Stad In debat KREUGER HOLLE PINKEL De stakingskassen open...! 10 jaar Liesting ^Schiedams Nieuwsblad VJ Vrijwillige kibboetznik doet unieke ervaring op Nieuwe slijterij op de Groenelaan Schiedams Politienieuws De avonturen van Nieuw kantoor voor fa. Bali Gewaardeerd Kerstuitvoering Texas aan de Schie Lange proefrit Inbraakkroniek Bedrijf songevallen Medische diens^en door Marten Toonder WW- Vergaderingen Geen vakantie Verandering Star terug De Herenmodezaak van Schiedam Broersvest 6 Schiedam - Tel. 26.82.06 drie draken verslagea.Koenraad de Koene heeft tien veldelagen en elf i boumooien gewonnen...enzokan v ikwel door gaan" Informatie over het Schiedamse muziekgebeuren door Frank Bosch rZiezo,en nu maar wachten op het atontuur ^Wlo is* t /"Thijs .poehs mvi wapenschild op'Zolar^ er nog voor het ^Arhja,HoHe,heE valk niet mee om een^f^n nu moet ikderoemnjke gesihiedenis^ Ttelg uit helgeslacht Bulldog be zijn...\cJer Bulldogs voortzetten.. maar HOE I I geen heldendaden te verrichten zgn isdat het| roemryk /myn vocraleren waren allemaal beroende De draken zyn uitgeblorvenen vektelagenx Yenige wat we kunnen doen voor het wmrijk ivoorgestachty riddera Balthazar de Eerete heeft voorgeslacht... of tournooien zyn erockal met meer. /dit 6 een moeilyke tyd vooreen ridden Zorgenk inderen SCHIEDAM— ,,De vakbond is bereid voor haar recht op te komen. De sloten van de vveerstandskas dienen geolied en geopend te wor den", dat zei Carel Verhappen van de Industriebond NKV vrijdag- avond in Arcade voor een aandachtig luisterend gehoor. De Industrie- bond heeft namelijk de onderhandelingen niet de werkgevers geschorst. Die zijn niet bereid het sociaal plan uit te voeren. Dit weekend floten de kogels twee- maal door straten in Schiedam. Zater- dagavond parkeerde een Rotterdam- mer zijn wagen op de Brede Markt- steeg. Dit tot grote woede van een andere automobilist, die zich een plekkie door de neus geboord zag. Hij stapte met zijn maat uit en eiste, dat de Rotterdammer verdween. Toen die weigerde kon hij een paar tikken in zijn gezicht krijgen. Om hun potigheid kracht bij te zetten schoten de heren driemaal met een pistool in de lucht en verdcwenen vervolgens met grote snel- heid om de hoek. De politie denkt, dat het alarmpistolen waren. Met tweede geval is zonder meer raad- selachtig. In de vrocge vrijdagmorgen zo rond kwart over zcven stapte de 38- jarige M.T. van zijn huis op de Galilei- straat naar zijn wagen. Toen hij zich voorover boog om het porticr te ope- nen klonken er opeeens drie schoten. Een kogel boorde zich in de karrosse- rie en een andere in een wagen er vlak naast. M.T. draaide zich in paniek om en zag op de kruising van de Mus- schenbroekstraat een auto wegscheu- ren. Het ging allemaal zo snel. dat de poli tie geen behoorlijk signalement kon opstellen. De getuigenverklaringen zijn tegenstrijdig. Daarom verzoekt de re cherche met klem mensen. die het ge val gezien hebben. hun verhaal te ko- men vertellen. W.J.A. had tot zondagavond een prachtige blauwe Alfa Romeo uit 1975 te koop. Het pronkstuk stond bij een kennis in de Lange Singelstraat voor de deur. Er verschenen twee heren die de sleuteltjes van de wagen vroegen. Grif werden ze overhandigd, want het ging kennelijk om een proefrit. De twee heren zijn met de Alfa voor het laatst op de Broersvest gesignaleerd. Het kenteken van de wagen - waarde toch gauw achtienduizend gulden-is 37 MT 77. Twee maal kreeg het klubhuis van de Rooms Katholieke tennisclub Los Bigotes verleden week bezoek van in- brekers. De eerste keer - in de nacht van 21 op 22 november - werd er slechts voor honderd gulden snoep weggehaald. 's-Woensdagsnachts kwa- men er heren die uit waren op een grotere buit. Ze namen een tostigppa- raat mee, een wandklok en zes flessen rose. Waarde: f 490.- Bij een modehuis op de Hoogstraat verdween meer. Daar opende een pro fessional de brandkast met behulp Van een krom ijzerdraad. Achter de gepant- serde deur lagen zestienhonderd gul dens. In di nacht van 26 op 27 november kreeg de Gerhardschool ongewenst be zoek. Er zijn diverse kasten van de le- rarenkamer geforceerd. De inbrgkers namen zes sleutels mee. Vrijdagmiddag kreeg een bouwvakker van Over de Vesten een eind hout op het hoofd. Met een hoofdwond en een pijnlijke arm is hij naar het ge- meenteziekenhuis gebracht. Diezelfde middag rond kwart voor vijf vond op de Calandstraat nog een bedrijfsongeval plaats. Men is bezig naast Eurotax een showroom neer te zetten en die bestaat voor een deel uit forse betonplaten van vijfhonderd kilo per stuk. Zij worden met een klem op hun plaats gehesen. De borgpen van die klem raakte tijdens het hijsen een staalkonstruktie en schoot los. Het stuk beton viel naar beneden en trof de 21-jarige R.B. uit Deventer die op een ladder stond te werken. Hij ligt met een gebroken rechteronderarm in het Nolet. De recherche heeft samen met de arbeidsinspektie een onderzoek ingesteld. Op het programma staat een vijftien- tal werken. Behalve een aantal beken- de kerstliederen zullen ook werken worden uitgevoerd van Mozart en Bach. Schooldirekteur Jii van den Doel zal zelf het Johannus-kerkorgel bespe- len, dat speciaal voor deze gelegenheid naar Maassluis wordt gebracht. Een an dere solist op dit orgel is Taco Timers- ma uit Leeuwarden. Ook enkele leer- lingen van de Muziekschool zullen de toetsen van het orgel ntogen beroeren. Kaarten voor deze kerstuitvoering zijn verkrijgbaar bij de Muziekschool, Veer- straat 7 en bij Boekhandel Nijkamp in het winkelcentrum Koningshoek. STICHT1NG GEZINSVI RZORGING tel. 269240. I .EI.B.O. Weekenddiensten van vrijdas 22.30 uur tot maandae 7.30 uur. GEM I I NT1ZI1 KENHUIS: Burg. Knap- pertlaan 25, tel. 269126. Ill MAN1TAS: tel. 707044. ST1CHTING KRAAMC1 NTRl'M MAAS- STEDEN 1NTERKRU1S: Westerkade to nr. 24. GROENOORD KETHEL KRAAMCI V TRL'M MAASSTI DEN INTERKRUIS: De Ark elke donderdag van de maand van 14-14.30 uur. AKTII MOED1 RS VOOR MOEDERS: tel. 702646. BUREAU VOOR RECHTSHULI': tel. 264356. TI.LE1 ONISCHE HULPDIENST WATER- WEG NOORD: tel. 73161 dag en nacht bereikbaar, voor hen in gecstelijke en/of soeiale nood verkeren. Pop Podium Het leven van de jubilerende heer Steiger stond in het teken van Smol ders en Wilton Feyenoord, de zorgen- kinderen van vandaag. Op twaalf jarige leeftijd betrad hij voor het eerst de fa- brie kshallen en op zes mei 1916 trad hij toe tot de gelederen van de vakor- ganisatie. De heer Steiger toonde aan de zaal zijn oude kontributiezegels. De heer Van Bouwelingen uit de Antonie Muysstraat had niet zulke slechte ervaringen met stakingen. ,,Als er een was, gingen we er altijd wei wat op vooruit". zei hij, en: „lk zou graag nog wel eens zo'n ouderwetse vergadering meemaken". Hierna was het de beurt aan een hele reeks andere jubilarissen om door de bond te worden geeerd.. Ze kregen een erespeld.een fles Proos- je van Schiedam en bloemen voor hun echtgen°te. Israel is een vakantieland bij uitstek. Verwonderlijk is dat niet, want er zijn wei- nig landen ter wereld die zich wat betreft vakantiemogelijkheden kunnen meten met dit oude en tegelijkertijd jonge land aan de Middellandse Zee. Terecht oefent Israel een grote aantrekkingskracht uit op jongeren die meer in dit land zoeken dan zon, vakantieplezier en historische plaatsen. De grote trek- pleister voor deze jongens en meisjes van 18 jaar en ouder vormt de kibboetz. waarvan de oorsprong teruggaat naar het begin van deze eeuw. Thans liggen ver- spreid over het gehele land meer dan 200 kibboetzim. Door een bepaalde periode in zo'n kollektief dorp te wonen en te werken kunnen jongeren uit het buiten- land de boeiende ervaring opdoen van een geheel andere levenswijze, die is ge- baseerd op absolute gelijkheid van alle betrokkenen. In een kibboetz wonen gemiddeld 6U tot 1500 personen, kinderen meegere- kend. Van oudsher is de landbouw het hoofdmiddel van bestaan. Toen in het begin van deze eeuw pioniers met na me uit Gost-Europa naar Palestina trok- ken om er nederzettingen te stichten, stonden zij vaak voor bijna onoverko- melijke problemen. Hun groot enthou- siasme en doorzettingsvermogen heb ben er echter toe geleid, dat de kib boetzim tot op de dag van vandaag van groot ekonomisch belang zijn voor de staat Israel. Hoewel slechts 4yyct. van dv Israelische bevolk'fng irfTIbb^et- zim woonachtig is neemt deze bevol- kingsgroep meer dan 8 pet. van de to- tale nationale produktie voor haar re- kening. In de loop der jaren zijn veel kibboet zim behalve op het gebied van de land bouw ook aktiviteiten gaan ontplooien op geheel andere terreinen. Zo heeft menige kibboetz een fabriekje of bij- voorbeeld een hotel. Voordat een kib boetz tot dergelijke grote investeringen overgaat worden de plannen hiertoe uitvoerig met alle kibboetzleden be- sproken. Dat geldt overigens voor alle zaken groot en klein die direkt met het wel en wee van de kibboetz ver- band houden. In een kibboetz vinden regelmatig ver gaderingen plaats, waarin de leden hun stem kunnen laten gelden. Daarnaast kent elke kibboetz diverse kommissies, die de dagelijkse gang van zaken re- gelen. De leden van deze kommissies rouleren van tijd tot tijd. Het leven in de kibboetz begint vroeg in de ochtend en er wordt doorgaans gewerkt tot vaeeg,.Jiti de middag. De maaltijden worden in de gemeenschap- peliBce eefzaal gebruikt. Omdat de laiuleren in de meeste kibboetzim in centrale kinderhuizen opgroeien heb ben de vrouwen evenals de mannen volop gelegenheid om in het kibboetz- bedrijf mee te werken. Salarissen kent men niet. Elke ,,kibboetznik"ontvangt alles wat hij of zij voor het levenson- derhoud nodig heeft. Verder ontvan- gen de leden een bedrag -veel is dat overigens niet— dat zij naar persoonlijk inzicht mogen besteden. Gaat het de nederzetting goed, dan vaart de hele gemeenschap daar wel bij. Dat betekent bijvoorbeeld dat de woningen worden vergroot of dat er een rekreatiezaal dan wel een zwembad in de kibboetz wordt gebouwd. Zelfs leden die buiten de kibboetz werkzaam zijn —en soms zeer belangrijke posities innemen- dragen hun salaris volledig af en ont- vangen precies hetzelfde als de overige leden. Er werd gesteld dat er voor jongeren uit het buitenland gelegenheid bestaat een periode in een kibboetz door te brengen. De minimum leeftijd is 18 jaar. Jongens en meisjes die hiervoor belangstelling hebben, moeten overi gens niet rekenen op een pure vakan tie. Zes uur per dag moet er worden gewerkt en dat zes dagen per Week. In ruil voor deze werkprestatie ontvangt men in de kibboetz een volledige ver- zorging. Het werk van de vrijwilligers varieert sterk en is ook afhankelijk van het sei- /.oen. Zo kan men bijvoorbeeld op het land worden ingeschakeld (wieden. fruit of katoen -oogsten), terwijl ook goed mogelijk is dat men allerlei huis- houdelijke karweitjes krijt op te knap- pen in de eetzaal, de keuken of de naaikamer. In de vrije tijd -meestal zijn de vrijwilligers elke middag. yrij -- kan men er op uittrekken om trcrfffld te verkennen. Speciaal voor vrijwilli gers organiseert de kibboetz afhanke lijk van de periode die men er door- brengt tochten door het land.alsmede programma's met volksdansen, diskus- sie, films, sport etc. Er zijn in Nederland diverse organisa- ties die volledig verzorgde kibboetzrei- zen organiseren. Het instituut voor Internationale Excu^sies te Bergen (NH) is er een van. Belangstellende jongeren die in de zomervakantie of daarbuiten 13 of 6 maanden in een kibboetz willen doorbrengen, kunnen bij genoemd instituut informaties aan- vragen. Het volledige adresluidt: Insti tuut voor Internationale Excursies. Postbus 54, Bergen (NH), telefoon (02208) 2600. Ook kan men terecht bij het Nationaal Israelisch Verkeers- bureau in Amsterdam. Vroeger schoten de popgroepen als paddestoelen (wel of niet vergiftigd met het ..populair-worden-syndroon") uit de grond. Je hoefde echt niet eens van goeden huize te komen om een naam in het wereldje van de muziek (landelijk!) te krijgen: geen gave zang- technieken, geen uitzonderlijke instal- latie, geen briljante ideeen voor eigen kompositiesnee, dat hoefde alle maal niet eens. Natuurlijk waren er wel kwalitatief gezien hoge groepen, maar die bestonden dan al weer een geruime tijd. Leiden en Den Haag waren bij die ..paddestoelgroepen" goede voorbeel- den. Die twee steden doorlopend hoor je vaak al van verre de tonen van het repetitiegeluid op je afkomen. Tuurlijk het was leuk om er wat mee te verdie- nen en in plaats van gehakt biefstuk op je bord te hebben, maar dat was niet de hoofdzaak. Hoe meer optredens. hoe groter na tuurlijk de bekendheid. De groepen die wel door kwaliteit, durf en doorzetting een zwak bij het publiek wisten te creeren, waren gauw geteld. De laatste jaren is daar duidelijk veran dering in gekomen, al is het ook weer zo dat een leuk smoeltje ook heel wat kan doen. De platenmaatschappijen zijn ..strenger" gaan beoordelen. Een plaat in deze dure tijd wordt heus niet hals-over-kop uitgebracht als daar eerst niet lang en zorgvuldig over vergaderd is. De veel voorkomende woorden „test uw talent" zijn alleen al een aan- wijzing om te laten weten dat je wel iets moet kunnen presteren op muzi- kaal gebied. Een groep als Catapult (Leiden) speelt live totaal anders dan op de plaat. Om commercieel te zijn maakt de groep (en zij niet alleen) de platen voor een breder publiek. Publiek dat zich voor- namelijk richt op de Nationale Hitpa rades, want het is ontegenzeggelijk: daar verdien je tenminste wat door. Een demo-band wordt ontzettend Het Schiedamse Nieuwsblad gewaardeerd in deze stad. De gezellige dagen komen er weer aan, waar men advertenties in zal staan Speciaal uit onz' eigen stad staat veel te lezen in Schiedams Nieuwsblad, waar men zeker van wijzer wordt ook veel nieuws van de sport. Ter ere daarvan het gedicht dat ik aan Schiedams Nieuwsblad richt Elke woensdag bezorgd Huis aan Huis Voor Schiedams Nieuwsblad blijf ik thuis. Schiedam, A.H. van Asten. Maar langs de straat in wind en regen komt U de redaktie tegen op nieuwsjacht, potlood achter t oor, zij is de konkurrentie voor. Zij zwoegt en rent en schrijft en slaaft, maar nu met wat meer vreugde, gelaafd door uw gedicht. Zo'n lezer is een zegen! Red. Industriebond strijdbare Dat plan bevat onder andere de afvloeiingsregelingen voor' het -ontsla- gen personeel en de werkgevers willen nu, dat de regering die lasten draagt. Een zaak die voor onze stad helaas gruwelijk aktueel is. Schiedam moet het voor zijn wergelegenheid voor een groot deel van de doodzieke scheeps- bouw hebben. ,,Hoe gaat het? Het gaat redelijk, alleen op de werf is er niet zoveel werk", zei een arbeider van Wil ton Feyenoord zaterdagavond nog tijdens het grote jubileumfeest van de Industriebond NVV, dat werd uitge- zonden door de VARA-televisie. Carel Verhappen deed zijn strijd bare uitspraak tijdens een grote pro- paganda-avond van de Industriebond NKV Schiedam, speciaal belegd om de jubilerende oud-gedienden van de vak- beweging te eren. Mensen als de heren Steiger. Schra en, Van Bouwe lingen die hun zestigjarig bonds- jubileum vierden. ..Stakingen van 22 weken had j$", zei de heer Steiger, en ze eindigde prompt in ontslag". De konfessionele vakbeweging deed namelijk in strijdbaarheid heel wat keren niet voor de socialisten onder en haar reputatie als dragersvan de jassen van de grote bazen berust niet op feiten. houdt huldiging NKV-Schiedam bestuurder Richard Heilman, als beheerder van de Centrale Volksbank in Schiedam een bekend figuur, deelde mee dat er voorstellen waren gedaan aan het NVV om tot een plaatseliike federatiebestuur te komen. (let ziet er dus naar uit dat er binnen niet al te lange tijd een Schiedams t-'NV van de grond komt. De NKV-ers maakten er een gezellige avond van. Zij dansten op muziek van de Party Sound Band en zo nu en dan werden er polenaises gelopen. Toch klonken de waarschuwende woorden van Carel Verhappen nog in ieders oren. En ook de oproep van de NKV-jonge- ren: „Nu er harde akties dreigen, dienen de jongeren hun plaats in te nemen in de rijen van de vakbe- beweging en de bond aktief te steunen". Het kontaktadres van het NKV is bij Daan Rensman. Parkweg 28, tele foon 708458. MAASSLUIS Op vrijdag 17 decem- ber a.s. geven ongeveer 70 leerlingen van de Maassluise Muziekschool van de heer Jil van den Doel een kerstuit voering in zalencentrum Koningshof aan de Uiverlaan. De uitvoering begint om acht uur. Aan de uitvoering werken mee 28 or- ganisten, 13 pianisten, 8 gitaristen. 25 a 30 bespelers van blaasinstrumen- ten, een citer en een mini-xylofoon. Speciaal voor deze gelegenheid is door een aantal leerlingen van de school een koortje gevormd. Bali is er ook toe overgegaan om lach- en tekenfilms, westerns, natuurfilms en dergelijke in haar assortiment op te nemen. Tot op heden was het be- drijf gespecialiseerd in erotische rol- prenten. (onderdeel van de Rijnmond West Combinatie, waarin ook het Maas sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge- nomen) verschijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. Kantoor Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar- dingen. Telefoon: 010-34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam- sedijk 238, Schiedam. Postadres: Postbus 195,Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804-19405. Sportmedewerker: Peter Spek, tel. 010-35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. tel. 010- 26.46.73. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010 34.67.11 De bladen van Rijnmond West Combinatie verschijnen in combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk maandag 17 uur binnen te zijn. goed beluisterd. Eddy Hilberts van platenmaatschappij Negram: ,,Wij heb ben iedere maandag de zogenaamde ..omroepraad-dag". Dan worden alle binnengekomen tapes en banden be- oordeeld". Nou, en dat weten we dan ook weer. In de Schiedamse diskotheek Atlan tic, op de Rembrandtlaan - hoek Ru- bensplein. gaat binnenkort veel ge- beuren. Trouwens, er is al wat ge- beurd: de portier die er werkzaam was is verdwenen en daarvoor is in de plaats gekomen een man die daar in de beginperiode ook al werkzaam was: Ome Jan. Verder is discjockey Franky Star, na een lange absentie, weer terug op zijn bekende en oude stekkie. Er komen veel nieuwe dingen, die vast en zeker goed aan zullen slaan bij de dis- kotheek-bezoekers. Op tweede kerst- dag komt de Belgische formatie Trini ty, die bekend is geraakt door de hit- singles ,,002.345.789. That 's my number" en „First of June". Trinity staat tevens bekend om de wervelende life-show. Nogmaals de oproep: hebt u wat mede te delen over het muzikale gebeuren in uw naaste omgeving of waar dan ook, schrijf even een briefje naar deze krant! SCHIEDAM - Een opname geniaakt bij Liesting brillen in de Hoogstraat 154 in Schiedam: het bedrijf dat onlangs tien jaar bestond. Ook het verrichten van oogmeting is een taak, die dit bedrijf al jarenlang tot tevredenheid van de klanten uitvoert. SCHfi.D/yN^ Het filmverhuprbedrijf Bali heeft smds afgelopen maandag een nieuw Eioofdkantpor aan de Dam 5a. Met een g'eanimeerde recepfie werd dit feit enige luister bijgezet. In het nieuwe kantoor zal de adminis trate van de filmverhuurbedrijf door middel van een komputer worden ge- voerd, hetgeen ook voor de klant voor- delen biedt. Het assortiment is er aanzienlijk overzichtelijker door ge worden. SCHIEDAM Nog maar enkele weken geleden werd aan de Schiedam-Zuidse Groenelaan dit bedrijf geopend: slijterij Voogd. De winkel. waar men alles op het gebied van drinkbare lekkernijen kan vinden. wordt geleid door de heer Janse. die vroeger elders in Schiedam een veel kleinere slijterij had. Slijterij Voogd zit op nummer 127. s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3