Tandarts PJ. v.d.Burg vreest: Deze week Ballroomwedstrij d op 19 december Jury van kulinaire wedstrijd begint morgen aan proef-karwei Van Doom opende Cobra-expositie Kerstzang orgelkomite neemvakereen bloemetje mee 66k na zessen f beide kerstdaaen open hale In de prijzen 1 AUTOHUUR-TEL. 010- 349082 Werven J Y f Kerstzang voor iedereen Laatste ronde Taarten-aktie Laatste kans op mee te doen! Diksi Mesjien B.V. K^NTTEKENING HAARPROBLEMEN BIOSCAL NEMEN 6ELEVERDDOOR V 4F* AUTOMIJ. BETER KAN NIET ZELF- f jg"gg VERHUIZING Inl. bij BIOSCAL (Nederland) f f *1 Iris bloemenkiosken, stationsplein: Dagelijks geopend tot's avonds 9 u enzondags tot 8 u POSTADRF.S: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. In combinatie met de Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad WOENSDAG 15 DECEMBER 1976 -le JAARGANG no. 11 Geen fluor: veel meer rotte kiezen in de stad SCHIEDAM Een goede maand terug dwong het rijk Rotterdam te stoppen met de drinkwaterfluoridering. Tandarts P.J. v.d. Burg uit de Julianalaan, voorzitter van de kring Schiedam - Vlaardingen - Maassluis der Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde, gelooft, dat hij en zijn collega's het in de toekomst drukker gaan krijgen. De fluor in het water versterkt het tandglazuur. Van de Burg: ,,A!s je hier de kindergebitjes ziet, dan zijn die erg goed vergeleken met die in de rest van het land. Fluor heeft er tenslotte acht jaar ingezeten." Fluor, zo legt de tandarts uit, maakt deel uit van het glazuur. „Een sterke fluorkoncentratie in het glazuur be- tekent sterk glazuur. Dat glazuur heeft drie ontstaansfases. Tijdens de eerste wordt het in de kaak aangelegd. Dan zijn fluorkoncentraties heel belang- rijk. Natuurlijk kan het fluor dan aileen maar via het lichaam worden opgenomen. Zit het niet in het drink- water, dan moeten er tabletjes worden ingenomen. Gedurende de tweede fase, de rijping - en dat is een vrij lange periode - kun je ook alleen maar in- wendig fluor toedienen. Als het gebit is doorgebroken - derde fase - maakt dat niets meer uit. Dan moet het uit- wendig. Het water met de fluor stroomt langs het glazuur. Je kunt hetzelfde effekt proberen te bereiken door zo lang mogelijk op fluortablet- ten te kauwen en te zuigen." Tandarts v.d. Burg hamert er steeds op, dat vooral kinderen hun dosis fluor niet mogen missen. Een gebit, dat al tijdens het ontstaan niet sterk genoeg is, zorgt altijd voor een hoop pijnlijke ellende. De tandartsen wijzen de patienten erop, wat ze moeten doen. We advi- seren de ouders in ieder geval hun kin deren tot zestien jaar fluortabletten te geven. En daar staat het ziekenfonds achter." Niemand hoeft het dan ook om de kosten te laten. Van de apotheek betrokken fluortabletten worden door het ziekenfonds vergoed. Van de Burg: Kinderen van een jaar geef je een ta blet per dag, kinderen van twee jaar twee, van drie jaar drie en daarna vier tabletten per dag. Het beste kun je ze niet alle vier tegelijk innemen, maar over de hele dag verspreid en dan er zolang mogelijk op zuigen, zodat de fluor ook in de mondholte op de door gebroken tanden werkt." Ondanks die tabletten en de mede- werking van het ziekenfonds blijven de tandartsen aandringen op fluoridering van het water. Van de Burg: ,,De ervaring is, dat er aan dat innemen heel slecht de hand wordt gehouden. De ervaring is, dat het gewoon niet gebeurt, ook al hamer je er nog zo op. Maar ja de fluori- HOEWEL nu al maandenlang in- tensief gepraat wordt over de toe komst van de Nederlandse scheepsbouw en in die gesprekken het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid voorop staat be- staat er in duizenden gezinnen on- gerustheid over het behoud van het werk in de naaste toekomst. Die ongerustheid komt men ook in Schiedam veel tegen; in onze stad zijn immers verscheidene gro- te en kleine werven gevestigd. Levensgroot staat een passage in de memorie van toelichting op de begroting van economische zaken 1977 nog steeds overeind: ,,Hoe- wel nog geen definitieve cijfers voorhanden zijn moet er gezien de beperkte orderontvangst in de loop van het eerste half jaar 1976, ernstig rekening mee gehouden worden dat medio 1977 een zeer groot deel van de werven hier te lande geen werk meer voorhanden zal hebben". In het licht daarvan moet 1977 met grote bezorgdheid tegemoet- gezien worden; duizenden arbeids- plaatsen in de scheepsbouw staan op de tocht, waarvan een deel in Schiedam. Er moet nu snel duide- lijkheid komen. Gelukkig zijn er enkele lichtpun- ten. Onlangs werd de aanzet vcor een plan tot bundeling van offsho- re-activiteit gepubliceerd; dat ■kan over een tijdje aardig wat werk met zich meebrengen. Daarbij komt dat premier Den Uyl vrijdagavond na het kabinetsbe- raad enkele hoopvolle geluiden over de scheepsbouw Met horen. En er zijn nog wat meer, iets opti- mistischer, uitlatingen. Maar de vraag blijft: wat gaat er in 1977 en volgende jaren met onze scheepsbouw gebeuren? Dikke rapporten zijn mooi, maar resulta- ten zijn veel belangrijker. Juist omdat deze voor veel gezinnen en alleenstaanden van essentieel be- lang zijn hopen we op een spoedi- ge publikatie van de uitkomsten van het beraad. E.J.M. dering van het drinkwater is in de Kamer afge^temd. Men wenst geen me- dicijn in het drinkwater. En dan gaan er ook stemmen op, dat fluor gevaar- lijk zou zijn voor de gezondbeid." Fluor is eigenlijk geen medicijn. Het drinkwater bevat normaal ook fluor. De koncentratie is echter te laag. In Tiel is de koncentratie van het drink water op de juiste waarde gebracht en de onderzoekingen werden vergeleken met Culemborg, waar dit niet gebeur- de. Van schade is niets gebleken. In Tiel kwamen er wel 60 procent minder defecten aan het gebit voor. Wij van de maatschappij tot bevorde ring der tandheelkunde geloven niet, dat fluor in de juiste koncentratie schadelijk is. En de maatschappij ter bevordering van de geneeskunst (de overkoepelende organisatie van de Ne derlandse artsen red.) - gelooft het ook niet. Die staat achter fluoridering". kan talloze Schiedamse kinderen een hoop pijn besparen. Tandarts Van de Burg: ,,En natuurlijk weinig suiker gebruiken. Veelvuldig kleine hoeveelheden per dag zijn 't schadelijkst en dat geldt ook voor limonade en frisdranken. En goed poetsen liefst direkt na iedere maaltijd. Met gefluoriseerde tandpasta." Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul- taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam BIOSCAL wordt uitge- bracht is in Nederland verkrijgbaar bij drogisten, speciaalzaken en kappers. Het bestaat uit een elixer, welke by voor- keur in combinatie met de BIOSCAL speciaal Shampoo dient te worden ge- bruikt om optimale resultaten te kun- nen verwachten. Voor deskundigen is er wetenschappelijke literatuur beschik- baar. Tel. 070-60 8182 - Postbns 1140 - Deo Hug Ondanks alle gunstige adviezen van deskundigen wijzen Nederlands volks- vertegenwoordigers fluoridering toch af. Minister Vorrink zag zich zelfs ge- dwongen een wetsontwerp om al het Nederlandse drinkwater van fluor te voorzien in te trekken. De Kamer had het anders zonder meer verworpen en dan kan geen bewindsman er binnen lien jaar op terugkomen. Van de Burg: ,,Wat we alleen maar kunnen doen is inspraak proberen te krijgen bij de kamerleden." Voorlopig blijft het dus behelpen met fluortabletten. De Schiedamse tand artsen hebben ooit wel eens overwogen die via de scholen te verspreiden, maar dat plan blijkt onuitvoerbaar. Wie het gebit van zijn kinderen liefheeft, zorgt dus zelf voor die tabletten. Nogmaals: het ziekenfonds vergoedt de kosten. Een gang naar de apotheek nu en dan Tandarts van de Burg: Goed poetsen. "Evergreen ziet akkommodatie uit naar nieuwe "Verduyn seerd pas twee maal gepas- "Vrouw zijn, door tens Nanette Mer- N1EUWLAND - Onder het motto ,,Kerstzang voor Iedereen" organiseert het Schiedams Christelijk Mannenkoor een avond in de Magnalia Deikerk op de Albardastraat. Medewerking wordt verleend door de gospelgroep ,,New Life" van het Leger des Heils. Het prograntma vermeldt kerstliederen in oude en nieuwe stijl. Natuurlijk komt er een boel samen- zang. Dat het sfeervol wordt, garan- deert dirigent Mattliijs van Noort die het orgel bespeelt. Het begint allemaal zaterdagavond, 20 uur. Toegang gratis. Voor de vierde maal hebben we drie van de binnengekomen kassa- bonnen, afkomstig van deelnemers aan onze grote Taartenaktie, ge- trokken en de bijbehorende slag- zin beoordeeld. En weer kunnen we drie mensen de plezierige me- dedeling doen, dat zij heteindbe- drag van de getrokken kassabon, met een maximum van f.100,— in kontanten krijgen uitgekeerd. Een aantal andere deelnemers krijgt een dezer dagen een heer- lijke taart thuisgestuurd: de taart waaraan dit gezellige spel, waar iedere Iezer van dit blad aan kan meedoen, zijn naam ontleent. Voor wie het allemaal nog wat duister is, nog even een geheugen- opfrissertje. Iedereen die mee wil doen, kan kassabonnen, die hij of zij heeft gekregen na een aankoop bij een van onze adverteerders, bij ons inleveren. Op de kassabon dient duidelijk naam en adres van SCHIEDAM - Was het omdat wij ons katterig voelden de hele week of omdat we zo'n mateloze bewondering hebben voor goed ballroomdansen? In ieder geval hebben wij gefaald. De ball- roomwedstrijd met demonstratie door SCHIEDAM Morgen, donder- dag 16 december, is het zover: dan worden de deelnemers aan de kulinaire prijsvraag, georgani- seerd door het Schiedams vink&co I \Z SCHIEDAM STADHOUDERSLAAN z.z.11-13. SHOWROOM WESTERKADE 14-16, TEL. 26.25.58. voor service en verkoop in Vlaardingenons filiaal Soendalaan 30, tel. 26.25.58 SCHIEDAM - CRM-minister Harry van Doom heeft zaterdagmiddag in het Ste- delijk Museum een tentoonstelling van de Cobra-schilder Anton Rooskens geo- pend. Burgemeester Arie Lems, die in plaats van de zieke museumdirecteur Paal- man gastheer was, nam zijn kans waar: Hij wees de minister erop. dat de Schie damse kunsttempel voor de hele streek werkte, maar toch helemaal door onze stad betaald werd. Of er geen CRM-subsidie overschoot? Arie Lems voegde daar toe, dat het Stedelijk best bereid was om als centraal museum voor Vlaar- Nieuwsblad in samenwerking met Novotel, om 14 uur met hun koude schotels verwacht in het Schiedamse hotel. Een uur of twee later zal de uitslag van de wedstrijd door de jury worden bekendgemaakt. En dan maar af- wachten, wie met de niooiste prijs naar liuis gaat Om nog even, voor die lezers die de eerste aankondigingen gemist hebben, het geheugen op te frissen: in deze wedstrijd wordt gestreden om de titel Schiedam's Keukenprins of -prinses. De kulinaire kapaciteiten van de deel nemers zullen worden beoordeeld aan de hand van een door hen samengestel- de en bereide koude schotel, die aan ingredienten, uitgaande van een recept voor 4 personen, niet meer dan f 15,- mag kosten. Deze koude schotel dient op een eigen schaal te worden opge- diend. De deelnemers brengen hun produkt naar Novotel aan de Schie damse Hargalaan, waar ze door de di- rektie van dit hotelbedrijf zullen wor den ontvangen. Terwijl de jury aan het werk gaat zullen de deelnemers de ge- legenheid krijgen, om eens rond te kijken achter de schermen en - voor al in de keuken van een hotel. De jury die de koude schotels zal be- oordelen bestaat uit: Leo Knoops, chef-kok van het Novotel, de heer F. van Leur. maitre d'hotel, mevrouw Lems, de echtgcnote van de burge meester, de heer Gerard Verhulsdonk, bonbonmakej; en vooral gekend door zijn aandeel in Koos Postema's Neder lands Elftal en tenslotte de heer en me vrouw J. Mekes als vertegenwoordigers van het Schiedams Nieuwsblad. De hoofdprijs van deze aantrekkelijke wedstrijd bestaat uit een geheel ver- zorgd weekend naar Parijs, waar de prijswinnaar met partner zal logeren in Novotel-Parijs. Als tweede prijs is er een voortreffelijk kerstdiner voor 2 personen, dat in Novotel Schiedam zal worden geserveerd op een van beide kerstdagen. Verder zijn er natuurlijk ook nog enkele troostprijzen. Er hebben zich inmiddels al een aantal deelnemers bij Novotel gemeld, maar wie erg snel is kan nog meedoen. Bel bij voorkeur vandaag nog de direktie van dit Schiedamse bedrijf en ga met- een aan de kulinaire slag! Want mor gen om een uur of vier, dan is bekend wie Schiedam's Keukenprins of -prin ses is. En waarom zou u dat niet kun nen wezen? dingen en Maassluis te functioneren, ,Jioe ze er daar ook over mogen denken". voor deze groep kunstenaars immers deels de viktorie begonnen. Cobra-schilders zijn de merkwaardige groep kunstenaars die vlak na de oor- log zoveel opzien baarden. Zij verga- ten de fijne penseelvoering en produ- ceerden ruw in elkaar gedonderde schilderijen althans dat denkt de leek Voorman Karel Appel aarzel- de niet om te verklaren: ,,Ik rotzooi maar wat aan". Ze rotzooiden niet aan. Ze hadden de oorlog doorleefd en moesten nu de verschrikkingen van de atoombom verwerken. Ze woon- den in een Joor krijgsbedrijf vernield en onrustig Europa. Die onrust brach- ten de Cobra-mensen over op hun doe- ken. Minister Van Doom had begrip voor dat standpunt. Het zou zeker een punt van aandacht worden op het ministe- rie, zo beloofde hij. De Rooskenstentoonstelling heeft een reis door heel Europa en Nederland ge- maakt. In het Stedelijk Museum is zij voor het laatst uitgepakt en het is goed, dat een Cobra-tentoonstciling in onze stad eindigt. Vanuit Schiedam is mmmsmx SCHIEDAM - Nu zoveel Schiedamse organisaties het publiek op kerstzang- avonden vergasten, laat natuurlijk ook het orgelkomite Schiedam zich niet onbetuigd. Op woerisdag 22 december kunnen de liefhebbers van kerstliede ren terecht in de Gereformeerde Kerk, "Vestvest 30: een modern gebouw iets voorbij de vestiging van de AMRO- oank. Medewerking verlenen het Chris telijk Gereformeerd koor Canzone' en de Young Joy Singers o.l.v. Aad Kool. Dominee Blokhuis spreekt de verbindende tekst. De orgelbegelei- ding is in handen van dt heren van't Hoff, Plaisier en Punt. Tenslotte wer- ken mee de sopraan Jannie Hettinga- Beumer en de trompettist Henk den Uyl. Erkenning was er nauwelijks bij. In die zware tijden was Goos Verweij, toen eigenaar van de gelijknamige hen gedeelte van de expositie, die nog zien zal zijn. drukkerij op de Passage, hun trouwe steun en toeverlaat. Hij drukte tijd- schriften en manifesten van de groep, heel mooi voor bijna geen geld en kocht vaak een doekje. In het Stedelijk Museum kreeg Cobra ongeveer haar eerste tentoonstelling, waar de burge- rij geergerd rondwandelde. Want hier enige tijd in Schiedam's Stedelijk te (bybloemsizrkunslj l.boekhout werd gezondigd tegen elke schilder- kunstige norm. Tegenwoordig zijn Cobra-werken tor- tuinen waard. De traditionele kunst- kenners volgden eerbiedig het toe- spraakje van minister Van Doom, die zei, hoe jammer het was, dat Anton Rooskens deze erkenning niet meer heeft mogen meemaken. Zijn betoog werd aandachtig gevolgd door de we- duwe Rooskens en haar dochter, de actrice Simone Rooskens. Ook Luc Lutz was bij de opening aanwezig. Overigens was minister Van Doom tijdens de woelige Cobra-periode vaak in Schiedam. In en na de oorlog werk te hij als officier van justitie op het ar- rondissement Rotterdam en moest hij vaak naar de Lange Haven om voor het kantongerecht Schiedamse boosdoe- nertjes aan te klagen! een topdnaspaar van Cees Sitton stond in het Schiedams Nieuwsblad voor af- gelopen zondag aangekondigd. We ver- schenen ook in een creme zomerpak met witte coltrui. Een week te vroeg. De grote avond vindt aanstaande zon dag pas in Arcade plaats. Daar ston- den we nu in ons goeie pak. Goed; gedanst zou er door ons toch niet worden. Wij zijn destijds met moeite de lessen doorgestrompe'd tot aan de paso doble. Bij die fascinerende dans is timing nodig. Regelmatig draait de vrouw, terwijl de man wacht, op het juiste moment met zijn voeten stampt- en de lieftallige partner opnieuw grijpt. Wie dat een sekonde te vroeg of te laat doet, komt jammerlijk ten val. Wij waren weldra mannelijke muurbloem. En daarom kijken we tegenwoordig naar het ballroomdan sen. De vele Schiedammers die het beter doen op de dansvloer, zouden zich bij- voorbeeld eens op kunnen geven als lid van de Instuif. Ze krijgen daarmee het recht aan de ballroomwedstrijd van aanstaande zondag mee te doen. Een deskuhdige jury onder meer Cees Sitton - beoordeelt de prestaties. Maakt U zich geen zorgen, wij zitter er niet in. Han van der Horst. de desbetreffende middenstander te staan, alsmede naam en adres van de deelnemer. Bij de kassabon dient een slagzin te worden ge- voegd, die door de jury beoor deeld zal worden. Deze week beginnen we aan de laatste van de vijf ronden. Wie nog voor het laatst de kans om in de prijzen te vallen wil aangrijpen, dient ervoor te zorgen. dat zijn of haar kassabonnen uiteriijk aan staande maandag, 20 december, bij ons binnenzijn. Men kan de bonnen afgeven bij ons agentschap Eurotyp, Rotterdamsedijk 238 in Schiedam of opsturen naar het adres Rijnmond West Combinatie, postbus 306 in Vlaardingen. De laatste ronde van onze taarten aktie: we rekenen op vele deelne mers. Wie weet: misschien krijgt u volgende week een van die taar- ten. Of het eindbedrag van uw kassabon met een maximum van f.100,-, om zelf te besteden. Toch altijd meegenomen, met de feestdagen voor de deur... Het enige dat we u nog schuldig zijn, zijn de drie namen van de ge- lukkige prijswinnaars van de vierde ronde. Hier zijn ze: me vrouw E. Meinsma, Julianalaan 50; S. Ooms, Kamperfoelielaan 12 en J. van Klaveren, Dirk Scha- ferplein 36. Van harte! SCHIEDAM Zoveel sukses had de dixielandformatie Diksi Mesjien bij haar laatste optreden voor de Riverside Jazzklub, dat programmamaker Jan Roelings haar voor een nieuw optreden kontrakteerde. Dat vindt aanstaande zaterdag in Tivoli op de Nieuwe Haven plaats. Diksi Mesjien specialiseert zich in de wat modernere dixielandstijl. schoenreparatie klaar terwijl u wacht SLEUTELS Copieren SLIJPEN: Wessen Scharen GRAVEREN: Naamplaten. Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam VLAARDINGEN Vorige week woensdag zijn op het kantoor ran tie Rijnmond Westeumbinatie in Vlaardingen de prijsjes uitgereikt voor onze Sinterklaas kleurwed- strijd. Onze Jotograaf was er ook en maakte er enkele leitke upnamen van. Op de bovenste foto drie van de hoojdprijs- w in mars: van links naar reehts Rene Boer, die er een pour dagen lung rneteen uit sellout aan zijn kleurplaat had gewerkt, Hans l.angelaan die het niet alleen bij kleuren had gelaten, maar ook. nog met verschillende stoffen en watten de zaak sehitterend had opgesierd en Leo van der Vlugt die het zichzelf met waterverf als meteriaal zeker niet gemak- kelijk had gemaakt. Op de onderste joto's enkele andere prijswinnaars. CORNELIS SPEELMANSTRAAT 1B VLAARDINGEN BuVA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1