Distributie allerlei; Herdenking ï'4 Mei fexr* sxttx Plechtigheden op de graven'der slachtoffers :r::: StUrifvs-nde- jCezees Men moet blijven waar men is Jeugdbijeenkomst Fyenoord- Stadion Als in den'ouden tijd Aan onze Kwartaal-Abonné's Voedselvoorziening met kracht aangepakt Premenade-cenceri R P!i 0. MARIJKE llJKh PUp WÉÉR VrïJI Pplitiekrar.sen voor gevallenen Opduikers vragen om hulp Democratie en Vrijheid niet I®aster lenzen. t" V Een* rede van Churchiil. AUe-ciei voA Óvezoi 'T# *"d"" ""0 "m tohWladtl. EcnisctetmaliOJ KOERIERSTERS - 'soudemeÓbelem R. F. R, ST- mx if-'-:-'- ,J0iyy' mm Rdtter^sun fa'eefl op 44r>Iel de vele diSst,"Jti'et"personeel der marine en sladttoffërsvan- de afgeloopen vijf éler koopvaardg, dat.op de "v/ereld- ■irS;v tppPiV .den striid /Yo6rtzetté/ën'i.in' yj/.-jaren/ heidacliteliOpverschillende ?^|^%at5enlnvjle" stad,"waar* dooden ^^p^nisten-^df tt* de executiepelotons huirttegen, ;-p«^;pbrJój^^ht\indruiT schende wraak op onschuldigen vol- voèrxlen, werden door organisaties èn,burgers T>loémeii hulden gebracht f^Hht .ware" onmógelij kin onzebe perkte plaatsruimte al dezd plechitig- i faedea te vermelden, d.iaroni zij ons ^vergund de -volstaan met een beknopt Verslag van-een rondgang, dien bur gemeester öud„-namens dë-^eheele burgerij langs enkele yan bovenge- ^^npèrhde}jplaatsen maakte, als sym- ^':jbopt van den dank van geheel,Rot- ter dam voor a 1 i-e balden, die het inleven in onzen .vrijheidsstrijd lieten. O'^teöp den Coolsingel, tegenover het ■*'r-raadhuis, /waar op. ^0 Februari tien te- mensc hen werden .vermoord als wraak te; "voor den aanslag op een Duitscher; :t,te-op het Hofplein" zoowel, als op den Pieinweg, waar op 12 Maart, wegens if; eenzelfde tfeit/twmtigonsclmidigen .vielen; aan de Hoflaan, waar op ^3'April eveneens 20"gijzelaars werden ^fomgebrachtplenj^den.schuïlkelder -"'•"aan het Haagsciieveer, waar op *24 Oc- jte"toberf vier man vielen omdat de ?V'-ondergrondsche "beweging er ruim veertig' uit dé.cellen bevrijd liad, ted'op Tal deze plaatsen - legde tnr. Oud 'een krans. v Öp den Pleinweg hield hij een toe spraak, waarin hij dank bracht aan hen, die vielen.'Hier werd ook na mens "de voormalige illegale beweging een krans gelegd. Een comité zal op deze plaats een mouuraent oprichten. :te/»,Op Crooswijk rpeelde zich het slot van'de reeks plechtigheden af. r.; Op het graf vail tyftqb", den kor- .'telings gesneuvelden commandant van de Knokploeg, leg Je de burge f meester', namens, deburgerij een ^•f.krahs; een.'der oudste leden van dp ^Z/ELP. bracht- eenzelfde hulde, waarna een peloton een eere-salvo loste. Aan hmr.diè vielen i het monument :op Orooswijk jnamburgercéesterv Oud het woord. Een. volledige opsomming van allen en van alle groepen, die in de afge loopen 5 jaar voor de vader 1-mdsche /zaak;vielen, is uiteraard n'.et te geven^ /aldus de burgemeester, en wanneer de groepen, die vooral ge- /troffen werden; namén achterwege liet, "beteekende dit geen miskenning Èfffijl van, hun opoffering. f/j/ iitairen uit den regelmatigen ttfliuruttmswiiuiuminuismiuaumilMUunmituuniuuiiunjiu - Ons voedsel De pakhuizen van .Hollands Veem in Calandstraa: en Rivierstraat liggennog vol kaas, ingeblikt vlees, spek, honing enz. Men zou denken, dat deze voor raden thans ten goede zouden komen aan ons uitgehongerde volk. Neen. De Ihiitschers gaan er mee schoot. Met volle wagens rijden zij af en aan. Is dat niet een grof schandaal? J. M. v. d. Berg //'';te Tante Pos ernstig ziek .Verscheideneharer'organen, telefonie eri telegrafie werken niet. Haar giro- dieast is sedert maanden in de war. Ze komt maar enkele uren daags uit baar bed; van half tien. tot half één sloft ze rond in een peignoir. Ze heeft geen eetlust en weigert correspondentie voor de reeds eerder bevrijde gebieden. Ook brieven voor het buiten land kan ze niet slikken. Het is te hopen dat Dr. DAMME er -haar weer spoedig bovenop helpt Johs. van Vollenhoven zee'éii/ .den strijd voortzette enin verré,wateren het léven liet, het leger van/ èéti" duder^ohdéche tever/:et,' de burgers, die als slaóhtofTer van Dtut- scheof Gealireeifle bombardementen, de onschuldige slachtoffers der on- ménschelijke représahlèsf'de dooden uit; de concentratiekampen, rij: allen vielen, op; het vèJd£Van eer voor 'hét vaderland/De meedoogenlooze, bar- biiarsche vijand hééft gebroken met alle' grondslagen /van het Christen dom, -zijn terreur, ging de eiscben van oorlogvoering ver te boven, het was,:alsof hijd ons .volk wilde ;uit- roéisk Be tocht, dien spreker dezen middag had gemaakt, was een droeve rondgang. Als vertegenwoordiger vanj de burgerij, maar ook namens den command ant /van.h€t Militair. Gezag bracht de burgemeester een eerbiedige hulde. :'j. ■f;T Dat ons volk vandaag inet fïer opgeheven hoofd hier Ipm staan, is te danken aan allen, die gevallen zijn. In onze feest vréugde om de nachtmerrie^ die voorhij is,'- hebben wij rde doodehniet vergetenzij zullen voortleven in de dankbare hérinnëring van-'liet Nederland 4che volk. Mril Oud legde een krans bijhet monuinenu De heer T-. E^sin^y beter bekend onder zijn illegalenfijaam ^José", sprak'namens /de. Rotterdamsche illegaliteit' toteheh, dievielen in den oiidergrondschen sti-ijd. - - - Vervolgens legde mevrouw Stam perius een krans tei*. nagedachtenis van allen, wier graveu onbekend ziju (Meyicuw Staniperius is de weduwe van kapitein Stamperius wan de „Zaandam", die in 19^2 aan de Oostkust van Afrika werd getor pedeerd)." - Dominee Stam bad het Onze Vader, waarna de aanwezigen nog een bloemenhulde .brachten bij de graven der Eugelsche, en Amerikaamche 'piloten, die in ons hand >o.or de gé- ineenscbappel ij ke zaak vielen,, en wier graven - in voorgaande jaren op 14 Mei door den bezetter werden afge zet," om te1 voorkomen,dat men de gevallen Tommies huldigde..../ Een afdeeling van deBinnenlahd- sche Strijdkrachten bracht.een eere.- saluut. v De burgerbevolking mag de p.aats, waar zij zich beviudt, voorlooptg^ niet verlatco..' Evacué's en onderduikers zullen niet naar hun haardsteden mogen teruzkeeren, totdat de Duil- scbcrs uit het land zijn weggevoerd en een goede regeling is gemaakt. Met het toezicht op de naleving van deze bepalingen zijn beiast de Binnenlandsche Strijdkrachten. Op 21 Mei (2cn Pinksterdag) wordt om 2 uur in ..het Feijenoordstadion. een Jeugdbijeenkomst gehoadon ter vie ring van de bevrijding van oas land. Burgemeester Oud zal het woord voe ren. Voorts zijn er massazang o. 1. mevrouw GimbcrgHuyscr en demon straties o. 1. v. den teer De Ven. Voor bijzonderheden raadplege men de betreffende aanplakbiljetten. Gisteren verschenen in verschillende doelen van.de stad plotseling Roodo Kruis-auto's, volgeladen metblikken biscuits, enNederlandscho vrou wen in de khaki-uniform, leden van het Vrouwen Vrijwilligere Corps. Huis aan huis weid aangebeld en per. persoon tien biscuits uitgereikt. Moge dit „par ticulier Initiatief' niest leiden tot on gel ijkmatigc verdeolingt irjamiiiimamiiiuiitMaiu'ni'nntJuiiiiiiiuumiinuiiuUMiiti JOvcr het abonnementsgeld van per kwartaal betalende abonné's zal per 'kwitantie gedisponeerd worden Alléén" op door ons ^af gegeven kwitanties gelieve U dus te betalen! - - .".f Voot do provincie Zuid-Hol!and zul- j -n/ in de week van 13—19 Mei do volgende bonnen', r-echt geven^ .op het betrekken van de - daarachtervor-; moldo hoeveelhédeh brood of - scteepsbe- brood of "scheepsbov <417 -*400 gram schuit.- 418 400 "gram schuit. J- 5 419. 1^4 rantsoen vleesch ;of 50 gram; gedroogd vleesch. yj 420 250 gram suiker. 421 100 gram kans. 1 '422 - 250 gram ..margarine of 200. gram vet 'A 491, 'B 491 1 blikje lunch worst of /A blikjo bacon ofbükjë kaas?' of 1. pakje gedroogde eieren. Degoederen 'op bonnen 422, A -49l en B' 49tworden, 'g r a t i s/^beschik-.. .haar^, gesteld, ■'■'/'vg." g;-'/! Verfccgghaar zjja du-- gooderesir-; v opbonnen 417 en -418in.- bakkers winkels; k 'y op 'bonnen 419 en.' 422.'.in -slagers-'. '-/é Op bonnen' "420 en 42l' in kruldeciers- én; zuivelwinkels (vóórinievertng voor; 16 Mei a.B.); - 'W op ;bonnca A491 en R .491 in Roode Krutswinkels. Bovendien zal 'ifi do week'van 13 tot en inet 19 Mei 1945 900 gram biscuits gratis beschikbaar worden gesteld. Jn de meeste dislribuliekringen geschiedt ditop dc bonnen A 491 en B 491, dus-gelijktijdig mot het afhalen van de vloeschwaren. De Directeur-Gei:jraal vau. de Vood- selvoorzieuiug maakt bekend, dat do bonnen .422' .van' de noodkaart zonder vóórinleveriing' recht geven op 250 grara margarine of -200 gram yet. Deze goederen worden gratis aan het publiek in slagerswinkels dus niet in "Róódo Kruiswinkels ver strekt. De keuze tusschcn margarino en \-et betast niet bij hot publiek; in onkêlo DistribuUekringcn zal uitslui tend margarine worden uitgemkt, in de- overige distributiekringtói uitslui tend vet Bij het afhalen der goederen dient hot''publiek zo'i het verpakking»* materiaal' mede te brengen. De dagen, waaróp de distributie eèn aanvang neemt, zal plaatselijk door de distributiediensten, nader wordoa bekend gemaakt, na ovcr'eg met de Dis trictshoofden van het. Comiaissariaat Noodvoorziening. In het Westen des Lands-moefên alle op grond van de „Berechtiguogs- scheine" uifcger»,'ikte extra-noodkaarlen vierde serie uiterlijk op Woensdag 16 Mei 1945 door do houders bij den DistributiedienSt worden ingeleverd. Van personen, dio zich in hechtenis berinden, moet, behalve de eventueel extra-uitgerekte noodkaart, teven9 de normaal verstrekte vierde noodkaart alsmede stamkaart en inlegvel» worden ingeleverd. Dezo personen zullen door de gevangenissen of. de huizen van bewaring van voedsel worden voorzien. Alle Duitsehe distributiebescheiden zijn ongeldig verklaard, zoodat hierop niet meer kin worden gekocht eau af geleverd." Handelaren zullen zich. op deze bescheiden niet meer kunnen ber- be voorrad en. Zij dienen deze zorg vuldig te bewaren ter verantwoording van hun voorraad. De rantsoenen hrood met datum 30— 914_ zullen van Zondag 20 Mei 1945 af waardeloos zijn, zoodat hierop na dien datum niet meer mag worden ge- bocht of afgeleverd. den gekocht of afgeleverd. Met ingang van Maandag 21 Mei rijn derhalve alleen nog' geldig do z.g. noodrantsoen bonnen, met dien verstan de, 3at deze thans, ongeacht de op de linkerzijde voorkomende nu min erg, in alle distribntiekrincoD van, de drie Wertelgte* Provincies.;; .ondérlangrecht- ceven" op Kot koopcsn' vsa de daarop vermelde góédfireh.',;'''Del hierbcdoelde kringnummers zgnr;. .172r fc-m 203~20.7 'i-m„216 "en 279 '4-m;450- :/'"-■ •'/•'Tot nader/ order/mag^ qp.noodroiit-. soenbonnen/ibrood/ óok;,i biscuits,//taairi taai. óf:: scheepsi>eschuït \:wc^en :;ijt^_k- ken en wel 100 gram per rautsocai. S/De hahdêl.area - in zullérg .voortzooverrezulksnog hnet - heeft; plaats1 .'gevohd^/zte'.;,spoedigmogédijk. worden bevoorraad.op de_: ;.dóor hot publiek vóóringéioverdé houten 409 eh 412. Consumenten," dio óp 20 Mei op bove?ogetioemdo. bonnen noggeen aard-, appelen' hébben hntvangen, worden ver zocht, hiervan oncmddell^k^ Bchriftelijke mededeeling te doen aan de plaatselijke :contrölecotnmi?®ië vande/ Vakgroep voor,Kleinbandolaren in aajdappqten, groentei' ea; fruit óoder vermeiding vau naam en: adree 'van den handelaar, bij wien dé bonnen zijn vóóringéleyérd .en van bet aantal.bonnen,htèwëXi& ingeleverd. i Het bedrijlschap voor Zuivel, Afdee- liug Rotterdam,deeltméde,dat /bon A 453 in de week van 13 'tot eri mét 10:; Mei, 4945 recht/geeft on aankoop van 1 'liter zoete of zure melK, alBmede 2; óns, verpakte waisenpoeder.- Het meest; urgente pioblemu, waar voor burgemeester Oud bij zijn terug keer ten stad huize stond, -was de zcer nijpende-voedseltoestand. Er ..as onrmd- <iè.4i;k aangepakt en het ziet er naar uit, dat het dieptepunt nu gepasseerd is. 'Als gevolg var» de genomen maat regelen werd alom Zaterdag tot laat.in den avonden ook - Zondag/ boter, choco ade en vleesch af^eleverd. Uiter- ijk Woensdag zullen 900/ un bis- ctiits'en 1 buk je vleesch pér persoon Volgen, terwijl .in den 'loop van de week per persoon 2 ons walsenpoedcr aismede 1 liter mslk voor ce groep'A, d.w.z. personen, boven 18 jaar, za •worden gedistribueerd. Met vereende krachten stellen mili taire en civiele autoriteiten thans alles in.het werk om de voedselpositie zoo veel mogelijk te verbeteren. Deze week werd gestreefd naar het verstrekken vau 2\ ons suiker per hoofd, 1 ons kaas én wat ihee. Daarenboven maakten aufo'^ van,,Civil Affaiies" Maandag een aan/ang met distributie van levens- aii-deien langs de woningen. Oude straatnamen terug De straatnamen, die door eenvorig gemeentebestuur werden veranderd, zijn eere hersteldEr zal weer ge sproken worden van de JuJianabrug en- straat, van den Kon. Wilhelmina- weg te Hoek van Hollandvan de P/ins Bernhcrdkade vjnHillegers h?rg)van de Prins Bemhardtaan'; dé Prinses Beatrixloan, de Prinses henebrug, de Prinses Jwianalaan; de Wilhelminakade en het Prinses 'Bèdy ■■mxpfaniso Hillegersbergh. Dè. Julianalaan in yjn.;:Hille?e£tesjAm ma; tijdelijkHildegondalaarr^J^* "werd, zal Margrietlaan heeten. Menc- waardig in dit bericht is echter .vooral, dat B.'enWlot deze beslissing kwamen, zónder dat ons .offideel het college van B. en W. is gemeld. Na'5 jaar weer Mendelssohn 'en rl fp, :$Tn dé "tropische hitte 'van de gróóté beuiszaal heeft het; Rotterd. PHIh»,; Or-. kestV Zondagmiddag-; zijiri eerste-próme-; nade-cohcert gegeven w^eer we de riógal céigéloklrigel^tthaus Passion van Hemdvaarisdag niet; meerekenm (mén breekt>u eenmaal niet ongestraft met tradities/ én monopolies) was dit eigenlijkhet eeiste optretiejj van Het orkest ha onK; bevrijding. Met mede werkingvan hetRott. PhiUb-Kooriieeit men na het Wilhelmus ra de volks liederen der Geallieerden waarom n:et van alltrSStfc-Riislandjims nret.mee li «nï het „community-angir^ fend: „Waar de blanke top. der duinen",'erizoovoorts. i/Goeè'vis het geweest -om na vijf jaar weef miii/ek van Méridelissqhn, werken de mizfs.verboden, omdat;hij joodwas," wienstsi««dbeeld ze omver- haalden én wiens muziek; bij Shakes- peares's Midzomernacjitsdroomzeuoor een begeleiding van den éoi of.anderei^ prutser vefvingen, op _;het.pro gramma te zetten ral washet „Zijn minst belangr rijke dus populairste "werk: de 'Z-g- Bruiloftsmarsch, toch altijd een", joyeus 'stuk, dat knap werd vertolkt onder Flipse'sbezielendeleiding-Ook Van Anrooy, de vroegere dirigent van het Residentie-Orkest, deman, dieal^nige jaren voor -1940 weigerde het Horst- Wessel-lied te dirigeereo,ird^gcenOia werdr van de /kuituurkamer en wiens werk we dus ook niet in bet openbaar mochtéa hooren, wasin het program ma met .zijn tintelende en knap gon- strumènteerde Piet Hein-rhapsodie ver tegenwoordigd. Ze kreeg eenvertolkmg, die haar aue recht deed wedervaren- Vooral de blazers en het slagwerk had den het hard te verduren, doch ze stee gen .er zich met glans doorheen. Wet programma vermeldde ook nog Van Beethoven's onvergankelijke Ouverture Egmont en Grieg's Huldigingsmarach- G. Tijdens een - korte maar indruk wekkende plechligbeid.aan den PJcin- weg heeft, een deputatie "van liet Rótterdamsck politiecorps gisteren drié" kransen gelegd .op de plaats. waar de Grüne Polizei een 20-tal van onze stadgenootèn executeerde. De nieuwe hoofdcommissaris van politie* de' heer Staal, had voor deze herdenking den krans afgestaan, welke hem bij zijn installatie was over handigd. .j 'De moeilijkheden, wélke te ovenvin nen zijn, voordat do siean aan op duikers effectief kan worden, zrjn-legio. Van het. organisatorische talent van do betreffende autoriteiten -aal veol ge vergd .worden, evenals van. hun bereid willigheid om alia energie beschikbaar to stellen voordeze hulpactie. Het betreft hier "een nationaal belang vau 'de allergrootste proporties.Wij hopen, dat er spoedig" eon begin - zal" worden gemaakt met deregistratie, iegalisatie, finaocieetea steun, verschaffing van on derdak c. a. problemen rondom hot op- duikersvraagstub. Marijke/, een van oriJc jpupa hirste per- 'sprctdsters'riweTd op den Vredesayoncf toenzejn&de uitzending vanl Odor, toch nóff-J^ naar huis jtetste, dooejde S.D. gegrepen. - 'Natuovdjk\jn6est alóasteen^siel^ Bévrijdingsnummers' meenemen en van die gegomde biljetten met 'yjiet Parool', bied der bevrijding. Zé" schoten op,.den y Binnenweg op hanr,J ze racfede voort,-, c maar daar .>pron^.- eert soideat .voor haar ,Jr pete en t was'T-cover.. Boleie' momenten - late r stond 'ze w^r vd^Jdien .SD'-vlalül J- - 'die haar enkeleriveken^gèleden blXot/op/.l "tiet been"- had uitgevraagd {toj ons get& A- èn haar glorie evenwel tevergeefs):f - A/ „Daar heb jeyNgmke '(tmaKJ'edrtt te naam} -tveer gairri.de de SDchej je had me zóó beloofd geen iUegaalwerk meer te doen". Marijke zweeg.-«oo%ge* woohUjk.jjNeém:jaar':med'y zeide/cAe^|| '„want als ze 'de kans krijgt. STneertze^fn^i v- Met de stangun tri den rog z&gMarijke^ y geèh andere Kansen en stapte zoet mea, 'Zeibrachten haar naar het schip in 'Zaimhaoen, waar zij 'in j.de badkamer werd gestopt.' 1 %C- het. èmt lag er. een paar voet hoog, Ee kan1 een stootje hebben onze Afaryte./ enzé Jdvam den nacht ondanks de kpgdé goed I door. Vroeg in den morgen was, contact; at gelegd ^met''^ jandere::arr^^p tanten:'i-Bij het luchten in het gangep* t bleken het allemaal oode termissen p adorkJmdpjézoowaarj- Nico-van »JJ* Wacht" en- een heel stel oan oe N. rt,e>.' Ondanks hun mannenhaarden V waren_ze gauw herkend. Een lange eenzame -^®~. terdag volgde.- moar Zondagmorgen ont dekte Marijkedit een pattijspoort de eerste vlag. In minder dan geen tijd staken door a le patrijspoorten koofden en ailen ontr dekten vlaggen, juichen ging niet. De bewaking was in - de buurt. 'Maar. toen werden een toode. een blauwe en een witte zakdoek bijeen.gebonden. Even later tvo« [ff'r het arrestantenschip een nietige tri- colore, niet meer dan een paar hand breed» En in het hchrgangetje strekten al ede jongens eti dat eene meisje de ruggen* De strijd was niet tevergeefs geweest. - Den hemel zij dank vond deze gcschte- demi een happg-end. rondagrmMag, kwam een van de Vtaamxhe iS om het keele nel otter de loopplank jiit te Zalen. r ..- - E't"^ Marijke kwam onpeataaschen en regel. redit naar on, kLM-huis op den Cool.,.-, singel. Ze was zwart als de plaat brutaal at, altijd. Toch hebben alle mam- nelijkc medewerkers Marijke op bèta* wartgen gekast! - "/.;.- En toen onze Tobi. die minstens eoen- vee. heeft doorgemaakt, bovendien nogvam 'tHaagicKJ Veer terugkwam, was on geluk volmaakt! Premier Churchill gafdéser dagen een uitgebreid verslag over den loop van den oorlog.. Hij uitte rich in scherpe bewoordingen tegen de houding van den Ierschm president De Valera. Toén de luchtoorlog tegen Engeland uitbrak en de Dtutsche duikbooten ae Engelschc handelsscheepvaart ern stig' schaadden, heeit de Engelschc regeering zich tot dcIeische gewend mee het verzoek iuchtbases en havens voor den duur van den oorlog at te staan. Dit verzoek werd geweigerd. Indien Ulster (Noord-Ierland) toen zijn steun niet bad verleend, had net EngeBche volk 'voor de keus gestaan te bezwijken, of zich met geweld m het bezit te stellen van de genoemde objéeten. Churchill bracht hulde aan de Engel- sche arbeiders. x„Ztj werkten, tot .zij bij hun machines peervielen."- De intrede van de U. S. A. m den oorlog kenmerkte het keerpunt der krijgskansen. De oorlog kon toen met meer verloren worden. Hitler's grootste fout was zijn verraderlijke aanval op Rusland. Dit tand heeft zich'de groot ste offers getroost en de meeste vijan delijke troepen gebonden. Churchill legde er den nadruk oP dat de begrippen democratie en vrij heid na de overvrinning niet mogen verwateren. Zeer zeker zullen zij* met mogen worden .misbruikt. Nieuwe totalitaire of politie-iegeermgen kunnen niet - geduld worden. De conferentietafel is de plaats voor de consolidatie van de zege. Er valt nog veel te doen en nieuwe offers zullen nog worden gevraagd. De Engelschc premier eindigde met eert vurigen op roep om te strijden, totdat de taak in de gehee'e wereld is volbracht. luiuiMiuuiniuunKHnniiuiniinmuiiiKmiMuauiiiuuiiiuaii Iedere vrouw in Rotterdam, die zich beschikbaar kan en wil stellen voor vrijwillige hulp, kan zich tot het Hoofd bureau van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, Westersingel 43 (tusschen •10 en 4 uur), om inlichtingen wenden. De gezamenlijke jeugd van Rot terdam wordt binnenkort opgeroepen* voor een bijeenkomst op Pinkstermaan dag in het F ei jen oord Stadion, waar burgemeester Oud een toespraak zal houden. Deze jeugdbijeenkomst ter vie ring van de nationale bevrijding, - wordtgeorganiseerd door het Centraal Overleg van de Rotterdamsche Jeugd organisaties. Als commissarissen der Koningin zijn benoemd: "Voor Zuid-Holland: d*. A. A. h.. Rutgers, vooi Noord-Holland j dr. J. E. Baron de Vos van Steenwyk voor Uti'-ecbt* ror. dr. L. 1L N. Bosch ridder van Iloscntal. Zaterdagochtend '12 dezur is- in do hulpkerk .van do Nederlandse^/.' Israëlitische Gemecnlo aan de Joosfc- van Geel straat te RoUerdam voor te* eerst Sedert jaren woer een Sabbalte dienst gehouden. Voorgangerwas da heer Vleeechhoower. Onder - de oog O- - veer v^ftig aanwezigen (grootondeehi bovengekomen ouderduAers/ bevooaeö zich twee' Caaadeesche militairen, ate niède oen lid van de brigade Irene. r Zondag j.I. arrivoenlen 5 Ne- deriaudscbe en 3' Engolscte mijnonv^. gera in d© Parkhaven: Htm taak Is wateren voor de vocdadsctepcu to maken ©n do'in de haven ILggenda Duitsehe oorlogsbodems over te no> v-?!* "v:; Met groote fclijd*ei*p geven wijll i de geboorte -v*n onseo^ Cornells Max 12 Mei 1945 M, Seip (Zwarte llenii 1^ C. Seip-Determaa Ectrli^Acrtniet 67« Met overleden; J. N- RIJ.NAAltU J j"1- Faro. Rijnaerkl Sebietbeftuleen 5a, Relterdatn 25 Nov. IV M eoenvtUU) tut groote droeXbeid le Col i} dj pleet, Noord-BevfUnd, mijn tanig geliefde Men, onre Zoon en SelioooeooP Sir. Ian Jacob Uavelaai l'l le Loitrcent tnj de Verken- j.i njncee/deelingveadeKon.Ned. Brigade „Prinse* lrm»" ia den IB ooderdom ven 34 j*»r. Uit aller nator __rl9 C. A. Hevelaer-Dntilli "7"d/.Vri C «Den Vaderland gei*,owe, Wo-"* do doM". Ij Rotterdam. 9 Me" 1945 Prinaee Julianala»»- maaa Geboren. HHIegonda Maria Abellne 8 Met 1945 A. M. DntilB^. SeheUelj Dotüb C. W. Dnrrrerplein 8b Geboren: JLODKWIJK. LA GRENS (Lody) 12-5 '45 Tijd- adm: d. Woerd-Her mam; V 25 Mei 1945 wj» J. J. M« E. M. Mea-Hoa 25 Jaar getronwd. Hao doebter en Terloofde VoorechoterUan I 'f J. DE NOBEL, Tmdheelkvndige Qaes de Vrleselaao 99 b. Spreek uur dageL van 2 tot 4 nnr. Alleen voor kunstgebitten. Overleden! Urtmuiua Laurentlm Jöbannea Blafttri Oérudait Josepbn» Slnsts (Jaorxe W*a» Jailtu Slantó Dit tiler naam: An too o Slaat», Rotterdam Waalwijk. Antnoinretraat 4 Overleden Dl.VA VAS KÊÜLE5 wedbnra van Jacob. Boitcweg. ia rf<m onderdoen -ran 75 jaar* Uil «Her naam: D. Boitvwrg Rotterdam, 11 kei 1945 Volmarg nitraat 4"b Begt- lö Hci a^r- up CrWiSï.ji, vnr van bet rterfhaii. ACE veqteb D. Merwa* n 82'jaar. C. 3. A.'-na £r Want-Vegt«, Otroeht. ;.1tmtïJL' In T Veld., 156, Rotierdat». Mot vraugdo makan bekend det onro barto Hopman Hein Loedcman uH ©on Dullach corvcantrotlamp bwrrljd an ."•Hl® W vriendot» In Clndhovon l» anngekcreen. Groep 6, Rot!. Padvinder» BIOTlSDfl „CAS» S5FFI" S. M. E. Vaan-Brand» STRAATWEB 158 iH-berg) Inlichtingen getrasgd omtrent var- blijfpluU van FIAT H 85502. Chastlinr. 253845 Motomr. 253783 D r. H. O. E- MHders, Oudodqk 25 DAMKSf 5>c geallieerden brengen oa» niet aileen voediel, doch ook de laatste tip» «P mode getied. Ons atelier staat tc allen tijde gereed om san »1 »w wenschen tegemoet te bomen. MdAt-jiull* vof txelurit* JUaui sa Kinder kitting L. At'JJernjn, Cntfrutt Abr. Koijperlaan LS a. JACS. MAARSSEN on ochtflan. *Ji. Bargwog 304. sodorl 44 A. pril '43 Inw. bij Mtrr. Korporaal. Barglustlaan 10, H.borg Alla b«- waardors vsn gnedoron. ook van mijn zoons, wordon varzocht rich or er de sllovarlng mat ons In - binding te stallen. Hiermede zeggen.wij daalt san !de leden der. L.KJ'n de H-H. Doc- jtoren rA. B^ktserominr. en a3c *a- 'dere belangsiellendem V.J de begra- 'rnli ra» WJM 3AKXSR. Mevr. Bakker- v«n Deuxse en fatn. Bakket- I Voor dc vele'-bewijzen ran deel» neming, ondervonden bi) het bm- liTdoi van wijlen dea Heer X. F. VAX BUL'EEN*, betaicea wij oasen hsrteFijken dank. Wed. B. r. Bonren-Stiar CiTïl - Rob: -'-- - Hartelijk daak aan den Cenccsk. Dienst voor de uitstekende verzor ging ran eeO schotwond op Zondag 'J "jlür J.j'.F.C.DH VASSY. Noordsiogci irr. Prakt Fjk Urvat ->■ JACOBA ROEST, Arts Baljowntraat 16 a. Stutsdoorwcrk H, VAN HERK Ain. Aannemer ven alla voor komende st ucid oor werken HERLAERSTRAAT 17 e-b, ROTTERDAM, TEL. A2670 500 cld. ht-l.v.lertiKVökx. veo 8<vliader Studebakur Ca briolet - Prtrv. Nr. iL 24331 donkerr. beicelinaenkap.roodJ. brkL £abr. i'ennock. cbaasisa. 7128263, inntorn. B. 33456. lin- üiiijdr schade aan radieteur. «pauchr-rm en portier. 11 April 1945 d. Doltacbe militairen ontwr. ail carege Bajo°eutr- 95 C. vso der Torre. Parkloat» 28. pebeiuilinuding verrrkezd. AbonnemeMan op ÜldtrhrtRen. binnen- aowol UitanUndsa. \aderstaajade 'Enna's'steunen*ons door haar advertentieruimte, waar zij recht op hadden, af te staan in verband met de papierscbaarschte. N.V. De Bijenkorf, filiaal Rotterdam a Pronk en Zoon, Veren en Dónshuiden a H. K. de Klerk en Zonen O Lever Brothers en Unilever N.V., Rotterdam a A. M. Praat's Scheepvaartbedrijf a N.V. Mij. Drop, Schoonmaakbedrijf - - Glazenwasscherij O N.V. Kop, Rotterd. Beton- en Aann. Mij. - y. v/h. van Waning-en Co. Ter herinnering un crue Iran ere en dnppete mcdoeerkXer. Gr. I Wie beeft flevooden rtxxl lederen bondtmeb met lohottd. Zaterdag 1-1- tre Zom Jr. Mevr. PaU. Schlekade 46b zoplct een nette dlermDOaflJ l Verlorea Geel k opent ÖeapW. Gr. IViseertjmtiaat vis» Abr. v. Stolkweg i asununtu -c. L Oreren. T^?M. I«J Gevr. loopjongen, liefst - flets. Aaam: 10-12 u.-v. DuuJ'- boekb. Goudscbcslngel 60|^ >a. «wiverscnte. tegen oc. - -- ln«rur«) terug. P. PootUa» 65, lOveiscbie. Energieke joogeaum 23 J, diploma's Boekhoud sn bexlt Eng- Inhoud v. vlader geea waarde. Fob»'» ca P.B gaarat retour. Pierre Zom. Nieuwe Bimncowtfl 17S, j Hondelacotesp. zoekt passcoden j werkkring. Br. no. 101. bur, v. d. bh Opgedoken familie ia. 2 [cnlddenstoDd. iO«kt gemeub. woning l'spped. De Geus. Zoaaebtoenstr. 71 Grijs |asje ven mantelpak verlorea. Ootr. Barcodr.bmg 9 Mei 5 «L nim Groote beJ.of levensro. bF} terugbel- H. Stok. Dordtscbeatraatweg 496. Nederl. Israëlitische liemeentc Secretarie >Ia»beoeMerUan'-423 Wii nrwdren JIct nkeenaier. eo, JuJ^Ue kinderen one de Whikkiag te wüleq stellen- Eet wod. BestoPrderNed.^r.Ceza.R dam. iGewr. halahondater leeft, tot 35j.( |lo grein m. 2 kladeren 8JI1 jaar Br. oo. I15..bttr. v. d. bi. Verloren, roodbr. actctaxh, m. technisch boek. «aapje «net bereke ningen. dmnealasje. fietspomp eo*- Goaadc voo Ovsrochie o. Beursge bouw. T.b.t b. ScldeUan 3: Overscble Twee verkoopera Banket, wenschea we |tc gaan. Br^no. 28 I Koek» ,a dé stag j. d." bh iWla beeft gavoodca gedeelte He 'Noodkaart van be), dsroe op de Kleiweg boek Straatweg bij bakkers wagen Woensdag 9 Mei. C. v Vlaardlogen. KoraeJscr. 28a, v.to Scbiebroóc, b. vr. onccm. zn- vloerbedeikine, met x- w. o rug. illijdorp.. v.d. blad. 1IU JITSU Relnlcr Hulskor 'e-GravendlJkwal 141 Bezoskt Café RBTTEZJCHT Zwaanshal* 83b an '1 CENTRUM Jonker Fraraitreat 17 Elgcniar W« SEEÖELKDI. TWIlNENBURCi'S V/ÓN1NGIHR1CHJING N.V. A MATHENES5ERLAAN 242 PAROOL VOOR OEN HydrnutUche Kipper. NV Rotterdamsche Fabriek voor Rollend Materiaal ROTTERDAM HET 1 Itustbalu Mario Matheae»eri**n j^t Kocurdam vraagt *o©r °:reCt pcfliclomeerd verpleegster beftt me iploms B, aUmedc cao leerling ver Gcvr. nette kcllner, aanmeldea Bergweg 8 t uJ'l Geyr. energlelc melije of JoA' gen, die ln de boekhandel' wcnscht opgeleid te wordaL. Liefst einddiplopia Lyceum qx H.D.S. Br. m. Jnl. aan vmJi Butil's boekhandel Ooudson©** elugel 503 Kleermaker halfwas en werkster gevr. KleermaJci „Het westen", Mathenea dUK 215b. Flinke dienstbode RCVT. g< salaris, mevr. Frank.» p/a.-; Wijk. Schlctbaanlaan rh Mevr. Meetor, B la ti hen borgt park 160 Oversclile. Vr. da nieiSle of inwonende dleni Verloren, vulpenhouder Chta en rood vulpotlood in blauw t,b.t-b. Schicaeg «44b. Tiegtn Not meisje gevr. met bw Goed loon. vjf.g.v. ilcrr. TWp man-son Statenslngel 16lc Verloren, Vrijdag ir Mei. Boekje m« gedichten tb t.b.tnrgave^Djstel- vlnk MatbcncacrUaa 4)Sa vertegenw. v. hondri of licheepvurtksnt i.b.v. dipt. ree- vaartschooL novig, EngeU. Br. nr. «31 bun v. d. bL Werkster» gevr. vji. schoonhou den van kantoren. Vano, Ocbtcryelt- gtmt 41. All-round reckme-ontwirper en figuurteekenaar zoekt werkkring Dr. nr. 99 bur, r. d. bi óp-de afdoeling administratie'van >,Het Parool" kunnen nog eenige jongelui geplaatst worden. Persoonlijke aanmelding Donderdag tusschen 9 en 10. uur aan het kantoor,. Coolsingel. II B.z.s.1 Yrouw*UJke admin. krocht aa. jaar, bekend m«i boekhouden, 1 steno, tv-pea. enz, Br.'nr. 100 Dur. I Verloren fototosaiel n. rtut Maan- dngmprgen Blklerdijkatr. of P. tl Hoofdpl- Lb^b. d< Brulja.van Lennepatraat 35 M.wle9rerk«r van Parool, zoekt flinke gem. zitnlaapk. Certruro of Westen. Br. nr. rr8 bar. r.d. bL Verloreo; eoaodc Snrljinckstr, Rodh-str .Mathen.lianTcraieulcn. 1 bruia lederen port. inh. co. t6o. gld. g- ketting met aanh met diam. t b-r.K. Sncllinckstraat 2yb Bron» Gevr. net melsJa.Van 8 totX u. in kleia doktersgezin. Aanntj Mevr. Kooyv - Randweg i2« tu*Bchen 19.30 en 20.30 TTOfi Gnvr. »et meisje, v. d. en ■weikstor aanw. Ser veils Kral-Pludaan 34. Verlorea jj Aprili spddje. rij zweepje mee horfijrre in briUantje». beL Pr. Juliaaalaan 33. jinme ófie«iz TOc*vhu'p- si d= t\::ihoadi£^ v. bcele dogen, of d»g cn oachr. Mevr. v. Oortcbot. Voor- jd-A ter laan 74. RonablDgsbetlr. vr. vertegeïS ca wakers. Br. onder nr 8T| bur, v.d. bi. OntlerW'Ur.ertgezlo. Z0DÖCT kitfl 'deren vr. wooing of ge de el U daarvan te. huur. Liefst Blij dorp of AVcaten. Tot T40A-JS maand. Brieven Moor, Gan* gtrset. 22 Gouda. R| «Stoop-foneem vr. «rew latex Lckwiae le o|wrat±ur» en een bedrijfsleider. Brieven onder No. 85 met ultvoerij burtno vb» Mevr, 31, don üoor, Uurgcr Knap'pertlaan 246, Schledi zoekt voor terstond een 1 dienstmeisje. Gezocht door RuslhUlft Marfl Matbenesaerlaan 343 Rotlef dam een keakcametd, kunnen «1p voed zelfsiandlp-wcrMO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1