Mevrouw van Haaren gelukkig in Suriname was f Therese Steinmetz in Zolder- theater Jubileumkoncert van Harpe Davids V erdi in Schiedam Eet smakelijk 5Aardigetoegewijde mensen... I Zaterdag in Passagetheater Harm Wiersma in Vlaardingen Park-and-ride abonnement: twee verkocht Riverside Jazzclub De avonturen van Schiedams Politienieuws Jfll Verstoord Nietigheid Marten Toonder door Leo Knoops en Ietie Mijinke (Novotel) WOENSDAG 17 NOVEMBER 1976 47-520 A Laffe daad ,1 Koffie A - Wraak Bedrog I X SCHIEDAM Met een wijdse bocht omsluit de burgemeester van Haarenlaan de stad. Het is Schiedams grootste verkeersader en dat zegt iets over de waardering, die de bestuurderen zo vlak na de oorlog voor bun Van Haaren opbrachten. Het is ,,burgvan Haarenlaan geworden. Toch was dat niet van Haarens hoogste funktie. Hij verruilde het gouverneurspaleis van Suriname voor de burgemeester- lijke ambtswoning in Schiedam. kon. Maar het was wel ter ere van ko- ningin Wilhelmina. Mevrouw van Haa ren: „Eenendertig augustus was een enorm feest. Dan had je om te begin- nen al een week kermis. In het armste gezin had je nog een portret van ko- ningin Wilhelmina. Missie Willemien zeiden ze altijd. Dat komt, onder ko- ning Willem III is de slavernij opgehe- ven en die dankbaarheid leefde echt onder de bevolking. Dan speelde ook het grote orkest, dat trouwens elke week op het C.rote Plein uitvoeringen gaf. Soms kwamen er Nederlandse to- neelspelers naar Paramaribo, die dan met onze eigen amateur-mensen uit voeringen gaven. Zo leerden wij bij- voorbeeld Rika Hoppe kennen. Dat bleef een grote vriendin". Hoe woonde men?, Mevrouw van Haa ren zegt: „De meesten hadden een bo- venhuis. Wij ook. Later kregen we een enorm groot huis aan de rivier met een tuin. We begonnen met drie man per- soneel, een kokkie, een huismeid en een bovenmeid. Later namen we nog een meisje voor de kinderen en mijn man had altijd een ordonnans ter be- schikking voor de boodschappen. En ze hielden van je. Als de kinderen ja- rig waren, kwamen ze bij mij geld le- nen en dan kochten ze verschrikkelijk grote cadeaus Ergens bovenin Huize Frankeland woont zijn weduwe, temidden van her- innej-ingen aan vroeger. Een groot schilderij van haar echtgenoot beheerst de muur, die verder vol hangt met an dere portretten. Hoe was het leven nou vijftig jaar terug in Suriname? Mevrouw A. van Haaren-Raymakers was er gelukkig. Ze vertelt, hoe zij haar man naar Paramaribo vergezelde. De jurist van Haaren had er de funktie van advqcaat-generaal van het hof gekre- gen. Een soort officier van justitie is dat. Suriname was toen een nog klei- nere gemeenschap dan tegenwoordig en drie rechters konden met twee ver- vangers alle processen wel af. Van Haa ren stond aan het hoofd vafi de VbrVOl- ging|trafzaken. Hoe woonde je nou als Hollander zo'n veertig jaar terug in Paramaribo? Me vrouw van Haaren: ,,We hebben ons Hollands ingericht met wat we daar kochten. En veel later brachten we nit Nederland andere meubels mee, want je kon natuurlijk niet altijd krijgen wat je wenste. En toen we er een paar niaanden waren; zeiden we: we blijven. De sfeer was buitengewoon prettig. In onze kringen verkeerden een heleboel Surinamers en wij vonden het buiten gewoon aardige, vriendelijke mensen. Wij kenden uit Holland al een Suri- naam'se dokter uit Amsterdam. Zijn familie bestond uit Portugese joden. Daar hebben we altijd vriendschap mee gehouden. Bijzonder aardige, hoogstaande mensenen zij hadden weer vriendschap met de Ilernhutters. Dat is een zendlingengenootschap met veel zaken in Para'maribo." Dankzij die introduktie kostte het de Van Haarens weinig moeite om opge- nomen te worden in de kringen van Surinames machtigen. Het was een heerlijk leven. Paramaribo lag met zijn houten huisjes als een soort symbool van menselijke nietigheid aan de oever van de machtige Surinamerivier, die traag in de richting van de oceaan stroomde. De palmen waren het enige on-Hol- landse aan de deftige buurt van de stad en het exotische, de mystiek van de tropen vermengde zich maar een beetje met de vaderlandse degelijkheid. Zo dat het interessant bleef en niet ging overheersen. Eenmaal per jaar barstte Paramaribo in een gigantiseh feest los. De Creoolse ritmes klonken in de stra- ten; de mensen dansten en zongen, zo- als niemand dat in het koele Holland Een idylle, Suriname. Maar die droom werd eenmaal wreed verstoord en Van Haaren moest daar noodgedwon- gen de hoofdrol in spelen. Rond de ja- ren dertig was de Surinamer Anton de Kom teruggekeerd naar Paramaribo, het hoofd vol linkse denkbeelden. Hij begon de arme Surinamers te organi- seren en tot protest aan te zetten. Het gouvernement maakte korte metten: de Kom verdween in het cachot. Maar het onverwachte gebeurde. Pa ramaribo kwam in opstand. Een enor- me menigte bestormde het parket. Me vrouw van Haaren: ,,Ze waren reuze gebeten op mijn man. We kregen brie- ven. Als De Kom niet vrij kwam, zou- den ze mijn man in stukken sni.iden. Hij is ook niet veroordeeld. Daar was geen reden toe. Ze hebben de Kom op de boot gezet's nachts. ToenE)estorm- den ze het parket. Mijn man was niet bang. „Ga nou terug", riep hij, „want ik laat schieten." „Haha, je durft niet" schreeuwden ze. Toen liet mijn man een paar salvo's afvuren. Er vielen wat mensen en toen was de^straat leeg. De Kom heeft nog tegen mijn man ge- zegd: ,,U was een eerlijk mens". En daarmee keerde het goede leven te rug. Van Haaren bracht het tot gouver- neur en toen hij afscheid nam van zijn geliefd Paramaribo sprak iemand: „Me- neer van Haaren is gekomen als A.G. en hij vertrekt weer als A.G. Hij kwam als advocaat generaal en hij vertrekt als algemeen geeerd. Op zijn schilderij kijkt van Haaren vriendelijk en vastberaden'. Mevrouw van Haaren herhaalt: „Het waren zulke aardige mensen, die Surinamers, en zo toegewijd.". SCHIEDAM Vrijdag 19 november en zaterdag 20 november -aanvang 21.00 uur - zal Therese Steinmetz met het trio Nico van der Linden optreden in het Zoldertheater in de Teerstoof, met hun programma „Opus een plus drie". Therese Steinmetz is een artieste die het klaar gespeeld heeft zichzelf te blijven op de internationale 'en nationale podia en "blijk heeft gegeven een goede smaak te hebben, die over- eenkomt met de smaak van de gemid- deldeschouwburg- en theaterbezoeker. In haar programma „Opus een plus drie" zingt zij liedjes van gerenom- rneerde auteurs als Jules de Corte, Ernst van Altena, Ramses Shaffy, Gerrit den Braber, Boudewijn de Groot. Het trio Nico van der Linden bestaat uit jonge musici. Het talentvolle trio beschikt over een uitgebreid instru- mentarium en maakt gebruik van de modernste apparatuur. Kaartics voor beide voorstellingen kun- nen gereserveerd worden via het VVV Schiedam vanaf maandag tel. 010-269455. SCHIEDAM - Harpe Davids - Die naam doet denken aan stemmige heren en psalmgezang in de oude berijming en met een orgel op de achtergrond, dat eerder dreunt dan speelt. Niets is minder waar. De christelijke muziekvereniging Harpe Davids is een van Schiedams gerenommeerde harmoniegezelschappen. Wie zaterdagmiddag de in- toch van Sint Nicolaas volgde, kon haar in voile glorie zien. De majeorettes para- deerden voor de koets uit, het jeugdorkest en de ouderen zorgden samen voor vlotte marsmuziek. Er werd enthousiast gespeeld en dat mag ook wel, want deze week bestaat Harpe Davids vijfenvijftig jaar. Aanstaar.de vrijdag presenteert Harpe Davids haar jubileumkoncert aan het Schiedamse publiek. In samenwerking met het christelijk jeugdkoor Abban- dono uit Hoogvliet wordt dan een grote muziekavond gegeven in het Pas- VLAARDINGEN - De 90-jarige C.J.V. Liefde en Vrede heeft als afsluiting van haar jubileumfesti- viteiten een waarlijk hoogteprmt weten te plannen. Wereldkam- pioen dammen eh wereldrekord- houder simultaanspeler HARM WIERSMA zal op vrijdag 26 no vember a.s. in de zaal van De Pijpers in het Weeshuis (midden- ingang) een damsimultaan komen spelen. In januari van dit jaar besloot de Rotterdamse gemeenteraad, haar goedkeuring te hechten aan het voorstel, om een zogenaamd ,,park and ride"-abonnement in te stellen: een gekombineerd abon nement waarmee men zijn auto, kan parkeren in de parkeergarage Zuid plein en zich vervolgens per metro van Zuidplein naar het cen trum van Rotterdam kan begeven. Dit kombinatie-abonnement werd op 1 april van dit jaar ingevoerd. Vantevoren werd een grote rekla- mekampagne op touw gezet, die ruim vijfduizend gulden kostte. Tot op heden echter werden niet meer dan twee van dergelijke abonnementen verkocht Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben de gemeente raad in arren moede daarom maar weer voorgesteld, te besluiten om dit abonnement maar te laten ver- vallen. De raadskommissie voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Openbare Werken kon het hier helemaal mee eens zijn SCHIEDAM Vanavond staat het Passagetheater in het teken van Giu seppe Verdi. Een uitgelezen groep Italiaanse operasterren brengt dan ari a's uit's mans beroemdste opera's. En allemaal in kostuums. Giuseppe Verdi is een van 's werelds meest geliefde opera-komponisten. Al tijdens zijn leven was hij zo beroemd, dat keizer Napoleon III hem opdroeg een opera te komponeren ter gelegen- heid van de opening van het Suez- kanaal. Het werd Aida, dat zijn pre miere beleefde in Egypte's eerste Ope ra. De voorstelling werd gevolgd door de Franse keizerin en Khedive Ismael, die nogal dol was op westerse dingen. In Verdi's werk klinkt het heftige ge- voelsleven van het toenmalige Italie door in bijna elke noot, Het was een stormachtige tijd, waarin de volksheld Garibaldi tyrannieke koningcn ver- dreef, waarin de Venetianen wanhopig vochten tegen cle Oostenrijkse onder- drukkers en de vrijheidsvriendcn in verzet kwamen tegen de achterli.ike ti- ran,nie. Verdi steunde die strijd met zijn muziek. Vanavond worden delen uitgevoerd van La Forza del destino, la Traviata, un ballo in maschera, I Lombardi alia prima crociata en Rigoletto. De solis- ten zijn Silvana Gherra, Giuseppina Colombo Viel, Lauretta Brovida, Piero Fongaro, Reinaldo Perez, Gino Orlandini en Giovanni Gusmaroli. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Eduardo Lanza. Regie: Marisa Morel. Samen vormen deze mensen het gezel- schap Opera Italiana, dat' in vele lan- den op de planken heeft gestaan. Voor deze avond in Schiedam zijn ze uit Mi- laan aan komen reizen en SG-directeur Ruud Pillard hoopt dan ook op een voile zaal. ,,De beloning waar ze de rgis graag ,voor maakten." schrijft hij. Toegangsprijzen: f. 15,-, f. 12,50 en f. 10,-, CJP en 65 plus korting. Komaan mensen, er is toch niets op de televisie! *ken fragment uit Rigoletto. SCHIEDAM Zaterdagavond houdt de Riverside Jazzclub - Schiedams nieuwe dixielandsocieteit haar twee- de avoncf. De organisatoren^ziin er in geslaagd om de Diksi Masjien naar zaal Tivoli op de Nieuwe Haven te krijgen. Deze formatie bestaat geheel uit erva- ren musici die bij andere gezelschap- pen hun sporcn hebben verdiend. We kunnen er dankbaar voor zijn, dat nu ook in Schiedam de mogelijkheid bestaat om eens een goede dixieland- avond mee te maken. Zaal Tivoli is uitermate geschikt om een goed sfeertje op te bouwen en het z.it er dik in dat de dansvloer zaterdagavond vol zal zijn. 'y weetmetwanneerjenieuweavontuurbeginfc^tib~^l ffooi16randioos(PanIpheimjhetbeste^dite^at^Pieholleboom?'Un eiye..nutr.x ammer.ikhebal zolang ophet avontuur gewadt.begnjpl /dat ik je geen moment meer uit het oog whi'n hui6,Heer)gesdiikte behuizing voor eenadet ik pereccn ip..maarhfi.i«npii<rYTpnhiii< heninnpn nicu.isBirO M motiioc, i y/aar woon je.vriend 6raaf.. .^/TOarvoorhelavonUjurinoelnieniekeover jammer. a ..maar heb kan elk ogenblik beginnen.niebwaar d j^h-ja..dat geloof ik weC hebben... Ikkcmvoorlopig bij je inwonen NollePinkel Om precies 19.00 uur zal worden begonnen en dan zullen,naar men hoopt, de 50 beschikbare borden bezet zijn met dammers uit geheel Vlaardingert eh omstrekbn. Hen tWfHti£6ra) "borden zffji zet, dus voor z.b'n 30 damrnefs en damsters is nog plaats. Voor de goede orde dient te wor den opgemerkt, dat alleen bij voor-opgave een bord kan worden gereserveerd. Hiervoor behoeft men slechts een telefobntje te ple- gen naar het Buro van de C.J.V. Liefde en Vrede, dat's middags te bereiken is onder nuihmer 351721, 's avonds kan men tele- fonisch terecht ondef de nummers 742972 en 742975. Bezoekers kunnen gratis terecht. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om een van de te. spelen partijen door een deskun- dige analytisch te volgen. sagetheater. In het programma wordt niet ten onrechte geschreven: ,,Hierbij wil ik vermelden de enorme morele en financiele steun, welke wij hebben on- dervonden van onze „achterban". Daar zijn we erg dankbaar voor. Mede hier- door is het ons mogelijk gemaakt op de ingeslagen weg voort te gaan onder de zegen van Hem, die ons de lust en de liefde geeft om te musiceren". Dat citaat geeft iets weer van de sfeer die al meer dan een half jaar in Harpe Davids leeft. Het is een vrolijk orkest, dat niettemin zijn christelijke achter grond fegelmatig onderstreept. Waar- bij de leden in de gaten houden, dat koning David ter ere van God danste. Aan de andere kant was men immer principieel. Toen de bezetter in 1940 eiste, dat Harpe Davids zou toetreden tot die doodgeboren organisatie van landsveH^derliiktfattistende 'Cultuur- kainef,, werd zonder meer geweigerd. ?De gflawrsde bvwlleeraers ttafnen hier- op het volledige instrumentarium in' besla^, althans dat- was de bedoeling. Toen de horde het lokaal binnentrad, waren de meest al „ondergedoken". De kans dat ooif instrumenten van Harpe Davids" zouden worden ge- bruikt tot meerdere eer en glorie van de Fuhrer of van vliegers die zo voor- treffelijk kusten, was daarmee defini- tief voorkomen. Na de oorlog kwam Harpe Davids weer boven water en heroverde snel haar reputatie in de stad. Men deed dat door het brengen van goede muziek en mecgaan met de tijdToen de toch Roomse karnavalsgolf ook het noorden begon te overspoelen, aar- zelde het bestuur niet om een boeren- kapel uit de grond te stampen. SCHIEDAM Drie Nederlanders in de J leeftijd van twintig tot. vijfenCwirttig jaar hebben de 38-jarige Turkse gast- arbeider B.C. met fiets en aF-iW de Lange Haven gesmeten. Het gebeurde ji op zondagavond rond tien voor lialf zeven. De heer C., die niet kon z\vem- i men, is door een Rotterdammer op Jiet droge gebracht. In cafe de Quibus is het slachtoffer-verzorgd en waarschijn- Ii.ik voor een longontsteking behoed. J; De politie is bijzonder verontwaardigd over deze laffe daad. Er worilt een on- jj derzoek ingesteld. Je kunt wel merken dat de koffie duur J is. Bij de firma Jan Heilker in Oost zijn j twintig balen santoskoffie van 60 kg. gestolen. Waarde: twaalfduizend gul- den. Waarschijnlijk hebben de dieven van een vrachtwagen gebruik gemaakt. Minder buit werd dondag in de Dr. de Visscherschool gemaakt. Daar ver- dwenen een kleine dertig gulden. Er is nogal met schriften gesmeten, zodat de politie vermoedt dat hier wraakzuch- tige kindertjes in het spel zijn. Ongelukken -iC mv In de maand oktober zijn in Het ver keer acht zwaar gewonden en twintig - ,-*"1 bv ..wnucn vii iwiuug lichtgewonden gevallen. Ook dit week- ende eiste het Schiedamse verkeer zijn tol. Vrijdag om half vier schepte een auto op de Churchillweg een vijftien- jarig meisje op de fiets. Zij"" gaf geen voorrang en liep onder maer een ge- scheurde rechtermondhoeV op. Een andere fietster kwam zateraag in bot- sing met een auto op het Willem Lan- dreplein. Zij liep een heUpfractuur op. De 19-jarige mejuffr. J.M.G. kwam vrijdag op de Schiedamseweg met haar bromfiets te vallen. Zij is met een her- senschudding naar het ziekenhuis ge bracht. Het slachtoffer hefrft dit jaar al eens een ongeluk gehad en raakt sindsdien op ongeregelde tijden bewus- teloos. Dat is opk deze kept gebeurd Zaterdagavond waren de achttienjarige M. de-G. en diens broer G. de G. met twee vriendinnen aan het, wandelen. Op de Coolsingel schopte M. speels tegen een deur. De 67-jarige J.C. de B., die net thuis kwam, zag dat en maakte een aanmerking. M. smeet hem ter aarde en begon hem in het gezicht te trappen. Dat kwam hem op een gewel- di§ pak slaag van zijn broer te staan. De politie verscheen en nam beiden mee naar het bureau, waar M. ter ont- nuch'tering werd ingesloten. Het bejaarde slachtoffer liep diverse ver- wondingen op. Zijn bril en kunstgebif zijn vernield. itsimul mi iluMi mtjia mnji nnwR Diezelfde. avond o.ntdekte een -klant van.sscajc ..De,::.'Boe«ierang, dattate# kennis z1jn*rtorterrionAaie had gestofen. Uit woede gooide hij bij hem de ruiten in. De dief werd door de politie opge- pakt en de bestolene heeft beloofd, E dat hij de ruiten zou vergoeden. 'ii I ix b\ De politie heeft een gchtpaar aange- houden dat zaterdagmiddag in Groen- oord enveloppen, posjpapier en ansichtkaarten liep te.verkopen. De opbrengst was zogenaamd voor de kin- derboerderijeen gemeentelijke instel- ling. Tegen hen is proces-verbaal opge- maakt. Ook deze maand weer een kostelijk recept in onze kulinaire rubriek ,,Eet smakelijk", verzorgd door de staf van Novotel Schiedam. Een recept voor twee personen ditmaal: men dient de ingredienten dus te verdubbelen als men met zijn vieren lekker wil eten. HAZEBOUT MET RODE KOOL Bcnodig heden2 ha/ebouten. wat wortelen, 'prei en ui, kruiden (laurier, kruidnagel, jeneverbbssen, mario- lein, thiim), 100 gram maker spek in reepjes, 100 gram champignons, rode wijn, 2 eetlepers meel, 1 eetlepel tomaten puree. Braad de hazebouten aan en voeg daar- na de gesneden stukjes wortelen, prei en ui er aan toe plus de verschillende kruiden. Als dit goed doorgebakken is een eetlepel tomatenpuree toevoegen. Daarna 5 eetlepels meel en dat even laten smoren. Het geheel afblussen met rode wiin en iets laten inkoken, waar- na water of boullon wordt toegevoegd en wel zoveel tot dat de bouten onder het vocht bedekt zijn. Laat dit gedurende ca. 1 uur rustig ko- ken. Was de gesneden kool. Het beste middel om rode kool zonder aan- branden te koken en tevens een vol- lere smaak te geven is onder in de pan wat reuzel te doen. Doe daarna de rode kool er in met wat gesnipperde uien, zout, peper, een mestpuntje ka- neel, wat partjes goudreinetten, laurier en wat kruidnagel en laat dit ca. 1 uur rustig koken tot het gaar is. Kook vervolgens de aardappelen en knijp ze door een zcef, voeg daarna wat warme melk toe en verfijn de puree met een klontje boter en wat zout, peper en nootmuskaat naar smaak. Doe wat boter in de koekepan, dan de reepjes spek en champignons en bak dit bruin. Haal dan de hazebouten uit de pan en leg ze op een schaal, doe er de sauce over, de reepjes spek en champignons. De puree kan in plaats van in een schaal ook met een spuit/.ak De hazebout met rode kool, zoals het er na het klaarmaken uitziet. op het bord gespoten worden, waar- naast men dan de rode kool kan doen. Als garnering kan een halve peer, gevuld met preiselbeeren 'gebruikt worden, Veel sukses en eet smakelijk! LEO KNOOPS WILD: NIET NIEUW Voor vele mensen is het eten van „wild" nog iets nieuws. Toch was oor- spronkelijk, voor de mens begon met het tot huisdier te maken en het fokken van dieren, al het vlees,dat hij at afkomstig van wiide dieren. Het eerste wild, dat hij begon te jagen was mammoet, konijn, buffels, wilde zwijnen, reeen en al het gevogelte, waarop de primitieve mens maar de hand, knot, speer of stenen bijl kon leggen. Het vlees werd rauw gegeten en uiteraard lang gekauwd tot men ontdfekte, dat het vuur, waaraan men zich zo heerlijk kon verwarmen een wonder kon verrichten. Het roosteren en later het stoven van vlees was een van de b'elangrojksre ontdekkingen uit de geschiedenis van de mensheid. Hoewel wild eveneens gevangen werd voor de huis of vacht en er ook wel degelijk werd gejaagd als „sport" was en bleef de jacht.in de eerste plaats het middel om aan extra voedsel te komen. En nog steeds is het eten van wild een noodzakelijkheid in woeste en onherbergzame streken, zij het voor ons een welkome afwisseling is in ons gekultiveerde menu. Aarzel daarom niet en probeer het gerecht, als hierbo- ven staat beschreven door onze chef- kok te bereiden voor familie of gasten in deze weken vlak voor de feestdagen. U zult ongctwijfeld als gastvrouw of -heer slagen. En zult u be'slist niet vergeten een lekker wijntje uit te zoeken 4 het geheel een feestelijk tintje te geven? Sukscs c IETIE MIJINKE-BAKKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 9