Poolse jazz-rock houdt De Tempel in haar ban Schiedam heeft weer een motor toerklub Unicef-wenskaarten voor gedupeerde jeugd Bank Mees Hope nv VVD bestaat dertig jaar Filmwedstrijd Koningshof Rommelmarkt ■W. GASVERWARMING Suggestie voor een goed cadeau. WOENSDAG 24 NOVEMBER 1976 48-516 In orde De Groei-Kasbiljetten van Bank Mees Hope zijn aan toonder. Dus u kunt ze probleemloos aan anderen cadeau doen. Best een aardig idee voor een van de feestdagen. Het Groei-Kasbiljet heeft bovendien het voordeel dat het geld na twee jaar weer beschikbaar is. Vanaf dat moment kan men kiezen: of verzilveren - of profiteren van een nog hogere rente, die over demaximale t\ W termijn van 7 jaar zelfs oploopt tot M H 11X Bij Krijgt u voor Rente verzilvering een Groei-Kasbiljet op na van: f 1.000,- Rente% 2 jaar f 1.139,60 6'/i 3 jaar f 1.233,70 4 jaar f 1.348,- fh 5 jaar f 1.486,50 6 jaar f 1.654,20 7 jaar f 1.828,10 9 ;rzijn ook coupures van f 5.000,-. Foto's, die je in iedere stad eigen lijk kunt maken. Foto's, die eigenlijk een heleboel te vertellen hebben. Links zoals de stad er vroeger uit heeft gezien en op sommige plaatsen maar het wordt minder! nog te bekijken valt, en rechts zoals het tegen- woordig nu eenmaal schijnt te moeten. Ach, we willen niets on- aardigs zeggen over de Westwijk: het zal er best plezierig wonen zijn. Maar aan de andere kant: vooral de laatste jaren beseffen we eigenlijk pas weer, welk een waarde dergelijke straatjes en stadsdelen uit de oude tijd hebben. Want ook deze stukjes Vlaar dingen dragen toch daadwerke- lijk bij tot het stadsbeeld. Een stadsbeeld, dat zoals bij bijna iedere stad bestaat uit grote kon- trasten.... VLAARDINGEN IN KONTRAST :^VA'W.<V'V.WA;' i .f OOST - Als je zin hebt om stoned te zijn kun je een joint opsteken of naar deze muziek luisteren", zei een meisje zaterdagavond in het nogal alternative jongerencentrum ,,De Tempel". Op het podium speelde de Poolse Jazz- rockformatie Extra Ball. Jazzrock is een van dc nieuwste ont- wikkelingen binnen de popmuziek, die het stapende ritme van de oude pop vermengt met het improviseren der moderne jazz. Ze ontstond, toen veel groepen zich begonnen af te keren van het gewone hitwerk en iets wilden brengen, wat een beetje voor kunst door kon gaan. Een afgeladen zaal deinde mee op de klanken van de jazzrock. Men luister- de ingespannen en voorzag, als dat mo- gelijk was, het optreden der Poolse musici van kommentaar. Tempel-me- dewerker Leo van der Hoeven liep met glimmende oogjes door zijn pand. „Vind je het niet geweldig, wat die jongens maken?" riep hij innig tevre- den en inderdaad: de hele Tempel raakte onder invloed van de muziek. Nu zijn de mensen van Extra Ball in hun genre geen kleine jongens. Er gaan weinig dagen voorbij, waarop ze niet in Poolse radio of TV-programma's fi- gureren en hun platen doen het uitste- kend. Mag dat nu allemaal daar achter het ijzeren gordijn? De Poolse regering voert ten opzichte van de moderne muziekontwikkeling een vrijzinnig be- leid. Alles kan als er maar geen het re- giem onwelgevallige politiek aan te pas komt. In tegenstelling tot andere rode diktaturen die de popmuziek als blijk van westerse slapheid vervolgen, ;eeft zij juist faciliteiten. Extra Ball, en niemand maakt bezwaar teger. haar buitenlandse toernee. De Nederlandse optredens worden ge- organiseerd door technisch tekenaar Kees van der Linden. Zijn - Poolse - vrouw kent de leden van Extra Ball goed. Hij vertelt: „De Polen zelf orga- niseren niets in het buitenland, maar als daar iemand een toernee wil verzor- gen, dan is het allemaal prima in orde. Vandaar dat ik in het spel ben geko- men." Extra Ball is nu een jaar of twee bezig en dat met doorslaand sukses. Dit jaar wOn de groep zelfs het belangrijke Jazzfestival in Wroclaw en gitarist Jarek Smietana werd uitgeroepen tot musici, slaapt htuis na optredens altijd in goedkope onderkomens, die de bond in elke belangrijke stad heeft d van de Poolse federatie voor Ja/.z- de meest muzikale deelnemer aan het festival. Behalve van kwaliteit gaf Extra Ball blijk van uithoudingsvermogen. Meer dan twee uur werd zonder pauze door- gespeeld, terwijl achter op de muur de effekten te zien waren van de Rotter- damse Tequila Lightshow. Deze show wordt gemaakt door een drietal jon- ge kunstenaars en hun vakkundige werk droeg in niet geringe mate bij tot het sukses van de avond. Schiedam heeft sinds kort weer zijn eigen motortoerclub: Motor Toer Club Schiedam". De club is ontstaan door initiatiefne- mer Cees Krommenhoek. Cees ver- baasde zich er al geruime tijd over het feit dat er in Schiedam nog geen motorclub bestond, ondanks het grote aantal motorliefhebbers, dat Schiedam rijk is. Schiedam heeft echter in het verleden wel zijn M.C. „Schiedam" gekend. Deze club was toendertijd (1950- 1965) een der grootste van Nederland, door de opkomst van de auto is deze club echter ter ziele gegaan. Mede uit historisch oogpunt is nu op- nieuw een club opgericht. De eerste passen hier toe werden op 6 april 1976 in de Bistro Chantant de „Jaris" van Jos en Jan Kuik gezet. Het klubje groeide al rap uit tot 25 leden. Cees Krommenhoek had echter al snel door, dat de toen gekozen for- mule niet de juiste was. Het toen- malige bestuur kon de grote hoeveel- heid werk wat verzet moest worden niet aan en de groep wrd ontbonden. In September van dit jaar werd er een nieuw bestuur gekozen, die inmiddels bewezen heeft wel het enthousiasme op te kunnen brengen, die nodig is voor een goede opbouw van de vereni- ging. De vereniging gaat zich richten tot die groep van motorrijders(sters) die het motorrijden als doel zien, dus niet de z.g.n. laagvliegers. De eerste introduktierit staat al voor de deur. Deze rit zal gaan naar de Belgische Ardennen. De groep vertrekt 18 december a.s. Voor deze rit hoeft men nog geen lid te zijn om mee te kunnen. De tourkoordinator John Purchase zal geinteresseerden gaarne de nodige in- formatie verstrekken. Zijn adres is Lange Singelstraat 101b telefoon 010- 269751. De vereniging is niet van plan om in ae wintermaanden op zijn lauweren te gaan rusten. Zij zal in deze maanden een zo gevarieerd mogelijk programma voor de leden in elkaar draaien. Motorrijders of rijdsters kunnen in- formatie krijgen bij de sekretaris van de club, John van Zon, Schubertplein 154 telefoon 010- 70.11.66, of elke woensdagavond in de Bistro Chantant de Jaris Hoogstraat 5°> in Schiedam. Leo van der Hoeven zag rond half elf zijn kans schoon en kontrakteerde Extra Ball voor een tweede optreden. Op vijf december geven zij in de Tempel een middagconcert. OOK UW ADRES VOOR GEISERS KOELKASTEN GASEORNUIZEN WASAUTOMATEN KOOKPLATEN CENTRIFUGES BOILERS STOFZUIGERS. KANTOOR EN WERKPLAATS ARN. HOOGVLIETSTRAAT 4 SHOWROOM: SCHIEDAMSEWEQ TV TELEFOON 010-34 24 00 VLAARDINGEN Derde elpee van Vlaardingse Fungus Eind oktober verschefcn de derde elpee van Fungus getiteld „Van De Kiel Naar Vlaring" (Negram NK. 211). Opnieuw heeft de groep zich geworpen op stof- fige archieven en 10 meest onbekende oud-Nederlandse volksliedjes opgedo- ken. Od de voor deze uit Vlaardingen e.o. VLAARDINGEN - Het Wereldkin- derfonds heeft meer geld nodig. De kinderen in de landen van de Derde Wereld zijn de eerste slachtoffers van de wereldkrisis: de inflatie. De hulp van Unficef aan gezondheids- en voe- dingsprogramma's is duurder gewor- den, maar dat mag niet betekenen dat die hulp minder wordt. Slachtoffers van overstromingen en droogte moe- ten onmiddellijk geholpen worden. Gezondheidscentra voor moeder en kind, die door de oorlog en Indochi na verloren zijn gegaan moeten wor- VLAARDINGEN - De WD in Vlaar dingen bestaat 30 jaar. Op vijf novem- ber werd dit feit in een ledenbijeen- komst herdacht, waarbij een van de nog in Vlaardingen woner.de oprich- ters de Heer J. van Toor, werd be- noemd tot Lid van Verdienste. De samenstelling van het huidige be stuur is als volgt: P. Groeneveld, voor- zitter, J.C. Abrahamse sekeretaris en mevrouw De Beer-Potjes penning- meesteresse. Groei-Kasbiljet aan toonder van Bank Mees Hope. 7'/4 8'/4 874 Rotterdam, CoolMiigcl 93, tel. 010 - 63 29 11 Rotterdam, Beijerlandselaan 204. tel. 010- 1927 II Rotterdam, 's-Gravendijkwal 108, tel. 010 - 36 36 00. Rotterdam, (Kantoor Erasmus Universitcit). liurg, Oudlaan50, tel.010- 14 1233. Schiedam,Nieuwe Haven 133/hoek B.K. iaan, tel. 010-3402 22 Vlaardingen. Schiedamseweg 53, tel. 010 - 34 02 22. AlHasserdam.Planlageweg 19. tel. 01859 - 2605/2344. den opgebouwd en bevoorraad met medikamenten en apparatuur. Honger moet gelenigd en voorkomen worden. Een van de manieren om het Kinder- fonds aan geld te helpen is het kopen van de bekende Unicef-wenskaarten. Gewone kaarten spreken van geluk en voorspoed, maar Unicef-kaarten doen daar ook iets aan. Ondanks de geldontwaarding levert de verkoop van een enkele kaart Uni- cef toch nog genoeg op om negen kin deren tegen de pokken in te enten of de vrachtkosten te betalen van bij- voeding voor een week van een onder- voed kind. Vanaf vrijdag 19 november tot eind december bieden enkele UVV-sters op de ABN in Holy Unicef kaarten tie koop aan. Verdere verkoopadressen zjjn: De Kat- tenbeker op het Liesveld, alle Gemeen- tebibliotheken en bij Mevr. A. v. Ar- denne-v.d. Hoeven, Schiedamseweg 141, tel. 346848; Mevr. C. Bulkes Mendelssohnplein 14a, tel. 340129, Mevr. v. Schaick, R. Visscherstraat 156, tel. 349041; Mevr. M. Schook- Kristel, Burg, de Bordesplein 1, tel. 352417. MAASSLUIS Zoals elk jaar houdt de smalfilmklub Maassluis ook dit jaar haar filmwedstrijd en wel op donder- dag 25 november in Koningshof. De filmpjes die vertoond worden varie- ren in tijdsduur van twee tot veertien minuten. De onderwerpen zijn van zeer uiteenlopend karakter. Hiermee krijgt de bezoeker van deze avond een beeld van de aktiviteiten waarmee de leden van de smalfilmklub zich bezig houden. Na afloop van de wedstrijd zal een uit drie leden bestaande jury bekend ma ken wie de beste filmmaker van 1976 is geworden. Een van de films die bij een aantal Maassluise inwoners al be kend is is de film „In touw". Maker is Henk van de Meeberg. Deze film han- delt over het dynamische gebeuren in de voormalige Touwfabriek, bij de meesten bekend als de ..Vertofabriek". Toegang van de vang 20.00 uur. avond is gratis, aan- MAASSLUIS De muziekvereniging Kunst na Arbeid" houdt op zaterdag 27 november opnieuw een rommel- markt en antiekbeurs. Deze wordt ge- houden in ge'bouw „De Kern" aan de P.C. Hooftlaan tussen 10 uur 's mor- gens en 4 uur in de middag. De toe- gang is gratis. Vooral met het oog op de komende feestdagen is de kollektie „koopwaar" aanzienlijk uitgebreid. Een leuk stukje antiek of zo maar een aardig oud dingetje blijkt het ook goed te doen als cadeau. Zoals gewoonlijk, is de op- brengst van de verkopen geheel be- stemd voor de verenigingskas vail ..Kunst na Arbeid" afkomstige formatie inmiddels ver- trouwde manier werden deze werkjes vertolkt, waarbij de stijgende kwali- teitslijn zich duidelijk handhaaft. In 1972 brachten Fred en Bob traditi- onele Engelse folkmusic. Door de toetreding van Kees Maat met zijn orgel werd voor het eerst de weg naar een eigen sound ingeslagen. Men verliet het pad van de echte folk- muziek. Met de toevoeging van slag- werk in de muziek werd de tweede stap in die richting gedaan. Pure folkliefhebbers zullen dit afkeuren. Doch deze „geitenwollensokken- scene" bleef Fungus trouw omdat de groep zich begon toe te leggen op het speuren in stoffige archieven naar oude Nederlandse volksliedjes, tenein- de die in een eigenbewerking met he- dendaagse middelen opnieuw onder het publiek te brengen. Fungus werkte op deze manier zeer bewust naar een eigen geluid toe, dat zijn oorsprong wel in de folk heeft maar dat veel dichter bij pop-mu- ziek komt te staan. Dit strevgn werd beloond met enthousiaste reakties in de pers, terwijl ook in pop-polls Fun gus al meteen goed naar voren kwam. Muziekkrant Oor verklaarde de de- buutelpee tot een van de beste platen uit 1974, en zelfs in Engeland tipte Melody Maker de groep als de meest veelbelovende folk-act van dat jaar. De Nederlandse dagbladpers uitte zich lovend met kreten als „unieke folk- rock", „Folkrock boven de middel- maat" enz. Zo evolueerde de groep via puur akoestisch naar elektrisch, waarvij de Engelse komposities steeds meer het veld moesten ruimen voor het Nederlandse v61kslied. Omdat de research naar geschikte oude liedjes en teksten zeer veel tijd en moeite vergt, groeide de groep maar heel langzaam naar een 100 procent Hollands repertoire. Thans nemen zij hiermee een unieke plaats in bij de ontwikkeling van de Nederlandse pop muziek. Vl.AARlNGEN - Zoals wij onlangs meldden zijn de bewoners van de Vlaardingse Nieuwelaan het zat. Ze willen nu eindelijk wel eens wat aan hun straat verbeterd zien. Om hun eisen kracht bij te zetten kon- digden enkele Nieuwelaanbewoners twee weken geleden aan, akties voor te bereiden. ..Desnoods breken we de hele straat opzei'een van hen. Wel, de eerste uiting van hun ongenoegen is inmiddels zicht- vaar. Op het pand nummer 9, dat enige tijd geleden door de gemeen- te werd dichtgetimmerd, is momenteel dit ietwat ludieke beeld te zien..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 9