Rietje kreeg een bel.... Tweede ronde Taartenaktie haklini Deze week Grote kunstverkoop voor vijf december Zij wonnen de prijzen in onze kleurwedstrijd mM Kulinaire wedstrijd: snel aanmelden...! Begroting Luisterlijn Green River Jass in gebouw Tivoli KANTTEKENING Goede zaak Troostprijzen GELEVERD DOOR m AUTOMIJ. BETER KAN NIET HAARPROBLEMEN BIOSCAL NEMEN WOENSDAG 1 DECEMBER 1976 le JAARGANG NO. 46 SCHIEDAM - In navolging van burgemeester Lems hebben vele Schiedammers hun traditie om zaterdag eens danig uit te slapen door- broken. A1 ruim voor tienen waren zij present in de Karsseboom, die zou worden opengesteld voor het publiek. De Karsseboom is een open societeit met speciale voorzieningen voor bejaarden en gehandi- capten. De afgelopen maanden is door medewerkers van de stichting Lentefeest beheerster van de Karsseboom met man en macht ge- werkt om het gebouw zo snel mogelijk bruikbaar te maken. Zelfs de soosavonden gaf men er voor op. Doorgewerkl Het was een werk: al dat uitzoeken, selekteren en be oordelen van de vele tiental- len schitterende kleurplaten, die de laatste weken en vooral dagen ons kantoor binnenkwamen. Wij zijn er echt uren aan bezig geweest. IMiet dat we het erg vonden: we deden het met plezier, vooral omdat er werkelijk zeer fraaie kreaties bij zaten. euro-autoservice 's-Gravelandseweg 408 - Schiedam Inl. bjj BIOSCAL (Nederland) .jt fir ■.nw* ir™"*1 POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. In combinatie met de Nieuwe Viaurdingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad Mijlpaal Lentefeest: Karsseboom weer open l—Zaterdagochtend om tien uur kwam dan eindelijk de bekroning. De ruime cafezaal was volgestroomd met de vaste soosklanten van Lentefeest en een groot aantal belangstellende Schie dammers. De kommissaris van politie door Man van der Horsl NIET minder dan vijf vergaderin gen heeft de gemeenteraad van Schiedam uitgetrokken voor de behandeling van de gemeentebe groting voor 1977. Dat worden erg belangrijke raadsvergaderingen omdat dan het gemeentelijk beleid voor komend jaar wordt vastge- steld. Zoals zoveel andere gemeenten dreigt ook Schiedam in 1977 met een tors begrotingstekort te zit- ten (f 1,69 miljoen). Terecht vin- den B.enW. dat dit tekort aan- zienlijk teruggebracht moet wor den omdat deze begroting - als aan het tekort niets gedaan zou worden door het provinciaal be- stuur niet zou worden goedge- keurd, met alle gevolgen van dien. Een z.g. tekort-gemeente loopt na- melijk het gevaar onder „curatele" van hogere overheden te komen, hetgeen voor de gemeente verve- lende gevolgen kan hebben omdat voor allerlei incidentele zaken goedkeuring van hogerhand ver- kregen moet worden. B. en W. hebben hun best gedaan om te kijken wat in de uitgaven- sfeer nog verder bezuinigd kan worden (zonder noodzakelijke voorzieningen aan te tasten) en stellen de raad ook voor de in- komsten te verhogen. Het tekort wordt, ook als de voorstellen van het college door de raad worden overgenomen, niet helemaal weg- gewerkt maar er is goede hoop dat gedeputeerde staten van Zuid-Hol- land dit, gegeven de financieel vrij sterke positie van de gemeente, zullen toestaan. De begrotingsvergaderingen van de raad worden gehouden op 13, 14, 16, 17 en 20 december. Hoewel een begroting op zichzelf taaie kost lijkt is het best mogelijk dat het ook voor de niet financieel deskundige interessante vergade- ringen worden omdat het gemeen telijk beleid als zodanig aan de orde komt. Volgende week gaan we wat dieper op de begroting in. E.J.M. SCHIEDAM De tweede ronde van de taartenaktie, die het Schie dams Nieuwsblad vijf weken lang houdt, is achter de rug. Wederom hebben we drie kassabonnen ge- trokken, die door ons een dezer dagen zullen worden verzilverd. Het Schiedams Nieuwsblad komt er deze week trouwens vrij goed- koop af, want het hoogste bedrag dat op de bonnen voorkwam was f 55,-. VVie zijn de drie winnaars-van-de- week? De heer of mevrouw R. van Zouwen, Rotterdamsedijk 224c, de familie A. van Wassenaar. Dr. Zamenhofstraat 121 en mevrouw G. Bal, Heenvlietsestraat 36. Die laatste mevrouw is wel erg geluk- kig: zij viel vorige vorige week ook in de prijzen... Een aantal andere inzenders ontvangt een heer(ijke taart, die gebakken is door Maison van Wijk en voorzien van het op- schrift „Schiedams Nieuwsblad". Wie mee wil doen aan de derde ronde van deze kassabonnenaktie dient het volgende te doen: als u iets heeft aangeschaft bij een van onze adverteerders, zet dan naam en adres achter op de bon. Om het allemaal nog wat spannender te maken dient men verder een fraaie tweeregelige slagzin te bedenken die op het Schiedams Nieuwsblad slaat. Bij het verzinnen van die slagzin heeft men voiledig de vrije hand: het hoeft heus geen loftui- ting te zijn; ook kritiek mag in de slagzin verwerkt worden... Drie in zenders ontvangen het bedrag van de bon terug met een maximum van f 100,-. Stuur bon en slagzin zo snel moge lijk op naar Rijnmond West Com binatie, Postbus 306 in Vlaardin- gen of geef ze af bij ons agent- schap. Eurotyp, Rotterdamsedijk 238. Om met de volgende ronde te kunnen meedoen moeten in- zendingen uiterlijk aanstaande maandag, 6 december, bij ons binnen zijn, want dan gaat de jury aan het werk om de slagzinnen te beoordelen. stond achter in een hoekje geleund en bij de bar volgende het bekende zang- duo Barbra en Bas de gebeurtenissen. Lentefeest-bestuurder Arie Verlinde in de stad beter bekend als de sport- specialist van de PvdA-raadsfractie nam als eerste het woord. Hij haalde in het kort de geschiedenis van de Kars seboom op. Hoe in het Schiedamse stadscentrum nog vele gebouwen zijn, waarvan de toekomst onzeker is. En hoe de gemeente toen het voormalige cafe op de Broersvest ter beschikking stelde. Een grote stap vooruit, zo vond Arie Verlinde, maar hij maakte wel duidelijk, dat Lentefeest de Karsse boom beschouwt als een noodbehui- zing. Er wordt nog steeds gestreefd naar een geheel nieuw en beter aange- past pand. ,,Mogen wij", zei hij, ,,erin slagen in Schiedam een stukje leefbaar- heid te geven aan hen die het zo hard nodig hebben!" Hierna was het woord aan burgemees ter Lems die de officiele opening zou verrichten. De zaterdag, zei Lems, was hem heilig, maar voor een goede zaak als Lentefeest zou hij zelfs bereid zijn geweest midden in de nacht op te staan. Hij vertelde over de contacten die Len tefeest ongetwijfeld weer met het ge- meentebestuur zou gaan leggen. „U hebt een idee en dan kont u ons tegen; worden we het fijn oneens en tenslotte drie keer oneens en dan gaat er toch wat gebeuren". De burgemeester ver telde over zijn grote belangstelling voor de eigentijdse geschiedenis en welke conclusie hij daaruit had getrok- ken. ,,De mensen hebben het veel beter gekregen, maar het contact met de medemens hebben we een beetje la- ten staan. Dat is er slechter op gewor- den". Toen kwam het grote moment. Met een druk op de knop zou burgemeester Lems de Lentefeest-lichtbak buiten de zaak ontsteken. Maar waar was de knop? Tenslotte opende een mede- werkster een laag deurtje bij het ven- ster en vond hem. Buiten flakkerden de TL-buizen op. Lentefeest was weer open voor het publiek. Elke gehandi- capte, elke bejaarde had weer een plek, waar hij ondanks zijn gebreken heen kon. Omdat er hulp is, omdat er voorzieningen zijn, omdat er, als het moet, altijd aangepast vervoer is. ,,Veel succes voor de mensen die hier dagelijks komen" riep Arie Lems. Rietje Konings, initiatiefneemster van Lentefeest beloonde de burgemeester met bloemen en een vaantje. Er vielen trouwens heel wat bloemen uit te delen die ochtend. Alle bouwers en bouwsters aan de Karsseboom kre- gen een fikse ruiker. Geen onverdiende beloning, want, zo onthulde Rietje Ko nings, die nacht was er tot vier uut doorgewerkt om alles nog op tijd piek- fijn in orde te krijgen. W'aarna het tijd werd voor de verras- singen. Bas nam het woord en verklaar- de dat hij noch Brabra op dit uur van de ochtend konden zingen, maar het duo was graag bereid om eens een op- treden te komen verzorgen. Hierna overhandigde de voorzitter van Schie dams Carnavalsvereniging de Rietzei- lers aan Rietje Konings een enveloppe met inhoud. De hele ochtend hadden de bezoekers zich verwonderd over een vreemdsoor- tige doos, die ergens hoog aan de bar hing. Het geheim werd nu onthuld. Lentefeestmedewerker Van der Kraan sprak Rietje Konings toe. Rietje Ko nings, vertelde hij, vindt zichzelf een moeilijk mens en dat onderschrijven wij. Maar nog nooit is er iemand kwaad weggelopen en wij danken veel aan haar energie en de doortastendheid om te voltooien wat zij aanpakt". Hij overhandigde een prachtige vaas bloe men. ,,En wij hopen, dat de voorzitster met het nieuwe huis, nu eindelijk eens aan haar gezondheid gaat denken". Hierna was het aan Rietje om eens aan die doos te gaan plukken. Dat viel niet mee, want zij is klein van stuk, maar tenslotte gleed het karton toch naar be- neden. Een grote geelkoperen bel werd onthuld. Rondje van de zaak. schoenreparatie klaar terwijl u wacht SLEUTELS SLIJPEN: GRAVEREN: Copieren Messen Naamplaten Scharen Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam *lndustriebond Schiedam her- denkt jubileum. #Poppodium *Weer twee hondjes die een nieuwe baas zoeken. *Vo!ley'68 doet het steeds beter. *Nationale judo-titel voor Maas- sluizer. mm SCHIEDAM De hele zaterdag was het drukker dan ooit in de voorzaal van het Stedelijk Museum. Honderden winkelende mensen kwamen een kijkje nemen bij de Sini-Nicolaasgeschenken, die een reeks kunstenaars daar hadden uitgestald. Hun artistieke geschenken van vijf tot vijfhonderd gulden vonden gretig af- trek en de hele dag door zag men kunstkopers moeizaam formulieren invullen, want het rijk geeft voor kunstaankopen vaak subsidies en wie heeft er nu m£er recht om van geirieenschapsgeld te profiteren dan Sint Nicolaas? Er was dan ook heel wat te zien. Langs de wanden hingen etsen, grafiek en wandkleden; op de tafels stond een massa keramiek uitgestald. Daar waren sierstukken bij voor op de schoorsteen, maar ook mokken, drinkbekers en theepotten. Voorzichtig betastten de Schiedammers het aparte aardewerk... Eenzame kreet in een weekblad: "Ik zoek een sterke schouder..." Hoevelen hebben niet hetzelfde gevoel? Alleenstaande en eenza- men, soms nog temidden van familie, vrienden en kennissen. Er wordt zo weinig echt geluisterd. Toch zou je wel eens met iemand willen praten. Dat doe je niet zo gemakkelijk. Er zijn mensen die naar u willen luisteren, die u een warm hart toe- dragen. Die met u meeleven. Ge- woon omdat zij weten, dat U er behoefte aan hebt, net als zij soms." Dat deelt de patorale luisterlijn mee. Zij is ingesteld om mensen met levensproblemen in staat te stellen hun hart te luchten. Het te- Iefoonnummer is 010-656666. Korrespondentieadres: van Hou- tenstraat 41b „Voor we open gingen, stonden er al mensen op de stoep te wachten", ver telde Julia Snickers enthousiast op een van de weinige momenten, dat haar aanwezigheid bij de kassa niet noodza- kelijk was. Van twee tot vijf droegen de Keyhole Jazzmen, een gerenom- meerd dixielaridorkest bij tot de 0eze 1- ligheid. De voorraden waren toen al stevig ge- slonken. De Haarlemse kunstenares Corry Pepers Meyer was al haar wand kleden kwijt. ,,Ik maak die meestal in opdracht", vertelt ze en „als de men- sen dat willen, kan ik ook breien, ha- ken en knoepen. Mijn stoffen verf ik allemaal zelf. Dat materiaal is meestal jute". Een wandkleed kost bij Corry Pepers Meyer niet zoveel. Voor een exemplaar van tweeenhalve meter in het vierkant vraagt zij zo'n vijfhon derd vijftig gulden en ze voegt eraan toe, dat er bij haar nog steeds bestel- lingen kunnen worden gedaan (tel. 023-337170). Julia Snickers: ,,Ja, het loopt uitste- kencl. En dlles verkoopt. Er is veel ke ramiek, veel grafiek de deur uitgegaan en het wordt gekocht door allerlei soorten mensen. Dat loopt werkelijk dwars door alles heen. We hebben nog een kleine voorraad keramiek en gra fiek en sommige dingen kunnen wor den bijgeleverd". Hoe komt het museum nu aan die voorraad? Julia: ,,Je ontmoet een hoop kunstenaars en je onthoudt, van wie de prijzen een beetje laag zijn. Die schrijf je dan aan. Ze komen uit heel het land". Het was wel moeilijk, om een uit- eindelijke keuze te maken. Zoals bekend moesten uit de vier leef- tijdskategorieen telekens drie prijswinnaars worden getrokken.. En wie zijn het uiteindelijk ge- worden? In de kategorie A (tot en met 5 jaar) gaat de eerste prijs naar: Rene Boer, H. Bosmansplein 80 in Schiedam. Tweede werd Arjanne Guichelaar, Kievitslaan 14, Vlaar- dingen. Derde in deze leeftijds- groep werd Sandra Meijster, S. van Houtenlaan 5, Schiedam. *ln groep B (6 en 7 jaar) gaat de hoogste eer naar Leo van der Vlugt, Noordvliet in Maassluis. (Van Leo weten we geen huis- nummer: kunt U ons even bel- len, meneer of mevrouw v.d. Vlugt?). De tweede prijs is voor Christa v.d. Steen, Gimbergpad 14 in Schiedam. Derde werd Annemarie Braber, Van Wester- weelstraat 28 in Vlaardingen. *ln groep C (8,9 en 10 jaar) von den we de kleurplaat van Peter van Mil, Irisstraat 5 in Vlaardingen het mooiste. Tweede werd Lydia Pop, Prins Mauritsstraat 21, Maas sluis en als derde kozen we Monique Odijk, Joh. Poststraat 87 in Vlaardingen. *ln de oudste leeftijdsgroep, ka- togorie D 11 en 12 jaar) bekroo- nen we de kleur- en plakplaat van Hans Langelaan, Mendelssohn- plein 27c in Vlaardingen. Tweede werd hier Sylvia van Vliet, Es- doorndreef 64 in Vlaardingen en en een opgave dat het was, al dat uitzoeken..! derde John van Mil, irisstraat 5 in Vlaardingen. En dan zijn er ook nog wat troostprijzen. Naar aanleiding van het feit, dat onze kleurplaat dit jaar als thema had „Sint in Blij dorp" heeft de direktie van deze Rotterdamse dierg^arde een aantal vrijkaartjes toegezegd, die als troostprijs zullen worden gegeven. ledere troostprijswinnaar kan twee van die kaartjes binnenkort in zijn of haar brievenbus ver- wachten. Wie zijn dat? In wille- keurige volgorde: Thea van de Wal, Neuhuyslaan 9, Maassluis, Rudi Falk, Van Viandenstraat 55, Vlaardingen, Annette van Zelrri, Musschenbroekstraat 30, Vlaar dingen, Arjan Bezemer, Burg. Rinpingstraat 131, Maassluis, Lin- dia Heukeshoven, Julianalaan 10, Schiedam, Helga Nijs, Putter- hoeksestraat 15, Schiedam, Eddy van Mil, Irisstraat 5, Vlaardingen, Bianca Hanschen, Dijklaan 9, Vlaardingen, Liane Kaat, Van Heuven Goedhartstraat 87, Schie dam en Isabel Salomons, Sibe- liusplein 180, Schiedam. De jury, bestaande uit Desiree, Wilma en Paul, aan het werk. VERKOOP USA AUTOMOBIELEN SCHIEDAM Na het sukses van Diksie Masjien gaat de jeugdige River side Jazzclub - Schiedams eerste dixie- landsocieteit sinds jaren - vol goede moed verder met haar arbeid. Zater- dagavond staat zaal Tivolie op de Lan- ge Haven weer in het teken van dit populaire genre Jazz-muziek. Het wordt dan traditionele dixieland want Jan Roeling, bestuurslid van Riverside, heeft de Green River Jass. Band gekontrakteerd. Deze formatie houdt zich het liefst bezig met een wat vmk&co SCHIEDAM STADHOUDERSLAANa.*. 11 13. SHOWROOM WESTERKADE 14 16 TEL. 26.25.58. voor service en verkoop in Vlaardingenons filiaal Soendalaan 30, tel. 26.25.58 oudere dixielandstijl. Zij staat er zelfs op dat het jazz met twee „s"-en wordt gespeld, omdat zo vroeger het woord jazz werd geschreven De Green River Jassband heeft zo'n dertien maal voor de TV gespeeld en dat is geen geringe skore voor een dixielandorkest. Nederland heeft veel bands van grote klasse die zich alle maal voor de poorten der NOS ver- dringen, maar Green River heeft vaak een streepje voor: ze won eenmaal het roemruchte Loosdrechtse Jazzcon- cour. Wat is nu precies traditionele dixieland? Jan Roeling: ,,Je moet het vergelijken met het verschil tussen opera en operette". Om een nadere verklaring gevraagd legt hij uit: „Je kunt dat bijvoorbeeld aan hun bezet- tingzien. Erzit een tuba bij. Dat doen de ,pnodernere" groepen niet, maar bij zo'n traditionele groep ben je van een ding zeker: er komen een hoop be kende nummers en razend goed ge speeld. Je bent verzekerd van gezellig- heid en sfeer" Wie de vorige avonden van de River side Jazzclub heeft bezocht, weet overigens, dat die sfeer is gegaran- deerd. Kleine suggestie aan het be- stuur: probeer eens een kinderoppas- dienst te organiseren, want dan loopt het helemaal stoipn. SCHIEDAM - Er zijn inderdaad al wat aanmeldingen binnen van mensen, die willen meedoen aan de verkiezing van Schiedam's keukenprins of -prinses, die door het Schiedams Nieuwsblad in samenwerking met Novotel-Schiedam wordt gehouden. Wie nog wil meedoen is nog altijd van harte welkom, maar het zou wel fijn zijn als men zich snel zou opgeven! Zoals wij in onze krant van vorige week meldden, is de bedoeling, dat de deelnemers aan deze kulinaire wed strijd naar eigen recept een koude schotel samenstellen, die tijdens een plezierige bijeenkomst in Novotel op donderdag 16 december door een des kundige jury beoordeeld zal worden. Iedereen kan aan deze wedstrijd mee doen, als men zich maar aan enkele kleine voorwaarden houdt. Een van die voorwaarden is, dat de koude schotel, die op een eigen schaal moet worden gepresenteerd, aan ingre- dienten maximaal f. 15,- kost, uitgaan- de van een gerecht voor 4 personen. De schotels moeten door de deelnemers op de dag van hun jurering naar Novotel gebracht worden, waar voor hen terwijl ue jury haar werk doet een aantrekkelijk programma staat vastgesteld. Zo zal men de gele- genheid krijgen, een uitgebreide blik achter de schermen van het hotelbe- drijf te werpen. De jury bestaat uit de volgende perso nen Leo Knoops, chef-kok van Novo tel; F. van Leur, maitre d'hotel; mevr. Lems, de echtgenote van Schiedams burgemeester; Gerard Verhulsdonk, bonbonmaker (vooral bekendgewor- den door, zijn aandeel in Koos Post- ma's Nederlands Elftal) en tenslotte de heer en mevrouw J. Mekes als ver- tegenwoordigers van het Schiedams Nieuwsblad. Zoals we ook vorige week al meldden zijn aan deze kulinaire wedstrijd zeer aantrekkelijke prijzen verbonden. De hoofdprijs is een geheel verzorgd weekend naar Novotel in Parijs voor 2 personen. De tweede prijswinnaar kan samen met zijn of haar partner een voortreffelijk kerstdiner in Novo tel Schiedam komen gebruiken en ver der zijn er ook nog een aantal troost prijzen. Wie wordt Schiedam's keukenprins of -prinses? Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Novotel. tel. 713322. Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam BIOSCAL wordt uitge- bracht is in Nederland verkrijgbaar bjj drogisten, speciaalzaken en kappers. Het bestaat uit een elixer, welke bij voor- keur in combinatie met de BIOSCAL speciaal Shampoo dient te worden ge- bruikt om optimale resultaten te kun nen verwachten. Voor deskundigen is er wetenschappelijke literatuur beschik- baar. i70-6QiBm - Postbos 1140 - DenHaag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1