ze Zuidelijke buren KöV YRÏJ ONVERVEERD Regeering in Nederlanl Aangeven van N.S.B.-ers Knock out I peciale Editie t#s> *V> or de Abontw's van de Courant NDERDAG 24 ME! 1945 e gelukkige speling van het „jgslot is Belgie ditmaal voor verwoestingen gespaard gebleven ieder weldenkend Nederlander dit reden tot oprechte verheu Wfl weten, immers dat wij de in do toekomst groot moeten len on dat al wat aan Belgie goede komt, tevens bgdraagt tot gemeenschappelijke welvaartssfeer iten het materieel© gebied heeft orlog in Belgie echter met minder ige schokken teweeg gebracht dan s Ofschoon he* land al eetugen gelegenheid heeft gehad om zich :te hervinden ts de politieke toe- l er nog onoverzichtelijk Het einde dem, strijd m Europa stelt nieuwe ties aan de orde o a met be cking tot het koningshuis In No rland liggen de vraagstukken van lenlandsche politiek heel anders golven gaan er gewoonlijk minder g en ar is ook nog weinig ge- jenheid geweest tot politieke wilsvor Bij idle verschillen tusschen beide „,i waarvoor wel niemand het oog willen sluiten, moot evenwel één idigheid onmiddellijk opvallen de .ad van positie naar buiten toe kleinere staten van ongeveer den n omvang gelegen in denzelfden van Europa blootgeste d aan. de- uitwendige krachten beide met ssche belangen die hen verhef boven hun continentale beteekems zrjn alles factoren, die hen net ware denzelfden. weg door wereldpolitiek aanwijzen een weg, dan ook het best gezamenlijk be- lOeld wordt Temidden van een Idconstellahe, die zich nog maar en onzeker afteekent, moeten landen ernaar ver angen hun m lahonale verplichtingen en hun na ;ale belangen zoo zelfstandig mo- ,.jk in acht te kunnen nemen Ook It pleit voor een nauwe verstandhou ig want voor Nederland en Belgté :onderlgk zal dit verlangen moeilijk verwerkelijken zijn temidden van de e politieke machten die in de ld ontstaan zga. behoeft geen gebrek aan werke- idszin te zijn wanneer men nu ai, het nieuwe Europa nog maar w g is zulk een logische Ign tracht te stippelen, zonder zich te laten r^l&gchnkken door de moeilijkheden van j» uitvoering en door den tijd, dien 'Uteïpii allee zal moeten nemen Ret is moax de vraag wat men op de oorste plaats em genscht te stellen. Is dat de nood nhi takehjkheid van een samengaan op Ovengenoemde gronden dan mod; men anfi 5e' 4e moeilijkheden zien klaar té romen en desnoods bereid zijn iets dierbaars op te offeren. Ook moet men ïflS31 dezen ^aut ruet al te hang zijn skcöföpor eenzijdigheid in de bereidwillig -! èid Er mogen misschien strubbelingen mglroorkomen m het kleine, de groote boil' N11 mod door de Belgen tenslotte even. iWJpEOo worden gezien als van hieruit. ?D^önze samenwerking berust immers op belangengemeenschap de esmga i^^^erkelgke gemeenschap die m dit dool 'aar rail Europa practisch mogelijk is En hfi paat ons erkennen dat de geschiedenis lam Ben Belgen genoeg reden tot terughou- td 3mg heeft gegeven om thans de her roe haaklo bewijzen van welgemeendheid «y Onzerzijds te verwachten I Wanneer zulk een po'itieke gemeen i fchap te verwezen lq ken zoa zijn dan ^'TEopent zich een onafzienbaar terrein "ran vrnentbare regelingen op he* eoo- aomische verkeerstechnische cultured© |en zoo docMLg ook militaire gebied. ONAFHANKELIJK DAGBLAD Abonnementsprijs ptx week f fl-3I per kwartaal f4. Losse nrs. f 0.10 Boreaai Lange Haven 141 5e JAARGANG dUMIWLR 47 Eerste Merianrische schip viel Rotterdam binnen Ehnsdaga\ ond viel voor het eerst na vijf jaar, een Nederlandsch schip de Rotterdamöche haven binnen Ret was de Van do Cappellen van de Holland Amenkalgn, die van West Afn ka grondnoten en palmpitten, voor de Delftsche ohefabneken besten*!, Lumen bracht De heuglqke gebeurtenis werd Woens dagmiddag m de Burgerzaal van het Raadhuis gevierd, waar burgemeester Oud hartelijke welkomstwoorden sprak tot de ia haar geheel opgekomen be manning Namens de gemeente overhandigde hij aan kapitein L M Hertogs een lepel vervaardigd uit een ondergedo kan gulden, kwartje en dubbeltje en een exemplaar van het boekwerk Zes Eeuwen Rotterdam De heer Bauman directeur van de H A.L en voorzitter van de Neder landscke Reedersvereenigmg heette de opvarenden eveneens welkom waarna ir L 3 Rug 8 namens den munster van Scheepvaart, hetzelfde deed Hartelgko woorden werden verder nog gesproken uit naam van den mi litmren Commandant van Rotterdam, van den Centralen Bond van Transport arbeiders, waarna kapitein Hertogs de dank van officieren en bemanning der Van de Cappellen vertolkte Een ongedwongen samenzijn van op varenden en genoodigden besloot de vienng van de bijzondere gebeurtenis Ons aller hoop is ongetwijfeld dat een dergelijk binnenvallen an schepen spoedig onopgemerkt zal blijven, wan neer namelijk om met burgemeester Oud te spreken weer meer dan J00 schepen per week binnen komen Radioverslaggevers van de BBC waren met hun installatro aanwezig om van de p echtigheid een opname voor hel Zuid Afrika programma te ma ken «en ook uit Rotterdamsche scheep vaartkrmgen was de belangstelling zeer groot De Van de Cappellen is een in Engeland gebouwd schip van hetzelfde serie-type ids de Amerikaansche Li berty schepen en in beheer van -de Hollard Amerifeahjn gegeven Het meet 10000 ton Churchill's kabinet afgetreden Wmston Churchill heef* tgdens een bezoek aan koning George van Enge land het ontslag van zijn coalitie kabinet aangeboden Over de aanleiding van dezen stap bereikte ons nog geen nader bericht, maar wg vermoeden dat de houding der dno Labour mi msters hiermede ten nauwste m ver band staat Churchxll zal een nieuwe regeenng vormen Het Bntsche parlement wordt op 15 Juni as ontbonden alle vraagstukken, welk» tot dusver met of onvolledig behandeld kondon. worden Dat men daarbij over en weer ïete heeft prijs te geven is aanvaard baar zoolang elks nationale belang m het gemeenschappelijke belang vol doende vertegenwoordigd b qft Men beginne de Europeesche en de wereld organisatie van onderen af en wel me de landen die van nature bg elkaar bchoo- ren Hoe sceptisch men ook tegenover do toekomstige ordemogelijkheden mag staan een p'an voor West Europa zm men toch moeten hebben en wel oen plan waarin een redelijke veiligheid stabiliteit van krachten en ook een leefbaar Dmtechland plaats zullen moe ten vindm In zulk een plan past een hechte Noderlandsch Belgische gemeen schap dio aan de ovorzoescbe bel an gen v«n de beide landen tevens ccai sterkeren grondslag m Europa geeft Labour-pariy graaft da strijdbijl op De Engelsche Labour party heeft een vijf jarenplan opgesteld, waarmede zg zoowel de mdustneele als de agran sche streken voor zich hoopt te win nen Munster Rèrberi Morrison noem de als hoofdpunten van het vnf jaren plan Sta ais controle op den geldhandel en het bankwezen, supervisie op kar tels en monopolies nationalisatie van do belaügnjke mduBtneen en de hand having van een redelijke economische en pnjzencontröle De bekende politicus Sir stafford Cnpps beeft zich weer bg de Labour partij aangesloten. Hg legde er tijdens een conferentie met de partij afgevaardigden den nadruk op dat de verhoudingen met Rustend met door kleinzielig getwist mogen worden verstoord Cnpps uitte zich in scherpe bewoordingen tegen Engel schen steun aan semi fascistische regeerders zoo als generaal Franco en koning Geoige van Griekenland Ook Hugh Dalton de minister van handel verklaarde zich voorstander van nauwe samenwerking met Rusland Zi is alleen oen Labour regeenng m staat het wantrouwen tus schen Moskon en "Londen op te heffen Dalton wenscht tevens den opbouw van een oiafhnnkebjken Joodschen Staat in Palestina op alle mogelqke wqzen te bevorderen 4500 ton brandbommen op Tokio 550 Snparforien wierpen rmm 700000 brandbommen op de spoorweg emplacementen van Tokio Japansch grootste chemische fabriek moest het evenzoo ontgelden Donttz ander arrest De Duitsche schrjnregeenng met ad miraal Domtz aan het hoofd en de leden van het Dmteche OKW zijn gisteren te Fledsburg in hechtenis ge nomen. Admiraal Fnedenburch mede- onderteekeaaar van de capitulatie pleegde kort daarop zelfmoord door Julius Streicher hoofdredacteur van het schendblad Der Sturmer gemet eveneens van de gastvrgheid der ge allieerde opsporingsambtenaren. Een heuglijk afscheid Vrijdag zullen de 88000 Duits chore die zich nog in ons land bevinden, grootendeels te voet naar de „Heimat vertrekken en daarbij gemiddeld 23 km per dag moeten afleggen Even eens zullen de 1000 grijze mmzen, die nog n ons midden waren, ,der Weg zuruck aanvaarden Sinds gisteren is onze regeering weer in Den Haag gevestigd Het college van vertrouwensmannen dat als adviescol lege der regeenng werkte heeft opge houden te bestaan. De Regeenng heeft het college dank betuigd voor het moeilijke en belangwekkende weik. In het mimstene van Bmnenlandsche Zaken te Den Haag werd gisteren de eerste ministerraad (in het Westen) weer gehouden De komende kabinetsformatie H M de Koningin heeft, in ver band met de vorming van een nieuw kabmet verschillende leden van liet, tg den 9 de bezetting gevormde Con vent van Politieke Partijen in audien e ontvangen. Bneeen aan krijgsgevangenen Het Neder landsche Roodo Kruis meldt, dat de correspondentie met de Nederlandsche krijgsgevangenen m Ia donesie er Japan thans per gewone briefkaart en on gefrankeerd kan ge schieden In den rechter bovenhoek dient men te vermelden Prisoner of war mail postage free Men is ver plicht het maximum aantal van 25 woorden in blo kleitere te schnjven. Het adres moet luiden Dutch prisoner of war (naam), - ^eventueel gevangenr), (rang), (stamboeknr(kamp) Indien de gevangene zich m Indonesië be vindt, moet worden toegevoegd Via Japan, Indien de naam van het bewuste kamp onbekend is moet worden ver meldt Camp unknown, Huryoyoho- kyoku Japan De briefomslag gencht aan het Ned. Roode Kruis te Eten Haag dient wèi gefrankeerd te zga. Velen willen mondelinge inlichtingen geven over de vijanden van ons volk, maar uit vrees voor represailles durven zij dit met schriftelijk te doen Er wordt met nadruk op gewezen dat iedereen die bekend is met de gedra gingen van dit appart soort menschcn, verplicht is in sLands belang hen aan te geven Doe dit schriftelijk, met de namen en adressen van twee personen ondeneekend aan de bureaux West Zeedijk 48c Voorhaien 33, Die-gaarde Singel 96, Randweg 124 Homroelstraat 2 en Ger Scholtenstr otiA. Uitg Stichting Het Parool Am sterdam- Verfegenw voor Rotterdam B de Vries Chef redacteur Th Ra maker Buitenland Jac Frank Binnen land P Timmer Reportage Joh, Paauw Opmaakredacteur M G Ha- rmgman Gedrukt ter Kon Nederl Boekdrukkery HAM Roelants Lange Haven Schiedam. WTÏ' (Teefccnfng W Mtuldi/k)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1