Krakende coalitie Distributienieüws Actüeelejprbblëmen /TT- W VR1] ORVERyEERD ngën^lli^ 1 breiden 'zich; uit Neurenberger „Wetten" Speciale Editie voor de Abonné's van de Schiedamsche Courant J i IWOENSDAG 23 MEI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 5e JAARGANG NUMMER 46 Breuk in de Engeische 7 coalitie-regeering Japan mobiliseert de jeugd 10e verdeeling van Roode Kruis goederen Toewijzing Roode Kruis goederen Wanneer beginnen de scholen 7 ffiïMBGM n Abonnementsprijs" per i week f 0.3177 j per kwartaal 14. Losse nrs.f O.IO Bureau t Lange Haven 141 |NT u de oorlog voor, een. groot deel kJ-N voorbij is, worden de combinaties, ievooral methet oog op den oor- dog waren aangegaan, begrijpelijker wijze op de proef gesteld. Mean ziet dal op het international© zoowel als fop het nationale gebied.7 Churchill /hoeft indertijd gezegd, dat het verloop Ivan -dezen., oorlog althans dit voordeoel ven den vorig en had, dat de groot© jgen'dheden, en. in het bijzonder En-, gelandenAmerika, ditmaal nog door, den; strijd .tegen Japan zullen worden; gehouden, wanneer zij do eerste' i^boiangrijke regelingen ten aanzien van "Europa moeten treffen; Een soortgo' "jke redenoearing heeft .Churchill nu ok in de binnenlandscho politiek laten ihooren. Moetenwij niet" trachten,zoo -. Heefthjj gevraagd aande Labour- iparfij, die juist haar Pinkstercongres houdt, de coalitie, welke met zooveel. ;vruchtin-* dezejaren heeft gewerkt, lot na de nederlaag van Japan in stand te houden Het is; -ongetwijfeld een gedürfdvoorstel, wanthet zittende parlement is al, tien jaaroud (twoo- bnaal de normale termij n), -• vele zeiels ;zijn opnieuw bezet;' maar, wegens den •politieken wapenstilstand, dikwijls zon der tusschentijdsche verkiezing en een "ontbinding1 zoo i; spoedig mogelijk na het einde vim den' oorlog in Europa jjs meermalen- in het vooruitzicht ;ge- .Étoid. - Het is- bljjkbaar met het oog tep' (te laatste) omstandigheiddat Chur-) jtjchill geheel), gedekt -wil zijn/ en 7 mot jhet ongewone voorstel komt om over Ite voortzetting -7 van do coalitie door écn' speciale volksstemming - te: -laten jjeslissen.'v'.Aanvaardt Labour'dit voor dstel niet, dan v acht de'' premier den hinnenlandschen toestand'zoozeer in* de f atmosfeer van den verkiezingsstrijd ge- ",braciit, - dat7 verder samenwerken ón mogelijk; wordt en de verkiezingen zoo 'spoedig mogelijk, namelijk" ia Juli, moe- a wordmi^gehouden; - 7 - - Churchill verzet zich/daarbrj tegen r'plan:; van Labour; om; dealgemcenó ézingen in-, het najaar) te hou- "Over).'dievraag is eentameBjk j briehvisselingmöt 'dénLabour)') na'; waarnemend 'eerstén 'minister (ontstaan. De arbeidersafgevaar- nieenen, -dat Churchill, door iezingea, reeds" binnenkort.) te louden (waartoe hij door 7 don ll' onlhinding- van' hét parlement Tea'»)de^mógelijkheid /heeft)) 'nflpartjj, (ite"conservatieve,;)alle) vaa jzijh,7 populariteit - als ider wn' bestemmen*.Deze is op 7 hetoogeablik, kort - oyêrwiahing), m - Europai'-natirar-. - grootst;"; zóu dit. wederom)1 na - ing óp )Japan',;: zijn en;., van-.;' zéggen y dei): Labour-menschen; chili slechts de keuzo tusschen ■ite' mogelijkheden geeft. 7 •fhwn)het)hierover niet eer»,); moét rekening', worden gehóu-7 dé) mogelijkheid,') dat het.fEh- - Lagerhuis); weldra zal 7 worden jfö.en f dat - door). de verbreking) '■v'cöalitié ."/©en"*:; regeering,.-be-,; Idó'-yoorloopigo waaméniing iaklén;;?zalfworden -) gévórn^.) Iwnsen'^aJteve.f partq.'') Dit zal) ||^te7vi()rahdöingea)op.')'yele)r •stm) meebrengen, nog-.TOote't tó,;;yTaiig7;bcflist )is,7 óf bij) ingëh;f oen,')' ^gonteeTO poli);) chuiving))in 7 Engeland -vaan - zal komen. t 1 jl Parool^,) patenten) awoórdigwvoor Rottcrdaim - B.' de Vries' ach', redacteur: Thl Ramaker F'to" Koninklijke Nedcrtondsche Boek* pflf-Ai M.^otóto;L.r Hov««chiedlaD: dan - In een onderhoud mot AN EP heeft Prof.; Mr. Gerbrandy ver klaard, dat het meerendeel der belangrijke ambten in het nieuwe Nederlandsche kabinet zal worden, bekleed door vertegenwoordigers van; bevrijd Nederland/ Wellicht zullen eenige leden van het demisr sionnaire' kabinet aanblijven, zooals Mr.' Van Kleffens, wiens:kenhis van de wereldpolitiek van'onschatbare waarde is. 7 Op de 'vraag, of de communisti sche invloed in Nederland ."was toegenomen,' antwoordde' Prof. Ger brandy, dat naar zijn meening de- bevolking radicalerwas geworden.. De toestanden in het laatstelijk bevrijde gebied zijn veel ernstiger danmen verwacht- had, vooral ten aanzien van de voedselpositie) Het 'kolenvraagstuk en dé zwarte markt in West-Nederland zijn 'twee zeer groote problemen. Elfhónderd afgevaardigden 'van do Labour-Partijuit alle 'deden van. Engt>-, laiidzijn op tweeden, Pinksterdag te Blackpool bjjeen gekomai om, te slem-, men over het wel of niet langer déél- nemen van do Labour:Partij aan de regóering van hetBritsche Gemeene- best Zij hoorden, hoe hun voorzitster Miss Ellen AVilMnson uildageaid ver klaarde, dat „Labour" gereed staat .voor denaanstaanden.vcrlriezingsstrijd. „La-' bour" wenscht,; de verkiezingen in den herfst tedoenplaats vinden. Miss ..Wilbihson deed.'.éen hevigon'aanval op, Churchill's politieke adviseurs. /Voorat Lord Beaverbrook en diens, krantencon cern 'moesten, bét ontgolden vanwege' den steun aan de Conservatieve actie ora te verkiezingen reeds in Juli te' laten aanvangen.,'t-7:';; v:)""7-j 1 Onder, luiden bijval van.alle aan wezigen verklaarde Mies Wilkinson, dat, voor het belangrijke;wesrk "van de.'.re-.. constructie;.' „Labour" en *de"',,Conserva- tieven" niettezamenknnr.én werken. "Aan het slót -van devergadering werd met .algeinoeoei stemmen besloten dén biaaenlandseh'Cm;i;politiekea,',wapsn.stil- stand 7 te verbreken r)en - kreeg ;de'"uit- voerende-raad fraa): dé:''Labour-Par tij -volmacht maatrógoleu tedien aanzien to) nemen. 7::7é'-7-,7v,-.;*:'77- 7)DÓ geheel©; schóolgaando jeugdvain Japan moet dienst doeen* bij de - lucht verdediging -.én wordt.;, opgeleid voor) straatgevechten. Circa- 20-miilioen jonge mannen*; zuUen-onderdezonmaatregel) De i:mijnwerkers in. |Noord-Frankrijk 7 hebbenhetwerk hervat,' doch do spoor-1 wegstakingen' breiden) 7 zichgeregeld", /mieer uit Nu dreigt weer, oesi algemeene bankstaking. J, Dolaatste - zou ernstige,) f- verwikkelingen nietzich mede kunnen) .brengen,daar - do Pransche regeéring vaaï plan is. de in .'omloop: zijnde', badk- biljetten7te?gaan 'inwisselen.;-Do Con-. :fédératioh -.5 Generaledu ■*- Travail") tracht', :teveTgéefs )dó.stakingen)sd.-fe,weiiden.1; E(m 't/ dcr-.-7 voom.-uunstoaanleidiiignn* 'schijnt te zijn, dat met hot verhoogon der./,, kronen.ook; dfr)\ korteo'). van.)hot; De vraag-,.is gerezen,-hoe, het staat met de toepassing van de zg. Neu renberger Wetten* (die hei sluitenvan een huwelijk tusschen Joden' en niet- Jodea verbieden), van de. Ariërpara- graaf (het gedwongen ontslag aan Joden in overheidsdienst) en van meer derge lijke door de Duitschers ingevoerde bepalingen. "7; '7■-)■ ).r Ten Raadhuize) teelde men ons.med©, dat' men al deze kleinzieligheden als nooit uitgevaardigd beschouwt' Er zijn' dan ook reeds gemengde., huwelijken'ge sloten en Joodséhe ambtenaren op hun post teruggekeerdJoodsche kinderen' kunnen vanzeltsprekehd de; openbare .scholen bezoeken. 77"7 w X: -. M;' w. •- Herhaaldelijk hoorden, wij tot het publiek de opmerking, dat men de op' zijn bonnen ontvangen biscuits, mar; garinè enz. zoo moeilijk kan verdeelèn,' omdat meni tniet weet tot hoe lang mén met de uitgereikte rantsoenen moet doen. Kwam het1 voorheen herhaalde malen voor dat bónnen werden ver lengd, om'at er geen: artikelen op te verkrijgen waren in de winkels, de Inspecteur van het Centraal Distribu- tiekantoor te Rotterdam deelde, ons mede, dat het publiek slecht- gedu rende de aangewezen periode met de levensmiddelen ^behoeft te doen. De thans-uitgereikte levensmiddelen be hoeven dus slechts te dienen .voor de periode van 20 tot 26 Mei. Nieuwe bonnen zul en tijdig worden bekend gemaakt.77):;.)" - •;7-_- De Directeur-Generaal van de Voedset- voorziening maakt bekend, dat voor de periode van 20 tot, en met 26 Mei 1945 in' not' district Rotterdam, omvattende de dis tributiekringen Rotterdam. Schiccftm.' Viaar- dingen. Maassluis,, Rozenburg. .Briellc, Hel- levoetsluis. Spijkenisse, Oud-Beijeriand. Nu- mansdorp en s-Gravendecl, de volgende bonnen van de noodkaart geldig zijn ver. kiaord: Bonnummcr ,.428 voor 225 gram margarine of -100 gram "vet: -. 'i.;> Bonnummer 429 voor I tablet cbócolade. 'Deze artikelen zijn tegen betaling van den ■daarvoor vastgestelden prijs -verkrijgbaar: Bonnummer 428 in' de* slagerswinkels; - BoDnunimer 429in de z.g. Roode Kruis* winkels. v'. Verder is geldig verklaard voor de dis- tributiekrlngcn Rotterdam, Schiedam. Viaar- dingen, Maassluis, Oud-Beijerland, Numans- - :dorp,-'eny'a-.Gravendee! het bonnummer 427.; van dej,.noodkaBrt J voor 500 gram /biscuits gram biscuits.'Deze biscuits zijn tegen be taling van .den daarvogr vastgestelden prijs uitsluitend verkrijgbaar in^ de 7bakkers*- :winkels,t Bezorging - aan: btiia is niet toege-" staan..;:/--,--.-ivj-;/ ;7v/ - i ,De bon 423, waarop 250 gram 'suiker, verkrijgbaar': .was'--: gesteld gedurende het- tijdvak van 16/ totea met19 Mei 1045, is verlengd);tot.- en met 26Mei1945,/;,-/A;:- ,-'7: De etrmijn, waarvoor de, artikelen op de "ilaatst. aangewezen bonnen z(jn bestemd.' loopt af voorr^-'.t - Suiker bonnummer 423 op Zaterdag 2o. Mel 1 jl5: iZwt bonnummer 424 op :(Zater-" dag'26' Met" 1945; Vleeach bonnummer 426 - op Donderdag .24 Mei 1945;Biscuits bon nummer .427 op Zaterdag 20 - Mei; 1945; Mar garine óf vet bonnummer 428 op Zaterdag 26 Mei 1945; Chocolade, bonnummer 429 op;. Zaterdag' 2o -Mei'1945; Zeep.'ibonnumniar 440 op Zaterdag 26 Mei 1945; :'Aardappclen- 'bonnummer; 442 op 'Zaterdag 26; Mei1945. Vóór de hierboven genoemde, data zullen geen - nieuwe/ bonnen voor -deze artikelen wordenaangewezen..- ••,-.-,7 v.V; 7)7v Oe.:--Directeur-Géneraal, van de .Voedsel voorziening maak; tbekend, dat met ingang van 22' Mei. J945 in. het. district Rotterdam.; 'omvattende de distributiefcringen Rotter dam, Scliiedam.'iVleardingen, Maassluis,.-' Ro-: zenburg, Brielie;-' Hcilevoetsiuts,-,. -Spijkenisse Oud-Beijerland./'N*uniaiisdorp - en 's-Gr*Tcn- deel ,het' bonnummef -B 460 vnn', do nood- kanrtzvoor- klnderenSgel^'gi/'S/.'.vcrkiaaMi,.. ivoorSSOO/Èram-Jsihaasappcleni-Jj^^ïIS^IIjiaïaÉ- i?.-Dere"t>bpn'7dient;.dooribot-"pub|iek;/.v6ór;) Zaterdag":26 -Mei ,1945 bij 77 den /.- groenten-:-, handeJaar)/ te" - weiden - ingole«>ertk';;/z.v17) 0 De Directeur-Generaal vaa de Vood- selvoorzienin^ maakt bekend, dat gedu rende. de week van 20 tot en met 26 Mei a.s. de volgend©'goedesrea gra tis in de Roode Kruis winkels aan het publiek ter beschikkingzullen worded- -gesteld;, - ;- 1ste .400 gram brood op - do bonnen A 490 van de noodkaart, in alle distributiekringen in' het Westen des lands, met uitzondering van Texel; - 2e 500 gram melkpoeder óp debonnen B 490 van de noodkaart in de distributiekringén Rotterdam, Schiodara, Vlaardingcn, Maassluis 3e 300 gram yisch op de bonnen A' 488 in de distributiekringen Rotter dam, - Schiedam, Vlaardingen, Maas- sluis. /- 7)77 - -•-'); Deze goéderen zijn gratis ter bèschik- king gesteld door het 2w-eedsche Roode Kruis en door den Zwitserschen. Bonds- raad door tusschenkomst van hot Zwik 7.- sersche Comité tot; verleening' van hulp aan de door oorlogsomstandigheden noodlijdende bevolkingen. De dagen' ec uren, waarop de goede ren kunnen worden afgehaald, zullen door de plaatselijke distributiediensten worden vastgesteld - en bekend gemaakt door middel van raambiljetten in de betreffende winkels. '•-/ V):)/ - 7:;- De Werk-Comxnissié voor 'de'vèrdee- lingvan de Roode JKruis:goederen deeii mede, 'dat' het brood van den Zwit- serschenBondsraad ende haring en/pf wijting, van het Zweedscbe.. Roode Kruis gratis verkrijgbaar wordf. gesteld van Donderdag 24 Mei 1945 af in de daarvoor aangewezen .Roode Kruis- winkels. Het publiek wordt er op attent ge maakt, dat deze gezoutenvisch, op een koele plaats bewaard, wel eenige "dagen houdbaar is. Het ..verdient aan beveling, dat de visch vóór hei gebruik gedurende circa 36 uur .wordt ge weekt, waarna -de baring direct kan worden geconsumeerd en de wijting kan worden gekookt.-->) 7, ')- DeDirecteur-Generaal der Voedsel-' voorziening maakt bekend, dat de win-, keiiers/.in de j distributiekringcD^. waar' op de bonnen A 490, B .490 en 'A 488 respecti&vclijk brood, melkpoeder en visch beschikbaar., is. gesteld, dezé* bon- - nen tezamen met 'de ontvangststation ine' de week van 27 i Méi:- tot en met 2 Juni a.3.'- bij den plaatsel^ben djstribu- tiedienst. moeten inleveren.'.- De distributiediensten vullen do vcd- )7 gende toewjjzEngeh gebruiken: .- lste voor de .bonnen). A490 toe- - wijzingen tarwebloemop basis van 4 rantsoenen, per.->bon.- 7 7'it,7 V-.' .)))-'' 2o voor de ;J>onnon )B 490 .toowjjzia-7 gen 7 melk'fop "basis van 5; rantsoencö .7; per 2bonnen. - -7. '3e voor'te honnon 'A 483 toowg- zingen, voorzien van het artikelnummer •CC op basis van'),'100gram;.visch)=r .1- rantéocn. 'visch.'. 7//,,/l"7..77';:-.-' '...)77, '.De wiakeüers moeten deze toewfj-- zingen opzenden aan het jdaatsélgfc. bQ- .-" kantoor jVan.tet: A.VJL 7 x - In aansluiting op een vroeger;.* bo- richt over."het hervatten dér lesuren op ;7' de 6cholen, kunnen wij mededeelon, - dat dé. lagere); scholeahMaandag - weer))- sullen béginnon ;-7,do - HR.S.-sen én'777 ULO-scholeii ."zijn nti reeds aangevangen. Het/Militair Gezag heeft verboden .rich*". tusschen 23 cn ,4 unt -tn: de epen lucht, op/'vV-'ï te houden1 (ayondklofc)r-vS*4"'''V .f Ja dringende ;t|evullen 'kan "door; de politie - n*uwps 7 den7-.Militairen' Commissaris i' onthef*^^.a- :ll n t-;, vbr dee .yerleendi Belanchebb en d en'ijcu "ileu.-i'ïJch:/ daartoe Va au betir .Centraal^ Bureau

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1