Prestaties Sunlight opmerkelijk Novotel Schiedam Diner dansant 95 m Evergreen ziet uit naar haar nieuwe akkomodatie Bank Mees Hope nv KLEUREN T.V. Harry Bouquet Telefoon 26.29.96 Interesse voor hockey groeit nog steeds spl Krachtsexplosie Arnold Dalmeijer r ACHILLES GASVERWARMING, van Lopllr ALKATE f CENTRALEVERWARMING LUCHTVERHITTERS VOOR BEDRIJFSRUIMTEN t 5U513 Radio ntnru 'WWM ii Jif Dramatisch Te mooi Dc Groei-Kasbiljetten van Bank Mees Hope zijn aan toonder. Dus u kunt ze probleemloos aan anderen cadeau doen. Best een aardig idee voor een van de feestdagen. Het Groei-Kasbiljet heeft bovendien het voordeel dat het geld na twee jaar weer beschikbaar is. Vanaf dat moment kan men kiezen: of verzilveren - of profiteren van een nog hogere rente, die over de maximale termijn van 7 jaar zelfs oploopt tot Bij krijgt it voor Rente verzilvering na een Groei-Kasbiljet op van: f l .000,- Rente% 2 jaar I'l. 139,60 6 3 jaar f 1.233,70 7% 4 jaar f 1.335,50 7'/: 5 jaar f 1.452,40 7'A 6 jaar 11.586,90 8 7 jaar r 1.741,80 r zijn ook coupures van I 5.00(1.-. BMH Ook tennis Walenburghof17 teL(010)656400 ,achter> centc koelkasten Igasfornuizen wasautomaten! i a 11 es voor k a ntoo r entekenkamer H00GSTRAAT 202 - UMMbb379 -VLAARDINGEN snoNwroom 1 e et&Q® Mercuriusstraat 41, tel. 342163, VLAARDINGEN^/ Sport VI.AARDINGEN - Er is erg weirtig terecht gekomen van het voethalpro- gramma van afgelopen weekeinde. In de zaterdagkompelitie kwam uitVlaar- dingen alleen HVO op het veld. De Vlaardirigers stonden in 's Graven- zande tegen de ploeg van die mam. Voor HVO een erg belangrijke wed- strijd ken blik op de ranglijst laat zien, dat het onderlinge verschil tussen de ploe- gen erg klein is en daarom dat die twee winstpunten erg belangrijk kunnen zijn. De ploeg van trainer Harry Bouquet kwam niet in het bezit van die winst punten. Met een 1-0 nederlaag kwam het uit 's Gravenzande terug en met deze nederlaag moet het een stap terug doen op de ranglijst. H VO heeft wel de kans gehad orn 's Gravenzande op ver- lies te zetten: ,,Wc hebben de gehele wedstrijd gedomineerd en vele kansen gehad, maar het oude euvcl kwam weer boven bij de ploeg, orn uit de vele mogelijkheden niet tot skoren te ko- men Daarover was Harry Bouquet wel te- leurgesteld, maar hij voegde daar gelijk aan toe: ,,De ploeg heeft hard ge- werkt en op een redelijk niveau ge- speeld, maar a Is je geen doelpunten weet te maken verdien je ook niet te winnen Knap was, verder in de zondagkompe- titie de winst van zowel het Maassluise VLD als het Vlaardingse RKWIK, die nu duidelijk de kopgroep vormen in de vierde klasse en nog voor een span- nend slot van deze kompetitie kunnen zorgen. VDI. won met 2-1 van Bloem- hof en RKWIK, kwam bij Raptim tot een knappe 3-1 winst. Poor de rneeste voetbalklubs staat de winterstop voor de deur. Aanstaande zaterdag en zondag wordt nog een he- perk t inhaalprogramma afgewerkt. FC Vlaardingen won, al was het krap met 1-0 van Dordrecht en SV V stuur- de Heracles met een 3-1 nederlaag naar huis. Toch een hoopvolle af- sluiting voor de trainers Theo Lase- rotns en Leo Halkes, die hiermee mis- schien een basis kunnen vinden om in de strijd om de derde periodetitel een rol i van betekenis te gaan spelen. Het programma voor aanstaande zater dag ziet er als volgt uit: Huizeh-Z.waluwen, Exeelsior-Maassluis- Zwart Wit 28DUNO-HVO, Vlaardin- gen-DSU, Groole Lindt-HBSS, SVOW- 'lockse Boys, TSB-Capelle, NTVV- D VO WIA-GSS, (hide Muas-Satelliet, Roekanje-VVK, GTB-Flakkee, Nelson- 1)L, CION-Dcn Bommel. Zondag: Hermes DVS-Rood Wit, DRL- Sehiedam, DSO-k'xeelsior '20, SCR- VDPW Tediro-RKWIK, SFC-Meeti- wenplaat, VVOH-WF, FCN-Animo, OH V V-Sehiedamse Boys, MSV-SC Maas PFTFR SRI-IK npfl per week op huurkoop- ■OU financiering iirfciri I Lange Kerkstraat 86 -Schiedam Doelman Verduyn pas tweemaal gepasseerd YLAARDINGEN: De prestaties van de Vlaardingse voetbalvereniging Sunlight zijn in dit seizoen verrassend. Op de helft van het seizoen neemt Sunlight een eerste plaats in, voor stadsgenoot TSB. De prestatie van de Vlaardingse vereniging is juist daardoor opvallend. omdat de ploeg vorig seizoen vanuit de afdeling van de KNVB naar de vierde klasse promoveerde. Een ander opvallend gegeven is, dat de Sunlight-verdediging in deze kompeti tie nog maar twee doelpunten tegen heeft gekregen. Eerste verantwoordelijke man hiervoor is Leo Verduyn. ,.Dat wij tot nu toe nog maar twee doelpunten tegen heb ben, waarvan nog een strafschop, ligt natuurlijk niet uitsluitend aan mij. We hebben een uitstekende verdediging, waarmee het goed samenwerken is". Vooral dat laatste is belangrijk voor een doelman. Je moet elkaar sterk aan- voelen in bepaalde situaties en op el kaar kunnen rekenen. Leo Verduyn: ,,Een erg sterk gekoncentreerde verde diging heb ik voor me staan, die me niet veel werk geeft in deze kompetitie en weet de tegenpartij er toch door- heen te breken, dan moet ik die ene moeilijke bal wel houden". Leo Ver duyn stapte 7 jaar gfeleden over van Hollandiaan naar Sunlight: ,,lk heb bij Hollandiaan niet de kans gekregen in het eerste elftal", zegt hij. Bij Sunlight heeft Leo zich tot een van de betere doelverdedigers uit de zaterdagkompe titie gewerkt. idanfipftoiv"' Voetbal in de vierde klasse ligt Sunlight veel beter". De overwinning van vorige week tegen stadgenoot TSB, toen Sunlight met 1-0 won, was een overwinning die in de laatste minuut tot stand kwam. Een dramatisch verlies voor TSB, omdat laatste man Wim Maurits de bal in ei- gen doel trapte. ,,Ik kan me zo'n situatie best voorstel- len. TSB was tevreden met dat doel- puntloos gelijk spel en dan toch in die laatste minuut is de koncentratie niet aanwezig en worden er fouten ge- maakt". Leo hoopl van deze situaties vrij te blijven: „Maar toch zal de eerste nederlaag van dit seizoen wel komen, dat is natuurlijk onvermijdelijk". Voorlopig maakt Leo Verduyn zich daar nog geen zorgen over. De Vlaardingse doelman heeft het sukses in deze kompetitie aan zien komen. "In de afgelopen seizoenen groeide de ploeg naar een sterke een- heid. In de afdeling kwam dat er nog niet helemaal uit, maar in die vierde klasse, tegen ploegen waarbij echt ge- voetbald kan worden, wel". Leo die ook aanvoerder is van Sunli. 'i zegt ook: ,,0mdat de sfeer in de wnniging uitstekend is, niet alleen in het team maar ool; bij de lagere elftallen korr.t dat de totale vereniging ten goe- de". Sunlight heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorge- maakt. Vanuit de tweede klasse van de afdeling werd de sprong naar de eerste klasse gemaakt en daarin speelde de Vlaardingse ploeg ook steeds een voor- aanstaande rol. Waartoe is Sunlight in dit seizoen in staat'?. "Ik wil niet zeggen dat we zon- der problemen kampioen gaan wor den: dat zou te mooi zijn. Maar ook een tweede plaats geeft recht op pro- motie", aldus Leo Verduyn. Ook bij trainer Ger Baas, die nu aan zijn tweede seizoen bezig is bij Sunligt, is er verbazing dat het dit seizoen zo uitzonderlijk goed gaat. ,,Voor mij stond vorig seizoen vast dat de ploeg kampioen moest worden en uit de afdeling moest promoveren, omdat Sunlight een ploeg heeft met erg veel voetbaltalent.lk wil natuurlijk niet mijn voorgangers te kort doen, maar de mogelijkheden van de ploeg zijn in de afgelopen jaren te weinig uitge- buit". Toch heeft Ger Baas wel enige moeite moeten doen om Sunlight te maken wat het nu is: ,,Ook bij een af- delingsclub moeten er regels zijn en een bepaalde disipline; daar heb ik voorlopig het sukses op afgestemd". Na de winterstop in het tweede gedeel- te van deze kompetitie zal het duide lijk worden waartoe de ploeg nog in staat is. Een verrassing is zeker niet uitgesloten. VLAARDINGEN - De Vlaardingse atletiekvereni- ging FORTUNA hoopt bin- nenkort haar 150e lid in te schrijven. Jan van der Heide, penning- meester van de Vlaardingse vereniging in het laatste klubblad: ,,Dit is een mijlpaal in de ge- schiedenis van Fortuna". Naast dit heuglijke feit heeft Jan van der Heide ook min der prettige berichten. We laten hem even aan het woord: ,,De uitstelfase van de bouw van de kantine en kleedzalen is nog niet voor- bij. De goedkeuring van de gemeenteraad is nu weer uit- gesteld tot februari 1977. Dit uitstel heeft te maken met het opnieuw vaststellen van de gemeentelijke plan- nen door de bezuinigings- maatregelen van de regering. De gemeenten zijn stevig be- knot in hun financiele arm- slag. Wij mogen dan ook niet klagen. We mogen zelfs erg blij zijn dat onze plan- nen in 1977 zullen worden uitgevoerd. Andere plannen zoals de bouw van een sporthal in Holy en het sportveldenkomplex in de Broekpolder zijn naar ver- derliggende jaren verscho- ven. Wij liggen dus nog steeds in de race voor 1977!", aldus Jan van der Heide, die in de afgelopen jaren steeds het kontakt met gemeente en sportbureau heeft onderhouden om de Fortuna-plannen te stimu- leren. De voetbalvereniging For tuna ziet per 1 januari a.s. haar terreinchef Ruud van Gerven vertrekken; daarom in het klubblad van Fortuna een oproep van het bestuur om nieuwe kandidaten voor deze zeker niet gemakkelij- ke funktie. In het klubblad van de voet balvereniging Vlaardingen lezen wij een mededeling dat de klub binnenkort een grote verloting gaat houden voor de inrichting van het nieuwe klubgebouw dat in de Broekpolder moet ver- rijzen. Als de toestemming van burgemeester en wethouders binnen is, moet Vlaardingen 15.000 loten aan de man gaan brengen. Als eerste aansporinq meldt het bestuur al de prijzen die te winnen zijn zoals een vol- ledig verzorgde vakantierei9 van 14 dagen voor twee per- sonen, een vijfdaagse reis naar Parijs voor twee perso- nen en een weekend Londen. Ook de Vlaardingse atletiekvereniging Fortuna zal voor haar inrichting van het klubgebouw een verlo ting organiseren die al ge- pland was op eind decem- ber. Door de korte voorbe- reidingsperiode is dat echter uitgesteld tot eind april vol- gend jaar. Hargalaan 2, Schiedam tel. 71.33.22. Gedurende de feestdagen Menu a Avondkleding gewenst. Aperitief vanaf 18.30 uur Diner vanaf 20.00 uur jkerstdiner 1 persoonskamer 160,- p.p. ^Mloaies tweepersoonskamer 135,- p.p. incl. (koekoeksbrunch Tot ziens in Novotel Uw gastheer Weet je wel! novotel I MAASSLUIS De Maassluise hockey- vereniging Evergreen maakt een krach- tige groei door. Na de viering van het eerste lustrum in augustus is er een toeloop van leden gekomen. Voorzit- ter Peter Reinders van de Maassluise vereniging heeft hiervoor wel een ver- klaring: ,,Dat komt in de eerste plaats door de belangstelling die het hockey op de laatste Olympische Spelen heeft gekregen en daarbij vanwege de uitste kende prestaties van Ket Nederlands elftal. Evergreen heeft het duidelijk kunnen merken het ledental schoot omhoog van 770 tot 275 lederi met het op- merkelijke feit, dat daar erg veel jeugd bij /at. Vooral dat laatste is voor de Maassluise vereniging een teken aan de wand dat er nog altijd erg veel be langstelling voor het hockey bestaat, ook in deze omgeving. Die groei stelt Evergreen wel voor problemen: ,,Wc groeien hierdoor uit onze akkomodatie aan de Merellaan en kijken daarom al met belangstelling uit naar het terrein let Groei-Kasbiljet aan toondervan Bank Mees Hope. 8/4 81% Rotterdam, Coolsingcl 93, tel. 010-63 20 11 Rotterdam, Beijcrlandselaan 204. tel. 010- 19 27 11. Rotterdam, 's-Gravendijkwal 108, tel. 010-36 36 00. Rotterdam,(KantoorErasmusUniversiteit). Burg. Oudlaan 50, tel. 010 - 14 12 33. Schiedam. Nieuwe Haven 133/hoek B.K. laan.tcl.010 - 34 02 22 Vlaardingen. Schiedamsewcg 53, tel. 010- 34*02 22. Alblasserdam.Plantagew.eg 19. tel. 01859 - 2605/2344. in de Steendijkpoldcr, dat er over twee jaar moet staan". Tot aan dat moment moet Evergreen zich nog behelpdn met Je bestaande ruimte. ,,Dat behalfren reldt niet voor de veldcn;die zijn door Je plantsoenendienst van de gemeente Maassluis in een uitstekende conditie gcbracht en erg goed bespeelbaar", ildus Peter Reinders. Evergreen heeft onlangs ook een nieuwe tennissektie opgericht. ,,A1 kunnen wij op dit moment nog niets bieden; in de Steendijkpolder moet jok het tennis van de grond komen en Je belangstelling is ook hier aanwezig: bij de eerste oproep kregen wij al ruim 150 aanmeldingen". Op prestatieniveau is het de voorzitter van de technische kommissic, Andries Andrea, die veel over Evergreen en de plannen kan zeggen. „De heren doen het dit jaar uitstekend en de bedoeling is om dit jaar, anders zeker volgend jaar, uit de vierde .klasse te komen". Andries Andrea, clie pas drie maanden voorzitter is van de bechnische kohi- missie ziet ook veel toekomst in de Evergreenjeugd: ..Daaruit moet straks toch het eerste team gehaald worden. We zijn overigens dit jaar al begonnen met een sterke verjonging, die gezien prestaties zeker gesiaagd genoemd kan worden". Evergreen iniste twee weken gelcden de aansluiting met de top, door tegen koploper Capelle met 1-0 tc verliezen maar ook de tweede plaats geeft recht op promotie en de nog resterende wedstrijden na de winterstop kunrneh alsnog recht geven op de overgang, zo vindt men in Mb'assluis. Met een aktief bestuur en de kommis- sie stippelt Andries Andrea de toe- komstlijn uit. „Met die toeloop van jeugdleden stelt ons dat ook wel voor enige verplichtingen wat betreft kader, training en coaching. Daarover hebben we echter niet te klagen: er wordt hard aan deze groep gewerkt, zowel door de eigen leden ais door de ouders van de jeugdleden". VLAARDINGEN - Het winterpJrO- gramma van v.r.c. De Coureur/Radio Molenaar is al op voile toeren geko men. Hometrain-wedstrijden en „Vos- sejachten" mogen zich verheugen in een bijzonder grote belangstelling. Mag de vossejacht soms nog gezien worden als een spel -meestal wordt er echter harder gekoerst dan in wedstrijd- vppr de deelnemers aan de hometrain-wed strijden is het veelal een bloedserieuze aangelegenheid. Met name de matadoren Arnold Dal meijer en Jo Rijsoord beoefenen deze tak van de wielersport met de toewij- ding van de ware topsporten. Dir resul- teerde in tijden, die in de hoogtijdagen van het hometrainen vijf jaar geleden, niet werd gerealiseerd. Naast dit binnengebeuren trotseerden buiten de ,,Vossejagers" de elemepten. Ook nu bleek dat niet altijd de snel- sten de eersten waren. Weliswaar kwam Henk v.d. Berg als eerste aan, maar hij bleek niet alle pijlen even zorgvuldig te hebben gevolgd en een kontrole te hebben gemist. De zege ging naar Richard Meeldijk, die een peloton aanvoerde waarin Johnny Meijer voor de tweede plaats tekende en Aad van Asten de derde plaats voor zijn rekening nam. De Coureur/Radio Molenaar stelt ook niet-'eden in de gelegenheid aan der- gelijke evenementen deel te nemen. Elke vrijdagavond wordt er vanaf 19.00 uur op de home-trainer gereden, met later in de avond de wedstrijden en elke zondagmorgen om 10.00 uur gaat de VoSsejacht" van start bij het clubgebouw, dat vlakbij Station West in de Vergulde Hand-polder is gelegen. auto -truckvemuur Andries Andrea voor het hockey doel, waar Evergreen in de toekomst nog het nodige sukses hoopt te behalen. OOK UW ADRES VOOR 1 GEISERS kookplaten CENTRIFUGES 1 STOFZUIGERS. ^(AffAlO-SANiTAI* tMSTA^lAtfua KANTOOR EN WERKPLAATS ARM. HOOGVLIETSTRAAT 4 SHOWROOM: SCHIEDAMSEWEG >3T TELEFOON 0 10- 34 24 00 VLAARDINGEN Met Andere Woorden Ook deze week kwamen er weer bij zonder veel oplossingen binnen van de puzzel uit de krant van 8 december en dat na al die St. Nicolaas drukte! Gelukkig maar, want we kunnen elke week drie prijswinnaars trekken die de goede uitslag hebben. De uitslag van deze week wordt ge- vormd door 6 namen van vruchten: Jasappel, kweepeer, pistache, braam- bes, aardnoot en pomerans. De 3 prijs winnaars krijgen een bogkenbon van f 10,- thuisgestuurd en dat zijn deze keer mevr. T. Vaisier, v.d. Helstplein 19, Maassluis; mevr. A. Stoermans- Schepen, p/a van Beethovensingel 155a, Vlaardingen en C. Klouver, Rot- terdamseweg 29, Vlaardingen. Van harte gefeliciteerd! Nieuwe oplossingen voor de puzzel van deze week dienen weer als van- ouds per briefkaart te worden inge- zonden aan het adres Rijnmond West Combinatie, Fostbus 306, Vlaardingen. Ze moeten uiterlijk maandag 20 de cember bij ons binnen zijn. Op elke genummerde regel moeten twee woorden van respectievelijk 8 en 6 letters worden ingevuld. Elk woord van 6 letters is samengesteld uit het voorafgaande woord van 8 letters en de dan resterende twee letters plaatst men in de zelf te vinden volgorde links en rechts in een cirkeltje. Voorbeeld: zou de omschrijving luiden „pijnigen- scherp uitkijken", dan moest worden ingevuld: „folteren-loeren" en dan kwamen de twee overblijvende letters F en T of T en F links en rechts in het cirkeltje. Bij juiste oplossing van de ge hele opgave leest men links en rechts in de cirkeltjes, van boven naar bene- den, de namen van twee planten. Als oplossing moeten alleen de vier namen uit de cirkeltjes worden ingezonden. 1. actrice van het witte tloek -Indruk van zweepslag; 2. gedogen - porren, 3. deel van gelaat - monster: 4. dee! van gebit - kledingstuk; 5 verzamelen- delven; 6. delfstof - /eemacht; 7. be- roep - weg; 8. bedelen - schoeisel; 9. soort lassen - slecht mens; 10. plaats in Gelderland - helder; 11. ook - beducht /ijn; 12 soort rekenen- kaartspel. 13. slagen - grove onwaar- iieid; 14 hagedisachtig dier - zeuren, treuzelen; 15. hlaasinstrument - bliik; 2 3 5 5 6 1 8 9 10 f II 12 13 If 15 15 11 18 19 20 i 21 22 23 2H 16. identiteitsbewijs - dikke vloeistof; 17. afvallige -ex-vrije stad in Marokko; 1 8. kwijt - eten geven1 9. schitterend- speels; 20. bemoedigen - de oudste; 21. spreker - wennen; 22 zuizeren, reinigen - rondrijden; 23. hoofdpijn- middel - zuinig omgaan met; 24. dier uit Z.-Afrika - stoten. rammen. KANTOORMEUBELEN GRIFFIJN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 5