Agapornis van mevrouw Breur kampioen Schiedams Nieuwsblad 't Wordt wat met Riverside Karsseboom is bijna klaar Schiedams Nieuwsblad smijt met taarten... Sterrenhemel in december HOLLE PINKEL Stad in debat Schiedams Politienieuivs UNICEF-kaarten weer te koop Adventskoncert De avonturen van Onzorgvuldig Brede kop Belangrijk Arm Demos arm Ursus 2400 gulden weg Heterdaad Pas op gif Ruit ingetrapt Kotfiediefstal Goud gestolen Ursa Major: grote beer Maan en plane ten door Marten Toonder WOENSDAG 24 NOVEMBER 1976 48-514 door mmm I aL krijgen we nou^TAIIicht! y. nieuwe. avortuur [U wilt in mijn huis/kan elk ogenblikbeginnen,zeg J<omen wonen ZM je3k moet due bj je indebuurt fj^dhjven.anders loop ik het ,,c nt, zal je natuurlijk vorstelijkYnen perdarfwfiezo.m'n helm en schild teg ik hiervocr het betalen,vriend'.Vfildenk jevan jtomtu birmi, joripen.want hetavortar kan elkogenblik 1 Ben dukaten per dag 9 Xtteer Graap.lI ^bearmen.nietwaar lifthoopdathebepannend\JTt I-""" wordLI ^/fja...dat hoop ikook. I Meneer de redakteur. Het komt niet vaak voor, dat ik mijn hazenslaapje onderbreek om de pers te woora te staan, maar voor U heb ik zondagmiddag een uitzondering gemaakt. Ik heb U altijd een goed hart toegedragen. U herinnert zich, dat Piet bij oma Kle- kamp jaar-aan-jaar een opwindtrein bracht - je hebt ze niet meer, met van die brede blikken rails - en dat binnen een maand de zaak was gesloopt. Ik gaf ieder jaar een goedkopere trein, omdat Uw sloopwoede naar mijn mening samenhing met nieuwsgierig- heid. U wilde, meende ik, de zaken niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant leren kennen. Dit is prijzenswaardig. In mijn zestienhonderdjarige ervaring heb ik mij nooit zo vergist. Uw vernielzucht is net als de chaos op Uw schrijftafel dat mocht ik jongstleden vrijdag nog konstateren te wijten aan een verregaande onzorg- vuldigheid. U is slordig, U is boven- dien wantrouwig. U gaat er van uit, dat de mensen het slechte met U voor heb- ben en daarom vergeet U stukken uit hun karakter. Zie dat interview van verleden week. Een half uur hebt U bij mij aan de te- lefoon gehangen met de vraag, of er veel Schiedamse kinderen de zak in gingen. Ik zei toen: „De zak is er om cadeautjes te brengen, niet om kin deren in mee te nemen. Er gaat al honderd jaar niemand in de zak. U bleef zeuren. Tenslotte zei ik: ALLE SCHIEDAMSE KINDERTJES ZIJN ZOET EN DAARMEE BASTA. GEEN ENKEL SCHIEDAMS KIND HOEFT VOOR SINT NIKOLAAS OF ZWARTE PIET BANG TE ZIJN. ZE KRIJGEN ALLEMAAL WAT. Maar U bleef zeuren over die zak, want U was op sensatie uit. U vroeg zelfs, of er een fotograaf bij het in de zak stop- pen mocht komen. MAAR WIJ STOP- PEN NIEMAND IN DE ZAK. Stond er vorige week in het Schie dams Nieuwsblad, dat ALLE SCHIE DAMSE KINDEREN ZOET ZIJN EN DAT ZE ALLEMAAL WAT KRIJ GEN? Nee, U liet dat weg. Volgens mij bewust. Bedenk wel, meneer de redakteur, dat Uw krant inmiddels gevuld met aardappelschillen is weggeworpen, maar wat in mijn grote boek staat, blijft. SINT NIKOLAAS Topvogels kwetterden in gebouw Arcade SCHIEDAM De primadonna verschuilt zich een beetje achter het enorme rozet dat de keurmeester heeft aangebracht. Zijn niet-bekroonde kollega in het kooitje er naast trekt de aandacht met krankzinnige kapriolen, maar de primadonna blijft een beetje ineengedoken op z'n stokje. De primadonna is een agapornis en wel de mooiste van Schiedam. mijnwerker is, die het er voor over heeft." Dit weekend hield de Schiedamse afde- ling van de Nederlandse Bond van vo- gelliefhebbers haar jaarlijkse tentoon- stelling. Zoals gewoonlijk gebeurde dat op de bovenverdieping van gebouw Ar cade aan de Lange Haven. Mevrouw Breur is de eigenaresse van die agapornis. Zij vertelt: „Mijn man is er mee begonnen en dan ga je het ieuk vinden zelf ook voor die diertjes te zorgen. We hebben nu zeventien aga- pornissen in een grote vluchtkooi. Het zijn een soort dwergpapegaaien. Als je ze apart houdt, kun je ze handtam ma- ken en zelfs praten leren. Maar we heb ben thuis een heel jaloerse poedel, dus dat gaat niet." SCHIEDAM - UNICEF, het Wereld- kinderfonds, bestaat op 11 december a.s. 30 jaar. In die 30 jaar heeft UNI CEF voor de kinderen in ontwikke- lingslanden reeds heel veel kunnen (onderdeel van de RijnmondWest Combinatie, waarin ook het Maas- sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge- nomen) verschijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. Kantoor Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar- dingen. Telefoon: 010-34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam- sedijk 238, Schiedam. Postadres: Postbus 195, Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804-19405. Sportmedewerker: Peter Spek, tel. 010-35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. tel. 010- 26.46.73. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010-34.67.11 De bladen van Rijnmond West Combinatie verschijnen in combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad- vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk ^naandag 17 uur binnen te zijn^ Han van der Horst afgelegd, die hem de bevoegdheid ge- ven om vogels te beoordelen en soms te bekronen. „Dit zijn Engelse varie- teiten,"zegt hij, wijzend op forse die- ren met een dik vcrenpak. ,,ln Enge- land is het een enorme sport, de kana- riekweek. Ik ga wel eens naar de ten- toonstelling in Alexander Palace, daar zijn dan zo'n zestienduizend vogels. Je ziet er bijvoorbeeld een man komen met vrouw en twee kinderen nelemaal uit Schotland om zijn kanarie te bren gen. Later hoor je, dat het een gewone ,,De Engelse kanarie is ook in ons land in opkomst. Verleden jaar zaten er hier dertig nu zijn het er 85. Dit zijn de kuiven. We noemen ze graag beatleka- narie. Je moet een kuif met een niet- kuif laten paren en dan een met een brede kop, anders staat het niet. Kuif- kqif kan niet, want dan krijg je een lat- haalfaktor van 25 procent. Dan sterft dus een kwart van de jongen al in het ei en het bevordert niet het vormen van een juiste kuif." Geen wonder, dat de kuifkanarie en de Engelse rassen zo in opkomst zijn. Het zijn fraaie dieren, die in hun houding iets gezelligs hebben. Je krijgt ook niet het idee, dat ze wanstaltige produkten zijn van menselijke bedilzucht met de natuur. In een achterafkamertje worden de vo gels te koop aangeboden. De prijzen Een bestuurslid van de vogelliefheb- bers legt uit, waarom de agapornis be- kroond is. ,,Het gaat om het formaat van de poten, de bevedering en de kleurregelmaat, de vorm van kop, vleu- gels en staart en natuurlijk is de li- chaamstekening heel belangrijk." Dure hobby? Mevrouw Breuer ontkent dat: ,,We geven ze grof parkietenzaad sinaasappel, brood in water geweekt en andijvie. Dat weten de mensen niet, maar veel vogels vinden andijvie lek- kerder dan sla." De agapornissen vormen maar een klein onderdeel van de tentoonstelling De meeste Schiedamse vogelliefheb- bers houden zich bezig met het kwe- ken van kleurkanaries. Dat is ondertus- sen een hele wetenschap geworden. Met behulp van ingewikkelde stambo- men proberen de liefhebbers dieren te fokken met een nieuwe kleur. Zij we ten een varieteit te kweken met een kuifie en zelfs vrij enge diren met uit- staande veren, zodat het geheel lijkt op een warrige bol ongekamde katoen. De heer Blondeel uit Hoogvliet leidt het Schiedams Nieuwsblad op deskundige wijze rond. Hij is keurmeester. Dat wil zeggen: hij heeft een aantal examens doen, maar in vele van die landen is de nood nog zeer groot. Het Wereld- kinderfonds zal dan ook de komende jaren veel geld nodig hebben om zijn werk voor de kinderen te kunnen blij- ven doen. Help daarom UNICEF en maak voor Kerst- en Nieuwjaarskaarten gebruik van de nieuwe wenskaarten, de agenda, enzovoort, welke door UNICEF wor den uitgegeven. Ook als Sinterklaas- of Kerstgeschenk zijn b.v. de mooie weekagenda 1977 (f. 12,50) en de nieuwe korrespondentiemap (f. 12, uiterst geschikt. Wat uw aankoop voor UNICEF be- tekent? Hier een paar voorbeelden: 1 doosje kaarten verzorgt 120 vitamine A kapsules van hoog gehalte, genoeg om 40 kinderen te vrijwaren van blind- heid, veroorzaakt door verkeerde voe- ding; 1 doosje kan betekenen genoeg vita- mine A en B kapsules als toevoeging voor een dieet voor vier moeders en kinderen gedurende 4 maanden; 1 doosje is genoeg om 20 kinderen een antibiotische behandeling te geven tegen tranchoom, dat, indien het niet tijdig wordt behandeld, blindheid ten- gevolge heeft; 5 doosjes betalen het gemiddelde voed- seltransport voor 15 ondervoede kin deren gedurende 1 maand; 1 agenda betekent 300 tabletten om malaria te bestrijden, een van de ergste, dodelijke kinderziekten. De UNICEF wenskaarten (f.0.80 per stuk) enz., zijn in Schiedam o.m. ver- krijgbaar/te bestellen bij de volgende adressen: Seer. Regionaal Unicef Comite Rijnmond-West, Jan Steen- straat 71, tel. 26.12.86; Het Nieuwe Stadsblad, Broersvest 125, tel. 26.73.68; mej. Jacq. Noordijk, Delf- landseweg 22, tel. 73.10.20; U.V.V. - mevr. Van der Linden, Hargplein 28, tel. 70.09.77; mevr. T. Verhoeff-Hii- gel, Havendijk 153 (Panoramaflat I), tel. 26.31.35; hr. W. Zwamborn, Mo- lensingel 99, tel. 70.41.42. SCHIEDAM Met angst in de benen begaf het bestuur van de Riverside Jazzblad zich zaterdagavond naar ge bouw Tivoli, waar de tweede dixie- landavond van hun jonge organisatie plaatsvond. Zou het weer zo leeg zijn als op de eerste avond? Die had een fiks verlies opgeleverd. De angst bleek overbodig. Het jonge Amsterdamse orkest Diksi Mesjien speelde voor een goed gevulde zaal en heel wat bezoekers lieten zien, dat zij de dansles niet vergeten waren. Oude- ren en jongeren wervelden tussen el- kaar door over de vloer van het ver- nieuwde Tivoli tante Suus zag haar op- timisme niet gelogenstraft. Het wordt wat met Riverside, dat is duidelijk. Hier en daar was in de stad een beetje geprutteld over de hoge toegangsprij- zen. NIet-leden betalen f. 6,- voor een avond, leden f. 4,-. Bestuurslid Jan Roeling wijst die kritiek beslist van de hand. ,,Wij stonden voor de keuze: een lage toegangsprijs en hoge konsumptie- prijzen of omgekeerd. We hebben voor het eerste gekozen. De mensen moeten in staat zijn gezellig wat met elkaar te kunnen drinken, zonder steeds op hun portemonnee te hoeven letten. We hadden natuurlijk ook alle prijzen omlaag kunnen gooien, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. We willen niet met derderangsgroepen weiken. De Riverside Jazzclub biedt kwaliteit." Op het moment lopen er onderhande- lingen met de Keyhole Jazzmen en met de New Orleans Syncopators. Een van beide befaamde groepen gaat het kerstbal opluisteren. Er lijkt dus geen speld te krijgen tussen de redenering van Jan Roeling. „Bovendien," zegt hij,,Wat is nou helemaal zes gulden? In de bioskoop ben je tegenwoordig meer kwijt en dan sta je na anderhalf uur weer op straat." Inlichtingen in de Goereesestraat 36, telefoon 26.83.66. zijn billijk. „Ik zeg altijd: als het voer er maar uitkomt", vertelt een liefheb- ber tevreden. Bij de vogelkwekers dus geen toestanden als bij de duivenmel- ders, waar dieren een fortuin op kun nen brengen. De siervogelkweker blijft een echte hobbyist. We vragen, hoe je een vogel met goed bedoelde liefde een hoop ellende kunt bezorgen. Over het antwoord is ieder het roerend eens. „Groenvoer moet altijd gewassen worden, want het kan bespoten zijn. Het is ook zo jam mer, dat de gemeente diverse onkruid- zaden die wij gebruiken bespuit. Puur natuur is altijd nog het beste." „En veel mensen mesten hun kanarie vet. Vaak vragen mensen ons eens naar hun dode vogeltje te komen kijken. Dan pak je zo'n vogel en je voelt: dat beestje is te vet. Dat heeft gewoon een hartverlamming gehad. SCHIEDAM - Zaterdag 27 november verzorgen het Schie dams Luthers Kerkkoor ,,Sursum Corda" en het Luthers Kerkkoor uit Rotterdam een adventskon cert in de Lutherse kerk te Schie dam. Dit koncert begint om 20.00 uur en wordt besloten met een vesper. Solistische medewerking wordt verleend door Ada de Ruyter. alt, F.lsbeth Smit-Noordermeer, sopraan en de organist Henk Groeneweg. Er worden werken uitgevoerd van oi.m. Praetorius, Telemann, Sehueh en Bach. Het geheel staat onder leiding van de Lutherse cantor-organist Jac. Horde. De toegang is gratis. Voor muziekliefhebbers is dit tevens een goede gelegenheid weer eens een blik te werpen op het interieur van deze onlangs geres- taureerde kerk, die staat op de hoek van de Westvest en de Oran- jestraat. SCHIEDAM De verbouwing van de Karsseboom, nieuw onderko- men van de Stichting Lentefeest is $3. bijna klaar. Zaterdagmiddag werd de laatste hand gelegd aan de bar en aan de speciale aangepaste toi- :x i letten voor gehandikapten. De Stichting Lentefeest wil in het voormalige kafe de Karsseboom een ontmoetingscentrum vestigen met het aksent op gehandikapten. Tot voor enige tijd organiseerde Lentefeest soosdagen in de Vier Molens, maar er werd toch altijd aktie gevoerd voor een eigen nieuw gebouw. Dat nieuwe ge bouw is er niet, maar B. en W. leg- de een paar maanden geleden het bestuur een lijst legepanden voor. Lentefeest koos zonder veel am- haal de Karsseboom, omdat die zo lekker centraal ligt. Het kafe wordt met groot enthou- siasme door vrijwilligers ver- bouwd. Dat gaat gepaard met veel plezier en ook veel handigheid. Zo bestaat de bar uit hout van een oude direktiekeet, waar Lente feest ooit eens de hand op heeft gelegd. Over de datum van de opening doet iedereen geheimzinnig. Toch schijnt die zeer binnenkort plaats te vinden. Tweemaal is er dit weekende inge bro ken bij de sportverenigingen Demos en Ursus in sportpark Harga. Het eerste ongenood. bezoek vond vrijdagnacht plaats, het tweede de volgende avond. Beide keren is schade aangericht. De mos mist twintig rollen drop, veertig stukken nuts en zeven paar voetbal- veters. De daders van de eerste inbraak zijn vrijdagnacht al gepakt. Een patrouil- lewagen vond in het park Harga fiet- sen tussen het geboomte. De agenten vertrouwden het niet en betrokken de wacht. Inderdaad verschenen weldra vier jongelui die er als een haas op de rijwielen vandoor gingen. De patrouil- lewagen was echter sneller De jonge mevrouw Th.S.A.-K. was za terdagmiddag met haar kind bij Van Heelsbergen op de Koemarkt aan het winkelen. Bij de kassa gekomen pakte zij haar beurs en plotseling ging het kind in de wandelwagen staan. Me vrouw A. legde de portemonnee op de toonbank en zette de kleine weer neer. Toen zij opkeek, was de beurs verdwe- nen. Inhoud: f 2.400,-. In tranen kwam zij even later bij de politie haar verhaal doen. Bij fysiotherapeut F.K. was het tot dit weekend de gewoonte, dat de pa- tienten zich door aan een touw te trek- ken toegang verschaften tot de wacht- kamer. Bij het uitlaten van een patient zag F.K. figuren bewegen in zijn slaap- kamer. Hij ging poolshoogte nemen en trof inderdaad twee ongeveer achttien- jarige meisjes aan. Ze storm den langs hem de trap af en verdwenen. K. mist zestig gulden. Op een tafeltje lagen ju- welen klaar om meegenomen te wor den. De dieveggen zagen bij hun over- haaste vlucht geen kans om die buit nog weg te grissen. Vrijdag heeft iemand tussen de Lange Kerkstraat en de Archimedesstraat een rode damesbeurs verloren met daarin een doordrukstrip sanalepsi-tabletten Wie meer dan een van die tabletten in- neemt, stelt zich aan lijfsgevaar bloot In vrolijke dronkenschap zwierven za- terdagnacht vier jongelui over de Rot- terdamsedijk. Uit ballorigheid trapte een van hen bij de Graaf van Loon een winkelruit in. De vier zijn door de po litie opgepakt en de vernielers werden vastgehouden. Koffie blijkt een geliefd artikel voor allerlei dieven te worden. Net als ver leden week meldt de politie een kof- fiediefstal. Dit keer gaat het om tien dozen met elk 24 akken van een half pond. Bij elkaar ter waarde van f 975 De recherche bracht de zaak snel tot klaarheid: de daders zijn een achttien- jarige kassier en een negentienjarige barkeeper. De diefstal geschiedde ten nadele van de Co-op aan de Kethel- straat. Vrijdagnacht is er ingebroken bij een bejaardenhelpster op de Gedempte Bo- tersloot. De bewoonster trof bij thuis- komst een grote chaos aan. Erger is, dat zij een hele reeks gouden sieraden mist. Bovendien werd honderdvijftig gulden gestolen. SCHIEDAM We hadden het be- loofd bij de introduktie van deze nog zo jonge krant: er is nog vol- op aktie te verwachten in Schie dam. Schiedams Nieuwsblad zal daar heel wat toe bijdragen: gedurende vijf weken houdt deze krant een grote kassabonnenaktie, waarbij ,het bijna letterlijk taarten zal re- genen en er voor de gelukkigen ook geld te verdienen valt. De opzet is als volgtiedereen die bij een van de adverteerders uit deze krant een aankoop doet (dat kan zijn in het kader van de nor- male wekelijkse boodschappen, maar ook de aanschaf van „grote stukken" telt mee) en zijn kassa- bon aan ons opstuurt, loopt de kans het totale bedrag van die kas- sabon (met een maximum van f. 100,-) terug te krijgen. Iedere week namelijk en dat, zoals gezegd, vijf weken lang, worden drie van de ontvangen kassabon- nen getrokken en alledrie deze bedragen worden ogenblikkelijk aan de eigenaar van de bon uit- gekeerd. Naast deze drie hoofdprijzen trek- ken we nog 40 andere bonnen en diegenen die deze bonnen hebben ingestuurd ontvangen een heer- lijke taart van Maison van Wyk uit Schiedam. Hoe kan men aan deze aktie mee- doen? Wel, heel eenvoudig. Wie iets bij een van onze adverteerders gekocht heeft, stuurt zo snel mogelijk zijn kassabon in aan ons adres: Schiedams Nieuwsblad, Postbus 195 in Schiedam. Het is ook mogelijk de bon af te geven bij ons agentschap: Eurotyp, Rot- terdamsedijk 238. Achterop de bon dient men duide lijk naam en adres te schrijven. Verder moet men er ook op let- ten, dat de naam van het bedrijf, waar men de bon heeft ontvangen, op de kassabon staat. De meeste winkeliers drukken hun firma- naam automatisch op zo'n bon af: mocht dat 's niet het geval zijn dan moet men bij de kassa om een naamstempeltje vragen om mee te kunnen doen. Iedere maandagmiddag wordt door ons de trekking verricht. Bonnen die later binnenkomen worden automatisch voor de vol gende week gereserveerd en doen dan alsnog mee. Er is geen limiet gesteld bij het in- zenden van de bonnen: men mag zo vaak meedoen als men wil. Ook het bedrag op de bon doet niet terzake, met dien verstande dat de maximale uitkering, zoals gezegd f.100,- bedraftgt. jru Vanaf deze maand vindt men om de vier weken in dit blad deze rubriek, die wordt samengesteld door Space, de amateurklub voor astronomie in Sche- veningen. In deze rubriek worden tal van wetenswaardigheden verteld over wat de sterrenhemel allemaal te zien geeft. Vragen van lezers kunnen altijd beantwoord worden! De Maan gaat deze maand weer een drietal konklusies (samenstanden) tegemoet. De eerste vindt plaats op 5 december om 01.00 uur met Jupiter. Jupiter staat dan tussen de Ram en de Stier in, onder de Pleiaden. De tweede is op 11 december om 22.00 uur met Saturnus. Saturnus staat dan tussen de Tweeling en de Leeuw. De laatste vindt plaats op 24 december om 17.00 uur met Venus. Venus zal de gehele maand zichtbaar zijn aan de westelijke avondhemel. Ursa Major is een van de oudste sterrenbeelden en wordt reeds ver- meld op de lijst van Ptolemeus. In de mythologie was Ursa Major vroeger Callisto, dienares van de god Juno en dochter van koning Lycaon van Ar cadia. Haar schoonheid overtrof die van-Juno en deze werd daarover ver- toornd. Om Callisto te beschermen veranderde Jupiter haar in een beer (latijn: Ursa). In Nederland wordt de grote Beer ook wel steelpannetje genoemd of het wa- gentje. In Amerika: The Big Dipper (de grote pollepel). In Engeland King Charles Wain (het wagentje van koning Charles) en The Plough (de ploeg). De Grote Beer is gedurende het gehele jaar zichtbaar aan de hemel. Het be staat uit zeven hoofdsterren, waarvan de helderste Alioth genoemd wordt en 68 lichtjaren van ons verwijderd is. Een lichtjaar is de afstand, die het licht in een jaar aflegt. De lichtsnel- heid is 300.000 km./sec., dus een licht jaar is 9460,8 miljard kilometer. Mizar vormt tezamen met Alcor een dubbelster, Mizar is Arabisch en be tekent rijdier. Alcor, eveneens Ara bisch, betekent ruitertje. Zoals in de tekening is aangeven kunnen we vanuit de Grote Beer gemakkelijk andere ster renbeelden vinden. Een er van is de poolster en dus de Kleine Beer, die we volgende maand zullen bekijken. maan: eerste kwartier 28 november 13.59 voile maan 6 december 19.15 laatste kwartier 14 december 11.14 nieuwe maan 21 december 3.08 eerste kwartier 28 december 8.48 op onder 5 december 16.03 6.58 10 december 20.32 10.47 15 december 1.19 13.01 20 december 7.38 16.25 25 december 11.05 22.01 30 december 13.02 2.45 oud in dagen 13.4 18.4 23.4 28.4 3.9 8.9 URSA MAJOR te ARCTURES POOLSTER VOEEMAN verschillende wegen naar andere sterrenbeelden i it LEEUW Bij de tekening: ster visuele magnitude abs. magnitude afst. a. Alkaid 1.87 -2.1 210 b. Mizar 2.06 0.1 88 c. Alioth 1.78 0.2 68 d. Megrez 3.3 e. Dubhe 1.81 -0.7 107 f. Merak 2.37 0.5 78 g. Phad 2.44 0.2 90 TWEELINO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3