ATTENTIE! 29 NOVEMBER 1976 OPENTjgalfHAAR MODERN HOOFDKANTOOR SEKS FILMVERHUUR! ZOOM MAX 14r MEUBELFABRIEK „M0DERN" BUITENHAVENWEG 132 140 SCHIEDAM TEL.268815 - 262203 Krematie? Begrafenis? U behoeft nu toch niet te beslissen. DELA IRIS LEATHER IRIS LEATHER F0T0- STRIP. VER- HAAL fes I Benoeming lidgemeenteraad OPGELET Wij hebben nu ook een klein assortiment „gewone" lach- en tekenfilms, westerns, natuurfilms etc. etc., dat wij echter snel hopen uit te breiden. CULiltbtA ihw%de£iqe\! VOOR HETHUISGEZIN" SCHIEDAM I Predikbeurten Diversen WOENSDAG 24 NOVEMBER 1976 48-84 met een volledig door een computer geleid filmverhuur bestand gevestigd: Dam 5A, Schiedam, tel. 010-267126 Geopend maandag t/m zaterdag 10.00 - 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur Natuurlijk opent "BALI" niet gewoon, nee "BALI" heeft een grandioze openingsstunt want elke 10e huurklant ontvangt bij besteding van f. 25.00 een spiksplintcrnieuwe super 8 vol-automatische CINEMAX projector met een winkelwaarde van maar lieFst f. 125.00 geheel GRATIS :i3i» (Per tiende huurder wordt slechts een projector meegegeven. De aanbie- ding geldt uitsluitend op de dag van opening en zolang de voorraad strekt). Kom en rnaak uw keus uit ons meer dan 3000 films tellende assortiment seksfilms Alle films zijn super 8 mm. en normaal 8 mm., kleur of zwart/wit naar keus. Huurprijzen: f 5,00 per 60 meter (aanbieding 6 films voor f 25,00). Huurtermijn: steeds voor een week of op afspraak. Geen borg vereist wel uitgebreide legitimatie. Wij verhuren ook projectors uitsluitend in combinatie met 6 films. Huurprijs projector en 6 films: f 35,00, steeds voor 3 dagen. Voor projector echter wel borg vereist. Wij verkopen ook films, aanbieding: 1 film f 29,90 - 4 films f 100,00. Inlichtingen telefonisch of aan de zaak. Sous-pull van dik acrvl 86-116, 122-146, 152-170, Leuk trikotbroekje van acryl/viscose Niet mis, maar Raak! 86-116, Flannel ruitjeshemd van 100% katoen. 122-146, 152-176 Corduroy-jeans met uitlopende p'ijp. Alweer .RaakyoQj 86-116, 122-146 Jongenstrui met col, 100% acryl.Voorde Raak-prijs van 86-116, 122-146 152-176, Meisjes-pullover.86-146 Corduroy pantalon met klepzakken Da's pas Raak voor 86-116 122-146 152-170, Verkrijgbaar vanaf donderdagmorgen 9 uur. ENORME KEUZE: BANKSTELLEN,EETHOEKEN,SLAAPKAMERS, WANDMEUBELEN ENZ. IN KLASSIEK EIKEN EN MODERN UITSLUITEND FABRIEKSPRIJZEN MET ONZE UNIEKE SERVICE!!! 1500 M2 VERKOOPRUIMTE IEDERE DAG GEOPEND VAN 9.00-17.00 UUR DONDERDAGAVOND 19-21 UUR Informatie-brochure sUa^t: pllafs: winkelpand metdagverblijf GEMEENTE SCHIEDAM •Kclu/ieve Icdermod* exclusieve lange leren jassen (lengte 1.18 mtr.) van 698.— nu 398.— DAM18 Tel. 269985 SCHIEDAM PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID—HOLLAND •Kclu/ieve ledermod* EJGEN ATELIER DAM 18 - TEL. 269985 SCHIEDAM Tot voor kort kon men in Schiedam niet al te gcmakkelijk te- recht voor modieuze kleding in de ma ten 44-46 tot en met 50. Hierin is veran- dering gckomen: dankzij de inspanningen van mevrouw Elly Pieete, eigenaresse van London Look, kunnen ook de draagsters van kleding in de grote maten op plezierige wijze terecht. In de korte tijd dat het bedrijf op de Hoogstraat is gevestigd heeft men een ple zierige klantenkring weten op te bouwcn. wm* i iO ^i[r ,f I,-. di&fo ,'/a ZATERDAGS GEOPEND VAN 10-17 UUR. OOK UW ADRES VOOR VAKKUNDIG STOFFEREN VAN UW GEBRUIKTE MEUBELEN VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE Wat U wel kunt doen is nu reeds de kosten te dekken door met Uw gezin lid te worden van DELA Dan hebt U de zekerheid, dat de kosten varvsen krematie of begrafenis t.z.t. betaald kunnen worden, ondank: .nflatie. Maar bovendien hebt U de zekerheid, dat bij een onverhoopt sterfgeval in het gezin, U zelf niet behoeft te artdefen DELA neemt ook die zorg over, waar odtk In Nederiand: regelen of te onderhari Deze coupon in gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden aan: DELA, Antwoordnummer 622, Eindhoven. Stuur mij een brochure waarin ik alle details over rechten en voordelen van een lidmaatschap vind. voor begrafenissen en krematies de grootste in Nederland met 1.250.000 deelnemers. naam: I M iff rj Oude Stadsgracht 1, Eindhoven. Tel. 040-444255 99 R.K. Bouwvereniging gevestigd te Rotterdam, Voetiushof 38 biedt te huur aan een aan de Asserweg in Schiebroek. Het nuttige vloeroppervlak bedraagt in totaal 70,5 m2 (opp. dagverblijf 11,7 m2). De maandelijkse huur bedraagt momenteel f 356,70, waarin is begrepen de vergoeding voor het waterverbruik ad f 7,60 per maand. Schriftelijke reacties worden gaarne ingewacht door de directeur op bovenstaand adres. De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad maakt bekend, dat ter secretarie (Afdeling Alge- mene Zaken) voor een ieder ter inzage is gelegd zijn besluit tot benoeming van mevrouw S.M.A. Olijslager geb. Kramer tot lid van de raad in de opengevallen plaats van de heer G.H.P.B. van der Linden. Schiedam, 18 november 1976 de voorzitter voornoemd, R. Scheeres r?* I V-v Vv In verband met het testen van de verkeerssignalering ten behoeve van de busbaan Krimpen/Capelle - Rotterdam zullen de hierna volgende weggedeelten, gelegen in de ge- meenten Capelle a/d IJssel en Rotterdam, tijdelijk geslo ten worden voor alle verkeer. H a. de secundaire weg 24, plaatselijk genaamd Algeraweg, tussen de Ketensedijk en het Capelseplein; b. de Abram van Rijckevorselweg tussen de Slotlaan en het Capelseplein; c. de verbindingsweg tussen het Capelseplein en de 's-Gravenweg; d. de secundaire weg 24A, plaatselijk genaamd Abram van Rijckevorselweg, tussen het Capelseplein en het Kralingseplein. t De sluiting zal plaats hebben op zortdag 28 november en 12 december a.s. en op beide dagen duren van 9.00 uur tot 16.00 uur, of zoveel korter als mogelijk is. om !t:b zls jSE'stoov itiit lis ftso.'t noJioiiuoe' in het tort U oh CHR. GEREEORMEERDE Kl RK: Hoek- stecnkcrk, B.K. laan, hoek Warande, zon- dag 28 nov. 9.30 en 16.30 uur, ds. W. van Sorgo. HERVORMDE GEMEENTE: Grote Kerk 10.30 uur ds. S. Tijmstra. 17.00 uur ds. W. Westland van Veen: Opstandingskerk 10.30 uur ds. M.C. Baart, kindernoven- dienst: Betlielkapel 9.15 uur ds. M.C. Baart diaconalc dienst: Aula Pinasplein 9.15 uur ds. S. Tijmstra. HERVORMDE GEMEENTE KETHEL: St. Martinuskerk 9.30 uur ds. S. Gerbrandy; Dorpskerk 10 uur ds. P. Magre, 19.00 uur zio Ark: De Ark 19.15 uur Occumenische dienst, liturg. ds. J. Nierop pred. ds. G. Ger brandy; 't §chepphuis 10 uur jongeren- dienst dhr. E. van Rhijn. JOHAN MAASBACH WERE LD ZEND1NG: Havenkerk, Schiedam 'ondag 15.00 uur ev. Johan Maasbach uit Den Haag. NEDERLANDSE PROTI STANTENBOND: Westvest 90, zondag 10.30 uur ds. B. van Blanken van Schiedam, bed. H.A. EVANGELISCH LLTHERSE GEMEENTE: zaterdag 27 nov. 20 uur Adventseoncert en vesper ni.in.v. koor, solisten en cantor-or ganist: zondag 28 nov. eerste zondag Advent 10 uur ds. A. Steinhart, zondagslied 122, Jeusdkerk. i PINKSTERGI MM-.NTE MORGENSTOND: samenkomsten 's zondags 10 uur in Dien- stencentrum de 4-Molens, voorganger J. Koch. ROOMS KATHOLIEKE KERK: Gebeds- Aktie Schiedam clkc donderdagavond om 19.00 uur, Rozenkrans in de Kapel van de Broeders, Warande 155, Schiedam. 19.30 uur lot, zang, gebed. PAROCH1E O.L. VROL'W VISITAT11 Deken en Pastoor E. van Dicpen, tel. 706669, zaterdag 19.00 uur, zondag 9.30 uur, 11 uur m.m.y. koor en muziekgroep en 17.30 uur. PAROCHIE H. LIDUINA EN ROZENKRANS: Pastoor Jac. Laurent, tel. 384827, zaterdas 8.30 uur, 9.00 uur en 19.00 uur, zondag 8.30 uur, 9.45 uur, 11.15 uur en 17.30 uur; KAPEL WARANDE vriidag 9.15 uur, zater dag 9.15 uur; KAPEL ST. LIDUINA zon dag 18.00 uur en zondag 10.30 en 11.45 uur: PAROCHIE ST. IAN DE DOPER: Mgr. Nolcnslaan, tel. 203272. Kerkelijke vieringen op eck dagen iedcrc morgen (behalve op maandag) H. Mis om 9.00 uur en icdere avond 19.00 uur. Op zondag zijn de vieringen om half tien, elf uur en kvvart over twaalf. Bicchtgclcgenhcid op zaterdag 27 november tussen 17.00-19.00 uur. PAROCHII H. HART VAN JJZUS: Pastoor N.J. Donkcrs, tel. 268648, vrijdag 19.15 uur, zaterdag 18.30 uur, zondag 8.30 uur, 10.00 uur, 11.30 uur en 17.30 uur. PAROCHIE SINT MARTINUS: Pas toor L. van der Vleden, tel. 709719, vrij dag 8.15 uur, 9.15 uur, zaterdag 9.15 uur, 18.30 uur, zondag 8.30 uur. 10.45 uur, 12.00 uur en 18.30 uur. PAROCHIE H. JA COBUS: Pastoor H. tirocneyeld, tel. 700975, vrijdag 9.00 uur, zondag 8.45 uur en 11.00 uur. HUIZ1 ST. LIDUINA EN ERANKELAND ST. LIDUINA KAPEL: tel. 264925 eucharistievieringen zaterdag 18.00 en 19.00 uur, zondag 7.45 uur, 9.00 uur Hoogmis, 10.30 uur en 11.45 uur. In de week 9.00 uur en 19.00 uur. STICHTING KRAAMCI'NTRUM MAAS- STEDEN INTERKRUIS, Westcrkade tnr. 24. GROENOORD KETHEL KRAAMCFN- TRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS: De Ark, clkc derde donderdag van de maand van 14-14.30 uur. AKTIE MOEDERS VOOR MOEDERS: tel. 70.26.46. BUREAU VOOR RECHTSHULP: tel. 26.43.56. TELl.lONISCHE HULPDIENST WATI R- WEG NOORD: tel. 73.11.61. Dag en nacht bcreikbaar voor hen die in geestelijke en/of sociale nood verkeren. praktische tips voor folografen indevormvan eenfoto-drieluik Als je - zoals ik -een beetje bezeten bent van foto's makendan heb je meestal een probleem: hoe kom je aan modellen, die de tijd en het geduld hebben om te poseren? Daarom ben ik blij, dat er dit weekend een gast is. die dat araag en zonder ntorren doet: Oma. Ze zit rustig in de serre met het plaatselijke nieuwsblad en ik mag foto's nemen zoveel als ik wil. Als ik maar wel tijdig voor een kopje koffie zorgwant daar is ze erg op geste IdDe eerste foto wordt een mislukkingDat had ik bij de opnante nieteens in de gatenwant je oog kan zich plaatselijk aanpassendus ziet nog wel iets in het donkere deeldat van het buitenlicht is afgewend. Maar mijn kamera zag daar niets. Dus bleef het donker. Nou had ik daar schjjnbaar wel een voorgevoel van, want ik heb ook nog een opname gemaakt met de flitser. Ditishetresultaat. Datflitslichtzorgdeervoor. dat ook het gezicht voldoende werd belicht. Invullen van licht, noemen fotografen dat. Het is in dit soort omstandigheden een mogelijkheid om gedeelten, die te donker op de foto komen, duidelijk af te beelden Achteraf ben ik blij, dat ik even heb geflitstBinnens- en buitenshuis staat alles er nu goed doortekend op. Weer zo'n mooie uitdrukking! Omdat ik zo'n geduldig fotomodcl had, probeerde ik voor de koffie nog een opname. Ik heb namelijk wel eenseen foto gezien, waarbij het buitenlicht van op zij op het gezicht valt. En de andere kant in het donker blijft. Dat gaf toen een mooi effekt. Deze derde foto komt een heel eind in de goederichting.dachtik. Door dat licht van een kant krijgt het gezicht iets zachts en ifiilds. Toen ik deze foto's aan Oma Met zien zei ze schertsend: "ik wist niet, dat ik nog zo knap was!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 8