I Te zien in Stedelijk: De jury had het haklin Deze week neemvakereen bloemetje mee f beide kerstdaaen open termeulen Padvinders boos KLEUREN T.V. Telefoon 26.29.96 Woningnood De laatste taarten AMUR-TEL 010- 349082 1 B.Y. i yB UML mm. KWTTEKEMM, WOENSDAG 22 DECEMBER 1976 le JAARGANG NO. 12 Tachtigers Klopt niet SCHIEDAM - Op de foto aan het begin van de tentoonstelling blikt hij een beetje somber, Eduard Karsen. De benedenzaal van het stede lijk Museum hangt vol met zijn schilderijen, bijna zonder uitzonderin- gen avondstemmingen: het geluk van Karsen was in de knop gebro- ken en meer dan vijftig jaar penseelde hij het melancholieke van de eindiger.de dag. GELEVERD DOOR f| - - AuTUmlJ. BETER KAN NIET Radio Htm LI w Iris bloemenkiosken, stationsplein: Dagelijks geopend tot's avonds 9 u en zondags tot 8 u Voor moeders gemak... ZELF- VERHUIZING euroautoservice 1! SCHIEDAM 010-378444 s-Gravelandseweg 408 - Schiedam Nieuwsblad POSTADRES: POSTBUS 195, SCHIEDAM. AGENTSCHAP: EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. In combinatie met de Nieuwe Vlaardingse Courant en het Maassluis Nieuwsblad Eduard Karsen schilderde zijn dramatische leven Vrijda'gavond werd in het Stedelijk Museum een tentoonstelling geopend met werk van Eduard Karse,n en zijn vader Karsper. Een klein orkestje speelde muziek die Eduard zou hebben gewaardeerd en het publiek drentelde tussen de schildrijen, de weerslag van twee dramatische levens, het beeld van een voorbije tijd. Eduard Karsen heeft een moeilijke jeugd gehad. Vader Karsper kon op den duur niet meer van zijn werk rondkomen, maar was te trots om hulp te aanvaarden. Eenmaal wierp hij zelfs de rijke kunstkenner Six van de trap, omdat hij zijn vrouw wat geld in de hand had gestopt Voorburgwal, waar het verkeer zich een weg drong in de stad en waar reus- achtige stoompersen de dagbladen uit- braakten die steeds meer mensen op de hoogte brachten van het wereldgebeu- ren en het onrecht. Want daar hield je je toen als kunste- naar niet mee bezig. Je maakte geen vlammend sociaal protest: je gunde de toeschouwer een kijkje in je eigen ge- voelsleven. En Eduard Karsen was be- droefd, diep bedroefd. vink&co SCHIEDAM STADHOUDERSLAAN *.2.11-13. SHOWROOM WESTERKADE 14-16, TEL. 26.25.58. voor service en verkoop in Vlaardingenons filiaal Soendalaan 30, tel. 26.25.58 Karsper Karsen maakte fantasieschilde- rijen, landschappen en stadsgezichten, waarin de toeschouwer soms een detail meent te herkennen, maar toch klopt het niet. Hij schilderde heldere lichte doeken, waarop goeddoorvoede en net geklede lieden in keurige straten wandelen. En dat terwijl zijn negen- tiende eeuwse Amsterdam een gore, verarmde stad was vol honger, krotten en tuberculose. Maar er waren weinig kunstenaars die dat af wilden beelden. Ze waren burgers, ze werkten voor de vrije burgerij en die - met kwa.vd ge- weten, dat blijkt uit hun schrijfsels, hielden de werkelijkheid maar het liefst buiten hun goed verwarmde huiskamers. Daarin verschilde Eduard Karsen nau- welijks van zijn vader. Hij begon zo rond 1890 te werken. Amsterdam was toen een razend snel groeiende stad. Steeds nieuwe schoorstenen braakten zwarte rook, de stoommachines sis- ten en stampten, ze dachten over een electrische tram en de hongerige wer- kers in de krotten begonnen te luis- teren naar de roepstem van het socia- lisme. Ze poogden zich zwakjes te organiserensoms wapperde de rode vlag in de straten en de geheime poli- tie-archieven wemelden van de ver- klikkersbriefjes. Dat wilde Karsen niet, de haven, de spekulatiebuurten, de razende drukte op de Nieuwe Zijds Hij behoorde bij de groep kunstenaars die tegenwoordig als tachtigers in de schoolboekjes staan. 's Avonds kwa- men ze bij elkaar in de Poort van Cleef, waar ze heftig hun eigen gelijk beleden. En allemaal stortten ze hun hart uit de de rijke beeldhouwster Sarah de Swart, die kon luisteren en troosten. Sarah was een kameraad en een vraagbaak voor iedereen. En niet meer. Ook Eduard kwam met het meisje in kontakt, maar als enige inter- preteerde hij haar sympathie als liefde. Sarah haalde hem op ruwe wijze uit de droom. Eduard Karsen bleef eenzaam en verbitterd achter. Zijn vriend, de dichter Willem Kloos - een dronkaard vol ikzucht - ried hem aan wraak te nemen. Hij moest haar zwart maken. Ze was van de andere kant, zei Kloos en Karsen begon links en rechts briefkaarten rond te zenden. Zelfs Sarah's vader kreeg Karsens las- terlijke proza. Er kwam een ereraad, die de schilder in het ongelijk stelde. Karsens reputatie had voorgoed een deuk gekregen Van de ene op de andere dag ging de kwaliteit van zijn werk met spron- gen vooruit. Hij werd bekend, geeerd en welvarend. Maar Karsen is nooit getrouwd. Tot aan zijn dood in 1941 •b'eef hij zijn sombere avonden schil- deren. En Willem Kloos? Willem Kloos ver- ried en kleineerde a) zijn vrienden, zoals hij met Karsen had gedaan. Hij stierf als een rancuneus NSB-er. nCIl per week op huurkoop- •OU financiering firyri I Lange Kerkstraat 86 -Schiedam JE hoort vandaag de dag in het land vaak de uitspraak dat de wo ningnood voorbij is. Velen halen de schouders op als gezegd wordt dat er meer woningen gebouwd moeten worden omdat er nog zo- veel woningzoekenden zijn. „Hele- maal niet meer nodig", beweren deze mensen. Het kan inderdaad verkeren: in het begin van de ze- ventiger jaren werd de toenmalige minister van volkshuisvesting Schut nog hevig beklaagd omdat onder zijn bewind volgens een aantal politici niet genoeg wonin gen gebouwd werden; in moties werd uitgesproken dat de minis ter zou moeten bevorderen dat de woningbouw geintensiveerd wordt. Kom daar nu eens om; wat dat betreft heeft de huidige minis ter van volkshuisvesting Gruijters het heel wat gemakkelijker. Is de druk dus van de ketel af? Ja, zeggen sommige mensen, nee, zeggen anderen. Wie de woningbe- hoeftecijfers van de gemeente Schiedam bekijkt heeft de neiging met de laatste groep in te stem- men. De meest recente cijfers - per eind november zijn veel- zeggend: een toeneming van het aantal woningzoekenden tot in totaal 4.657. Natuurlijk: daartoe behoort een aantal mensen die ook nu een re- delijke woning hebben, maar laten we de woningnood, die uit deze cijfers spreekt, niet onderschatten. Er moet, zeggen we Rijnmondge- committeerde Roozemond na, in het Rijnmondgebied nog veel ge bouwd worden. Ook in Schiedam. En daarom hopen we van harte dat de plannen die er zijn in het bijzonder voor de binnenstad en Noord met bekwame spoed uit- gevoerd worden. Steeds meer wordt duidelijk dat beide gebie- den voor het Schiedamse gemeen- tebestuur een uitdaging worden, vooral omdat en snel (acute wo ningnood lenigen) en erg verant- woord (aantonen dat ook een stadswijk bijzonder aantrekkelijk kan zijn) gebouwd moet worden. E.J.M. SCHIEDAM De kulinaire wedstrijd, die het Schiedams Nieuwsblad en No- votel Schiedam hebben gehouden en die afgelopen donderdag haar hoogte- punt vond, is zeker geslaagd. Een klei- ne dertig deelnemers en vooral deel- neemsters met de prachtigste kulinaire prestaties maakten het de jury, be- staande uit me vrouw Lems, de heer Gerard Vervulsdonck, Jan van Leur, Leo Knoops en de heer en mevrouw Mekes, erg moeilijk. Vooral mevrouw Lems vond het een uiterst ingewikkelde zaak, om tot een goed eindoordeel te komen. Telkens weer wandelde ze langs de opgestelde schalen, gebogen over haar juryformu- lier. Originaliteit, presentatie en smaak: dat waren de drie onderdelen waarop beoordeeld moest worden. De deelnemers ondertussen kregen van de heer J. Mijinke, JireMeur van No- votel-Schiedam, een grote rondleiding door het hotel. Vooral de wijnkelder, overigens niet in de kelder gevestigd, leverde veel belangstellende vragen op. En toen kon het tellen beginnen. Uiterst nauwkeurig uiteraard, want een geheel verzorgde weekendreis naar Pa- rijs (de hoofdprijs) geef je niet zomaar weg Het was vooral moeilijk, omdat de kwaliteit van de diverse inzendingen eigenlijk nauwelijks voor elkaar onder deed. Dat bevestigde ook de eindstand m K fife-- schoenreparatie klaar terwijl u wacht SLIJPEN: GRAVEREN: Messen Naamplaten Scharen Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam *Oude kaarten van Schiedam. *C.K.C. naar betere tijden. *PPSC en Kostense zien het zitten. Ibv.bloemsierkunstj l.boekhout 66k na zessen Opluchting in de rood SCHIEDAM - Opluchting atler- wegen in Schiedams politieke kringen. De begrotingsdebatten zitten er weer op. Bijna elke avond moesten Schiedam's ge- en baby voelt zich thuis in deze makkelijk opvouwbare beuken- houten box, met spijltjes,telraam en verhoogde bodem. Blank ge- lakt. Maat 80x100 cm. Van f 79,50 voor die slechts een vrij klein puntenverschil te zien gaf. En toen eenmaal bekend was, wie de uiteindelijke gelukkige was geworden, namelijk een van de twee deelnemende keukenprinsen, toen was de spanning snel gebroken. En eigenlijk was ieder een het er volledig mee eens! En dit zijn ze dan: de gelukkige win- naars in de kulinaire wedstrijd. Het weekend Parijs gaat naar Hans Lems, Chopinplein 99, Schiedam. Hij had een werkelijk voortreffelijke visschotel- maaltijd gemaakt. De tweede prijs, ezn kerstdiner in Novotel, werd gewonnen door mevrouw Groenewegen, Bach- plein 32 in Schiedam. En dan waren er ook nog troostprijzen, die naar een viertal andere deelneemsters gingen. Allemaal: van harte!. Voor de laatste keer hebben we drie van de binnengekomen kassa- bonnen, afkomstig van deelnemers aan onze taartenaktie, getrokken en de bijbehorende slagzin beoor deeld. De gelukkigen zijn: me vrouw Heinebal, Rijnoud, Talma- laan 30 te Schiedam, mevrouw Damme-HoekveenBurg. H. Gre- telaan 257 en H. Visscher, Jan Oudegeeestestraat 5, eveneens te Schiedam. Zij krijgen het bestede bedrag binnenkort uitbesteed en een aantal andere deelnemers krij gen een heerlijke taart thuisbe- zorgd. 2 PLATEN VOOR DE PR US VAN E EEN!! E SEALS CROFTS 1 en II dubbel9.90 E CAT STEVENS Vieuw from the top dubbel 12.90 E DAVID BOWIE E Images dubbel12.90 |URIAHHEEP Live,dubbel E JOHN DENVER H An evening with dubbel DAVID BOWIE ELive.dubbel EBONZO DOG BAND sHistorv of dubbel EKun je r.agaau wat veei Eel pees bij ons kosten ploto PLATENZAAK HOOGSTRAAT 81 t o. de Afrol Vlaardingen tel. 713559 17.90 E 17.90 17.90 17.90 enkel E iRDINGE CORNELIS SPEELMANSTRAAT IB VLAARDINGEN B0VAI meenteraadsleden in het Stadskan- toor verschijnen om uit te maken hoeveel de stad het komend jaar mag uitgeven en aan welke dingen. De receptie, die zij zich na de laat ste vergadering gunden, was wel verdiend. Er was reden tot tevredenheid. De debatten hadden geen aanlei- ding gegeven tot gemene ruzies. De positie van het kollege kwam niet werkelijk in gevaar: echte oppositie werd alleen maar ge- voerd door ex-wethouder Van der Wilk (PPR), die op zijn eentje na tuurlijk niemand onderuit kan halen. Wie had gedacht, dat het allemaal zo goed zou aflopen, een paar maanden geleden? Het Schiedams kollege steunt op de piepkleine meerderheid van de progressieve partijen en binnen de PvdA dreig- de een gevaarlijke breuk. Een min- derheid in de fraktie maakte be- zwaar tegen sommige beleidso-n- derdelen en de konflikten liepen hoog op. Het kwam zelfs zover, dat het lastige raadslid Nikolai Dielemans uit een commissiever- gadering wegliep, omdat hij zich persoonlijk beledigd achtte door wethouder Chris Zijdeveld, nota bene zijn partijgenoot. Een PvdA-wethouder vertelde mij verleden week echter, dat de frak- tievergaderingen over de begroting hem zo waren meegevallen. Ieder een had zakelijk en prettig zijn standpunten naar voren gebracht. Er was goed gediskussieerd. Hoe is het allemaal zo gekomen? In Schiedam wordt de dienst uit- gemaakt door de Partij van de Ar- beid. Die heeft gewoon bijna de helft van de raadszetels en hoeft maar een paar bondngenoten te vinden om de twee andere grote partijen, CDA en WD van het kussen te houden. Dat is de laat ste jaren ook gebeurd. Daarom volgt ieder Schiedams politicusde gebeurtenissen binnen de Partij van de Arbeid met spanning. Zou- den er kansen liggen? Zouden ze van mening veranderen? De meeste politici worden door twee idealen bezield: zij willen plannen verwezenlijken en ze wil len het zelf ver brengen. Om oat laatste te bereiken moet je kon- kurrenten binnen de eigen partij op een zijspoor manoevreren en dat wordt binnen de Partij van de Arbeid dan ook ijverig gedaan. Ook walging over dat ..politieke gedoe" is niet op zijn plaats. In elk groot bedrijf gaat het net zo: het hoort bij onze samenleving. De jonge heethoofden van een aantal jaren terug voelden zich verwant met nieuw-links. Binnen een socialistische partij verovert men tenslotte de macht, door aan te komen met nieuwe en linkse dingen, want de ouderen verdedi- gen altijd oude en „rechtse" din gen. Ze vonden bijvoorbeeld, dat een gemeenteraad geen plek was om politieke ruzies uit te vechten. Je moest, stelden ze, met zijn al ien proberen er het beste van te maken en dus wethouderszetels gunnen aan de andere grote par tijen CDA en WD. De jongeren kwamen daar heftig tegen op: po- litiek zeiden ze eerlijk is een kwestie van macht. Je moet die veroveren en dan je programma verwezenlijken. De grootste macht in de Partij van de Arbeid berust bij de ledenver- gadering. Elk lid heeft daar stem- recht. Helaas komen er zo weinig en wie heel wat vrienden optrom- melt, brengt gemakkelijk een re- volutie teweeg. De wethouderszetels zaten onge- makkelijk. Schiedam is eigenlijk een heel groot bedrijf en dat kun je niet zomaar op een andere koers gooien. Je moet rekening houden met de beperkte mogelijk- heden, met allerlei grenzen, met de ambtenaren van wie je afhanke- lijk bent. Dat leidde tot komische situaties. De rode wethouders konden het beleid maar een klein beetje ombuigen. Die ombuiging was zo gering, dat het WD en CDA de grootste moeite kostte fikse bezwaren te verzinnen. Men kon hoogstens stellen, dat er van het linkse programma geen blik- sem terecht kwam. Datzelfde merkten een aantal PvdA-raadsleden en Hans van der Wilk van de Politieke Partij Radi- kalen, die zich beter Principiele Partij Radikalen kon noemen. Hij was de lastpak van het kollege, wai.t hij beschouwt het program ma als een heilig dokument, waar- van niet dient te worden afgewe- ken. De wethouder is dan ook een aantal maanden geleden afge- voerd. Hij zet zijn strijd voort. Inmiddels raken de linkse jon geren van weleer gewend aan het wethouderskussen ervan overtuigd, dat Keulen en Aken niet op een dag gebouwd zijn. Ze merken hoe het programkollege helemaal niet leidt tot een nieuwe politiek. Ze geloven ook niet meer zo, dat die nieuwe politiek realistisch is. In het hele land be ginnen de socialisten terug te ko men op hun programkolleges-me- thode. Men verlangt naar de goede oude tijd. Zelfs de boomlange Joop de Jong, fraktievoorzitter van de Schiedamse PvdA en be kend om zijn radikale denkbeel- den, liet vorig jaar al merken er niet meer zo tegen te zijn om WD en CDA maar weer in het kollege te halen. Wat lastige fraktieleden zijn daar voorlopig nog tegen, maar de raadsverkiezingen liggen ver in het verschiet en pas over een dik jaar gaat men zich daar druk om ma ken. Wie beslist? Juist: de zo slecht bezochte ledenvergadering van de Partij van de Arbeid. Grote vraag nu: krijgen de vijan- den of de vrienden van het pro- gram-kollege de meeste aanhan- gers naar zaal Irene, waar die ver gadering bijeenkomt? Slechts edn ding zou dat kunnen veranderen: als een groter deel van Schiedam's zeshonderd PvdA- leden zich eens de moeite zou ge- troosten zo'n vergadering te be- zoeken. Dan komen we er ook achter, hoe het gewone lid van die partij over de zaken denkt. HAN VAN DER HORST VERKOOP USA AUTOMOBIELEN SCHIEDAM De kan tan kye-stam, waarin zich de oudere leden van de buraemeester van Haaren (padvinders) groep verenigd hebben, is weinig te spreken over de Schiedamse bejaar- dentehuizen. Wat is er aan de hand? De Kan tan Kyestam heeft die instellingen een avondvullend amusementprogramma aangeboden, maar daarop bleken de directies van de bejaardentehuizen niet direct te wachten. 80 proc. van de be jaardentehuizen wezen het aanbod van de stam af, omdat zij ,,vol" zaten, 20 proc. stelde een avond in 1977 in het vooruitzicht. Haarengroep. „Als je nu een opinie- onderzoek zou houden in een van de bejaardentehuizen bijvoorbeeld in Schiedam en de vraag zou stellen: „Wat wordt er in dit tehuis aan amuse ment gedaan?" dan zouden de resulta- ten erg tegenvallen. Deze vraag moet je dan wel aan een van de bewoners stel- nen en niet aan het personeel, want dan krijg je uiteraard heel andere re- sultaten", schrijft Sjaak Zwaan Als de bejaaraen nu eens in- spraak zouden krijgen in het program- ma-aanbod. dan zou het voor hen ook leuker zijn. Wij van onze kant probe ren hier van alles aan te doen, maar als wij elke keur onze neus stoten dan ben Stamleider Sjaak Zwaan meldt dat in je wel van plan om te zeggen: Ik gooi de Keten. het maandblad van de het bijltje er bij neer!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1