAAN 18 TELEFOON (010) 350055. VLAARDINGEN "f «,4» r i Droej. de hund die links geportretteerd is, is een reu van dric en een halve maand oud. Het dier is erg lief voor kinderen De sehattige puppies rechts zijn 6 (klei- ne bruine) en 8 weken (wit-bruin) oud. De trouwe lezer weet waarom deze honden aan hem worden voorgesteld: ze zi/n tegen betaling van f 35, - af te halen hihun huidige onderkomen: het Dierente- huis aan de Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaar dingen. Trouwens, er zijn nog tal van andere honden en poezen ook!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 5