Kan Schiedam wat Vlaardingen kan? hak Liselore Gerritsen in Zoldertheater Deze week t Nieuwe Werck feestelijk gestart JAZZMEN Sint Nicolaas- verkoop in Stedelijk Museum Wie wordt Schiedam s Keukenprins of prinses? F Volledige medewerkingnodig bij Rijnmond KLEUREN T.V. HENRI Sint in Groenoord I 11.60 perweek Telefoon 26.29.96 Koop geen SLNicolaas kado's Zie elders A fdekken KANTTEKENING u r WOENSDAG 24 NOVEMBER 1976 le JAARGANG No. 8 NIEUWLAND f)e bewoners van de torenflat aan de Nieuwe Dam- laan bij de spoorweg. toch al geteisterd door tocht en kierende deu- ren, hebben er weer een nieuwe plaag bij. Sinds enige tijd bewonen talloze kakkerlakken een onderdeel van het gebouw. Een bewoonster schrok zo van het hinderlijk gedierte, dat zij niet meer in eigen huis durfde te slapen. Haar kleinzoon schakelde het wijkcentrum in en dat nam op zijn beurt kontakt op met de gemeente. Prote.sten igp "ill HAARPROBLEMEN BIOSCAL NEMEN fail, by BIOSCAL (Nederland) euroautoservice 's-Gravelandseweg 408 - Schiedam A Schiedams Nieuwsblad fOSTADRES: POSTBUS 195. SCHIEDAM AGENTSCHAP: EUROTYP. ROTTERDAMSEDIJK 238 Kakkerlakken teisteren bewoners van flatgebouw Verleden week woensdag vond in de Vier Molens een bewonersvergadering plaats. waar vertegenwoordigers van de gemeente voorlichting gaven over de kakkerlak en deszelfs bestrijding. De kakkerlak is een vrij primitief in- sekt. afkomstig uit de tropen. Het dier- tje kan slecht tegen ons natte klimaat en houdt zich dan ook het liefst rond verwarmingsbuizen en ovens op. Eten doet hij bijna alles en in elk huis vallen genoeg kruimeltjes om de kakkerlak ken aan een onbezorgd bestaan te hel- pen. Mijnheer de Boer van de woningdienst ontvoirwde een theorie over de oor- zaak van de plaag. Naar zijn mening heeft een of ander bewoner in zijn bagage een kakkerlak uit verre landen mee naar huis genomen. Het zou een vrouwelijk exemplaar zijn met eierpak- ket bij zich. De kakkerlakken zouden zich vervolgens via de kieren van de verwarmingsbuizen over verschillende verdiepingen hebben verspreid. De Boer's kollega Jongbloed legde uit, wat er kan worden gedaan. „Als u er allemaal van af wilt, kunnen wij een speciaal middel laten komen. Het is getest op veiligheid, maar wel gif. Het is echt op alle mogelijke manieren ge test. Dat preparaat hebben ze speciaal tegen kakkerlakken ontwikkeld. Het is een poeder op waterbasis, dat aan hun pootjes moet komen. Dan wordt het zenuwgestel aangetast. Maar als u niet allemaal meedoet, garanderen we niet, dat het afdoende werkt." Als een kak kerlak de dans ontspringt, kan die na- melijk voor een nieuwe bevolkings- explosie zorgen. moet ik de hele dag blijven?" vroeg een oude dame zich af. Zij werd gerustgesteld. De gemeente zal de bewoners niet onverhoeds op het dak vallen en de vertegenwoordi gers van het wijkcentrum beloofden aan dat probleem aandacht te schen- ken. De heer de Boer: ,,Die nachtmer- rie dateert van 1974. Toen hebben we incidenteel weggespoten. doordat er weigeraars waren. Dat is nou de pest. Die kakkerlakken kropen half ver- doofd weg naar andere huizen, waar 't veilig was. Die hele aktie staat of valt met het meedoen van iedereen en op grond van de bouwverordening moeten huurders gedogen enzMaar al die ellende hoeft toch niet. Laten wC de handen in elkaar slaan mensen!" Het antikakkerlakmiddel wordt in de huizen verneveld. De bewoners moeten de deur uit en hun planten afdekken. Huisdieren dienen de hele dag buiten te blijven. Nogal vervelend en uit de zaal rezen dan ook protesten. ..Waar ,.U hoeft zich geen zorgen te maken. De gemeente betaalt alles. De bewo ners moeten wel voorzorg nemen, zo- dat de schade nihil is. Als u bijvoor- beeld zo'n antieke klok hebt. kunt u hem beter afdekken. En stop de etens- waren nou in zo'n plastic zak a la de diepvries en zet dat op het balkon. En eet de restjes van te voren op." Niettemin sputterden nog enkele bewoners tegen. ,,Als er nu weigeraars zijn, wat dan?" zo werd er naar de be- kende weg gevraagd. De Boer op- nieuw: ,.Dan komt de juridische afde- ling om 't hoekie kijken. Dan geef ik de zaak door aan B. en W. en die zul- len dan wel beslissen van wat er moet gebeuren. Bij handopsteking bleek, dat meer dan de helft van de aanwezigen zelf kak kerlakken in zijn huis had gezien en toen alle vragen tenslotte beantwoord waren, gaven de laatste weigerachtigen schoorvoetend toe. ..Als iedereen mee doet. dan mogen ze bij mij ook ko men." zei iemand. Of dat ook zal gebeuren. is nog een open vraag. De meeste flatbewoners met kakkerlakken in 'nuis waren niet naar de Vier Molens gekomen. Zij krij- gen schriftelijke inforinatie. Het wijkcentrum Nieuwland hoopt, dat de wens van de heer de Boer in ver- vulling gaat en dat iedereen inderdaad de handen in elkaar slaat. „Kunt u ga- ranties geven voor de toekomst?" vroeg iemand. De Boer: ,,Als ik in de toekomst kon kijken. was ik geen amb- tenaar geworden." DEZE week een onderwerp dat niet typisch Schiedams is, maar wel een zaak waarbij Schiedam sterk betrokken is: Rijnmond. On- getwijfeld zullen er velen zijn die deze kanttekening nu geirriteerd of ongei'nteresseerd terzijde leg- gen; Rijnmond staat immers in zekere zin ver van ons af. TOCH gaan we er even op in, niet het minst omdat ook van de Schiedammers verwacht wordt dat zij eenmaal in de vier jaar naar de stembus gaan om d? Rijnmond- raad te kiezen; we hebben er dan ook recht op om precies te weten wat onze vertegenwoordigers in het bestuur van Rijnmond doen. HELAAS —we zeggen het met enige treurnis horen we niet zo- veel positiefs over Rijnmond. Toen een Schiedammer een paar maanden geleden de moeite nam om in de Rotterdamse raadzaal aan de Coolsingel een vergadering van de Rijnmondraad bij te wo- nen, reageerde hij zijn teleurstel- ling na afloop af met de uitroep: „wat een in- en uitgepraat", een begrijpelijke reactie naeen spraak- waterval van enkele uren die nau- welijks concreet was. EN toch.... toch wordt Rijnmond in de toekomst steeds belangrij- ker. Alle tekenen wijzen erop dat in de komende jaren steeds meer zaken niet meer in ons stadskan- toor maar in het gebouw van Rijn mond worden beslist. Rijnmond moet meer zeggenschap krijgen in zaken als ruimtelijke ordening, havenbeheer, werkgelegenheid, voortgezet onderwijs, recreatie, milieu, verkeer en vervoer. Dat is even wennen, maar wel reeei en ook erg juist. WE mogen dan wel als voorwaar- de steHen dat Rijnmond beter dan nu gaat functioneren. Alle lof I voor de meld- en regelkamer van Rijnmond (in Schiedam gevestigd) en enkele andere Rijnmond-acti- viteiten, maar het kan nog veel be ter. Wij als burgers doen er goed aan dit belangrijker wordende Rijnmond kritisch te begeleiden en het niet slechts bij onze stem, eens in de vier jaar, te laten. E.J.M. schoenreparatie klaar terwtjl u wachl SLEUTELS Copieren SLIJPEN: Messen Scharen GRAVEREN: Naamplaten Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam SCHIEDAM - Vlaardingen, dat onze stad in zo vele opzichten weet voorbij te streven, heeft opnieuw een voor- beeld gesteld. Vrijdagavond werd aan de Kethelweg een nieuw museumpje geopend, een museum van alledaagse dingen uit de historie. Meer dan honderd genodigden wa ren naar de opening gekomen en wan- delden in stille verbazing tussen al die oude en vroeger toch zo gewone za ken. Zii letten op het Vlaardings stijl- kamertje, kleine burgerij anno 1900. Liefkozend raakten zij een versleten schoolbank aan, begin der inrichting van een echt vooroorlogs schoolokaal. En boven keken we naar de cents- prenten, de archeologische vondsten, de brie a brae van verloren generaties. Nu heeft Vlaardingen wel geluk ge- had. Ingezetene Jan Anderson is een verwoed verzamelaar van alle dingen die de moeite waard zijn. Hij begon tien jaar geleden alledaagse en niet- alledaagse zaken uit de tweede wereld- oorlog bij elkaar te halen en die ver- zameling heeft zich enorm uitgebreid. Er moest zelfs verhuisd worden om al les te kunnen bergen. Deze schat trok de aandacht van de Vlaardingse Round Table, een club van merendeels dertige lieden die zich ten doel stelt het sociale en kul- turele leven te bevorderen. Zij richt- ten een schuur aan de Kethelweg in tot een gezellig museum. Een museum van het alledaagse, dus een museum van de gewone man. Wij Schiedammers missen een Jan Anderson, maar we hebben een histo- rische vereniging; jong en enthoiisiast en vol ideeen. Die vereniging houdt dit jaar een tentoonstelling van Schiedam- se plattegronden in het museum. Dat kan het begin zijn van een traditie, zo- als Vlaardingse tafelaars die over de ge- meentegrens hebben gevestigd. Tijdens het zevenhonderdjarig bestaan van onze stad dromden duizenden Schiedammers naar het Stedelijk Mu seum om de geschiedkundige tentoon stelling te zien. En ze liepen vooral te hoop rond de gewone dingen, zoals de Vlaardingers steeds weer blven staan voor dat andere, dat trieste stijlkamer- tje. Met de noodkachel. het krantje van een vel en de bonnen Wanneer vult het museum weer eens een zaal met dat soort zaken? Het heet tenslotte niet voor niets stedelijk. Dat betekent: van de Schiedammers. En wie afkomt op het oude, alledaagse, die neemt misschien ook tijd om het niet alledaagse van de moderne kunst te leren waarderen. Liselore met haar ,,ploeg". SCHIEDAM Vrijdag en zaterdag treedt Liselore Gerritsen, de vrouw van Paul van Vliet, op in het zoldertheater de Teerstoof. Zij wordt begeleid door de musici Laurens van Rooyen en Leo Wijnkamp. „Heb je ons gezien" is de titel van haar programma, dat onder regie van nie- mand minder dan Herman van Veen tot stand kwam. De kritiek reageerde enthousiast op de premiere. Bijna alle teksten zijn door Liselore Gerritsen een zeer veelzijdig arties- te zelf geschTeven. Zij gaan - aldus deelt het Zoldertheater mee - over jeugd, religie, liefde en dood.hetgeen een zekere trendgevoeligheid sugge- reert. want de derde wereld is er onder de groten van de kleinkunst een beetje uitgeraakt. Kaartjes kosten f 10,- en f 7,50 voor CJP en 65-plus. Reserveren tot vrijdag bij het VVV, tel. 266000 en daarna bij het theater, 269455. per week op huurkoop-financiering Lange Kerkstraat 86 -Schiedam De eerste trekking in de ..taarten- aktie" van het Schiedams Nieuws blad is verricht! Drie van de inge- zonden kassabonnen zullen een dezer dagen worden verzilverd: de inzenders ontvangen van ons het eindbedrag met een maximum van f 100.-. Dat zijn: Fam. Bal, Heenvlietsestraat 36. fam. G.E. Mulder, Broersvest 53b en A.C. de Waal-Bras. Burg. v. Haaren- laan 1312. Van harte! Een aantal andere inzenders zal dezer dagen een heerlijke taart worden bezorgd Inzendingen van de kassabonnen voor de volgende ronde moeten maandag binnen zijn! *Agapornis van inevrouw Breur was de beste. T.V. Maasland heeft 't moeilijk. *MVC is uit op nog meer suksesu Trans Steenbergen: basis te smai. *Sterrenhemel in december. GROENOORD - Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft Sint Nikolaas tijd vrijgemaakt om aan Groenoord een statiebezoek te brengen. Op zater dag 4 december houdt hij een grote tocht door de wijk. Om elf uur start de Sint bij boerderij Landvreugd en vogt dan de volgende route: Sweelincksingel, Valeriusstraat, Laan van Bol'Es, prinses Beatrixlaan, Schie- damseweg, Dr. Sauerstraat. Molensin- gel, Kerklaan, Noordeinde, Vlaarding se weg, Bachplein, Mozartlaan, Brede- roweg, Van Dalsumlaan, Heyermans- plein, Brederoweg, Borodinlaan, Peter van Anrooylaan, Laan van Bol'Es, Diepenbrockstraat, Sweelincksingel. Terug in boerderij Landvreugd is Sint Nikolaas het middelpunt van een ge- zellige middag. De winnaars van de letterpuzzel die dankzij de medewer king van verscheidene winkeliers kon worden gehouden, zijn daar uitgeno- digd om een mooi cadeau in ontvangst te nemen. Oplossingen moeten voor 29 november bij een van die winkeliers worden ingeleverd. Zij zijn herkenbaar aan het raambiljet ,,Deelnemer Sint Ni- kolaasaktie". Op deze plaats moet het uitbreidingsplan verrijzen. SCHIEDAM Op maandag 22 novem ber is het stadsvernieuwingsprojekt ..'t Nieuw Wer f £net enige feestelijk- heid van start geg.'i.ui. Het nieuwe pro- jekt wordt otoslotcn door de Westvest, de Lange Nieuwstraat, de Oranjestraat. en de Nieuwe Haven. 't Nieuw Werck, een uitbreidingsplan daterend uit de zeventiende etuw, ont- stond tussen de in 1613 en 1614 gegra- ven Nieuwe Haven en de stadswallen. Op dit terrein stonden oorspronkelijk twee molens, de ,,Gapersmolen" en de molen ,,de Hoop", voorts de bierbrou- werii de Griffioen en een mouterij ge- naamd „de Olifant". Deze mouterij is kortgeleden afgebro- ken, doch de gevel hiervan zal in het nieuwe] plan in oorspronkelijke vorm met de uit de sloop bewaarde stenen herbouwd worden. Met de rijksdienst voor de monumentenzorg is hierover volledige overeenstemming bereikt. Het nieuwe plan omvat ongeveer 140 woningen van uiteenlopende typen en verschillende kategorieen, bedrijfs- ruimten en showrooms, een parkeer- garage en een restaurant. Van de wo ningen worden er 88 gerealiseerd in de premiehuur. DAMES I DW£S I'll *ae»t nl«t brtrotfd of aofcwld door wozborgon marUn. xlj indaehtlg dat calf* da neast radaloza toch aongonaraa uran to aachtan ia van hat bovanvarmlda anaoatola. Miilak haalt vala aondaru Bovalan rich nlnzaaa aen tot het apelan tot hogo tevradanheld dor toohooxdara. Telaphon nunnar 01819 -13002. SCHIEDAM - Ook het Stedelijk Museum werpt zich in het Sint Nico- laasgewoel. Op de Hoogstraat is het een algemeen dringen; een groot lok- ken om de Sint binnen de winkeldeu- ren te krijgen. Voor diezelfde Sint zwaaien zaterdagmiddag nu ook de poorten van het Stedelijk Museum open. s Dan vindt de jaarlijkse verkoopaktie plaats, want direkteur Paalman zou in de geschenkenzak van Zwarte Piet graag wat kunst zien. Hij heeft dan ook gezorgd voor een enorm aanbod van grafiek, schilderijtjes, keramiek, et- sen en sieraden. De prijzen zijn laag. Ze varieren van vijf gulden tot vierhonderd gulden, zo- dat niemand bang hoeft te zijn, dat hij met zijn portemonnee niet uitkomt. Het wordt echt een gezellige middag. Voor de muziek zorgt de befaamde formatie keyhole Jazzmen, die drie uur lang dixieland ten beste zal geven en.... natuurlijk is de toegang vrij, ook voor kijkers. Want in zo'n museum vin- den ze die kijkers meestal belangrijker dan kopers. Stap eens langs, tijdens het winkelen! Het is weer eens wat anders. ADVER TENTIE In samenwerking met het Schie- damse bedrijf Novotel, onderdeel van een internationale hotelgroep. houdt het Schiedamse Nieuwsblad in december een grote kulinaire wedstrijd, waaraan alle Schie dammers kunnen meedoen. De bedoeling is, dat de deelnemers aan de hand van een eigen recept een koude schotel samenstellen, die door een deskundige jury (waarin vertegenwoordigers van Novotel en het Schiedamse Nieuwsblad) beoordeeld zal wor den. De koude schotels, die uiteraard echt eetbaar moeten zijn, dienen door de deelnemers op donderdag 16 december bij Novotel gebracht te worden. De mededingers krij gen in het hotel iets te drinken aangeboden, terwijl ze ook in de gelegenheid zullen worden gesteld, een kijkje achter de schermen van het hotel te nemen. De jury zal de koude schotels ondertussen be- oordelen. Als eis wordt gesteld,, dat eigen schalen gebruikt moete-n worden en dat de ingredienten, uitgaande van een schotel voor 4 personen, in totaal niet meer dan f 15 mogen kosten. Voor deze kulinaire Voor deze kulinaire wedstrijd, die juist tijdens de naderende feest- dagen natuurlijk extra attraktief is, is een fraai prijzenpakket sa- mengesteld. De eerste prijs i een geheel verzorgde weekendreis naar Novotel Parijs voor .2 personen. terwijl de tweede prijswinnaar een heerlijk kerstdiner in Novotel kan komen gebruiken, uiteraard ook weer met partner. Er zijn ook nog een aantal troostprijzen. Teneinde enige inzicht te verkrij- gen in het aantal deelnemers is het wel nodig, dat men zich van te voren bij Novotel aanmeldt. Mede namens Novotel wenst het Schiedamse Nieuwsblad U veel plezier bij het samenstellen van Uw gerecht. Voor ons blijft de grote vraag: wie wordt Schiedam's keukenprinses of -prins? Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam BIOSCAL wordt uitge- bracht is in Nederland verkrijgbaar bij drogisten, speciaalzaken en kappers. Het bestaat uit een elixer, welke bij voor- keur in combinatie met de BIOSCAl speciaal Shampoo dient te worden ge bruikt om optimale resultaten te kun nen verwachten. Voor deskundigen is er wetenschappelijke literatuur beschik- baar. Tel. 070-60 8182 - Postbus 1140 - Den Haag SCHIEDAM - Poppen tejater Otto v.d. Mieden treedt zaterdagmiddag op in het Zoldertheater in de Teerstoof met „De vre- selijk verlegen vogelverschrikker". Het spel is een bewerking van het gelijkna- mige, door Karel Eijkman,geschreven boek. Het spel wordt gespeeld met zeer grote hand- en stokpoppen.die soms als marionet- ten bewogen worden. Aanvang 14.30 uur. VERKOOP USA AUTOMOBIELEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1