Distributie allerlei SPORTLEVEN HERVAT VRIJ ONVERVEERD Casino N.B.S.-officieren en hun vrienden Aan de Abonné's Onrust in den Libanon Voor-uitgave van de Speciale Editie voor de Abonné's van de Schiedamsche Courant DINSDAG 22 MEI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 5e JAARGANG NUMMER 45 Affiche voor Voor de kwartaal-abonné's 99 Spanning om Triest neemt af Abonaetn entspri js per weck Ö-3I per kwar»aal £4.— Losse nrs. 0.10 Verkrijgbaar aan Riosken en in den boekhandel Hoe lang zal de oorlog met Japan nu nog duren Dat is de vraag, die zich allereerst aan ons opdringt, nu wy er na de eerste bevrijdings vreugde aan herinnerd worden, dat er in het Verre Oosten nog een en ander te doen valt, naast het bezweren van de naweeën van den oorlog in ons eigen werelddeel. Voor ons, Nederlan ders, beheerscht deze vraag voor een goed. deel onze plannen, maar het dui delijke antwoord, dat wij daarop zou den wenschen, is niet .gemakkelijk te geven. Bij onze bondgenootec met soort- gelijke overzeesche belangen vindt 'men het daarom maar het veiligst een ruime marge te nemen, In de eerste plaats merkt men op, dat het een lieelen tijd zal duren, voor de geweldige legers en luchtmachten van Europa naar den anderen kant van de wereld zuilen zijn. overgebracht en daar hun organisatie; die in Europa in den 1 loop der jaren ontwikkeld, is,-weer. hebben opgebouwd. Ten aanzien van de zeemacht geldt dit in mindere mate wegens den aard van dit wapen- en wegens het feit, dat de strijd in het Westen' al lang het weg trekken van sterke vlootformatles toe liet Om êcn indruk te, geven van de geweldige transporttaak, die in veel korter tijd moet worden voltooid dan de overbrenging naar het Europeesche oorlogsiooneel, zegt men in het geal lieerde hoofdkwartier, dat alleen al drie millioen Amerikaansche soldaten- moe ten worden vervoerd (400.000 zijn be stemd om in de Amerikaansche bezet tingszone van Duiischland achter te blijven) en dat daarmee een jaar ge moeid zou zijn. Hierbij moet bedacht worden, dat natuurlijk de eerst over gebrachte troepen reeds veel vroeger in actie kunnen komen, zooals specialist^, die hadden deelgenomen aan de ope raties in Normaadië, al hebben mee-; gewerkt aan oen van de laatste lan dingen in den Süllon Oceaan. De vlakte van Champagne rondom Reims, tooneo! van den Duitschen nederlaag, zal de verzamelplaats zijn, de havens van Le Hivre, Cherbourg en Antwer pen worden de inschepingsplaatsen voor het transport over de Vereenigde Sla- ten, Marseille is bestemd voor de inscheping direct naar den Pacific, ter wijl dé Duitsche havens gereserveerd .blijven voor de voorziening van de be zettingslegers. In afwachting van het transport zullen de soldaten intusschen nog een speciale opleiding van twee maanden voor den strijd tegen de Ja panners krijgen. Op deze' wijze zal het mogelijk zijn gaandeweg in het grootste tekort van een volledige oorlogvoering tegen Ja-' pan, het gebrek aan landmacht, te voorzien. Ra het winnen van de heer schappij ter zee en gedeeltelijk ook van .de heerschappij in do lucht, zal de strijd immers steeds meer het ka rakter van een-hardnekkïgcn landoorlog kunnen verkrijgen. Men bedenke, dat Japan vijf millioen man onder de wa penen en zeker evenveel in ..reserve heeft, dat het op het oogenblik 70 gevechtsdivisies in het veld heeft, ter wijl de Amerikanen er nooit meer dan 12 tegelijk in hot Pacific-gebied in actie hadden. Het fanatisme van den Japanschen tegenstand komt tot uiting in het geringe aantal gevangenen, slechts weinige duizenden,' in geallieer de handen. Ook- de luchtmacht zal ver dere uitbreiding eischen, maar deze ontplooit toch reeds een geweldige ac tie. Dit valt niet dadelijk- op, wanneer men de aantallen bomvlicgtuigen ver- gelijkt met die, welke op hot laatst tegen de Duitsche centra werden ge- i bruikt, maar men bedenke, dat de z.g. Super-forten, waarvan er bij een voort- gezetten Japanschen tegenstand ten slotte vermoedelijk 3000 gebruikt zul len worden, een eenige malen grooteren nuttigen last hebben dan de in Euro pa gangbare bommenwerpers. Dat geldt voorat, wanneer de groote Japansche industriecentra van zoo naburige ba sissen als Okinawa aangevallen kunnen worden. Zoo zal de luchtoorlog in het Oosten zich op veel grootere -schaal ontwikkelen dan die in Europa. Een ander minder opvallend, maar buiten gewoon belangrijk bewijs van de toe- noemende werkzaamheid der Ameri kaansche luchtmacht is reeds het leg gen van groote mijnenvelden ter af sluiting van de drie toegangen tot. de Japansche binnenzee, waaraan een menigte groote havens en industriecen tra gelegen zijn, en tot de havens van Tokio en Nagoja. Ook andere heuglijke feiten kondigen zich aan. De zeeverbindingen met de Japansche veroveringen in het Zuiden zullen weldra geheel afgesneden zijn; de laatste Japansche vredcspolsinzen schijnen dan ook uit te gaan van een prijsgeven van deze gebieden. Zij zullen weldra als eenafzónderlijk mi litair probleem bekeken kunnen wor den en de afsluiting van de hoofd zaak der" campagne iri Birma met*" de herovering van- de belangrijke haven van Rangoon dank zij de volharding van Mountbattens leger en den anli- Japanschen opstand in Birma (ook in Indochina is een beweging gaande) opent nieuwe perspectieven ten aan zien van Sumatra, Java en Malakka mét''Singapore, Dit alles zal zijn-tijd moeten hebben en de militaire deskun digen zijn in staat om dezen tijd esni- germate te berekenen, verondersteld, dat allesvolgens de plannen verloopt. In dc Engelsche pers vonden we schat tingen, varieerend van 1 tot 1 i/b jaar. Wat niet te berekenen valt, is de uitslag van het politieke eri diploma tieke spel en speculaties daarover moe ten dan ook tot de ontvangst "van nadere gegevens worden uitgesteld. Ver heugen wij ons er slechts op, dat de oorlog in Europa, ondanks alle on zekerheid over grenszones, a'.s zoover' uitgeziekt wordt beschouwd, dat het overgroote deel der - geallieerde- troepen wordt teruggetrokken ten behoeve van den oorlog tegen Japan, En wanneer Rusland op dit laatste punt nog een bemiddelende positie schijnt in te ne men,'dan geeft dit in ieder geval een aanwijzing omtrent de Russische zelfbeperking in Europa, want een spoe dige 'vrede met Japan sou een snelle onttrekking van geallieerde troepen aan Europa minder noodzakelijk maken. In hef theater „Colosseum" »n Zu'd werd Maandagavond een soc eit ge opend voor geallieerde officieren en otf'cieren der N.B.S. De commandant Zuid Bewakingstroepm, T, v..d. Wild herdacht de gevallene en spnk den wensch uit, dat de N.B.S. aan den wederopbouw van het land zal kunnen meewerken. Mijoor K. C. de Pous. v rb'ndines- ofi'Crer van Prins Bernhard, meende dat de B. S. zeker no^ éen taak wacht. Velen me den zich vrijwillig aan voer het leger om Tndië te bevrijden en Japan, te verdaan. Of irieus kan di nu nebeuren op de Schick ■'d..* 9.7«doch weldra opmen de aanm ridingsbureaux. De prettige openingsavond werd bij gewoond door eenige Canadeesche officieren, vooraa r staand en uit de voedse voorzitning, door tal van artsen en N.B.S.-ers. Overwinningen van Sparta en Xerxes Voetbal. Uit den aard der zaak was de be langstelling voor het heroptreden van Koning Voetbal, dezen eersten wed strijd van da competitie om den „Be- vrijdingsbeker", groot. Een belangrijk deel van Rotterdams voetbalwereld gaf eikaar op „Sparta" weei rendez vous. Het R.P.C.-elftai telde,, vergeleken metden laatsten keer, liefst acht nieuwe gezichten. Op de linksbuitenplaats debuteetde de ex-Spartaan Jacq. Wuyts. De gebroeders Van Vliet, Wim in het bijzonder, waren de uitblinkers in de groen-vvitte ploeg, die overigens, vooral wat de voorhoede betreft, een matigen indruk maakte. Bij Sparta waar we o.a. Mens (ex- Nepluaus) op de rechtsbuitenplaats opmerkten, ging het beter, doch over hel geheel lag een wel erg matte tint. en het vertoonde spel gar nog alle teekenen van onwennigheid, De rust leek met blanken stand te, zullen ingaan, totdat kort vóór dien Doornheim den bal listig in het R.F.C.- doel wipto (1o). Bij een lagen voor zet van Mens beheerschto deze veel belovende Spartaan zich opnieuw en maakte er 20 van; jammer was het, dat hij na rust op: medisch advies moest uitvallen. In die tweede helft kopte Mostert ai spoedig een van den paal terug- springenden bal netjes in (30), en verdween een hoekschop van rechts in het groen-witte doei, terwijl de al zeer zwak keepende Meyer er oorzaak van was, dat Mostert-in alle gemoeds rust den slots tand op 50 kon brengen. In Schiedam won een volledig ,Xerxes met 4—1* van Hermes-DVS, dat ver scheidene invallers telde. Zaterdagavond 7 uur speelt een Spartacombinatie tegen een elftal van de Royal Air Force. Rugby. De rugby-wedstrijd op 2en Pinksterdag is niet doorgegaan, aangezien deCanadeezen geen volledig vijften-tal in het veld konden brengen. British Army—R. R G. fSparta- terrein) kan door omstandigheden geen doorgang vinden. Uitslagen BasketbalI-competitie van Canadeesche en Rotterdamse he teams, gehouden, op sportschool KraJingen; SpearheadsXerxés 20—28 Embryonics—Mosquitoes .34—44 Spearheads—Red Devils 26—30 Van heden af is weer een groot aantal inschrijvingen in de bezorging opgenomen. Met man en macht wordt gewerkt om alle abonné's die zich op gaven, zoo spoid g mogelijk in de bezorgwijken m te deeien. Dit zal rchter eemgen tijd vorderen. Betenk, dat de abonnementen-rcis-, ters me nul abonné's begonnm en dar in enkele weken tijd een betor- eing5aoparaat moen wordtn. opge bouwd, dat in een normaal kr-,,nten- b driji aren vergt. Indien U zich opgeelt a,s abonné en U de krant nog nier krijgt, wacht dan nog eemgen tijd me: iecla-neeren en koop zoolang ons blad als tos nummer Alleen tegen afgifte van gedrukte en door ons afgegeven kwitanties gelieve U het kwartaal-abonne mentsgeld te voldoen. Slechts week abonnementen worden zonder kwi tantie door de bezorgers geïnd. De datum van inzending voor de affiche-prijsviii'ig vnn „liet. Parool" blijkt wat krap te zijn geweest. Üp ver.oek van eenige kunstenaars s ellen wij die hierbij, op, den. laat ten dag van Mei. Wij deel en nog mede, dat het indé be doeling ligt, het affiche: in kleuren.te doen uitvoeren op ruim torniaa Zooals medegedeeld wordt de utt te voeren affiche beloond mei fÜOO.terwijl twee prijzen van elk f 400.— zijn uitgeloofd.: Voor de periode van 20 tot en met 26 Mei is m het distric Rotterdam, omvattende dedistributiekringenR.dam, Schiedam. Spijkenisee Helievoeisiuis, ririelle, Oud-Öeijerland, Numansdorp, 's-Gravendeel, Rozenburg, Maarsfuis en Viaardingen bonnummtr 426 van Je noodkaart geldig verklaard voor 340 gram vleeschwiren. Op dezen bon zullen worden afge leverd in de aangewezen Roode Kruis winkels 2 blikjes vleesch met aard appelen en groenten (Meat and Vege tables) 12 oz. elk, tegen den, daar voor vastgesielden prijs van 35 cent per blikje. De Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening maaki bekend, dat voor de periode van' 22 tot en rnet 26 Mei 1Ö45 in het district Rotterdam, Omvattende dé dis;ributiel;i ingrn. Rot terdam. Schiedam; Spykcuisse Hellevoet- sluis, Uriel le, OuJ-Beijerland, Numans dorp, 's-Gravendeel, - Rozenburg,- Mans- sluis en Viaardingen bonnummer 442 van de noodkaart geldig is verklaard voor 4 kilogram aardappelen. ..Zij, die gebruik maken van de-maal tijden van de Centrale Keuken, dienen dezen bèn bij het in ontvangst nemen van", de. nieuwe maaltijdenknart "bij de keuken in te leveren. De spanning tusschen de Joego- Slavische regeering eenerzijds en de Italiaanschv en. Engelsche rcgeeringeii an let'zijtls nam befcaigeloojien week-end al door een verklaring van de Slavische woordvoerders, dat er geen aanspraken op Triest en Is trie zullen war den ge maakt. buiten de vredesconferentie om. Wel zonden zij het op prijs-stelten, indien r.e.ls nu directe onderhande lingen met de regeering Ikmoini aan geknoopt kunnen worden. De 'aark mast van Fransche troepen in Beiroc.il gal aanleiding' tot heftige onlusten in Syrië en den Libonoq'. De regeeringen van beide staten, stellen Frankrijk verantwoordelijk voor alle bloedvergieten. Volgens uitlatingen van Fratiselie zijde scbijnt het niet in de be doeling te liggen de onafhankelijkheid van. Syrië en den Libanon aan te tasten, maar zijn deze troepen gédebarkeerd om dc Frmiiche ambtenaren de uitoefening van hun functies mogelijk te. maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1