fk I Benoemingen ^oëdselverrassïng vóór Pinksterën 'rfr S-ET B IiBÏ MMS M Distributie aüerlei Aan 't Vrije tódani! li Oe toestand in Zuid-Nederland UL RICH'S KONINKLIJKE BAKKERIJEN VRIJ ONvERVEERD BONBONS DE HEER Sprekende tegensteüingen De eerste eieren, Telefoon i Rotterdam herstelt zich Het bevolkingsregister terug KOER ESRST iRS Contactofficieren illegaliteit NOG EVEN WACHTEN op de tram! /yy Vnor-uiinavs van tie Speciale Editie voor de Abojiné's van de Schiedamsche Courant Abonnementsprijs pes week 0 3! per kwar>aal f,4^— y - Losse oef. f 0.10 j Verkrijgbaars-itn Kiosken 'en. in den boekhandel - BINNENKORT^, Si -KOMEN: WEER w p- VAN DONDERDAG J^MEi W45 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 5c JAARGANG NUMMER 42 E'/T*. Vdurendeo.de s laatste 'maanden,- die' -.tie. cap itulatievan Duitschlari3 - vooraf ''gmgenf'ózjjn:.. er-in den Haag 'allerei benoemingen; voorbereid; waar- %OVer.: uit: den aard van de zaak geen ^Cd'penbarëV discussieoo'^ats kon' vinden. ;y/Met 'heeiboivop de. -• itdurendé/aan- ei wazigheid'v van-. den'-. D. moesri alles in, bet. diepsié gehsiraggebeuren.ën hét beswaar, datmen zoodoende wel eend een misgreep k ontdoen, moest men-op den koop loe riemen." Nu het.gordijn opgetrokken wordt y en .-aller.iei namen bekend worden, blijkt dat erhier;eri:daar ernstige vergissingen begaan.zijn. - - MggA1 sVdirEeteuri van betA.N.P. heert H de heebvVah dér Pol gijn joyeuze rentree; rk-ing den Haag vgemaakt' en men:deelt vg.zeifs .méde; dat bij Ibe'astsou zijn met ^degvdórlobpige; zuivering ■.vanjhet pei'sp bureau. Deze méd edeeüti j is nogal vér-: i rassend. gDe heer f van". dér Pol'heeft in: "hét bêgiriKvan den oorlog de aandacht; op zich gevestigd e!oor de buitengewone haast-,ïtdie;bijmaakte niet hetfontslaan .vanvy /Jaodsch;; personeel. Hij had een belangrijk aandeel in den .„verkoop' fpvanjhet A.N.P. aan" de Duitschers, ter- willpfiij zich zelf vérder nog in opspraak Lï bracht/door deel te nemen aan diners metDuitsche autoriteiten; "Alles,:wal hiermede verband houdt, dient grondig onderzocht te .worden en' zoolang dit Epiet geschied is, moet deze heer ons inziens op. den achtergrond blijven. Hem te belasten mei de -zuivering,van een orgaan,-, waarin hijzelf een 'nogal' omstreden rol vervuld heeft; zou den 'indruk kunnen wekken, dat.men iemand de gelegenheid zou willen geven rechter 'O eigen zaak te zijn. '-«•■ .pen geva van geheel anderen aard .s •-•'„■Mde wederverschijning van mr. Trip opde Neaerlanc-iche- Bank. De heer ij!:Trip;die den peris:oe:i eé.tijd reeds lang bereikt heeft," staat. ?n ons; land bekend als de voorvechter van een i - -:'5nancieele: politiek, waarvan het véri1 /sobering^ eu bèzuiniginsgbefeidvan wij'len-Cólijn slechts een zwakke afschaf dutvingV-was. Mr. Tup's financieel v eco'nomische: geloofsbelijdenis werdVn- ,-d eftijd- bp on du bbë zin n/ge wijze; ge- Efórmulëer3/in bet „mandest dernegen -.mannen", waarin Co lijn' er een verwijt .van werd gemaakt;, da|;: hij. de loonen niét ver genoeg; ver.'aagde en dar hij t"e Daarom isfde heer. Trip 'op hei oogen-, blik wel de minst geschlctsr e'manvoor de leiding- van onze nationalebank. Wij sta an aanhet beginvan een n je u w tijdperk in de geschiedenri dermensch- heidf; Eén der belangrijkste'kenmerken vandezen hieuwen rijd jsjdat de oud- liberrjj-. pariiculierepiodubtié plaats gaat maken voor een planmatige, ge ordende economie! De N'deriandsche Bank zal daarbij een uiterstgewichtige .taak te vervullen hebben. Haar leiding zal in handen moéten liggen van'een man, die geen vertegenwoordiger, is van •/verouderde inzichten en belangen .maar d>e mef energie en overtuiging al'es za doen om den noodzakelijk geworden nieuwen koers krachtig te helpen steunen. A -s siraks een nieuwe regcering op treden, dan dientzij het recht te hebben alle reeds gedane benoe mingen ongedaan temaken. De sleutel posities in het ambtelijke leven zullen bezet moeten worden door mannen, die zich niet a! te sfcrk aan liet verleden gebonden voe'an. De ntzuwc regeerintt heeft niet ai een bekwame, maar voora. ook nieuwe menschen noodig. De han den mogen haar niet gebonden worde» door een reeks van benoem ngen op hooge posten, die niet in het nieuwe systeem zullen b ijken te passen. PiETER 'T HOEN. VrfywiUigtïTrs iverfc fe.n cls /?aardc«. - Toen 3, nog geen maand, gek-- den, op 'dén tochtigen zolder door deradio' hoorden van allo schoóne 'pliuineiidieinbevrijd gebied wer- den befaamd voor Onze voedsel- .vóorzicriing, toen 'durfden: we er in onze '"illegale blaadjes haast 'niet over tc. fjogïnhbn. Het .leek allés - .veel;te; mooi.Eerst moesten: de Duilscliers nog weg., en dah nieer dan' 4 millïocn hongerige monde'n._ ;.VVe .sclireven het aarzelend om er dén. moed in te-houden, doch aan 'J uitvo cr baarheid l w ij fel den we eerlijk 1. gezegd zelf, - rf Er visduur aan ilen overkant;'eek-, ter een stuk'werk verricht, dat in d e geschied en is' moet worden ópgplè,er: kendk Daar werd - dag en - nacht ge- vverkt aaneén plan. :zoo omvangrqk," dal feléiiip; blaailj*e3 .als. die..-wij; kun nen uitgeven .{papier kan men, niet eten) er geen ruimte voor; hebben, liet resultaat is echter voor eenieder waar. te,: nemen.Binnen enkele dagen,..; heeft'-- bet. commissariaat noodvoorziening:, dat ons gisteren ifi dé; personen; van ma- joOr; J.GïBènes en bapïteinRjde Groot,;jitactische wenken kwam geven, dé hohgerprovincies volgestauwd met voedsel;Direct na de zoogenaamde ".droppings" uit de- lucht, kwatn de ka- ra vaan' vanvrach twagens, die, niu ren vankisléïi opbouwde, volgestopt': met lévensmiddelen. En nu kunnen %vë mop peren, maar. eén ieder, dié eenig' be- gripf hedt .van Vorganisatie,mper.i.ide- geven, dat; or in korte: spanne tijds een kolossaal, dislributiesysleetn is ui'- gêvocrd., Op hei bogen blik'zijn alle: winkelsjTdie bij dé nobdvoorziening lie frokkcit;.zijn» vol i>isguitsén., nog. vóér dePinksteren zal.behalve" biscuits, ook suiker, --zout; zeep en thee be schikbaar zijn, van de;, heide eerstgc- noenule. arlikelt-iv -een half poiiAf.-ip'er p-n-éoon,' 'een h;>.b una zoep en wn half ons tr pët gezin van '4,'";oen ons voor gezinnen van 5—9. personen. De.lionncn; hiervoor; wérden". Vpj3ag aangewezen. ,V^> Majoor Benes'.vertelde, 'dal déze ad ie ongeveer GO dagen za! duren, enMhij sprak be vcrwaehting uit, dal té|én; dientijd helleven we?jnormaalf kan fmiciionnceren. Hij vc-rklaarile, r-'datfiiel eigenNederiandschs bureau vóór V.öèii- selvoorziening - in Oorlogstijd,dat-j|öyer prim amiddelen bleekte. 'beschikken, de taak van zijn departement nagenoeg geheel overgenomen had,; Hij verklaar de ook, dat clemannen én vron^vèn, duizèndén^yrijvviiJigers, als paarden hebben: "gewerkt -en;dhtoök - vrijwel iedere win keiier, zoölangizijn' gezazvbiér zefelde, faUerritmst" aanleiding yóiia-?öm. op vZondag; ofdesnaclits te rusten: Het was ook-pwèl'; noodig, zal Kben zijgenInderdaad,voor velen dé hulp helaas nog tedaafc gekomendar' nu'.deloop er in 'zit- 'on:Vmëa.:t^'el-. maHg- van voedsel' wordt yporzicni'jpok al/,-r.^kt; dit in -smaak en uitertulé- af- yan hetgeen we ^oegcr gewend waren, nu past geen. woord van-<^itiëk,';doch sléchts van lof voor hetenorme wi-rk- stuk, door onze vrienden; en: briöilg©- uooten verricht. De practïsche wenken waren:;.eé^dc biscuit langzaam en kauw ze góéd. Smeer hef yléesch er dun oyerhéeh; Ook. de chocolade: niet achter;'elkaar opeten. Af dezeartikelen heb&ênj.'éen boog vitaminongehalte. We zgtn er;; iiiev aan gewénd.. De; aardappelen liébbou onzé iiiagen verknoeidWeid razal. j'rnén bespeuren, .dat mcsi niet: veel bebos tl te éten; als dekwaliteitmaar prima is. Vran dé gczóriden artikeJên feven de; geallieerde soldalen in het veld.? Ver-' geét verder niet,: dat de: .biscuits ;:(yoor- lóopig het brood zullen vervangént Qifgave Suchriog „Hei l'arooi". AmsterdaiD Vertegenwoordiger vooi Po ierdam: B. dc Vries Rotterdamsch redacteur: Th. Raniakci Gcdrnkt iet Koank.ijltc Ncderlandsche Boek drukkerij H A. H. Roe'aots. L Havci Scktedutn 't Wilhelmus van Najsauwe juicht weer aan «allen kant, nu 't volk weer mit vertrouwen mag aan da toekomst bouwen van 't vrije Nederland! Der tyrannie omkomen, za! het met hoofd én hand nier dralen en niet rehremm: den arbeid opgenomen voor 't vrije Nederland! 't Verraad ligt neergeslagen in eigen b'oed en schand, geen lafaard-zal 't meer wagen den vromen aan te klagen in 't vrije Nederian'd! De beulen zijn verdreven, rein is weer Hollands strand, en 't nieuw ontbloeiend leven zal vreugd en welvaart geven aan 't vrije .Nederland! Nu Waarheid, Recht en Eere de kracn der deugd weer spant": wit kan on? Volk nog deren:. Oranje zal regeeren in 't vrjje Nederland! Dr. H. GERVERSMAN. SèdeHlde nog slechWluttelë/dagéijj datde ..Ganadéesclié' soldaten als;ge- waardeerde gasten të'iyiriiddcn. van het Nederland.sciie: volk |evt![j en ^eidte<M,e^^ijn'^i^llej'lei'"'5r lei n e, dócHmeéstal wélsprëkende bewijzen omtrent liet enorme ycr^clu!:ir cillure van Canadees èn Duitscher Hoeveel këeren ,Z;jn wij ;hiet af gesnauwd erf harigeblaft^doór Du it- fchc bc!iild wacliten of afgebek t door willekeurige Duitsche soldaten, En: hoe opvallend is liet niet, dat jé CaTJüdeeselie militair noch aan ges nauw,: noch aan 'kabaal behoefte heeft a Is liet er om gnat een burger iels duidelijk temaken, zelfs als deze itr ovérireding- fe De Dnitscl eis orga .tsccrden voor heen mei veel tam tan» bijeenkom sten, waarop zij een aantal kinderen bijeen brachten tol het nuttigen van een maaltijd. "Iedereen moest dat welen! Elkeen moest zien hoe braaf de Duitschers wel waren. Maar inpn ig Ganadéesche soldaat troont een mager Holierdamniertje metV zidi mede om hm stiekurn, liefst 200, dat niemand liet zietiets van zijn rantsoen té laten pppeuzefcn. Wij /ugëniiide v Bérgschelaan, waar een Canadee-clie^auto colonne bivakkeert,eeri soldaat^ die omzicli tig een stokmager kereltje een auto binnensmokkelde cn hem brood met boter ging zitten voeren. Toen een paar burgers onbescheiden kwamen kijken en tevreden .knikten, bloosde dc Canadecsche mis. alsol men hem op iets betrapt had, dat het daglicht met kon verdingen Omgekeerd is'do geste der burgers aangenaam welsprekend anders tégenover de Canadeeze», dan voor heen .legen.oyer.de Dnitsehers. De Duilsche telefoon leidingen kon den zoo hoog niet gespannen worden of er \yi,st altijd wel iemand bij te komen om er ..oen door te snijden. De Canudeesohe ge leiddraden zijn maar losjes bevestigd, hangen laag en voor ieder grijpbaar tusscliêa bootnen en palen of loopeitsoms gewoon door een goot. Niemand komt er aan en een ieder probeert er zoo voorzichtig mogelijk, overheen tc stappen. Een Canadeesch soldaat, die motor- pech krijgt buiten de stad, behoeft om assistentie niet verlegen te zijn. Helpende handen schieten van alle kanten toe. Dc tijd, dat wij verge nocgd over met inutorpannc geslagen, ploeterende Duitsehers stonden te grinneken, is /voorbij. maar geen benzine De eeiste eieren voo. Rotterdam zijn V7ojn?dagmorgen in onze stad aange komen. Daar .de Rotterdamsche N.B S. wegens', gebre-; aan benzine deze eieren niet zelf kon halen, heeft de N.B.S. uit Ede de .welwii endheid gehad dit voedingiartike! hier te brengen. Er liggener no^ 309.000 op verveer te wachten 1i ■»Ci3:- Noodzakelijke a a tisiitjtin- Dt'Duiischeï IjéKf'tters baJdeh telc- foohloestollén noódïg i.en gaven hal per soneel vau ..den PiaatsclijkenTdlefoon- dicustopilracbl, de 30.0;0 toestellen hij de abQriiiè's wég te? halen.Het i'csu 1- 'laat vanden vereenigdeii o;r.v;i! der aangeslotenen, en de- géfinge haast van het Techuiscli jmrsoneel. >vas, dat erin" een; bepaalde période door - de honderd technici één toestel per man ■en per maand binnenkwam Dit is eon' der oorzaken, dat hot telefoonverkeer in Itotlerilam tamelijk snelhervat zal kunnen worden,ivan- neer de 'auloriteiten daar toesteihming toe; geven.::V: -v>- Op- het 'oogenblik zijn hetde vilale .diensten, overheidsorganen, politie,, voedsel hed rijven., ziekenhuizen, dokto ren, die het eerst aan bod kómen, aldus jr/''Bonn>, die in zijn functie van di recteur vanVden p'.aatselijken Teleroan- dienst hersteld; is,' ri.iilat in dé aTge- loópen oorlogsjaren zijn plaats tijdelijk werd ingenomen rëspéctievelijk door de heeren :Neher, Wienekö en Moer man. J.;»-- Technisch. Is ér weinig: schadeaan- 'gericlit," zoodat de Lockomst niet- al té somber behoeft., té worden ingezien.. Geleidelijk a'an- zulléu de aansluHin gen worden hersteld, uiteraard in over- eénsteniming met dé aanwijzingen der Ganadéescho en Nederlamlscbc mili tairen. Mogen wij tnzen lezers evsn voorstellen aan Ketelbinkie? Ketelbinkie^ het figuurtje, dat de jeugdige ttekenaar' Wim Mmldijk ontwierp, is de verpersoo. 'ijklng van den door snee-Rotterdammer in zijn lief en in - zijn ked,in zijn momenten van heldenmoed en in zijn momenten van bezinning. Wat ons het meest in Ketelbinkie aantrekt, is zijn volmaakt democratische karakter. Onder de Duitsche bezetting werden de Ketelbinkies vertrapt en mochten zij niet voor het voetlicht treden. Daarom verheugt zijn openlijk optreden in Het Parool" ons zoozeer. Mogen de lezers Ketelbinkie ook leeren waardeeren, eens om hem lachen en eens over zijn belevenissen nadenkenTeck. w_ Mfuté.\k Fikffijv V'\ MY, Vliegende Kraide nierj j. r^\. Tafeltje dek je Ketelbinkie zal irvrtiddels ronlgtztn z gerustgesteld zijn., nu' dc i Waar blijft 't toeft begint door te tverkcnl SCHIEDAM. Velen is de schrik ómkef hart gesla- 'gen, toenin Maartbekend werii, dat de Duiischers. hét: hevoikinssrogisler jiit hel bureau OéVofIciiig aan de. Nieuw-, slraat. Jiuddeu "weggeJiaald. Gevolgen heeft- dit ociifcr 'niet. meer gehad, zoo- datalléén de afwezigheid 'vari de be- kéndp bakken rneï kaaile» «alseen sooi i. ilrëigeincut bleef - hangen: Nu is bét bevolkmsregisior terug,. ver.eJcn week ,is :het? uit K.oüerJain weggehaald on naar' .de Nieuwstraat gebracht,' zoo- dat .do Schiedamsche bevolking ook weer in ófficiéeSen zin.aanwezig Maar. hot register- is danig in. de war. Keu vrijgroote hoeveelheid; kaar;en iwas cr tevoren, uitgelicht, zooals dia vari de -spoor ma an en, dé orid. r.'roiidsche beivégine, eiiz., tér.vijl veeandere;wa rén vervalscht. Bovendien .hééft bei -dé;s wanorde -•.•nlig ocoigszins vergroot; liet diiurt zeker nog twee -niaandeoj ..vóo'rdni :dé böirok kén «ambtenaren den chaos ov-erivoune'» zullen; hebben. 'Maar doz> hoeft 'dan •ook zijnhiak" uitnemend vervuld, dank zij het werk vaii de umbteriareii vati hét bureau. Bevolking1..- Da aangevoerde levensmiddelen Er .'bereikten; ons enkele stemmen uit., „hét publiek" over de houding, welke een "deel vari ditzelfde publiek heeft- aangcuomert in de winkels bij dé eerste uitreiking van liet i,lóorde luclitaangevoerde voedselTerwijl én .kelen,op allérléi; manióréudank baarheiduitten, waren ér velen,' uie niet anders deden dan datgene, waarin, vröegérdé Nédérlandschc ró'/Jiat- j;eé i- térwaiV,)ianielijk „kankeren".;- Zonder ;de prétentie té hebben, dat eeri stukje iii do; krantuati dé«3 liau- ding vee! zal/veranderen, willen wij ér toch' op u-ijzen, dat alles wat met den toevoer én denverdere bchandélins yaii deze lëvérisQiiddélén .sanienhaugtV gehée) gratis geschiedt; De geallieerden Ontruiming volgens plan v De ministerraad beeft minister president Gerbrandy flemachtipd het ontslag van bet Kabinet bij H. M. de Koningin in tè dienen. De Koningin heeft het aanbod in overweging genomen. vy;;;--.v Moeizame tve tlerop boa tv Men zal voorloopig jiiet te hooge; bedrijven beschikken reeds over vracht- verwachtingen moeten koesteren op wagens. Wij willen er speciaal op v., ëhn wij sen, dat fietsen en fietsonderdeeleu het gebied van een spoedden terug- tQt Qp heden ni£t of Qp: zeer gcringe keer naar normale toestanden. Uit schaal werden geïmporteerd. Kleeding, Brabant ontvingen wij diverse gege- huishoudelijke artikelen en meubelen veris over de. situatie aldaar. Op al- 2Mn °P speciale vergunning in redelijke 'terlei gebied miet mm zich behelpen, Sj^CfaJ£op- LinKca8oed Echter In de;, laatste maanden werd echter alhoewel de toestand zeer - zeker dragelijk is.Een- dér voornaamsteweinig;,.vee geslacht om den veestapel belemmeringen van. herstel was tot weer. op peil te brengen. Eieren zijn op heden de oriëntatie van de pro- niet verkrijgbaar, daar iedere kippen- ductie op West-Nederland. [?uder verplicht werd 40 deren per 1 kip voer/tilt legseizoen in te leveren Zoo werken de schoen- en textiel- als onderdeel van de hulpactie voor fabrieken bijna uitsluitend voor de ge-, hongerlijdende gebieden. De inza- tëisterde gebieden boven dé -rivieren.melmg van voedsel mag zich trouwens Het bedrijfslevenkon nog niet goed m een bijzondere" populariteit .ver- op gang komen, en in de winkels is beugen. Overal rijden padvinders met weinig verkrijgbaar. De Duitsche capi- wa5Êns door de straten en de giften tulatie. zal echter zeker een grooterenstroomen binnen. toevoer van grondstoffenmogelijk'ma-; Het postverkeer ftinctionneert vrij ken. Verheugend is de'eliminatie van normaal;'van. telegraaf én telefoon kan den zwarten handel. Een zeer: strenge- uitsluitend door belangrijke bedrijven controle door de overheid, de vrij gebruikt worden. Van alle zijden wordt ruime distributie van levensmiddelen hard gewerkt. Men beseft terdege, wat en het aanwassende sociale besef bij en op het spel staat en de autoriteiten het publiek, waren hiertoe de aan- hebben de steun van den bevolking en leiding. 'y «- toonen zich deze waardig. Door de Het personenverkeer per trein is op ineenstorting van het Duitsche rijk zal vele baanvakken mogelijk. Ook rijden het tempo der reconstructie naar men er autobussen, waarvan men in specialeverwacht aanzienlijk opgevoerd kunnen geva'len gebruik kan maken. Belangrijke worden. bieden óns do goid-kéa 'aan, zj bren gen zo ons thuis, het verzamelen u: i sorteeren geschiedt gratis, de wiriko'.icrs- Stellen bun liedrijVeri en personeel even eens gratis ter boschikkmg cn boven dien moet nièn nog. b:-dcnkon,;dat Sch'c- dain nog {«jv-oorreebt is, «aangezien Hol ierdam- bijvoorbeeld nog liaast niéts beeft gehad Men ovérwége dit alles eerst nog eens even, yvoordatm?n Weef een pakket griaf yhalea. Wellicht' .zul-, leovelen- dari een. andere houding aannemenKKVyy.,:.' IlicriDcdc geve i Vij keniiH, dat op 7. Mei ledea it, nn cco i-rer roatlcDk «loch gcótiUiig fïdrngtn lïidcn, cr./e lie»c Moeder, *>huw<t. cn I Gtootnuveder en jjchowd znv.cf. Mevrouw Chr. Scheifers IVcdowe vao den Heer M. W. A. Zelenen den oudetdo» nn gj [aar. Uit aller J. ZcleJtcn Scliiedanj, >94$. Bcttmtercoweg ito. .-4. De ti-rairdebcMelling heeft Ir.irvlddtlj p'.aats g-fhai Bij de Kon. Ncii. JlocJitli'flkkei'ij U. A.'JU. lloclnnls 16 Schiedam 1»*"plaats'1 oor eeri tijdelijk ...-yé PORTIER Bij gebleken gcjclükih'id vaste aaasiellïng niet uilgc- 5loten. Sol!idtaties .uitsluitend schriltclijk met vermel ding van-leertijd, tegenwoordige funciic cn verdere bi—oiiderlivdcu aan Lange Haven 141, ónder opiclirilt: „Portier".- HET SCHIEDAMS VULPEUHUIS If n«jj» «teeds ala voarheea KANrOOnuOKKHASIUJL MBÜlJIIJUt'S J.ange Ilirctt 77 Schiedam Reparatlcipriciiilng voor alle tnefken II. KOflVING - jftnuroant7 VtUfiingnniulrnt- SCHlEPAMj 'Prof, Kam. Oniicalaao' 151b, Tel. 69.704 RJJBtY CV SIKI'MAN MED- GEO CHIROPODISTE (Pedlcurt ntettlturt) ilOITllTil'A.VSt'JiKlDJK I5S - St'lIJEIUM Ongelijke'spreekuur vai» !-J uur, behalve Donderdag ca Zaterdag cn volgens afspraak. MOhSOPOLE Hoogstraat Schiedam ZoiiArk jfO oji JJaimtlair ïl Jlel (IdJt Piniiterdaxi-n-asmwegt, en T uur)- H'AIKIKI HAWAIIAN'S, met een groet; van de Stille Zuidzee.'(Spt'Ico uuntntcrj op verzoek). FJtliil F.ihh'L, Nederlands meest gevierde Humorist Conferencier. - - ACCOnilEON'-Sttï.l) ca verdere Varietdatuactjcj Plaatsbespreking Zondagmorgen Ji uur. Dame zoekt voordirect gonit'iib. zit- eis/ot slitnpkniiicr, pension, goeden stand, oifigevlng "B.K, iaan. Veel bergruimte. Liefst bako». Brieven oiirier letter A bureau van dit blad. Gevraagd: een flinkeliulp Sn dclitlisliouiliilg. Adres.- Stadhoudenlaac-G^1-- .Mevr. Jonker Roclaots vraagt voor- direct flinke »>lens|huile cc Kinderjuffrouw. Aanrnelden •uaschen 7 en 9 nar 's avonds, aaa het tijdelijk adres: B.K,. laau jt.;. y- opefiuare Vêrgêuenngên en bijeenkomsten Ingevoig^do Verordening van deii Chef vnriy'den 3laf Militair Gezag get.il eld „Verordening Opril bare Vergaderingen en ByeenkonistenV is het verbod en eem'ge openbare ver ga der» n g. op en ba re h ijeenk ms t of optocht te; houden,: zonderschrifte lijke vei'gunriiog vanhet jVJiliLair Gezag. Vplgèns dé grondwet' geoor- loofde werkeJijke openbare godsdienst- oefen irigeri'mogen zonder vergunning gehouden ywórden. Overtreding van lenoemde- verordenirig is strafbaar; Nadere'; inlichtingen wpnien op het bureau vaii den Militairen Com- mjssaris verstrekt Leiders van illegaal werkende groe pen, voor zoover ze nog reen contact hebben met het Nëd. Mil.':' Gyzag, wordener bij deze. op gewezeny dat op K^mer 215 van het - Rsadhu's ge- iegcnlieid.. bestaat, lierinis ,te maken met de contictoffieieren Illegaliteit; bij7 het Ned. Mil. Gezaj. K" Twee of drfe leiders per groep." is voldoen:e. Deze gelegenheid' zal ge- hoden worden van Vrijdag 18 Mei.tot Vrije ag; 25 Mei 's morgens \^n 9—10 '■Voor ieder,, die dagelijks - moeizaam ran.de. eor.c stadswijk naar do andere wandelt op l.kke scho««Mi, of op Furrogualbanden rondficlst, is hel bui- tér.gewo'.ri intcrc«s:uU té we'oi, wan neer aan zyn kwelling oen eiudo zal komen, doordat de trams weer gaan rijden. De U.E.T. hoeft baar vroegeren direc teur terug gekregen. T)c liurgemeester beeft hairieUjlc dr. ir. J. G. J. C. Niéu- wvpbuïs in zijn functie hersteld ot zijn rivaarnèmér; deri.;.hoer- J; II, waii/ dec ICna.ap, eervolals zoodanig "ontslagérioy De boer. jVieiivrimliuiB .bleek .den ina-;^ teriéelen- toestandvan; hét lramj>édrgfy nogal gunstig tc iMjoordo/leu. K Ménig'. Dólterdammer, die mot: hari- zeor zag, dai de Duitschers de riiobio tramwagens' v uitzijn sl ad wogsleéptén, za) geducht hebben, dat ,er niet veel is overgebleven voor ons na'-ooriogsch ver voer: yT3;j';:yr'-X; Tachtig procent van het wagenpark is bier,' géblemi, 70 wagens zijii? wég-V gebaald;Mét betrekke: ijk weiiüg'. ;in- spanning. zijn de: overgebleven wagens; weer rijdbaar te makon, rnaac zoolang de; werkplaatsen niet ovér e'eslrischen. stfqémbeschikken, kanVdo reparatie riieiIer band wordengèriornon. Pas daarria kointde tractie aan. do orde. Van de gestolo» wagens, die: vooral naar Breinen,;misschien ook naar Kas sei' éu Weéneri. zijn gebracht, zullen er niet .vcèl :.terugkütneu';.y Wanneer de trams gaan rijden, is op .dit. oogenblik dus niet -te. voor- spellen; Wel kan gezegd worden, 'dat -.weg en bovenleiding .in - vrg goedon slaat verfcceren. Vast /slaat, dat Itót bedi ij? geleidelijk- zul worden herval, aanvankelijk misschien wiko'e uren' pér 'dag. Over koperdraad beschikt de L!. E; T- in verblijdende niat^ydoordat de directie bet in: de mugazijiién/ aan- we'zige niatcriimls in nxtra-lxiv'én.leidin- gen en dergelijke ".weggewerkt... heeft, •zoodat do Duilschers lief uiL bet'oog verloren a Van vreemde metlm i-rij liet personeel ïs thans v.m-N.S.B,-er3 gcrciriigd. Iii' September 1944 vér]io^.:, ten: or. 130' bet bedrijf in ;do.. vorigo .AV^ëlv: wérden er iiógéeu jTO jgéschóreCy ;'y>Ur'at":'dé°fpérSöricèl-pö)Tfc!ék'.^ 'uil Duitscbla'nd tenigkcerendé inaJUienV zulten iri de; eerste plaats,jiu/Iiuri func-y "lie. hersteldwórden,Öaardóor.zal.u»;: dc naaste toekomst voor t de - conduc-; tricés geen plaats..; zijn, aldus do hoer;, Nieuwenbuis. I p Wat tenslottede 'autobusd iensten-.: ljé-V treft: van; dé 20 bussenVzijri- _cr thans; ziog 5 over, dié - ia rijdbareu;iocstani. verkecren. Getracht zalworden, zoo spócdig' mogelijk1 op do ;l>uitéulijn<»i te gaan rijden 'nipt 1 dieselt bussen.:' AI .met:-al l>elxoeft 'do toékómstvarir het tramliedrijf.niét somber'KtoV'-'wor-y den ingezien i B nnen enkele dagen zal lot uitrei king: van bonkaart? n van het Mild air.:. Gezag worden overgegaan. De plaatse-,: lijke di'stributiedieosten;zullen,bekend. miken, op welke dagen het afha'ch; der ,,M.Gr" kaarten kan p'aats'.vipderi.y Het publiek dient z'cb ïé.yërvóegen bij den distiibutiedienst van. de woon-; p'aats, a'waar iut bij hët bevo'kings-; register is ingeschreven of, indien dit; niet-, mogelijk; is/; bij den; distiibutieV;, dienst van. déjgeriltepte,;alwaaritneri :ijde ijk'verbüjr houdt.. .5 Bij h;t a'balen, der kaarten m;et de tweede distributiestam';aart.- worden me.'egebracht; iueryan' sal; de; rech er benedenhoek;was röp' bet cijfer. 2 voarkomt, worden a'geknipr. Het afha'en mag geschieden door em- der gezin sledenvoor het gehtele /geiin, mits degene; die de kaarien afhaalt,- ouder is dan 15. jaar, 1 ■- Uitgereikt zal/worden aan personen, geboren in !939 of vroeger, een levens- lüiu ueïénsaafc %"voór' péi^drienT yari ;y> jair en ouder (u tsluiti nd roode bon-'; nen); aan personen, geboren in 1940 qt; Jdter, :een livenuniddéJinlcaart voor personen bmeden 5 jaar (roode „en blauwe boenen). Zij, die. niet/in; hetbezitzijn yaay een tweede diriributic-stamkaart> moz- ^n z'ch bij den distr buried enst. ver-;; voegen op plaatselijk nader bekend të;| maken dagen; e?n hooastamkaart zal; dan worden - verstrekr.:;':Er wo;dt opy gewezen daK hit misbruik titaken. van?- 'de gelegenheid om in het bezit .tejj. komen van? e?n rioods'amkaart, e-nstig zal worden gistraft!;. '<Zij, die in/het' b?rir zijn van tw;ee of meer stamkaarten: mogenslechts van éényjstimk;ar11. gebruik m:ken en dienen de-verdére,- extmplarëa onverwij'dbij de." distri-: bu.iekantcren in te leveren. Het Beiiijfschip voor Zuivel ;.téy Rotterdam; deë't, mede, dat "cpybori; A 453 in de week van20tot ;enyinet.y 26 Mei 5 liter melk mag worden verstrekt; Met de aflevering/, mag.;a.s»;j Vrijdag 18 Mei reeds,war/'én brgonasnyy De schade; die;orin doyiRóttériz^ drimscbo havens .luot de maedwllligé vernieliügen istoegebracht," ywqrdt^ zeer globaal geraamd op^^100nrillióén, gulden. Dit- is geschat volgens da; waarde op 10* Mei 3940 en hetbe-j ieèkent dus niet, dat hét horstc/nieti; meer zal.kusten.: - y- Vy-i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1