Deze week Groepschef Bax van de RET: hokfjnl 1976 rampjaar voor Schiedam Diensten paraat voor oude jaar voorbij: weg Feestdagen verlichting Meubelfabriek Oisterwijk SLAAPKAMERS AUTOHUUR-TEL. 010-349082 KANTTEKENINC Alle 8 winnaars SN-wedstrijd Schiedam geeft gul Jaarwisseling Tederheid in Japans poppentheater de Meubelmakers uit het zuiden des lands WOENSDAG 29 DECEMBER 1976 le JAARGANG NO 13 ★Hans Hoogendijk wil naar Olympische Spelen. ★Met andere woorden ★Nieuws van de discotheek ZELF. VERHUIZING SCHIEDAM Nog twee nachtjes slapen en dan is 1976 eindelijk voorbij. Schiedam heeft weinig reden om aan het afgelopen jaar met heimwee terug de denken: het bracht de stad niets dan rampen en angst. Half mei vond dat afschuwelijke treinongeluk in Nieuwland plaats. Een met zoveel trots geintroduceerde sprinter werd opgevouwen als een harmonica en keihard werkende hulpverleners haalden de hele dag door verminkte lijken uit het verwrongen metaal, terwijl een ge- schokt publiek wat verder op een weitje toekeek. Een ramp was dat, gevolg van duister falen. niaar daar kunnen we niets aan doen. SCHIEDAM De ramen van de Singelkerk zijn flauw verlicht. Over de stad klinkt de roep van de bronzen klokken en kleine groepjes haasten zich naar de Nachtmis. Kerstavond 1976. Maar aan de andecp kant van de enornie parkeervlakte, die door kerk en stadskantoor wordt over- schaduwd. brandt helder licht. Het wachthuisje van de RET is nog vol bedrijf, want ook in de nacht van 24 december razen de bussen door de stad. Het huisje wordt rond middernacht nog bemand door groepschef Bax. Hoe vindt hij het om op kerst avond te moeten werken? POSTADRES: POSTBUS 195. SCHIEDAM AGENTSCHAP EUROTYP, ROTTERDAMSEDIJK 238. 1 wandmeubelen. bankstellen enz. Nergens zo'n keus. Fabriekstoonza len industriegebouw. Goudsesingel 66. R'dam. Tel. 010 12.64.61. De verwisseling van schotelnum mers en prijswinnaars in tie kuli- naire wedstrijd die in het Novotel op dondcrdag 16 december j.l plaatsvondheeft tot een verkeer- de publikatie geleid. In deze wed strijd werd tot Schiedams keuken- prins uitgeroepen de heer A.M. Mingaars en hij won daarmee ,,f,et weekend Parijs". Als keukenprin- ses kwain mevrouw Smulders-v i. Hock uit de bus; zij legde besiag op de tweede prijs, een heerlijk kerstdiner voor twee personen in het Novotel. De heer J.C. Mastenbroek (3e) en mevrouw Groenewegen (4e) ont- vingen de grote metaalgravure van het oude Schiedamse stadhuis, ter- wijl de dames Koremans en H. Mastenbroek de kleine gravure in ontvangst mochten nemen. Voor de twee jongste deelncmers, Helene en Klaus Jan Lensveld, werd door het Schiedams Nieuws- blad respectievelijk een grote kleurtekenset en een Parkerpen ter beschikking gesteld. AI met al een gezcllige en leerza- me wedstrijd die zeker voor herha- ling in aanmerking komt. CORNELIS SPEELMANSTRAAT 1B VLAARDINGEN BOVA IWWWWWWWWWWWhWWVWWWWWWWW Werken op kerstavond niet leuk voor 'moe' schoenreparatie klaar terwi|l u wacht SLEUTELS SLIJPEN: GRAVEREN: Copieren Vlessen Naamplaten Scharen Rotterdamsedijk 443 Centrum-Schiedam Droefheid en schaamte SCHIEDAM Zestienduizend- tweehonderdzevenentachtig gul den en zesendertig cent hadden de Schiedaminers bij elkaar over voor de slachtoffers van de aard- bevingsramp in Oost-Turkije. Dat is de opbrengst van del, koliekte die een inderhaast opgcVicht ko- mite tussen 13 en 18 december hield. Het geld is overgemaakt op giro 777 van het Roode Kruis. door ongeluk en rellen Dan was er ook nog de Turkenvervol- ging in augustus. Een kombinatie van hittegolf en onberedeneerde haat bracht een aantal medeburgers in het geweer tegen onschuldige zwoegers met een iets donkerder huid en een iets andere manier van doen. Een paur avonden lang hing in hun straatjes de angst. Schiedam werd door de inter- nationale pers terecht te schande ge- zet. In de laatste twee dagen van het jaar wordt er over die zaken niet meer gesproken. Iedereen van hoog tot laag probeert die zwarte herinnering uit zijn geheugen te bannen. Het was een incident, een toeval, iets dat niet bij Schiedam hoort. Enkele wetenschap- pelijke medewerkers van de Erasmus- universiteit houden een onderzoek naar de achtergrond van de Turken- rellen. De resultaten worden in een internationaal tijdschrift gepubli- ceerd als het zo ver is. Het bestuur was dit jaar vaak lamge- slagen. Tot twee maal toe ruimde een wethouder het veld, en steeds gaf dat aanleiding tot onverkwikkelijke ta- ferelen. De opvolger van Kultuur-wet- houdster Clara Stroman, Herman Post- hoorn, werd temidden van rellerige intriges en optrommelarijen door zijn partij tot opvolger gekozen. Licht- punt: hij toont zich een bekwaam en verzoenend man, van wie Schiedam veel mag verwachten. Begin herfst verliet de enige PPR-wet- houder, Hans van der Wilk, het kollege, omdat hij niet voldoende ruimte kreeg en het programma naar zijn inzicht met voeten werd getrede;.. Er werd geen opvolger benoemd en van dhr Wiik nam een plaats als gewoon raadslid in. De kans bestaat. dat de PvdA de bestaande samenwer- kingsovereenkomst met zijn partij ver- breekt. Weer een lichtpunt: dan gaat van der Wilk een linkse oppositie voe- ren en daar is een zich vooruitstrevend noemend kollege altijd bij gebaat. Er gaat niets boven rode horzels in de pels van PvdA-bestuurders. Rassenrellen in Schiedam, Amerikaanse taferelen in de Hoogstraat. NOG enkele dagen resten ons voor we de drempel naar 1977 over- gaan. Zo'n jaarwisseling is een goe- de aanleiding om even terug te zien en vooruit te kijken, persoon- lijk en in groter verband. Het is verschrikkelijk gemakkelijk om op zo'n moment-te constate- ren dat veel van wat we in 1976 wilden bereiken niet bereikt is. Daarvoor zijn allerlei oorzaken aan te voeren, maar erg veel verder komen we niet met alleen maar dit te constateren. We doen er be- ter aan te concluderen dat er in 1977 ontzaglijk veel te doen is en dat we er goed aan doen ons steentje bij te dragen. Dat geldt ook voor de gemeenschap van Schiedam. leder voor zichzelf kan wel, wat onze stad en regio betreft, een be- paalde wens doen: een beter werk- en woonklimaat, meer wo- ningen, een verbeterde verkeersaf- wikkeling, verdere democratise- ring. We weten dat het econo- misch klimaat in bepaalde opzich- ten zorgelijk' is, enz., madr even- zeer zijn we ons ervan bewust dat er een heleboel mensen zijn die bezig zijn de hiermee verbonden narigheid te bestrijden. We mogen ons ervan verzekerd weten dat voor ons alien een be paalde taak is weggelegd, welke deze ook maar is. Juist omdat we waarschijnlijk geen gemakkelijk jaar tegemoet gaan zou het goed zijn als een ieder van ons, vanuit zijn of haar eigen positie en situa- tie, meedenkt en meedoet. Mop- perend aan de kant staan heeft geen zin, positief een eigen bijdra- ge leveren aan een verbetering van de samenleving is erg zinvol. Ook het Schiedams Nieuwsblad wil daaraan bijdragen. We zijn dankbaar voor de vele positieve re aches die we in de eerste drie maanden van ons bestaan van vele zijden lezers, adverteerders, an dere relaties ontvingen. Het Schiedams Nieuwsblad is zijn ei gen plaats in de gemeenschap van Schiedam gaan innemen. We gaan in 1977 met nieuwe energie ver der en we zullen al het mogelijke doen om onze functie ten dienste van de Schiedammers verder uit te bouwen. Graag wensen we alien lezers, adverteerders en andere relaties een heel goed 1977 toe! E.J.M. Ondertussen blijft Schiedam zowat Nederlands enige stad met een grasveld als centrum. Aan de vernieuwing van dat centrum kan de gemeente niets doen. Een vorige wethouder heeft een soort kontrakt afgesloten met de reu- zenmaatschappij Empeo, leverancier en exploitant van komplete stadscen- tra. Daar probeert Schiedam zich nu onderuit te wriemelen, maar Empeo wil zich die vette kluif niet laten ont- gaan. Zoland de ruzie aanhoudt, blij- ven we met dat grasveld zitten en een heel assortiment ruihes die binnen de grenzen van Empeo's plan vallen. guristig uitvallen. Het personeel krijgt wel zo veel mogelijk vrij, als ze er om vragen, maar het kan zijn dat mensei de beide kerstdagen dienst hebben, dan is er echt geen andere oplossing. Met oudjaar wordt het voortaan mis- schien beter. Dit jaar houden we voor het eerst op oudjaar een proef. We kunnen die dienst onderhouden met vijftig man personeel. Voorheen waren het er negentig. Als het lukt, dan kan de tussenliggende tijd van de oude- jaarsdiensten voor de mensen zo'n vijftien jaar worden". maken van een jaar hard werken. Tel- len betekent dat en veel gereken. Terwijl de konsument gezellig naar de televisie kijkt, zit de middenstander -lamp aan- achter zijn bureau over de cijfertjes gebogen. Staat hij op winst of verlies? Welke artikelengingen goed, op welke moet via de publiciteit meer de aandacht worden gevestigd? Hoe draaien de filialen? Allemaal vragen die nu beantwoord moeten worden. En binnenkort komen er anderen om dringende inlichtingen. De heren van de belasting. Over veertien dagen moet ook nog de opruiming voor elkaar zijn. Dan stort Schiedam zich op de winkels in een wilde jacht naar koopjes. De konsu ment heeft wat uit te geven, want de bressen die kerst en sint Nicolaas in veler portemonnee heeft geslagen, zijn half januari al weer aardig gevuld. Schiedam was diep geschokt door het ongeluk van de sprinter ledere maand publiceert de gemeente de bevolkingsstatistiek. Onveranderlijk blijkt het inwonersgetal dan te zijn gedaald. Er is een stille vlucht uit de gemeente op gang gekomen. De mensen zoeken een leefbaarder omge- ving. Schiedam loopt heel langzaam leeg als een poreuze fietsband. Tenslotte de grootste, de sluipende ramp: de scheepsbouw, hoeksteen van onze welvaart, is doodziek. Er komen te weiiiig orders binnen. Drastische ontslagen hangen in de lucht. Tot over- maat van ramp dreigen er ook nog grote arbudskonflikten. Wordt Schie dam straks een krisisstad met duizen- den werklozen? Net als voor de oorlog, toen de mannen zonder werk rondslen- terden op de Koemarkt en lange rijen geduldig wachtten op steun? Met alle gevolgen voor de koopkracht en de middenstand? Wordt Schiedam de aimste stad van Nederland in plaats van Leiden? 1976 was niet zomaar een rampjaar. Het heeft de basis gelegd voor onpeilbare ellende in het ver- schiet Of redden we het toch? Onze stad heeft wel eens voor grotere problemen gestaan. Een veel kleiner Schiedam had in de jaren twintig tweeduizcnd werk lozen. Tachtig jaar geleden werd in een klap de ekonomische grondslag onder de brouwerijen weggeslagen door de uitvinding van het betere en goedkopere spiritus. Een citaatje uit de Moker van 1901 Piet: ,,Meester 'k heb vanmiddag zoo lekker gegeten." Onderwijzer: „Zoo, jongen, dat doet me pleizier." Piet: „J^, meester, soep, echt hoor! Maar ik kreeg maar een half bord, want mijn moeder zei tegen ons: „We moeten voor morgen ook wat bewaren." Dezelfde onderwijzer over Willem: „Wat had hij 's-middags veel fouten in z'n sommen gemaakt. De meester was toch niet boos geworden. Wel had hij hem goed aangekeken. Gek he, net of zoo'n meester het wist, als je honger had." Dat waren toen normale toestanden. Schiedam heeft zich daaruit opgewerkt tot een redelijk welvarende Hollandse stad. Waarom zouden we ons ook deze keer niet herstellen? Want wat zijn onze problemen vergeleken met honger? HAN VAN DER HORST Bax: ,,Voor jezelf is het niet zo vreseiijk. Maar voor je kinderen en je vrouw die de hele avond thuiszit- ten, wel. Ik heb net nog even met haar gebeld. Ze blijft wakker. Ze zit nu naar de nachtmis te kijken op de t.v. en als ik straks thuiskom, kijken we samen nog even. Mijn dienst zit er om een uur op. Komt het nu vaak voor dat RKT- mensen met dc feestdagen moe ten werken Bax: ,,Dat is een hele uitrekena- rij. Dat gaat via een rooster. En het is anders dan met oudjaar. Dit jaar zit ik met oud en nieuw wel thuis. Mijn dienst gaat tot half zeven en de volgen- de ochtend om zeven uur begin ik weer". Een groepschef van de RET is verant- woordelijk voor de goede gang van za ken op een deel van het net. Bax' ver- antwoordelijkheid is Schiedam en Vlaardingen. Hij houdt toezicht op het naleven van de bedrijfsregels. Hij is de vraagbaak voor de chauffeurs en hij lost moeilijkheden binnen de lijnen op. Met kerstavond had Bax nog een klei ne expeditie ondernomen naar lijn 56 in Vlaardingen. Die lijn is on- fengs uitgebreid en dan duurt het altijd eventjes, voordat de dienstre- geling helemaal soepel funktioneert. AUes bij elkaar een verantwoordelij- ke job, die veel aanpassingsvermo- gen vereist. Bax: „Wij hebben vier vaste chefs in Schiedam. Er bestaat een vroege dienst, een tussendienst en een late dienst. Van de vier is er altijd een vrij. Volgend jaar komt er een vijfde chef bij. Het is dan ook een taak, waar een boel aan vas.tzit. Je zit ergens tussen twee vuren; tussen ,hoog en laag". Hoe staat het eigenlijk met de diens ten van de chauffeurs Bax: ,,Die lopen op een rooster van vierenrwintig weken en dat gaat het hele jaar door. Dat kan gunstig en on- SCHIEDAM In lange rijen lagen ze maandagochtend langs de straat, de pa- len van de feestverlichting. Elektriciens waren overal in de stad doende om de sfeervolle versiering te verwijderen, die vervolgens op vrachtwagens werd weg- gevoerd. De feestdagen zijn bijna voor bij: maandag is alles weer gewoon. Voor de middenstand breekt om met bonbonmaker Gerard Verhulsdonk te spreken: "Het uur van de waarheid" aan. Elke winkelier gaat de balans op- SCHIEDAM We vieren een betrekke- lijk veilig oudjaar. Dat is de konklusie die een korte telefonische enquete op- SCHIEDAM- Het Japanse poppen- circus Bambi kwam in de 2e helft van 1976 naar Nederland om een Europese toernee te beginnen. Vandaar dat ze zullen optreden woensdag 29 Septem ber om 14.30 uur In Zoldertheater De Teerstoof, Nieuwstraat 12. De groep bestaat uit negen personen, twee leden van de groep deden erva- ring op in het bekende Hitomiza ge- zelschap van Tokyo. Het poppencir- cus Bambi gebruikt tal van ideeen van het tradiotonele Japanse poppen theater „Bunraku". In hun spel proberen ze de kinderen bewust te maken van tederheid en laten ze een droomwereld zien. Er zul len twee stukken worden gespeeld „De ster van Afrika" en de ,,Seara- capolis". leverde. Het gemeenteziekenhuis ziet in het vuurwerkgevaar geen aanleiding om extra mensen bij eerste hulp neer te zetten. In '74-'75 was het eigenlijk niet drukker dan anders, zo vertelt al- gemeen direkteur de Koning. Hij somt op uit het verslag: "34 gevalletjesmaar, waarvan vijf brandwondjes en twee beschadigde ogen, maar dat viel in de praktijk ook wel inee. Wel merk je een zekere ontregeling in de gezinnen. Dat Jantje en Pietje tegen het glaswerk aanlopen en zo. Maar dat heb je ook in de vakantie." Mochten er toch veel brokken wordetj gemaakt, dan kan de eerste hulp altijd een beroep doen op ander medisch personeel in het zieken- huis. De meeste mensen laten zich tij- dens de feestdagen liever niet opnemen, zodat het op de zalen nogal rustig is. De politie neemt wel extra voorzorgen, Gedurende oud en nieuw zijn vijftig a zestig man paraat. Tijdens een gewone nacht wordt het bureau door een acht- tal agenten bemand. Lichte zorg heerst er wel bij de brand- weer, die zich een reputatie heeft opgebouwd als spelbreker bij kerst- boombranden. Helaas zijn die branden bijzonder gevaarlijk. Wie rond de bo- men dansten misschieneen fotomaakt van de vrolijke vonkenregen realiseert zich dat niet zo, maar elke brandweer- man haat die vonken. "Vliegvuur" heten ze in de vaktaal. Het kolkt boven dehuizen uit.landt op verinolm- de dakgoten, brandt winterjassen open raakt mensen een straat verder in het gezicht. Menig kerstboomfikkie heeft voor een vuurramp elders gezorgd. Ook de vereniging voor veilig verkeer is aktief. Geuniformeerd personeel was verleden week stickers aan het uitdelen in de binnenstad. Motief op die stukjes papier: natuurlijk het glaasje op. Teveel mensen nemen met oud en nieuw de kans waar om een gemotori- seerde bierreis te ondernemen. Logen geeft een diepe. warme kleur aan eikehout en accentueert de natuurlijke structuur van het hout. Alleen eerste klas Europees eiken is bestand tegen logen. Vandaar12 jaar garantie. Expositie in toonzaal Berkel (Z.H.), Noordeindseweg 1 16 (langs het watpr) tel.01891 -4670. Ma t/mza9-l 8 uur. vrijdag avond tot 21 Uur. Nieuwjaarsdag zijn wij geopend van 10-18 uur eerste kwaliteit eikehout #goed uitgewerkt in eigen droog- kamers geloogd volgens oud recept eigen originele modellen 12 jaar garantie ongekende service gratis thuisbezorgd door geheel Nederland

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 1