"BoXTEL Toonkunstkoor zingt Messiah uitstekend t Groei-Kasbiljetten aan toonder van Mees Hope: schrander spaarldee. Capi-Lux Akai-Marantz show CAPI-LUX Prcicit Ploot <V> WEIJERS— RIJNMOND B.V. ALLROUND CHEF Het goetle huis-aan-huisblad is de kortste weg naar de consument JiKJil l8vrijdagl9 qeven u vrlj0 inform**1®- It noodzakelilK® 1/ BankMees&Hopenv typiste/sekretaresse GEMEENTE SCHIEDAM Wijziging Algemene Politieverordening <T HEEFT U OOK AL GEPROFITEERD YAH DE YERBOUYYINGS OPRUIMING ZO NIET KOM GAUW EENS KIJKEN ER ZIJN NOG YELE KOOPJES TE HALEN BROERSVEST 58 TEL.267718 BINNENKORT OOK 60 handelscompagnie bv HOOFDKANTOOR FILMVERHUUR SEXFILMS HUBEB? ALLEEN BIJ BALI SEXFILMS BEKIJKEN ..BALI" SEXTHEATER Bekendmaking Met ons Groei-Kasbiljet incasseert u niet alleen een hoge rente, maar hebt u bovendien de mogelijkheid om na 2 jaar weer over uw geld te beschikken. Dan kunt u immers kiezen: of verzilveren - of profiteren van een nog hogere rente, die over de maximale termijn van 7 jaar zelfs oploopt tot Een goed reklame- medium? *Rijnmond West Combinatie Van Schiedam tot Hoek van Holland in ieders brievenbus. Oplage 72.000 ex. Voor spoedige indiensttreding gevraagd. typiste voor de Afdelingskorrespondentie, die tevens sekretaresse-werkzaamheden kan ver- richten voor de Direktie en Prokuratiehouder. De kandidate dient over voldoende talenkennis .fa tieschikken om de koncepten in het Neder- lands, Engels en Duits te kunnen interpreteren en zonodig te korrigeren. Voor de vervulling van deze funktie denken wij aa n een akkurate jonge vrouw van 21 - 28 jaar, dks de rnstelling heeft zich in een dynamisch verkoopteam ten voile waar te maken en de prfittige werksfeer mede helpt te bevorderen. Sohriftelijke sollicitaties, die vertrouwelijk worden behandeld, te richten aan afdeling Personeelszaken. Waalhaven 0.2. 1, Hoek Sluisjesdijk, Rotterdam. (Charlois) Telefoon 292055 A SHV A TTCWTICII op SOnovember epem ..Bali aan de DAM 5 A te M I I Cli I IC.!! Schiedam een nleuw met een votledig. doer een computer geleid. Iilmvemuurbestand. dus. door efficiency nog meer service Belangrijk! Onze zaak Broersveld 42 AiiMft fltawtffcuur JMt-71 naar om hootdkantoer. waar wij naast seifiktis btljft neopend!!! 00,1 an 4***Wlli»i8. tindtfidmv defectives etc. etc Qaan vertiuren. Bali, Broersveld 42, Schie dam. Belangrijke aanbie- ding voor mensen die sexfilms wilten huren. In Schiedam huurt u de echle Deense en Zweedte kleuren-sex- films voor slechts f S.* per 60 me* ter film of....6 voor f 25,- voor 7 dagen. Alle films ziin te koop. Spec, aanb. 4 voor f 100,- met een week recht van rullcn. Kom voor deae aanbieding naar onze zaak Bali, Broersveld 42, (naast Passagetrap) in Schiedam, tel. 010-26633S, daar hebben w»j het grootstc assortiment films. Ook bijzondere films. Horn., lesb., animal etc. etc. Keus uit 2S00 stuks. Ook lange films en geluids- films. U kunt ook films bij ons zien en wel naar eigen keuze, u ziet bij ons nooit twee keer dezelf- de of oude film. Voor het huren van films is geen borg mair wel geldlge legitimatie vereist, pasp., rijbewijs, postidentiteitsbew., alleen te tonen, niet af te geven. Lef op onze tijden van opening. Elke dag van 10-18 uur. Donderdagavond koop avond tot 21 uur. Als u geen projector heeft, kunt u bij Bali 6 films met projector voor drie dagen huren voor stecht f 3S,-. In dit geval is echter, (alleen voor de projector) wel een borg vereist. Hiervoor bestaan echter diverse mogelijkheden. Verdere inl. aan de zaak of telefoon 010-26633*. Let op verschil in adres en verschil in tijden van opening dan naar Bali, Korte Haven 2, Schie dam. Durf eens „anders" uit te gaan. Ga eens de „echte" Deense kleuren sexfilms zien in ledereen (mits volwassen) kan ons theater vrij betreden, want Bali sen- theater is van opzet een ..gewone" bioscoop. Met de meeste nadruk wijzen wij er op dat ..Bali" geen sexclub is. Als u komt, dan komt u er gewoon voor de film. Wij draaien er niet ornheen. Wij hebben geen gratis drankjes, geen meisjes of rclax- mogeliikheden etc.etc. Wel de beste en opwindendste Deense en Zweedse kleurensexfiims non-stop op groot panoramadoek voorvertoond. U kunt het theater vrij betreden. De ingana is zeer dis creet. Geen lidmaatscnap of iets dergetijks vereist. Vergoeding slechts f 2,50 per film, 8 voor f 10,-. Elke 14 dagen, 8 nieuwe films. Geen enkele verplichting meer films te zien dan u zelf wilt, geen verdere kosten in wat voor vorm ook. Let goed op onze tijden van opening! Geopend el ke dag van 12.30-18 uur. Bovendien ook nog maand., dinsd., woensd., dond., vrijdagavond v. 19- 22 uur. Zat.avond en zondag ge- SlOten. Tel. 010-267126. Hartelijk welkom! Wat doen degelijke vrouwen als thuis een exotische schoonheid over de vloer komt? Die vrouwen zijn dan enthousiast, want de exotische schoonheid van Tropiket is niet te evenaren. Daarom vragen heel wat doe-het-zelvers naar Tropiket Een 8 mm dik parket van warm gekleurd Merbau of Teak: tropisch hardhout dat met de jaren nog fraaier wordt. Nog exotischer van kleur. Leverbaar als stroken en in tegels (ca 48 x 48 cm Als hij goed wordt onderhouden leeft een Tropiket vloer een mensenleven lang. Oersolide, fraai Tropiket legt u op de vrije zaterdag zelf. Vrouwen die een mooie vloerbedekking wensen en die bovendien degelijkheid waarderen. zijn er zeer blij mee. Kom dus snel even langs. Dan ziet u tevens de grootste collectie hout en houtprodukten van Rotterdam. Waar? Bij de WESTERHOUTHANDEL. waar anders! WESTERHOUTHANDEL VAN BOXTEL, le Schansstraat hoek Cath Beersmansstraat 42 (via Spanjaardstraat). Rotterdam-West. Telefoon (010) 2588 88 - 764046 s Maandags gesloten. Ruime parkeergelegenheid Rotterdams GROOTSTE speciaalzaak! Sinds 1933. Burgemeester en wethouders van Schiedam; doen te weten, dat heden op de secretarie der ge- meente (afdeling Algemene Zaken) ter lezing voor een ieder gedurende drie maanden is nedergelegd een (vissen in de Poldervaart en geluidshinder veroor- zaakt door motorvoertuigen en bromfietsen), vastgestekf door de Gemeenteraad van Schiedam in zijn vergadering van 27 September 1976. Schiedam, 10 november 1976. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, M.J. Blok A.J. Lems. official Renault-agent vraagt voor haar zelftankstation te Rozanburg een die bereid .s naast de dagelijkse werkzaamheden da omzet van auto s en accessoires met volledige inzet te stimuleren. Geboden wordt een afwisselende werkkring, goede sala- riering met daarnaast een aandeel in de winst. Sollicitaties aan ons hoofdkantoor te Rotterdam, Strevels- weg 700-506. tel. 010-812828. Toen Handel zijn oratorium Messiah had voltook), bleef, als tastbaar bewijs van zijn arbeki, een lijvig boekwerk voor het nageslacht bewaard waar al leen ingewijden een blik in konden slaan om zich een voorstelling te kun nen maken van de inhoud. Soms necmt iemand dat boek ter hand; een verteller, die ons het vertaal weer doet beleven zoals Handel dat in 1742 voor het eerst deed. De aanblik van een stampvolle kerk, door honderden kaarsen verlicht, wekt een sfeer van verwachting. Men schaart zich om de verteller om het be- kende verhaal opnieuw te genieten; dat oude boeiende verhaal, dat na meer dan twee eeuwen nog niets van zijn glans heeft verloren. De niet geringe moeite die de uitvoe- renden in dit geval het Schiedamse M Toonkunstkoor zich geven om het werk tot klinken te brengen en de gang van zovelen naar de kerk vormen de schuld, die wij gezamenlijk betalen aan de nagedachtenis van een geniaal kom- ponist. Als wij dit vaststellen is alles wat wij verder nog zouden beweren van ondergeschikt belang. In het koor is de verhouding van vrou wen- en mannenstemmen niet ideaal en bij de mannen zijn de tenoren weer in de minderheid. Dat desondanks de koorklank zo goed blijft komt op re- kening van zeer goed stemmenmateri- aal. Vooral bij de bassen, maar ook be- heerst stemgebruik bij de tenoren, die nooit hun toevlucht zoeken in schreeu- wen, waardoor een fraaie koorklank gewaarborgd blijft. In het zuiver tech- nische vlak was er al evenmin reden tot klagen. Slechts een enkele keer wan- kelde het koor even in een fugatische passage maar 'dat was dan ook alles. Zoals we mochten verwachten lever- den de solisten een betrouwbaar aan deel in het werk. Marco Bakker laat ook in deze grote ruimte niet na in- druk te maken met zijn sonore en soe- pel klinkende stem, waarnaast de Bel- gische tenor Paul Schotinans zich met moeite kon staande houden. Caroline van Hemert had aanvankelijk wel enige moeite met de aanpassing maar in het, als wisselzang gezongen air „He shall feed His flock like a shepherd" leek zij zich weer volkomen op haar gemak te voelen. De snpraan Karin Oscar ver- raste met een glasheldere stem die in alle liggingen volkomen beheerst wordt gebruikt. Toch moeten we betwijfelen of haar stemtype voor deze omgeving het meest geschikt is. Het orkest met Tijn van Eyk aan het clavecimbel, heeft met grote toewij- ding begeleid, waarbij de trompetten lof verdienen voor de manier waarop zij hun veeleisende partij tot klinken brachten. Dat alle draden eindigen in handen van dirigent Aad van der Hoeven hoeft nauwelijks gezegd te worden: Goede wijn behoeft geen krans. Met deze Messiah heeft het Toonkunstkoor een prestatie geleverd waarop men dank- baar mag terugzien. C M. LIMBURG. 9* Bij verzilvering na Krijgl u voor een Groei-Kasbiljet van: /I. (MM).- 5.000.. Rente op Rente 2 jaar II.I39.W) I'5.698.- 6% 3 jaar I'l .233.70 1' 6.168.50 7'/4 4 jaar 11.348.- 1 6.740.- 73/4 5 jaar 1" 1.486.50 1'7.432.50 8V4 6 jaar II.654.20 f 8.271.- 83/4 7 jaar r 1.828.10 19.140.50 9 Renleberekcning vindt plaals op basis van verstrekcn voile jaren: over gedeeltcn van jaren kan geen vergoeding plaals vindcn. RoUerdam, Coolsingel 93. tel. 010 -63 29 11 Rotterdam. Beijerlandselaan 204. tel. 010-1927 II. Rotterdam. s-Gravendijkwal 108. tel. 010- 36 3600 Rotterdam. (Kantoor Erasmus Universiteit). Burg. Oudlaan 50. tel. 010-14 1233. Schiedam. Nieuwe Haven 133/hoek B.K.Iaan. tel. 010-34 02 22. Vlaardingen. Schiedamseweg 53. tel. 010-34 02 22 Alblgsscrdam. Planlageweg 19. tel. 01859-2605/23 44. *Vanavond houdt Martin Mooij een lezing over de modcrne Duitse literatuur in het gebouw van de Erasmus Universiteit. Burg. Oudlaan 50 in Rotterdam, zaal A2. De le zing begint om 20.00 uur, aan de orde komt het werk van onder meer Heinrich Boll, Gunther Grass, Max '"riseh en vele andcren. Amsterdam: Kalverstraat 115 Utrecht: Winkelcentrum Hoog Catharijne Rotterdam: Winkelcentrum Zuidplein Phonogram-Philips 9286 175-Alle 13 goed Country and Western. In de succesvolle serie „Alle 13 goed", die Phonogram al geruime tijd op de markt brengt, is nu eindelijk ook een C&W produkt verschenen. Hoewel het label Mercury", dat Phonogram in Nederland vertegenwoordigt, vele prominenten in dit genre herbergt, ontbreekt het dikwijls aan een goed gecoordineerde promotie voor hen. Die prominenten zijn wel terug te vin- den op deze „Alle 13 goed-LP" zoals blijkt uit klinkende namen als ,,Tom T Hall", Johnny Rodriquez", maar ook artiesten die in de jaren '60 in het po pulate vlak voor hits zorgden, zoals „Roger Miller" en „Dave Dudley". De keuze van de songs vind ik persoonlijk niet zo heel erg geslaagd, waarbij een uitzondering gemaakt kan worden voor Tom T. Hall's „Forty dollars" ballade (overigens heeft u Tom T. Hall in de door Johnny Cash gepresenteer- de C&W show kunnen zien). Phonogram-Mercury 9102 600-Twiggy Wellicht herinnert u zich, dat in 1966 (toen 16-jarige) Lesly Hornsby, tot dan kapster, werd uitgeroepen tot „Fa- ce of '66"). Vanaf dat moment maakte zij een stormachtige carriere als foto- model onder de naam „Twiggy". Nu, tien jaar later, waarin de nodige ervaring kon worden opgedaan, verrast zij ons opnieuw. Ditmaal door zich als zangeres te presenteren. Haar eerste LP. die gewoon „Twiggy" heet, bestaat uit 14 door Jerry Butler gear- rangeerde voornanielijk op de country and western-muziek berustende num- mers met uitzondering van ..Here 1 go again", ,,Rain on the roof" en Coun try Joe" die veel progressiever zijn. To ny Eyers, die de produktie verzorgde. is er de man niet naar om Twiggy in het beperkte gebied van de country te laten. Toch zou het aanbeveling verdie nen dit te proberen, zowel de wijze van zingen als de gekozen nummers voor deze plaat duiden erop, dat men die richting toch wel op wil. Na het be- luisteren van de plaat komt men tot de gings" zal moeten zijn eerder nog dan conclusie dat nadere aanduiding van de „Toni Bit>wn", hoewel daarvan drie richting in de sfeer van ..Dave Log- nummers werden ongenomen. Twiggy nil ook te horen. Op een elpec, nogal liejst GERARD DE VRIES ALS VRACHT- WAGENCHAUFFEUR. (Dureco-Elf 65.056) Gerard de Vries kennen we in Neder land als fervent liefhebber van country western muziek, doch bovenal als een van de populairste DJ's van de TROS. Als artiest op de plaat herinne- ren we ons Gerard de Vries met zijn successen „Giddy up go" en ,,Het Spel Kaarten". Op zijn nieuwe single .Teddybeer" vertelt Gerard het waar gebeurde verhaal van een invalide jongetje dat de mooiste dag van zijn leven dankt aan een mobilofoon. Het is een door Gerard de Vries vertelde vertaling van de Amerikaanse no. 1 hit in de C&W hitparade door Red Savine. Terwijl we zijn nieuwe plaat dagelijks over de radio horen, is Gerard de Vries zelf op vakantie in het buitenland, maar niet dan, nadat hij opnieuw de studio's indook om een Duitse versie van zijn Teddybeer op te nemen. C.B.S.-Monument Mnt. 81559-Char- lie Mc. Coy-Play it again Charlie. Waar Charlie McCoy de tijd vandaan haalt om naast het vele sessie-werk regelmatig met eigen platenprodukties te komen is voor velen een raadsel. Je zou denken dat het vele werk ook van invloed moet zijn op de kwaliteit van een van beide. Niets is echter minder waar. Het sessie-werk, dat zich voornamelijk afspeelt in het Country en Western-genre, wisselt hij af door op zijn eigen produkten een groter terrein te bestrijken zoals o.a. bleek uit Harping the blues". Nu heeft de mondharmonika-specialist het voor al gezocht in het oudere country-werk zoals nummers als „Wabash Cannon- ball" en „Mule skinner blues". Ditmaal geassisteerd door Barefoot Jerry", „Jimmy Nail" en Lloyd Green", die overigens schittert in „Theme from a summerpiace". Een uitstekende en van hoge perfektie getuigende plaat van de beste sessie-muzikanten die de C&W op dit ogenblik rijk is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 8