MEUBELFABRIEK „M0DERN" fill VERPLEEGKUNDIGE BUITENHAVENWEG 132 140 SCHIEDAM TEL.268815 - 262203 I E VAN LEEUWEN 'A f Erfstuk stamt uit 1619 .->■ FAKTURISTE deAdriaan- Stichting HALF-TIME ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Oudejaarsprogramma van ziekenomroep Bank denkt aan rolstoelgebruiker |r fa deAdriaan- Stichting DIESELMONTEUR GEDEPUTEERDE STATEN KR0LLER S. CO. Levensschool Rotterdam LP.(a gasinstallaties J School zoekt stofnesten Schiedams Politienieuws J r yve Nieuwjaarsontmoeting Schat ten SCHADECORRESPONDENT Erkend B.K. installateur LPG INBOUWSTATION Bokelweg 26 SPAANSE POLDER B.V. Schiedam Van der Wilk uit kommissie gebannen LEDEN VAM DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN OPGELET! DE NIEUWJAARSRECEPTIE M MWm ENORME KEUZE: BANKSTELLEN,EETHOEKEN,SLAAP KAMERS.WANDMEUBELEN ENZ. IN KLASSIEK EIKEN EN MODERN UITSLUITEND FABRIEKSPRIJZEN MET ONZE UNIEKE SERVICE!!! 1500 M2 VERKOOPRUIMTE IEDERE DAG GEOPEND VAN 9.00- 17.00 UUR DONDERDAGAVOND 19-21 UUR revalidatiecermim voor kinderen te Rotterdam VOOR DE NACHTDIENST Voor onze afdeling SAVIEM en M.A.N, bedrijfswagens zoe- ken wij een ervaren ~A Sollicitaties te richten aan ons adres: Plasweg 16, Waddinxveen, tel. 01828-6333. N Waddinxveen MftMfe*raSlli| Gouda zi Wa Plasweg 16 A Tel. 01828-6333 Lange Tiendeweg 56 Tel 01820-18272 SCHIEDAM Grout rechtvoelende Christen Martelaarsboek heet het erfstuk. Kilo's weegt het en in 1619 kwam het al van de pers. Timmerman Peter Visser kijkt met een zekere vertedering naar zijn schat. „Als kind al had ik er interesse voor" zegt hij, „maar mijn opa en oma wilden het niet geven. Pas op vijftienjarige leeftijd werd dat bock mij in handen geschoven, onidat de belangstelling van mijn kant zo groot was". De opa en oma van Peter Visser waren rechtgelovige cliristenen, zoals die in onze tijd nog maar weinig voorkomen. Ze kerkten op de Plan- tage bij een „zwarte kousen"-gemeente, waar de dominee zondags twee keer heftig uithaalt tegen de zonden der mensen, de wereldsheid en de televisie. Zo'n huishouden hadden ze, waar de bijbel open op tafe! ligt. IK Wij zoeken op korte termijn een ervaren aan wie de volledige en zelfstandige beoordeling en behandeling van o.a. internationale auto- schaden en aansprakelijkheidsschaden kan worden toevertrouwd. Vereisten: - goede contactuele eigenschappen, - leidinggevende capaciteiten, alsmede zeer goede kennis van de Engelse taal. Degene die bovengenoemde functie ambieert wordt uitgenodigd zijn schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdeling Personeelszaken of telefonisch contact met ons op te nemen onder no. 010 -14 37 00, toestel 279. Vasteland 68, Rotterdam. S. KONING B.V. VORMINGSCENTRUM VOOR WERKENDE J0NGEREN vraagt voor spoedige indiensttreding in uwauto geld besparen A (gasisgoedkoperdan benzine)| BESPARING: bij 30.000 km T0)\ i /CD) ca. 1700.- gulden per jaar een echte grote buis- aan huiskrant in de Rijnmond? verschijnt woensdag I V< V/LlNOL/rWj Z? UC-CC-lVlbt-K 1V/0 83-84 A Is gevolg van de interne verbouwing in Zalen- complex Irene zijn er enkete veranderingen ontstaan. (op woensdag vijf januari zal no worden gehouden in gebouw Chr. Sociale Belangen, Lange Haven 73, aanvang 10 our.) Ook alle BRIDGEDRIVES in januari vinden hier plaats. Op 7 januari om 13.30 u. Parendrive voor de lijnen A, B en C.; op 14 januari om 13.30 u. Parendrive voor de lijnen D, E en F;op 21 janu ari om 13.30 u. Vier parenwedstrijd. De lezing van de bekende auteur Hella S. Haasse zal nu plaats vinden in gebouw ,,De Ark" Zwaluwlaan 103, Groenoord. Deze lezing is ook toegankelijk voor niet- leden. ZATERDAGS GEOPEND VAN 10-17 UUR. OOK UW ADRES VOOR VAKKUNDIG STOFFEREN VAN UW GEBRUIKTE MEUBELEN VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE betrekt medio 1977 haar nieuwe centrum aan de Bergse Plas te Rotterdam Schiebroek. Ter voorbereiding op de uitbreiding zoeken wij op korte ter- mijn een De dienstindeling is 7 nachten dienst en aansluitend 7 nachten vrij Een toeslag voor onregelmatige diensten is van toepassing. Informaties worden gaarne verstrekt door Zr. Oomen, adjunkt- direktrice. Telefoon 010 - 22.69.00. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de direk- tie, Straatweg 226 te Rotterdam. VriO Nodigen U hierbij gaarne uit voor een Nieuwjaars ontmoeting in het Provinciehuis, Koningskade 1 Zuid Hoflandlaan 3 te's Gravenhage, die wordt ge houden op maandag 3 januari 1977 tussen 16.00 en 18.00 uur. Christen Martelaarsboek eigendom familie Visser Hoe lang het zeventiende eeuwse boek in de familie is, wcet Peter Visser niet. In ieder geval had zijn overgrootvader het al in bezit. Die voer op ranke zeil- schepen als timmerman het zeegat uit en het erfstuk heeft dan ook water- schade opgelopen. Peter Visser: ,,lk vveet niet, of hij het ook van zijn va- der heeft. Misschien heeft hij wel voor iemand een karweitje gedaan en het gekregen. Hij was nog zo'n kerel van ijzeren mannen op houten sche- pen^ Mijn overgrootvader kwam uit Bolnes. En mijn opa en oma zijn als jong stel naar Schiedam gekomen om bij de Gusto te werken". Het Christen-martelaarsboek blijkt niet Vissers enige schat te zijn. In rap tem po stapelt hij achttiende eeuwse boe- ken op. Het blijken allemaal preken- bundels van behoorlijk „zware" domi- nees. Ook uit het huis van oma en opa. Dat maakt de geschiedenis van het kar weitje nogal onwaarschijnlijk. Veel strengegelovige families schaften zich in de achttiende en negentiende eeuw reeksen stichtelijke werken aan, die door vader zeer degelijk werden bestu- deerd. De strenggelovige families schaften zich in de achttiende en negentiende eeuw reeksen stichtelijke werken aan, die door vader zeer degelijk werden bestu- deerd. De strenge gereformeerden van on/.e tijd laten zich door hun eigen uit- geverijen nog steeds dergelijke werken aanleveren en daar zijn heei wat onge- wijzigde herdrukken uit vroeger eeu- wen bij. Wellicht is Peter Visser nazaat van den oud vroom geslacht en rust op hem de taak om die stichtelijke wer ken op zijn beurt aan de kinderen door te geven. Hij studeert overigens niet in zijn boe- ken. De jonge Vissers doen weinig aan het geloc^f. Ze bewaren hun erfstukken als tedere herinneringen aan vroeger. Bovendicn verzamelt Peter mooie oude, dingen. In de woonkamer staat een echte Mechelse kast en in zijn werkhok be- waart hij een brandkast van honderd- vijftig jaar oud. Allemaal dingen die hij op karwei van de klanten ovcrneemt. „Ik heb ook nog een paar ouwc films" vertelt hij en daar komen rollen acht milimeter van voor de oorlog tevoor- schijn. Ze passen niet meer in een mo- dcrne projector, zodat de beeldjes stuk voor stuk moeten worden bekeken. We herkennen de komiek Harold Lloyd en een hele reeks antieke race-auto's. „Dat is de grand prix Zandvoort van 1 928" legt Peter uit. Oude dingen enige hobby? Nee, Peter houdt er op zolder ook nog een kas orchideeen op na. Het is om hardstik- ke jaloers op te worden. ASSURANTIE BEDRIJF import/export Europees fruit vraagt voor spoedig: part-time (van 8.00-12.30 uur) De fakturering geschiedt met behulp van een office computer Nixdorf 8835. Onze nieuwe medewerkster zal deel uitmaken van een jong, enthousiast team en derhalve niet ouder zijn dan ca. 30 jaar. Ons bedrijf is gevestigd in de Spaanse Polder, li dustrieweg 40, Rotterdam. U kunt telefonisch een afspraak maken met me- vrouw Landa, tel.nr. 37.53.33. Vereist: Mavo-4<liploma, typediploma, alsmede kantoorervaring. Leeftijd 20-30 jaar. Werktijden van 8.15 tot 12.15 uur. Aangeboden wordt: werk- kring in een vormingscentrum met ca. 100 cursisten. Bij selektie gaat onze voorkeur uit naar sollicitanten met een Christelijke Levensovertuiging. Salaris: tot max. f 905,- per maand, excl. een toeslag van f 15,- per maand en 7,8 pet. vakantieuitkering. Premie AOW-AWW voor rekening van de werkgever. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen richten aan hei bestuur, Hildegardisstraat 8, Rotterdam. SCHIEDAM Op de stadspagina van het Vrije Volk woedde verleden week een diskussie tussen PPR-raadslid Hans van der Wilk, burgemeester Arie Lems en PvdA-wethouder Chris Zijdeveld. Van der Wilk voelt zich een beetje bui- tengesloten. Sinds hij wethouder af-is, lukt het hem maar niet om tot de kommissies te worden toegelaten, waar tenslotte het echte raadswerk plaats- vindt. De verggdering van de heren gemeente- raadsleden is eigenlijk een soort to- neelvoorstelling, waar de verschillende frakties de puntjes nog eens extra op de i zetten. Van der Wilk nu begeert SCHIEDAM Voor de zesde achter- eenvolgende keer verzorgt de Zieken omroep Schiedam een oudejaarspro gramma voor de twee plaatselijke zie- kenhuizen. Familieleden en kennissen kunnen die avond telefonisch hun nieu w- jaarswensen kwijt. Die wensen worden dan afgewisseld door verzoekplaten en andere vooral rustige inuziek. Voor deze avond heeft de ZOS de be- schikking over twee telefooniijnen. Tra- ditiegetrouw zijn de bovenburen van de ZOS zo aardig hun toestel in bruik- leen te geven. Die familie Goudriaan, is voor de ZOS toch altijd een hele goede buur, want de medewerkers van de zie kenomroep kunnen daar altijd gebruik maken van het toilet, omdat in de kel- derruimte waar de ZOS nog huist geen WC aanwezig is. Een binnenkomend telefoontje worut in de diskotheekruimte aangenomen. Een ZOS-er vertelt de beller dan wat de gang van zaken is, voordat de nieuw- jaarswenser in de uitzending komf. Het programma voor de ziekenhuispa- tienten wordt uitgezonden op kanaal vier. Het begint s avonds om negen uur met een indraaiprogramma. Tussen tien uur en tien voor twaalf kunnen Schiedammers bellen. Tussen tien voor twaalf en vijf over twaalf wordt pauze- muziek uitgezonden, omdat de ZOS-ers elkaar ook een gelukkig nieuwjaar wil- len toe wensen. Daarna gaat het groe- tenprogramma verder tot half een. Dit zijn de telefoonnummers die iedereen oudejaarsavond kan bellen: 705933 en 714953. De AMRO-bank wil 16 vierkante meter grand van de gemeente in erfpacht erbij. Kit dat voor een bijzonder lofwaardig doel. Men wil het bankgebouw beter toe gankelijk maken voor klicnten, die aan de rolstoel gekluisterd zijn. Dit is een voorbeeld ter navolging voor elke Schiedamse zakenman die aan verbouwing denkt. Wie zijn pand onbereikbaar maakt voor gehandikapten, doet aan onbe- wuste diskriminatie! een plaatsje in de kommissie ruimtelij- ke ordening, waar zijn PPR als de grote leefbaarheidspartij natuurlijk graag de mond open wil doen. Tijdens de begrotingsbehandeling liep een poging van de ex-wethouder om daar binnen te komen helemaal spaak. Met behulp van enige vergadertech- niek dwong burgemeester Arie Lem (PvdA) hem zijn voorstel in te trekken. Van der Wilk mag blij zijn, als hij de kommissie Algemene Bestuurlijke Za ken haalt. En daarover woedde de dis kussie. Van der Wilk vond het optre- den van het kollege „zijn stijl" niet. Arie Lems verdedigde zijn optreden met de gemeentewet in de hand en wethouder Zijdeveld vond, dat je geen grote mond op moest zetten, als je net B &W uitgelopen was. De geschiedenis herhaalt zich op tragi- komische wijze. In de jaren voor de eerste wereldoorlog was het juist de socialist Piet de Bruin die door de toenmalige meerderheidspartijen zorg- vuldig buiten de kommissies werd ge houden. Meerderheden schijnen zelden van karakter te veranderen, ook als ze rood zijn. Misschien vindt Hans van der Wilk daarin troost. Han van der Horst. SCHIEDAM - Joop de Krom, leraar Nederlands aan de Schravelantscholen- gemeenschap is op zoek naar oude meubeltjes. Stoelen heeft hij nodig met veel pluche, rare kastjes en tafel- tjes, gekke kleden; het moet er alle maal zo negentiende eeuws mogelijk uitzien. Stofnesten dus. De Kfom is namelijk regisseur van het jaarlijkse schooltoneelstuk van het Schravelant. Dit keer hebben ze daar een klucht van Feydeau uitgekozen en die man leefde en werkte zo rond 1900. Dit stelde de decorbouwer voor pro- blemen. Het stuk wordt helemaal in de oude stijl opgevoerd en dat bete- kent woninginrichting anno 1896, of 1900 of 1902, misschien zelfs 1920. Met een beetje ouderwetse dingen zijn ze al dik tevreden. Hebt u wat op zol der, bel dan rijksscholengemeenschap Schravelant tel. 708332. Het is leuk om dat ouwe kreng eens op een heus toneel te zien. Want vrijkaartjes mag u natuurlijk best eisen. "Het is voor de politie een kerst ge- weest, zoals hij zou moeten zijn", zeggen ze op de Lange Nieuwstraat. Er gebeurde dan ook weinig tijdens het" feest van de vrede. Vrijdagmiddag is van elf tot een snel- heidscontrole gehouden op de burge meester van Haarenlaan. Dertien cou- reurs werden gevat. De snelste reed vijf- entachtig kilometer per uur. Vrijdag rond kwart voor een stak een achttienjarig meisje onverhoeds over bij Albert Heyn op de Oranjestraat. Een auto schepte haar en ze werd met een lichte hersenschudding in het zie- kenhuis opgenomen. Tussen vrijdagavond negen uur en de- zelfde tijd op eerste kerstdag is er inge- broken bij een kledingmagazijn aan de Hoogstraat. De dieven klommen over een stel schuttinkjes en trapten de ach- terdeur in. Zij verdwenen met medene- ming van f.2.000.— Op eerste kerstdag rond half vijf was het knokken geblazen in de patatzaak op de Cclsiusstraat. De 27-jarige Rotterc.ammer P.M. kreeg slaag van de heren Th.H. en K.G. De politie werd gealarmeerd en toen die in de zaak ver- scheen, bleek het strijdtoneel zich ver- plaaist te hebben naar buiten. Dertig a veertig klanten voegden de agenten enige hartige woorden toe. Hierop ging de politie naar buiten en wist P.M. te ontzetten. Toen de zaak gesust leek, viel een van zijn belagers.K.G., oprreuw aan, zodat de agenten weer moesten optreden. P.M. heeft kneuzingen aan het hoofd en een gescheurde bovenlip. De om- standers toonden zich nogal ontevre- den met het optreden van de politie. "Laks", was hun oordeel. Wat slacht- offer P.M. betreft, die zou voor het uitbreken der vijandelijkheden met een hamer hebben gezwaaid. 's Avonds op tweede kerstdag heeft een heer op drastische wijze blijk gege- ven van zijn ontevredenheid met het door Chinees restaurant Lotus ver- strekte kerstdiner. Hij vertrok met medeneming van een bloembak die hij vervolgens naar binnen smeet. Per taxi vertrok de ontevreden eter naar Vlagr- dingen. De ritprijs heeft-ie ook niet betaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedams Nieuwsblad | 1976 | | pagina 6