Filosoferen over kunst Schiedams Nieuwsblad HOLLE PINKEL Schiedam kreeg natte voeten in debat GEMEENTE SCHIEDAM UITNODIGING NIEUWJAARSINSTUIF Hoe kan soiets gebeuren De avonturen van Schiedams Politienieuws Bioskoop hee/t voor J. Visser geen geheimen door Marten Toonder L door Nanette Mertens I vvOhlN»L>AG 15 DECEMBER 1976 51-516 Propaganda Russia V 1G op zaterdag 1 januari 1977 van 15.00 uur tot 17.00 uur Redding Tviaar is de snoodaard??Aha,daar ataabde bedrei^gde. jonkvrouwe1 Gerda teiU Zen bdieelLer Opzjjl HierUomt Heer Balthazar Bulldog deElfde1' Drank en snelheid Motorrijder overleden Alfa terecht Bruin goud Groen goud lnbraakjes Wcnkji c.s Muziek storend? Slunk met tarwedieet t Hiejsink speciaal Veelbelovend geurtje Kruidanalyse masker t» Huis aan Huis in deze stad leest men het Schiedams Nieuwsblad. Dit blad die er elke week wezen mag wordt gratis bezorgd iedere woensdag. Daarover nooit en nooit geen klagen. Advertenties voor de kerstdagen staat te lezen waar alles te koop is. Gezellig winkelen voor kerstmis. Koopt in deze gezellige stad. Leest daarom het Schiedams Nieuws blad. Alle bezorgers, onze medemensen, wil A.H. van Asten gezellig kerstfeest y wensen. Door weer en wind, nuis aan huis, wordt het Nieuwsblad bezorgd in de bus thuis. De winterdagen zullen weer komen. Binnenkort kerstfeest met dennen- bomen. Ter ere van het Schiedams Nieuwsblad voor het Nieuws uit eigen stad Koopt een kerstboom bij de Dambrug Bij A. Smit en zoon komt men elk jaar terug. Prima kerstbomen gezellig thuis Gelukkig Kerstfeest het een boom in huis. Veel geluk als men Schiedams Nieuws blad leest, wens ik ook Heer Redaktie gelukkig kerstfeest. Ter ere voor kerstfeest het gedicht dat ik als waardering naar Schiedams Nieuwsblad richt. Schiedam, A.H. van Asten. Bedankt, heer van Asten, voor Uw rij- mende woorden. 't waren de mooiste die we ooit hoorden. Nu, gij lezer, grijp het papier, Er gebeuren de nodige dingen hier. Bent U boos of juist heel tevree? Deel dat op rijm aan onze krant mee. Vindt U de straten vuil of juist rein? Moest er iets niet anders zijn Schrijf het op, wij drukken het dan. We weten immers: U kunt er wat van. Redaktie. Nazi's zochten bommen in het Passagetheater SCHIEDAM— De heer JVisser drukt me een groot pak knipsels in de hand. „Hier, lees dat eerst maar eens, dan weet je tenminste wat je moet vragen". Dat is nu meer dan een maand geleden. Wie in Schiedam krantjes schrijft komt altijd een keer bij de heer Visser terecht. Geen wonder: vijftig jaar lang heeft hij in bioskopen gewerkt, en het grootste deel daarvan in ons bloedeigen Passagetheater. Vaak genoeg wordt hij opgeroe- pen om nog eens een avondje in te vallen. Want een bioskoop heeft voor de heer Visser geen geheimen. Hij kent de projektiekabine als zijn eigen huiskamer. Hij weet artiesten op te vangen, kan decorbouwen en laat op het juiste moment het doek statig neerdalen. De heer Visser heeft dan ook vaak de krant gehaald. Een beetje moedeloos bladeren we door al die vergeelde knipsels van niet meer bestaande bla- den, de Schiedammer en de katholie- ke Nieuwe Schiedamse Courant. We vonden stadspagina's van het oude Vrije Volk uit de tijd van Wiliem Duys en artikelen uit de Rotterdammer. NostalgieIn een flits werd duide- lijk waar we over moesten vragen. Over de oorlog! Hoe was het toen werken in een gerenommeerde Hollandse bios koop, waarvan de bezetter de propa- gandistische werking bliksems goed „Ik heb de tijd meegemaakt dat je eruit gezet werd als je hoestte", vertelt de heer Visser. ,,Ik weet nog, dat ze de Goede Aarde vertoonden. Dat was zo'n propagandafilm. Het eindigde ermee, dat Duitsers uit Polen of Tsjechoslowakije of zo het vader- land binnentrokken. De Goede Aarde, he? Toen riepen ze in de zaal:„zakken met dat zooitje". Nou, de voorstelling werd meteen stopgezet. De lichten gingen aan. Toen heb ik gauw de nood- deuren opengegooid, zodat de mensen wegkonden. Want bij zo'n voorstelling had je altijd gasten van de Feldgen- darmerie en de Sicherheitspolizei". Zulke tonelen speelden zich bepaald niet af, toen de rijkskommissaris voor de bezette Niederlande, Seys Inquart hoogstzelve zich verwaardigde het Pas sagetheater te bezoeken. Voor Visser betekende dat overwerk: „We kregen een hoop artisten uit Berlijn en Wenen De SA kwain ook. Het was al in '42 en toen moest ik met de Griine Polizei het hele gebouw doorzoeken. Ze wa ren op bommen uit. ,,Dat was in Parijs ook gebeurd", zeiden ze. We hebben overal lopen zoeken. Ik heb ze maar niet verteld dat je ook tussen het bal- kon kon komen. Dan was het helemaal geen doen geweest. Gelukkig kwam er die avond geen luchtalarm. want dan hadden alle Duit sers naar buiten gemoeten. Het is een mooie voorstelling geworden". machtsvoorstellingen zijn min of meer de redding van het Passagetheater ge weest, dat toch al in een slechte reuk stond, want het is gebouw door de heer Tuschinsky, een Jood. Zijn hele konsern kwam in handen van de Duitse maatschappij Tobis. Toen er in '43 geen stroom meer kwam, poogden de Duitsers de projektiemachines in beslag te nemen. Visser was ze echter voor. „Ik heb ze gauw gesloopt en de onderdelen in kisten in de kelder gelegd. Toen ze kwamen zeiden we: „Alles in al weg gehaald". Dus ze maakten er een wehrmachts- theater van. Ik zeg: „Ik zal eens kij- ken of ik nog wat op de kop kan tikken". Enfin, we hebben de boel weer in elkaar gezet en zijn gaan draai- en. Zo zijn we doorgegaan tot eind '44 Toen was er zelfs voor de Duitsers geen stroom meer. Ze wilden genera- toren laten komen, maar ik zei: dat gaat niet. Er moest een Duitse inge- nieur komen om te zien of ik de boel niet belazerde". Zo rolde het Passagetheater onge- schonden door de oorlog. Na de bevrij- ding konden de Canadese soldaten er Visser voor ,,zijn theater. meteen terecht voor hun voorstellin- gen. De heer Visser: ,,De Canadezen hadden hun eigen 16 mm apparaat met films. Daar z.at een soldaat mee op het balkon en ik bediende vanuit de kabine de lichten. We hebben de zaak schoongemaakt en suksessievelijk is de boel weer aan de gang gegaan". De heer Visser kan tevreden zijn. Na moeilijke tijden heeft de gemeente zich het lot van het Passagetheater aangetrokken. En al wordt er wel eens gesputterd over de hoge uitgaven: Schiedams enige bioskoop zal voor- lopig wel blijven bestaan. Een zaak met zo'n veelbewogen Ieven gaat niet zo gauw ten onder. Ter gelegenheid van de intrede van het nieuwe jaar 1977 houden Burge- meester en Wethouders van de gemeente Schiedam in de benedenzaal van het Stadskantoor aan de Emmastraat 1 een "3# jjl B 1MIN 1 I —3. V 1 mm Alle inwoners van Schiedam worden uitgenodigd aanvvezig te zijn. Een ieder is van harte welkom! De opzet van deze instuif is, dat men elkaar kan ontmoeten in een onge- dwongen sfeer, om bij een glas en een hapje en met muziek op de achter- grond de gelukwensen voor het nieuwe jaar te wisselen. De leden van het College van Burgemeester en wethouders zullen aanwezig zijn, doch er zal geen receptie gehouden worden in de traditionele zin In 1943 moesten de Duitsers, die op de nog verre fronten stevig klop kregen meer arbeidskrachten hebben voor hun oorlogsindustrie. Schiedam kreeg te maken met een hevige razzia. Ook Vis ser kwam voor uitzending naar de door bombardementen geteisterde Duitse industriecentra in aanmerking. ,Toen ben ik als vrouw verkleed naar de zaak gegaan. Vijf dagen heb ik daar met een mannetje of vijf ondergedo- ken gezeten. Toen moesten we weer draaien voor de Duitsers en toen zaten we goed. Zo goed, dat ik als enige niet weg hoefde. Een assistent hadden ze nodig. Met spertijd moest ieder binnen zijn, behalve Visser: die konden ze niet missen. Ik had Ausweis dit en Ausweis dat om s avonds te kunnen werken en later moest ik ook nog op de fiets films uit Hillegersberg gaan halen. Het theater is blijven draaien, tot we in '43 geen stroom meer kregen. We hebben het nog geprobeerd op akku's en autolampen. Die akku's werden geladen door jongens die de hele dag zaten te fietsen. Dat is op den duur allemaal gevorderd en met koplampen lukt het toch niet zo best". De passage werd niet helemaal geslo- ten. Voor Wehrmachtsvoorstellingen was wel stroom beschikbaar. En dan zeteideh de feldgraue bezetters massaal op het rode pluchc van het theater. Risiko werd er niet genomen. In de nauwe projektiekabine moest Visser zijn plaats delen met twee heren van de Feldgendarmerie, die er nauw- lettend op toezagen dat er geen stukjes film „vergeten" werden. Visser: „Ze waren helemaal mesjogge op de Wochenschau, hun journaal. Daar z.ag je dan aardige dingen. Dat ze met Rode Kruisboten mijnen legden enzo." Het was niet leuk maar die Wehr- Alweer een week hangen de schilderij- en van kunstenaar Johannes Lura in het restaurant De Noordmolen. De honderden bezoekers van het goedbe- klante eethuis genieten dus niet alleen van smakelijke spijzen, maar ook van kunst. Wethouder Herman Posthoorn van vorming en rekreatie is daar heel tevreden mee. Vrijdagochtend zat hij samen met Lura en PvdA-raadslid Ge Brouwer een beetje te filosoferen op de eerste ver- dieping van de Noordmolen. Het Schiedams Nieuwsblad luisterde mee, de pen in de aanslag. Posthoorn: „De Noordmolen nodigt regelmatig diverse kunstenaars uit om een tentoonstelling te houden. Ik vind dat hier op een zeer interessante wijze het nuttige met het aangename wordt verenigd. Het nuttige is dan eten en het aangename de kunst. Dit nodigt mensen uit om in een andere sfeer naar kunst te Kijken. De molen is gemeen- schapsbezit. De exploitant heeft haar gepacht. Ik ben blij met de manier, waarop hij het aanpakt. Dat doet men goed. Het kost moeite om een monu ment een zinvolle funktie te geven, maar dat is hier geslaagd. Je kunt de Noordmolen als een sfeervol restau rant bestempelen, dat door die expo- sities nog een extra accent kfijgt. Het histofisch monument heeft daardoor dubbelop zijn waarde." Brouwer: ,,We waren cr allebei aange- naam over verrast, dat het gebeurde. Zo'n museum heeft toch een flinke drempel. Datzelfde zie je in een gale- rie, vooral in een galerie, waar de na- druk toch zo enorm op de verkoop ligt." Posthoorn: ,,De schilderen hangen hier in een natuurlijke omgeving. Kunst is een gebruiksvoorwerp, een ge- bruiksvoorwerp waarvan je geniet." Brouwer: „Precies, in een museum ga je bewust kijken, terwijl je er hier en passant mee gekonfronteerd wordt als met schilderijen in de huiskamer. Posthoorn: ,,Daar zijn we ook mee bezig. De gemeente heeft een aantal kunstvoorwerpen, schilderijen, grafiek I en etsen. We zoeken nu naar scholen (onderdeel van de Rijnmond West Combinatie, waarin ook het Maas- sluis Nieuwsblad en de Nieuwe Vlaardingse Courant zijn opge- nomen) verscnijnt op woensdag huis-aan-huis in geheel Schiedam. Kantoor Rijnmond West Combi natie: Hoogstraat 122 in Vlaar- dingen. Telefoon: 010-34.67.11 Agentschap: Eurotyp, Rotterdam- sedijk 238, Schiedam. Postadres: Postbus 195, Schiedam. Hoofdredakteur: E.J. Mathies. Redakteur: Paul Houkes, tel. prive 01804-19405. Sportmedewerker: Peter Spek, tel. 010-35.37.84. Medewerker: Han van der Horst. tel. 010- 26.46.73. Klachten over bezorging kunnen uitsluitend worden doorgegeven via tel. 010-34.67.11- De bladen van Rijnmond West Combinatie verschijnen in combi natie met de woensdag-uitgave van De Havenloods. Duo's kunnen worden opgegeven tot maandag 17 uur; gewone ad vertenties tot dinsdag 11.30 uur. Redaktionele kopij dient uiterlijk maandag 17 uur binnen te zijn. Zaterdagavond hing er een gezelli ge sfeer in de Schiedamse bar- dancing-discotheek Atlantic. Het was druk en om half twee s nachts moest er dan ook geroe- pen worden: Mensen t is de hoogste tijd". Deejay Franky Star ging om kwart over twee naar bed, om goed uitgerust te zijn om de zondag weer Jit en gekoncen- treerd de platen aan de man te kunnen brengen. Om tien uur wordt hij thuis wak- ker gemaakt, maar hij zegt dat ze hem een half uur later nog maar eens moeten wekken. Ln ziedaar... om tien over tien wordt er plotse- ling gevraagd: ,,/s franky thuis?" Die is inderdaad thuis. Atlantic staat in brandwordt er geroe- pen. Frank kleedt zich zo snel als hij kan zonder zich te wassen aan en gaat er naar toe. „Ongeloof- lijk, ik weet niet hoeveel brand- weerauto's! Zo te zien stond half Schiedam met openstaande mond op de Rembrandtlaan. Het hotel en de prachtige woning van ,,eigenaar Wim Haasbroek en z'n gezin (vier kinderen en vrouw I stonden in vuur en vlam. Gelukkig was iedereen op tijd buiten. De diskotheek zelf onder het hotel en het Chinees-restaurant hadden waterschade. '•'en vrouw uit het hotel: ,,Ik had pas een nieuwe ijskast gekocht die ik boven had staan en verder zijn al mil spulletjes verbrand'. Franky: ,,Het is verschrikkelijk. Je staat s avonds nog te roepen dat we zonda'gsmiddags ook geopend zijn en ineens dan die ontzettend grote brand. Met tranen in m n ogen Hep ik rond. Politie bur gemeester Arie Lems, de pers: ze waren er allemaal. Maar hopen dat het allemaal in orde komt. Hoe kan zoiets toch gebeuren En dat is natuurlijk een veel voor- komende vraag, overal waar maar brand gewoed heeft. ,,Zonde en nog eens zonde" zegt Frankv dan. en andere openbare gelegenheden om ze een goede plaats te bezorgen. Neem Lura, die als kunstenaar zichzelf bedruipt. Overal brengt hij in Europa met zijn tentoonstellingen de sfeer van het zuiden over. Er zijn meer van die kunstenaars. De taak van de kunst is onder meer de sfeer van andere men- sen en andere landen te laten voelen. Konkreet bedoel ik daarmee: je zou met andere landen kulturele uitwisse- lingen moeten houden. En dan mogen we de kunstenaars die dat zelf doen, niet vergeten. Brouwer: ,,En dat betekent vanzelf, dat we het museum zelf verder moeten populariseren. Het museum is een stuk van de gemeente. Waarom past er niet eens een artikeltje over nieuwe ten toonstellingen in de bladzijdes van de gemeentevoorlicnting? We hadden zo'n suksesvolle zomerexpositie met als thema het water. Dit jaar ging het over dieren. Wat zie je daar nu van? Daar moet de pers zich aktief mee bemoei- en. Ik zou willen voorstellen, dat er vanuit het Stedelijk Museum zelf stuk jes in de plaatselijke bladen komen over wat er hangt, staat of ligt. Weet je, wat een goeie suggestie zou zijn? Bij elke opening vijftig willekeurige Schie- dammers uitnodigen." ,Bij deze tentoonstelling van Lura ibu dit bijvoorbeeld goed passen: het is de donkerste tijd van het jaar. En dan een stukje schrijven van: op de werken van die man is nou te zien, waar je met va- kantie naar toe gaat." SCHIEDAM Tot grote vreugde van het publiek, maar nauwelijks tot ple- zier van de omwonenden, veranderde het centrum van Schiedam vorige week woensdag in een grote vijver. Duizen- den liters water overspoelden de Broersvest, die geheel blank kwam te staan. De oorzaak was een hoofdwa- terleidingbuis in de Hoogstraat, die het had begeven. Het mini-watersnoodrampje zorgde er voor, dat verkeer en openbaar vervoer volledig werden lamgelegd. Veel kel- ders stroomden onder water. Hoe groot de schade in totaal is valt nog moeilijk te bepalen. Anderhalf uur zijn brandweer en ge- meentewerken bezig geweest, de wa- terstroom tot stoppen te dwingen. Het dichtdraaien van de afsluiters leverde nogal wat problemen op. ln het wegdek werd door de druk van het water een groot gat gesiagen. Het was dit gat, dat een medewerker van gemeentewerken noodlottig werd toer hij met wat teveel enthousiasme in zijn materiaalwagen aan kwam stuiven en spontaan tot aan de motorkap in de blubber verdween. Tot grote hilariteit van de toeschouwers, die voor een der- gelijk festijn best een paar natte voeten overhadden. Een beetje triest was het gebeuren wel voor een andere beamte, die op zijn fietsje aan kwam rijden, afstapte, de broekspijpen tot zijn knieen oprolde en vervolgens tot zijn middel in het water verdween Voor de omwonenden, het is al 'geZegdwhs hi?t allemaal wat minder leuk. Vijf pompen van de brandweer kwamen er aan te pas, om het over- tollige leidingwater weer te verwijde- ren. Vrijdagmorgen hield de Schiedamse politie van half elf tot kwart over twaalf een snelheidskontrole in de stad. Vier maal werd proces verbaal opgemaakt. De snelheidskampioen reed vijfenzeventig kilometer per uur. Tussen elf en een uur's nachts ging de Prinsenmarij met de blaaspijp op pad. Honderdtwintig auto's werden gekon- troleerd. Een bestuurder werd te dron- ken bevonden. De motorrijder, die op achttien no- vember op rijksweg 20 het slachtoffer werd van een ernstig ongeluk, is in Dijkzigt aan zijn verwonding bezwe- ken. Doodsoorzaak was een halswer- velbreuk. De Alfa Romeo die vorige week door twee „kooplustigen" voor een proefrit werd opgehaald en spoorloos ver dween, is terecht. Dit weekend veroor- zaakten de dieven met hun gestolen wagen een ongeluk in Rotterdam-zuid en kozen het hazenpad. De eigenaar is in het bezit gesteld van wat er van zijn pronkstuk rest. In de avond en nacht van negen op tien november is er bij de inkoopvere- niging Reo aan de Kommiezenlaan een inbraak gepleegd. Men wist de brand- deur te openen en reed een bestelwa- gen gevuld met koffie - dit mag je ondertussen gerust het bruine goud noemen naar buiten. Daar werd hij uitgeladen. Er is voor achtduizend gul den koffie meegenomen. Voorbijgangers merkten zondagmiddag op de Rembrandtlaan, hoe vier jonge- lui kerstbomen in een bestelwagen laadden. De auto verdween met zijn kostbare lading je mag kerstbomen ondertussen gerust het groene goud noemen om de hoek. Een ijlingsge- alarmeerde politieman vond de wagen terug op de Huysmansstraat. Denne- naalden leidden de agenten naar de deur, waarachter de boosdoeners zich bevonden. Zij werden ingerekend. De buit bestond uit tien kerstbomen. Zij waren niet gejat in het kader van de voorraadvorming voor oudejaarsnacht maar om te verkopen. De kantine van SVV was vrijdagnacht toneel van een inbraak. Men trapte een hardboardplaat in schade f 300.- en verdween met medeneming van drank, sigaretten, shag, mars, koeken glazen enzovoorts ter waarde van f 1100,-. Op zondagnacht werd een sigarenwin- kelier op de Hoofdstraat wakker van hevig glasgerinkel. Hij haastte zich naar beneden en inderdaad: het was z'n eigen etalageruit. Negen darnes- en r vieT herenhorloges waren weggenomen ,r waarde. f 1'200,-. Een nieuwe ruit kost vijftienhonderd gulden. Een 29-jarige man beweert, dat hdm bij C A een beurs met vierhonderd- vijftig gulden is ontstolen. V rouwziin Hebt u wat voor iemand gebreid en geeft u dat ka- do, doe er dan een wikkel van de wol bij. Daarop staan de nodige gegevens hoe de wol gewassen moet worden. Een kleine plakknijper te- gen de binnenkant van de voordeur kan erg veel be- langrijke notities bevatten, die niet vergeten mogen worden, voordat u de deur uitgaat. Houdt bij het krijgen van een elektrisch" kado het garantiebewijs in de gaten. Deze moet vaak binnen acht dagen aan de fabri- kant worden opgestuurd voor een stempei. Overhemden of bloesjes die rijp voor de lorre- mand, hebben vaak nog mooie knopen. Haal deze eraf, ze kunnen nog van pas komen! Bloedkoraal reinigt men door ze een poos in een soda-oplossing te leggen. Deze oplossing moet lauw zijn, evenals de zeepsop, waarmee ze daarna gewas sen moeten worden. Men kan een ziek kind een plezier doen, door niet een wenskaart te zenden, maar deze in stukken knippen en iedere dag een stuk hiervan te sturen. Na een paar dagen heeft het kind gespaard en kan de ,,puzzel" gecompleteerd worden. Veel mensen vinden muziek niet storend, maar zij is het wel. Onderzoekingen in Duitsland (Deutsche Medizi- nische Informationsdienst) bij 2.500 scholieren van een middelbare school, dat de zgn. ..background muziek" het leren stoort. De concen trate vermiridert erdoor en de prestaties worden min der. Dit geld vooral voor leerlingen die hun huiswerk maakten tijdens het luiste- ren naar pop-of beatmuziek of vaderlandse schlagers. Bij een onbekend schlagernum- mer werd men meer afge- leid, terwijl bij een buiten- lands nummerde concentra te afneemt naarmate het liedje bekender is. 1 Een opmerkelijke uitkomst is wel dat bijna 70 pet. van alle scholieren tijdens het maken van hun huiswerk naar de radio of pick-up luisteren. Het gevaar bestaat dat hierdoor de prestaties achteruit gaan, vooral bij leerlingen die zich letterlijk door een druk op de knop laten afleiden. Tarwevlokken uit een doos- ie mengen met karnemelk en klaar is Uw nieuwe ont- bijtdieet of -lunch. Zonna- tura lanceerde onlangs deze nieuwe vorm van afslanken die een biologiscjh verant- woorde maaltijd op tafel tovert. Door ontsluiting van de zemel is dit maaltje licht verteerbaar en dus ook ge- schikt om te gebruiken als maag en darmen moeten worden ontzibn. Veertig grarn vlokken (genoeg voor eenmaal eten) bevatten slechts 150 calorieen. Na tuurlijk kan het tarwemee! ook met vruchtesappen, melk of groentesappen ver- mengd worden. Het aantal calorieen wordt dan iets meer. Bij een trage stoel- gang kan men nog een extra lepel zemelen toevoegen. Het nieuwe instant-tarwe- dieet is in de reformhoek van elke drogist of kruide- nier verkri.igbaar. Voor 4 personen Benodigdheden 4 biefstukjes a 150 gram, rode wijn, boter of marga rine. Voor de saus: 3 voile eetlepels Calve mayonaise vermengen met: 1/2 teentje geperste knoflook, 1 eetle- pel fijngehakte prei, 1 eet- lepel fijngehakte dragon, 4 eetlepels koffieroom en de braadjus van de biefstukjes. Braad 4 biefstukjes a 150 gram in boter of margarine en bestrooi deze tijdens het braden met vers gemalen peper en wat zout. Wanneer ze mooi bruin zijn een sherryglas rode wijn erbij doen. De biefstukjes uit de pan nemen en op een schaal doen. De braadjus vermengen met de saus die u al gemaakt had en de saus nog even licht verwarmen en de biefstukjes hiermee be- dekken. Geef er kleine aardappeltjes bij, gebakken champignons met slierten rode de groene paprika erdoor en een frisse salade. L. De laatste sensationele ont- dekking op het gebied van huidverzorging is Max Fac tor's ,,Ultralucent Skin Ana lysis Masque". Het is een revolutionair diepreinigend aftrekbaar masker, dat de porien verfijnd en de huid stimuleert, terwijl tegelijker- tijd alle huidproblemen wor den vastgelegd. Het masker maakt een kopie van de huid en men kan zelf het, juiste huidtype vaststellen. Als men het masker alleen verzorgend wil gebruiken, moet de huid eerst schoon gemaakt worden. Wanneer men wil uitvinden welk type huid men eigenlijk heeft, moet de huid niet gereinigd worden. J De muskusgeur breekt reso- luut door in de parfum- wereld. Het Franse kosmeti- cahuis Sophie Nerval brengt deze van ouds bekende geur op de Nederlandse markt onder de naam Moschus (spreekt uit mosjoes). In de oosferse kulturen is de mus kusgeur al heel lang bekend. Zo gebruikten de Chinezen al eeuwen geleden muskus- olie om hun haar te parfu- meren. Deze olie verkregen zij uit de klieren van het muskus-dier, een hartachtig dier uit Midden-Azie. Nu nog vult deze mysterieuze geur de Arabische mos- keeen. Dat bij het ruiTen van dit parfum de oosterse mystiek zich aan u open- baart, is dus zeker niet ver- wonderlijk. De Moschus- serie bestaat uit drie varia- ties, waarvan twee op basis van parfum-olie. Het bijzon- dere van deze olie is. dat slechts een weinig op de huid ingemasseerd hoeft te worden om daarna urenlang van te genieten. Als u van de lange, koude winteravonden iets bijzon- ders wilt maken, volg dan het advies van Sophie Nerval op: ,,Een vleugje Moschus in de hals, achter de oren, in de knieholten en door de warmte van uw lichaam ont- vouwt de geur zich lang- zaam tot een mysterieuze 'oekorting. Een ervaring die niet gemist mag worden."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 3