Ouitsche bezetter verslond milliarden Volksbevyeging Jn yi 'dit van Helle VRIJ ONVERVEERD Toestand van 's lands schatkist Nederland is vrij, maar Patten roawt Msnschen werden kannibalen Sigaretten, ja of neen Verrassingen des üjds Hopkins naar Moskou Het verkeer Terug uit het concentratiekamp te Dachau. Sociale wetgeving Wiardi Beekman overleden ULRICH'S KONINKLIJKE BAKKERIJEN Verzameling literatuur uit bezettingstijd Herstel gezinsleven I- KFj'TG.bRlI'KI fT '"V Speciale Editie voor de Abonnë's van do Schiedamsche Courant Abonnementsprijs per weck f 0.31 per kwartaal f4. Losse nrs. f 0.10 anuu. irit 2Jl)d(.dLJL dkJMBHHBait ^HSRUlHBRBIlBlHlRr «j« a b w ow j« e Bureau Lange Haven 141 ONAFHANKELIJK DAGBLAD Se JAARGANG NUMMER 49 ZATERDAG 26 MEI 1945 Gedurende deu laatslen tijd zijn aan do Sectie Voorlichting van het Militair Gezag eenige vragen gesteld betreffende 's lands financiën. Deze zijn voorge legd aan den Minister van Financiën, Dr. G. Huismaiis. Wij lalen hier vraag en antwoord volgen. Vraag 1: Kimt U eenige inlichtingen geven over den toestand van 's lands financiën J Antwoord: Uiteraard moet ik mij tot eenige getallen beperken, lie gecon solideerde staatsschuld bedroeg per einde December 11144 bijna f5.0 mil liard. Daarnaast bestond er op dat 'oogenblik een bruto vlottende schuld van ruim f67 milliard, zoodal de totale staatsschuld op 31 December 1941 moet worden gesteld op f 12 6 mil liard. Sinds l Januari zijn mij nog geen exacte bedragen bekend. De Jlegecring hecfl een omvangrijk program van aanknopen voor herstel en .wederopbouw voorbereid, voor het eer ste halfjaar na de bevrijding zijn voor dit doel reeds bestellingen in het bui teidand geprojecteerd tot ruim f 1 mil liard, lerwijt voor de daarop volgende 3 maanden deze op flVj milliard kunnen worden geraamd. ï)e Ncler- landsche Bank beofi als erfenis uit de bezetting overgehouden eeo vordering in U.M., tpt bet lieloop van f4.5 mil liard IJet spreekt vanzelf, dat t.z.t. hiervoor een voorziening zal moeien worden getroffen. Vraag 2: Moet het feit, dat de vroegere Directie van de Ned. Bank iïi haar geheel in deze functie is her steld, worden gezien als een teeken, dat in de toekomst geen rekening wordt gehouden met constructieve opval tinken ten aanzien van bet financieelc over heidsbeleid in verband met het maat schappelijk herstel enden wederop bouw des lands AntwoordHet financieele beleid des lands wordt bepaald door de Regee ring,. zulks onder; goedkeuring- van de Volksvertegenwoordiging, zoodra deze wederom kan funetionnecren. De Ned. Bank heeft binnen de door de Be geering vastgestelde algemeenc richt lijnen haar taak te verviillon en dit principe wordt door haar. erkend. Het borstel der volkswelvaart mag niet worden doorkruist door een ondoel matig financieel overheidsbeheer; dit beheer zal - integendeel constructief moe ten, zijn. Om 's tands financiën in hel rechte spoor te brengen, zullen door tastende, maatregelen noodig blijken te zijn--. Van velen zullen daarbij zware geldelijke offers worden gevraagd, ter wijl ons geheele volk zieb tal van beperkingen zal hebben te gel roosten ih het belang van een welvaartsherstel voor allen. Juist in den modernen Staat is een constructief en voorzichtig financieel beleid, dat mede gericht is op het kweeken van besparingen, een allereerste eisch. Waar de onder Duitse h" bewind aan gestelde directie der ,Ned. Bank is afgezet en zich in arrest bevindt, was een on middel lij ke, zij het t ij d e l rj k e. voorziening in de leiding der Bank noodig. De d e f i n i t i e v e voorziening iu de leiding zal kunnen plaats heb ben, zoodra de in voorbereiding zijnde voorloopige regeling van de rechts post lie der Ned! Bank liaar beslagzal hebben gekregen Een voorloopige regeling is in overweging, daar de ongewijzigde, handhaving van den onder nuilsch bewind geschapen sla lus der Bank niet wensciiclyk is; Zoodra de Staten-Generaal wederom kunnen func- lionneeren, zal een definitieve constitueering der Ned. Bank. voort bouwend op den ontwikkelingsgang der latere jaren, aan (dc orde moeten komen. Vraag 3: Hebben do Duitsche be- zettingskostën hooge bedragen r gevor derd en kunt D ook i&ts zegg&n over de kosten van de Hegeering iu Enge land? - - AntwoordHierop zijn nog geen nauwkeurige antwoorden 'te geven. Ik kan U al dadelijk* niet nanwkèurig opgeven watonder bezeltingskosten moet worden 'verstaan.. l)e gepleegde roof en de omvangrijke vernielingen zou ik zeker'ook daaronder'willen begrijpen, echter durf ik" hiervoor, nog geen be trouwbaar cijfer te noemen.1 Iets meer wéten wij; -van j3e.be- zettingskosten in engeren zin.. Deze Iieliêpen vati 15 Mei 1940 tót uit. December 194^4 ongeveer 18 milliard. Dit istoevallig praktisch het 'cijfer, waarmède de Staatsschuld in dat tijdvak is' toegenomen. In ;het al gemeen kan 'men dan. ook zeggen, dat de tekorten op de verschillende jaar rekeningen 'practisch gelijk waren aan het bedrag, dat da Duitsche bezetting in geld van den Staat eischic. Van die f8-milliard heeft de Duitsche weermacht bijna f 53/4 milliard genomen, terwijl aan bijzondere oorlogsschattin gen nog f 2 milliard word opgelegd. Het re3tant is.'weggeginn aanenkele kleinere uitgaven. Alleen reeds de kos ten van 'dé' z-g. vesting Clmgendaal, waar het civiele bestuur een toevluchts oord zou moeten vinden, hebben t-uirn. 50 millioen bedragen. Het is wél interessanl hierlegenoVer. 'e stellen de uitgaven, ivelko de He geering in Engeland en Amerika voor militaire, maritieme, en civiele doel einden heeft gemaakt. Het totaalbedrag dier uitgaven, dat niet door inkomsten is gedekt, beliep uit. 1944 niet meer dat» rond f5">0 millioen. Voor bet eenvoudige gemeentehuis van bet Veluwschc dorp Putten hangt een lange lijst namen in zwarten rouwrand. Ervoor verdrin gen zich de dorpsbewoners om deze namen over te schrijven, de namen der honderden Puttenaren, die in Duitsche kampen zijn afgeslacht. Heel Nederland viert het feest der bevrijding, alleen Putten op de Veltiwe rouwt, een kwart der mannelijke bevolking is vermoord, in ieder gezin betreurt men dooden.... een groep van 200 dorpsbewoners juist degenen met sterken geest, want dal bleek tenslotte nog belangrijker dan een stérk lichaam. „VEKNICHTÜNGSLAGER" Sandrosten was geen strafkamp, van daar dat er geen mishandelingen plaats vonden zooals in concentratiekampen. Mén had „slechts" kleine straffen, als b.v. eén gevangene in eeu beerput werpen, of hem gedurende 24 uur aan een lijk vast te ketenen. De Duitschers zelf noemden het een „Ver-" uiclitungslager" (vernietigingskamp); die naam was juist gekozen;" want meer dan 6 a 7 pCt. van de duizenden, die dit kamp met ruimte voor 27.009 mènschen kon bevatten, is: niet in het' leven ge bleven. Omdat hél geen strafkamp was, her bergde .men er inenschen van alle na tionaliteiten die niels misdreven had den, ook Amsterdammers en" Haarlem mers. die bij razzia's voor den ar beidsinzet gepakt waren, doch hooit aan het werk waren gezet. Van de Du tienaren uit een ander kamp, in Znid-Duitsch!und gelegen, zijn de berichten nog somberder; een kok. die er uit heeft weten te ontsnappen, deelde mede, dat na <56n maand reods 300 dor 350 dorpelingen omgekomen waren. Eens was Putten een bloeiend dorp opde Veluwe bij Harderwijk, nu is het een doodenhuisgeen „es ist nicht "wahr," geen. aantijging van Men kent de feiten: L in October 1.1, waren door onbekende daders twee Duitsche officieren tusschen, Npkerk ^en Putten neergeschoten; als straf tiet Rauter 107 van de. circa 500 huizen uit hét dorp verwoesten en. hij ge laslte dal alle mannen naar Duitsers land zouden worden vervoerd. Geluk kig konden velen ontsnappen door zich in de bosschen te verbergen. twaalf sprongen uit den Irein om zich. soms .ten koste .van een gebroken been. te redden, maar 640 inwoners, werden weggevoerd. Waarheen? Niemand die het wist, geen enkel bericht kwam er omtrent ben, totdat op Hemelvaarts dag de SevteiM;::!:/- Kapitein Van Wald van Praag, zelf oud-Putlenaar, do droeve tijding bracht dat hij een gedeelte var» de verdwenen mannen gevonden had in het kamp Sandrosten bij Hamburg, waar 200 der dorpsbe woners opgesloten waren geweest. Slechts 13 van hen had de kapitein noglevend aangetroffen, maar men koo hen nauwelijks nog levende we zens noemen. Niet rncer- in slaat om te too- pen; waren, ze naar - hem toe ge kropen,, tot ..skflpj tc i i. ver mag c rd en én herken baar ve ratidefd, om- dat -mén hén in Sandrosten met r weloverwogen opzet had laten ver hongeren. Meter» hoogJagen ter do stapels naakte lijken, waar van mén de kleeren had afgerukt om zichzelf errnêe tegen <le felle .winterkou te beschutten. Alle overlevenden leden 'aan dysen- torio, - bij de 13 gereilde Pu denaren, die men binnenkort naar een Gro- ningach ziekenhuis hoopt le vervoe ren, .waren er enkelen zoo versuft, dat ze him naam en adres niet meer wisteneri tbcb waren deze 18. uit Zooals wij mededeelden, is de ta bakspositie niét bijzonder roos kleurig. Echter schijnt er geenszins aanleiding te zijn tot pessimisme. Naar ons thans ter oorc komt beeft o.a. de sigaretten fabriek „Grescent" tc Eindhoven, behalve de sigarctien, die ze voorliet Zuiden vervaardigde, ook een voorraad gemaakt, bestemd Voor Noord-Nederland, Transport moeilijkheden zouden ook hier oor- zaak-'\ziin, "dat j deze voorraden nog niet' in1 het westenzijn. Hoewel wij nog geen nadere gegevens kunnen publïcecren, gelooven wij toch te mogen zeggen, dat binnenkort tot distributie van sigaretten kan .wor den overgegaan. Mijn vriend Joop kwam ran de week thuis en vond een reusaehtiqen Canadees or> z'n stoept Een „Jeep" stond voor. .-Are you Mr. .,k«, eh yes, y am stotterde Joop. De reus grynsde bemir.neiijk, greep Joophand en drukte deze plat. „Mooi, ik ben ie zwager !r' expliceerde hij Joop was perplex, maar het raaPsel was snel opgelost. De Canadees ku>am uit V„ alwaar Joop een pittig znstertje had wonen en zij had haar hart aan Canada verloren. De zooveelste geallieerde overwinning, die hartelijk bezegeld werd. want uit de „Jeep' kwam een groot pak met nee, dat mag men den lezer niet aandoen. >;j;-Hurry Hopkins, een. der voornaamste 'Amerikaansche diplomaten en. rechter hand van president Truman, zou met spoed naar Moskou afgereisd zijn, naar ;dè „DaÜy- Mail" meent, om „verwikke lingen. tusschcn Rusland en AiiKfrika" wiet maarschalk Stalin te besproken. "Gelijktijdig vertrok een andere bekende jdlplomaaC Joseph Davies, uit Washing- j'lon voor eeu bezoekaanChurchill. VUpofdondenverp van de besprekingen '{ztfu hier de, verkoeling in de 'relaUes *iler groote 'aiogëndhedeii zijn, terwijl beide Amerikaansche afgezan'.en tevens 'zpuden trachtenden weg te. effenen iVjèpr een. spoedige bijeenkomst der',jbig Ibrëe'*. Marineconcentraties bij Japan .j;Jn de waterim rond Okinawa. >zijo stérke Amerikaansche marine eenbeden ';whargcnomeh. Men zou 400 oorlogs bodems hebben geteld. In doorgaans welingelichte kringen meent men, dat ."bindingen op de Japansche hoofdeilan- ;dén spoedig verwacht kunnen worden, hetgeen dan vermoedelijk zou samen- £aan met een raassaal offensief in „Zuid-China -en Inchlaanvallcn op de Japansche ihdustriécentra. - if Sociale voorzieningen in Amerika i.i'Aau het. Amerikaansche congres is eon plan voorgelegd/opgesteld door den <iemocratischen- aenalor Robert Wagner ;jNii¥ VVagner wenscht een algemeens verzekering tegen ziekte, geldend voor liederen burger en hoeft een tién jar en- jp'an' ojigestèld. voor den bouw en oio 'd^nviseerinc van ziekenhuizen en sa»a toria.De- kosten van de zioklevcr- .zekering zouden in evenredigheid door werknemers en werkgevers moeten wor- iden l>estr«3den. Tokio in vuur en vlammen 'VTókio staat' thans bloot aan bijna onophoudelijke luchtaanvallen van de Amerikaansche - supTforten. Gisteren .pielen 500 dezeri vliegtuigen de bran den-!e slad aan en wierpen opnieuw .4000 ton bran lbommen op do 'zaken- wij kon. Er is reeds 103 KM2 van de s?Rd in ascl» gelogd. Churchill vormt nieuw kabinet (^lediraochtéiid. heeft .Winston. Chdr /'Üöil'i •-dé"' namen "-bekend 'gemaakt- van de leden van het gereformeerde En- golsche kabinet. Dé nieuwe, ministers zijn: f.uchtvaarl, Ilarold Macini'lanVlieg-' tuigproductié, Ernest. BrownNationale verzekering, Uoare BelishaArbeid, R. Butler; Biim.cnlandsche zaken, So mervell Marine, B rem Ion Bracken ,- President van don Raad, Lord Wool tan Hel ministerie vmr economische oorfogs- voering werd opgeheven. Tusschen de* Noorsche socialisten en communisten is ccn basis van overeenstem ming bereiktt.o.v. een toekomstig samen gaan. Het verkeer herneemt zijn rechten en plichten. Laat ieder de veiligheid in de hand werken door zich stipt te houden aan de welbekende regels. ULTIM1 BA RB A RQRUM. door Nr.: 68765 VoorAs zag ik alle verdrukkingen,, die or.der de zon geschiedenzie, aaar vloeien de tranen der verdrukten, zonder dat iemand hen troost en hen verdedigt (egen hunne verdrukkers. Dies prees ik de dooden, hen die reeds ■gestorven zijn, gelukkig- boven hen die nu nog leven, en gelukkig boven beiden hendie nooit geboren zyn. die niet hebben gezien de ellende die op de aarde is. Pred, 4 13. Mr. F. J. Krop, behoort tot de »elukkigeD, die n» eenige jaren concentratie kamp weerden vaderland- schen bodem hebbeD be treden. Zooals men zich zal herinneren deed ij 1942 jjNederlahdSche' politie een .inval tijdens eenondergrondsche bij eenkomsi in de Pijnaclter straat, waarbij zij laf har tig drie dei aanwezigen vermoordde, en eenige „Greuelmarchen kan 'tié verklaringen I anderen, waaronder de van kapitein Van \Vaid van Praag ont- J sclirijver van dit artike., zwaar verwondde. Rotterdamsche gemeenschap"' o eniijk aan 't werk Reeds sinds September 1944 werk te, in het verborgene, de Itotterdam- sche Gemeenschap, die thans haar plan nen openbaar gaat uitdragen. In vrien denkringen, wijken en vereenigingen verdeeld, wil de R. G. contacten tus&chen alle lagen van dé bevolking ga au leggen en trachten, op sociaal en cultuur gebied, een grooler con- centralié en coördinatie te bewerkstel ligen. De wederopbouw, de jeugd, de vrije tij:l en nojj veel meer onderwerpen staan in - de beliingstelling van de Pu G: met het doel, dé stad en haar bewoners tot samenwerking 'en daar door; tot. bloei te brengen. De militaire Commandant heeft mede gedeeld, dat het vér boden is een werk nemer te ontslaan, dan. nlléen als toe- "steniinm^ is Verkregen van het Gew. Arbeidsbureau.; Aan werltneiuers is bet verboden dienstbetrekkingen te verbre ken. Onze Inlichtingendienst (K.UM.- gebouw) kan hierover nadere berichten geven.; Hoe was het daar? Hoe is de inrichting van zoo'n kamp? Wat zijn de doodsoorzaken? Hoe wer den jullié bevrijd? Met honderden soortgelijke vragen wordt de .pas te ruggekeerde bestormd. En hij, die zooveel weet te vertellen, gaat zoeken naar woorden/woorden die iets duidelijk moeten maken van een iveield, waareik ethisch begrip zijn waarde heeft verloren, waar het woord „mensch" strafbaar is, waar de genummerde Hafüing" zijn troosteloos bestaan voortsleept tot een min of meer gruwe lijke dood hem verlost. Straks zullen film, foto's en gedocumenteerde rap porten vertellen van de veewagens, waarin 100 150 menschen per wagon zonder- licht, lucht, eten etih drinken op transport werden gesteld om nooit hun doel te bereikenvan de als douchegelfigenheid ingerichte gaskamers; van de overvolle crematoria en kalkputtenvan „Hitll- linge". die voor vivisectie werdén gebruikt; van de vele galgen, waaraan dui zenden ten aanschduwe van hun medegevangenen zijn geworgd; van de zweepwa armee het v leesch werd verscheurd; van de volledig- verluisde barak ken, waar de vlek typhus elk levi-nd wez'*n doodde; van de S.S: honden, af gericht om ook de InalsU arbeidskracht uit den on dervoeden „Hiiftling* te halen entenslotte van de Amerikanen en Russen, dus door hun snellen op- marsch verhinderden, dat de bevelen uit Berlijn, ons allen nog- op hul laatste moment om te brengen, niel meer konden worden uitgevoerd. Maar ai- wat. gepub ï- ceerd zal worden, is on toereikend een beeld te geven van de poelen van vuiligheid, die daar logen omsloten door geëiectrifi- Ceerd prikkeldraad én wachttorens. Men kan verhalen van een zekere hoeveelheid physiek en psychisch leed ons toege bracht, maar wie kan iets zien van onze verkrachte zielen?. Men zie in het concentratiekamp der laat ste jaren voorai-niet uit sluitend een instelling tot uitleving van individueel SS-sadisme. De „Hafüing" had m dit stelsel van praehistonsch barbarisme een belang rijke economischs rii notie, zooals do siavenstand in het oude :Rorpe, een sla- venstand; ...dien men ook een eigenr.tusschen mensch en dier instaand, gee^e- iijk even teedenkt. Want dit vergete men nooit, •*en cor central iekamp is een oiaa'schappij op z ch '.elf, een samenleving, waar n de laajïste inriinc- en worden aangewakkerd en gehonoreerd/waar tien- a len beroepsmisdodi rs ij de politieke gevange- q sn leven, :a zelfs de e dende kampfunctiona- riss'n zijn, en de in lom pen gehulde gevangenen afbeulen bij de moorden den arbeid in de mijnen bij de spoorbanen en in <1e rabriekëo der oorlogs industrie. Het is een zware strijd om in. dit moeras niet weg te zinken om één voorbeeld te geven, niel bevangen te worden door rassen-en nationaliteiten- haatvdie nergens, ook on der de politieke gevange nen zoo sterk is als in net concentratiekamp. Maar God dank den, meesten onzer is het gs?- lukt huD geest onbesmet te houden en de Nazipest van hun ziel verre te houden. Diepe lidteekens blijven achter. D?iq zullen niel meerverdwijnen, maar tevens verdwijnt niet de herinnering aan het 3 Mei .Jeest, dat wij m het bevrijde conren- tiatiekamp móchten be leven. een leest, waarop wij de broederschap van al'e rassen en volken vier den, eeo Pinksterfeest, waar wij ons geloof bele den aaa een fcfjd, rvaarin, zooals de Joodsche ziener het uitdrukt, de wolf en het lam samen zullen weiden! Bij geruchte haddén wij reeds ver- nomeo, dat dr. U. B! .Wiardi Beek man in Dachau overleden- zou ziju. Nederlanders, die mot hem in dat beruchte concentratiekamp gezeten heb ben, bevestigen dit' bericht thans. Beek man is daar 15; Maart j.i. aail de ge volgen van vlek typhus overleden. Dr. H. B. Wiardi Beekman, zoon vau eén. bekend Nïjmeegsck psychiater, studeerde gescliiedcnis aan de Leid- sche Universiteit- Hij was oenige ja ren secretaris van mr. P. J. Troelstra en kreeg reedsop jeugdigen leeftijd een leidende functie in de dagblad- organisatie van de .S.D.A.P. In 1937 volgde .hij den heer Aakersmit op als politiek hoofdredacteur^ Óp 10 Met legde hij in verband met de opvatting van de. toenmalige regeering» dat. deze fuuctie nietvereenig baar zou zijn met die vanuctiéf dienend reserv e -o fficier, zijn Kamerlidruaatscbap neer om het land le dienen als stafofficier. Na de capitulatie wijdde hij zich aan het geven van onderwijs ,en aan, de belan gen van de. uitgeversfirma Tjeenk Wil link te Haarlem, maar at spoedig nam hij aclief deel aan do verzetsbeweging. Van Januari 1941 tot zijn arrestatie op 18 Januari 1942, was hij redacteur van „Het Parool". Tegenover de lieden, ciie aan dé.Arbeiderspers bleven zitten, nam bij een zeer scherp standpunt in. Het ware beter geweest, indien men de persen van „liet Volk" opgeblazen had, merkte hij eens op, toen het blad bleef verschijnen in dienst van de Duitsche propaganda, nadat Rost van Tonningen zich er meester van gemaakt had. Tijdens zijn gevangen schap heelt hij het zeer moeilijk get had. Ongeveer acht maanden heeft men hem in eenzaamheid in Scheve- ningen opgesloten en tailoozc malen verhoord;- -Van zijn 'rol in „Het Paropr' kwam-echter' Si'cht.zoo- dat de S. D. hem niet in hel groote proces, dal van 12 tot 18 December 1942 voor hét Feldgericht tegen „Hè; Parool" gevoerd word als verdachte kon laten verschijnen. In een proces, dat in Maart-April 1943. in Haren legen den 0. D. gehouden .werd. stond bij len slotte terecht in verband met de poging, die hij iu Januari 1942 gedaan had om naar Engeland te gaan, waar heen H. M. de koningin on proE. Ger brandy hera ontboden hadden, om zit ting te nemen in de Nederlandsche regeering. Na dit proces, is hij naar h et ber u chte ka m p N a tz wei I e r o ver- gehraeht en toen dit in verband met den geallieerden op marsch, ontruimd moest worden, werd hij naar Darhau' getransporteerd. Onder de gevangenen genoot hij groot aanzien. Hij stelde zich beschikbaar als „Stu be-Al teste" voor de barak, - waarin de vtefetyphus- pa tien ten l^gen. Men lag daar met 10 tot 12 man. op drie smalle bedden en bet krioelde er van kleerluis. Dit is hem noodlottig geworden. Op 15 Maart, 's middags om baif vier. is Beek man overleden. Zijn dood is. een zwaar .verlies voor het socialisme en voor ons gehele volk.. Voedselpositie in het Westen Ir. Louwés, Directeur-GcL ernal van de Voed se Ivoor zien ine, heeft gewaarschuwd tegén al teoptimistische verwachtingen onilrent de verbetering der voedsel po-it ie in het We ten des lands. Het is voor namelijk het koieuviu.igstuk. dat niet gemakkelijk en snel kau worden opgelost. Gosde aardbeienoogst De vooruitzichten voorden aaidboien- oo.ast zijn gunstig. Over ca. 14 dagen zuliener grootë h n cv eel hed en op de u i n n aanwezig zijn. Transport en emballage leveren moeilijkheden op. Winkeliers, opgelet! Detailliiten worden op last van den Dir.-Gen. Voor de Vóï-dseivo-'-zLning nogm"«ai? dringend gewaarschuwd ch te. houden aao de olficieele boeaamvij- zingen. Bij overtreding kan zélfs tot sluitingvun het bedrij Iwonle no verg tgaat». Dordrecht In verband met technische moeilijk heden zal do Docdtsche editie van „Het Farool'*: niet heden, maar in het begin van de volgende week uitkomen. i 1~\ bezfallingsjajenhebben ons éeox positieve, les bijgebracht lil den ondergrondscboa strijd tegen den vijand hebben wy ..geleerd, dat roomsch on humanist, protestant en socialist voor gemeenschappelijke doeleinden zoor goed met elkander kunnen samemver- ken. Verschil in levensbeschouwing bleek geen beletsel te zijn om ta den politiekon strijd der afgeloopea jaren één lijn le trekken en schouder aan schouder te staan. Waarom zon dit' iti de4 toekomst wanneer wij voor even groote moeilijkheden zullen komen te staan als in' de oorlogsjaren niet voortgezet kunnen worden? Er zijn honderdduizenden socialisten, katholieken, protestanten on anderen ii» ons land, dio' met volledige handhaving vau eigen inzicht, in gods dienst en levensbeschouwing voor de toekomst in ons land een radicaal- democratisch én socialistisch beleid verlangen en daartoe loyaal met elkan der willen samenwerken. Daartoe, zal or heel wat van den ouden partij- in Venturis opgeruimd moeten worden. Hoe eerder dat geschiedt, hoe beter. Maar daarbij kan het niet blijven. Een nieuw politiek initiatief wordt noodig om de nieuwe strooming&u en opvat tingen in goede banente lelden. Een eerste ernstige poging daartoe wordt Uians gedaan door de Noderlandsche Volksbeweging. Zij poogt dé oude par tijverhoudingen, die vuor een groot deel op een verouderde antithese ge baseerd waren, te doorbreken en een volkomen nieuwen geest in ons partij- leven te bréngen, liet zou van over wegende bet eekenis zijn, indien bierbij een oplossing gevonden kon worden, waarbij1 de sociaal-democratie haar vol ledige medewerking zou kunnen ver- leenen. In de S.D.A.P. wordt hier over reeds ernstig van gedachten gewis seld. De vraag, of men hierbij zal slagen, schijnt ons voor de toekom stige ontwikkeling van het politieke leven in Nederland van bijzon dér be lang te zijn. P1F.TER 'T HOEN. De Rolterdamsche Geinc.-nl ('biblio theek aan de Do tere loot heef: een bijzondere verzameling aanye'egl van de literatuur. <iie hier in de onriogs- jaren. word..wersprêüL-De directedt doet eon beroep op de medewerking van alle stadgonootcn om boeken, brochu res. b hul en en periodieken in rui men zin, zoowel Ned er landsche als lluilsche, die men nog bezit of die men bij de opruiming van bureaux >'o woningen aantreft, niet voor de noodkacbei of andere nuttige d.'éein- deu te bestemmen, maar even op zij le leggen en ter beschikking van de biblioiheck te sle'ien Er kunnen on- aanzienlijke kranten en drukweri.ei bij zijn. die misschien eea aauvuiüng van bc-Jeckenis vorraen. He! spreekt van zelf dat ook alle voortbrengselen vau de ondergrondsche pers zeer welkom zijn, daar het uiterst moeilijk is deze ee/iigszins volledig bijeen te brengen. De' gezamenlijke CrdteslaniscJie ker ken hebben in oen manifest, onder- teebend door de (is. W. 3. van Loeu- wen, A. J. van Sluys en l\ v. <1. Vloed, oen oproep gericht tot alle christenen ora er voor te zorgen, dat de terugkomst van de arbeiders uit Duitschland. van de zeevareiidou cn krijgsgevangenen oen vreugde zij. De gezinnen van velen zijn aangetast door velerlei. Deze moeten eventueel op den been geholpen worden. Herstel van een gezond volksleven immers eischt aller eerst een vernieuwing tol een sterk gezinsleven. Daarbij zullen wij allen solidair raoclcn zijn en meewerken I Dat is een christelijke- èn een vaderland- sche plicht. Ambtsjubileum dr. M, Oudkerk Maandag zal het 25 jaar geleden zijn. dat Dr. >1. Oudkerk, huisarts in Rotterdam-Zuid, tot arts werd bevor*. derd. Des jubilaris uitgebreide genees kundige kennis en hartelijke jovialiteit bezorgden hem een zeer uitgebreide praktijk. Daarnaast heeft de jubilaris zich op allerlei terrein vcrdicnstelqk gemaakt. Op een feestelijke hijeeakomst 'iu de Broepleinkerk Op Maandag 28 Mei. 's avonds 7 uur. zal do jubilaris gehuldigd worden. Penningmeester van het buldigingscomité is de heer C. A. de Vries. Langegecr 103. üitg.: Sticbüne ..liet éarool" Amsterdam. V'crtcgcnw. voor Rottetdam: B. de Vries. Cbd-rcdccteur: Th. Ra;naker. Buitenland: Jöt-. h'tank. BinnenlandP. Timmer. Kepor- tazc: Joh. Paamv. Opmaak-rcri.ielcjir: M. C. Haringman. Gedrukt ter Koninkl. Neder'. Boek druk kerb H. A. M. Roel an ts. Lange Haven. Schiedam. VR0UWEH P F D Z\ k M O K t h t vt-ii;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1