DE FRANSCHE POLITIEK Beelden des tijds Goederen terug ust Duitsciiianï Speciale Editie voor deAbonné's van de Schiedamsche Courant Meeste radio's verdwenen „Franco moei altreden!" Sow jet-of fie'eren zingend door Londen H.M. raadpleegt een communist Eenheid in den aether Prins Bernard tn Rotterdam Wie moeten gearresteerd worden Dringende ooroep! Goud. om Cigaretten In de kost bij de Vrienden Bas:<etba!!~wetistrïid INLICHTINGENDIENST MAANDAG 28 MEI 1945 JAARGANG NUMMER 50 ÖNVERVEERD ONAFHANKELIJK DAGBLAD 5e De Gaulle heeft dezer dagen 6en rede gohoudon, waarin lüj o.a. gezegd heeft, dat „er naar Frankrijk geluisterd zal worden, al naarmate het gewicht, dat er achter onze woorden staat". Ter verduidelijking heeft hij eraan toegevoegd, dat, nu de legers niet meer het laat ste argument tusschon de naties zijn, de werk- en productiecapa citeit beslissend voor den in- vloed van het land zal worden. Ondanks deze toevoeging krijgt men den indruk, dat voor het tegenwoordige Frankrijk, nu het weer als groote mogendheid gaat optreden, militaire naast econo mische sterkte op den voorgrond staat. Berichten van correspon denten bevestigen ons, dat de huidige economische moeilijkhe den mede het gevolg zijn van den voorrang der militaire bo- hoeften, ontstaan door de uit rusting van een sterk leger, wanneer zulk een leger ook na den oorlog nog een taak zou hebben buiten het aandeel in een bondgenootschap, dau zou het deze moeten zijn, dat Frank rijk zich uit eigen hooide zijn aanspraken betreffende ziju gren zen wil verzekeren. Welke deze aanspraken zijn, is niet geheel duidelijk. Van de zijde der tegenwoordige Fran sche rogeering is indertijd wel gezegd, dat Franscke troepen aan den Rijn zouden moeten staan, maar tot welke hóëgle, bleef in het onzekere. Onoffi- cieole verklaringen te.Parijs spra ken onlangs van oen bezetting tot de lijn Aken—Keulen. In- tusschen moeten regelingen in- .zake een beze'.tingszóne en de finitieve territoriale aanspraken niet 'met elkaar verward worden, al kan het één gemakkelijk in het ander overgaan. Ziet men af van het blijven van Elzas- Lotharingen aan Frankrijk, waar over natuurlijk geen kwestie kan rijzen, dan kan vastgesteld wor den, dat een werkelijke annexatie tot dusver geëischt is ten aan zien van het Saargebied en we' door middel van aanplakbiljet ten, die onlangs in de Parijsche straten verschenen. Ter zake van een militaire bezettingszone schijnen de Franschen zich ook voorstellingen te maken omtrent gebieden over den Rijn, waar zij nu reeds aanwezig zijn, na melijk in Wurttemberg, Baden en Hessen. Het is echter nau welijks denkbaar, dat hier andere dan veiligheidsdoelcinden worden nagestreefd, gezien de ongunstige bevolkingscijfers in Frankrijk. Veel gissingen zijn er in de afgeloopen weken ook ge weest over de Fransche bedoe lingen in de Kaliaansche grens- zOne. Een strook, die ter hoogte van Turijn het diepst is, en zich uitstrekt van Aosta tot in de Rivièra. is daar bezet en plak katen noodigon uit naam van de Fransche Republiek de be volking uit, zich erover uit te spreken, tot welk land zij wen- sc'-xm e behooron. Fransche rant soenen zijn in. sommige geval len alle.ni verstrekt aan dege nen, die voor Frankrijk hebben gekozen, het Frahsch ia er tot officïéele taal verklaard en de Italiaansche ambtenaren worden er vervangen. Het staat niet vast, in hoeverre deze hande lingen ter plaatse uitgaan van de Fransche regeering, maar wel valt het op, dat de Fransche herstelwerkzaamheden in dit grensgebied een meer permanent karakter dragen, dan met een Lijdelijke militaire bezetting zou overeen komen. Aldus de lezing van betrouwbare Engclsclie bla den als do „Times"- ea „Daily Telegraph". Met de economische macht, die volgens De Gaulle achter een- sterk Frankrijk zou moeten slaan, is bet iatusschen slecht gcsleld. De regeering heeft de naweeën van den oorlog niet kunnen bezweren en onder een hevige inflatie dreigt de. volks huishouding thans in de war te raken. Dit is in de oersle plaats het gevolg van een' tekort aan alle mogelijke goederen. De loonschalen zijn. zorgvuldig, vast gelegd, maar niet in dezelfde mate de prijzen van de goede ren, en, waar zij heit wel zijn, verdwijnen - de goederen in den sluikhandel. Vandaar, dat nie mand mot de gefixeerde iconen zijn behoeften ban bevredigen en de arbeidersvertegenwoordigers overal in het land zijn sta kingen gaande, wat vooral ern stig is op hët gebied van ..de kolen productie hebben nu aan de regeering een opheffing van de loonmaxirna gevraagd. Een. inwilliging zou natuurlijk een of- ficieele: erkenning van de iniiatic inhouden. Het zou de beste oplossing zrjn, indien men door verhooging van den invoer de schaarsehte kon j verminderen, in aanmerking ge nomen, dat Frankrijks eigen pro ductie, ook op het gebied van de voedingsmiddelen, tengevolge van den oorlog geheel onvol doende is geworden. Zoolang hierin niet voorzien is en een effectieve rantsoeneering niet uit voerbaar schijnt te zijn, blijft er alleen een verandering in de economische en moneiaire poli tiek over en bel uitblijven daar van wordt der regeering steeds sterker tot1 verwijt gemaakt. Dit is het onderwerp geweest van den langen strijd lusschen den minister van financiën Pleven en den minister van nationale economie Mendès-France, Hoewel de ingrijpende maatregelen van den laatste volgens deskundi gen nog niet afdoende zouden zijn geweest, meende; men toch. in zijn "aftreden, reeds een be wijs te zien, dat het evenwicht in de regeering een concessie aan de bezittende klassen noodig maakte. Op zulk een evenwicht schijnt de politiek van De Gaulle meer te berusten dan veelal wordt gedacht. Ook in zijn laat ste rede was niets, dat in een andere richting duidde; de daar in. aangekondigde nationalisatie van de kolen- en eleclrieiteits- produclie kan ternauwernood als iets revoiutioiinairs worden be schouwd. Menigeen vraagt zich al, oi hij kans Beeft, zijn destijds ingeleverd radiotoestel nog ooit terugte zien. Die kans is wel buitengewoon klein.|Uit den ingeleverden voor raad toestellen hebben achtereen volgens verschillende groepen van den Duitschen sprinkhanenzwerm geroofd. Telkens werden er de beste tusschenuit gestolen,totdat tenslotte alleen nog wamt braak en het soort toesteilen, dat inge leverd werd teneinde het eigen prima .apparaat thuis te.kunnen houden, overbleef. Een duizend radio's wisten goede Nederlanders weg te drukken in enkele panden van het Emrepöt, maar toen in November de be ruchte mannen vordering geschied de, en er duizenden in het Entre- pöt, werden ondergebracht, kwam ae vijand achter de verblijfplaats van -des; „onderduikers" en ook hier sloeg hij opnieuw zijn slag. Toen' tenslotte ook de politie tiaar diensttoesteJien en de par ticuliere apparaten van het perso neel mo^st inleveren, werden ook deze wart. achtera). in een ruimte aan de cWithelmiuakade, wegge borgen. pet schijnt, dat de Duit-, sche roovers ze hier uit het oog verloren^, want de hier opgeslagen toestdlcij werden nog aangetroffen, zoodat dtjte politie-toestellen aan de eigenaars kunnen worden te- ruagt-e^cS; Mochten}' er op. een of andere wijze Vóokk'-nog wat j particuliere apparateu,ftêrecht komen, dan zul len dezel ha'fdentifi ca tie na tu tTri lijk eveneens worden teruggegeven, maar die kans is, zooals gezegd, uiterst gering, ParijsZondag. De Fransche parlementscom missie van Buiienlandscne Zaken heeft de 'regeering aanbevolen, de betrekkingen met Spanje te verbleken en de andere gealli eerde regeeringen voor te stel len, naar de middelen te grijpen, om F ranco té dwngen, af te treden. De commissie verklaar!, dat de regeering van' j Franco niet verschilt van de fascistische regeering, welke Italië eenhad Zij bedreigt de werelddemocrafié. lalss. Press Officieren van het Itoode Leger, correct en waardig in Londen op bezoek, lieten zich eensklaps van een andere zijde kennen. „News Chronicle" versloeg een „concert" van zingende Russische militairen die arm in arm naar Kensington Palaceopinarcheerden. Een aantal Engclsclie officie; en wilde p artij geven en loste den zang af. Toen ontstond een wedstrijd in het zingen van hymnen eu volkslied jes, waarbij de. Russen overwin naars werden. Naar,.De Wnaiheid" mededeelt, lieei. H.M. de Koningin den heer G. Wagenaar in vei band met de kabinetslorroutie in gehoor ont vangen. De heer Wagenaar, in de ondergrondsche wereld, meer bekend onder den naam Freek, was een der voormannen van (len Raad van Verzet die de afgeloopen jaren een belang rijk deel van het, verzetswerk in ons land verricht heeft. Het is de eerste maal in onze parlemen taire geschiedenis, dat de Koningin een communist raad pleegt over den polilieken toe stand. O De Nede landsche omroep- vereenigngen hebben onder e dint van den regearings-g-1- machtigde p-ofessor Oren e een federatie gevormd. Her. doèl van de fed ratio is, zoodra de electric te tsv -orziening het toe laat, eer, aanvang te maken met uitzend nze.; u t d° studio's te Hilversum. o Zondag heott, naar wij verne men, Prins Bomhard om» bezoek gebracht aan den burgemeester en den districtscommandant van Rotterdam, in 't Raadhuis. Hij vertrok daarna tvoer naar Den Haag. Er is een Conimjssariaat-G e néraal .^bor deTenartfging van d c^jNed erJan (isehrf* economische belangen in Duitscliland inge steld. Hel is belast met den zorg voor het terugverkrijaen van Nederland-softe goederen uil Duits'hland of van eoedwen Ier vervanging van de wegge voerde en met de opsporing en lerugbrenging van aandeelen, goud, geldwaarden, schepen, spoorwagens, auto's, kunstschat ten, enz, De Mil. Comm. maakt aan de Commandanten der B S. be kend, dat de beoordeel mg welk- personen onder de Algemeene Lastnevmg (aanhoudmg en ar restatie van politiek verdachte pe'soneni vallen, niet meer in handen ligt van de arrestatie- ploesen,, doch uitsluitend in handen van den Opsporings dienst Gegevens dienon aan deze instantie te worden doorgegeven. Het militair gezag te Rotter dam doet een dringend beroep op verpleegsters en vvi plegers zich beschikbaar te stellen voor bet werk in ziekenhuizen, nood ziekenhuizen etc Men wordt verzocht zoo spoedig mogelijk naam, voornamen, leeftijd, ge slacht en adres op te geven aan bet militair'gezag.' AfU. volks gezondheid. Van September 1939 tot' eind** 1944 berden in Groot-Brittannlë 1240 koopvaardijschepen van meer dan 100 ton te water gelaten, In totaal werd gedurende die periode 5.723.000 ton aan koopvaardijschepen te water gelaten.' De arbeidsproductiviteit op de werven lag in 1942/'43 hooger da» in 1917A8. Driekwartvan de'mannen snakt naar een cigarel. De eenigen, die leveren kunnen, zijn' de Canadee- zen, Eerst werden, eenvoudige „ruiltjes gemaakt, .-maar nn is er een meer dan schandelijke markt ontstaan. - We Jzagen jZaterdag- avond een gouden- horloge ver kwanselen'- tegen 200£ cigarel ten. De burgersbieden 'den -Canadees f 3.en f '4.— voor één.cigaret, dte den soldaat zelf 1.7 cent fcojf, We zien gouden vulpennen en jenever ruilenen een', chauffeur roept óns van zijn auto tóe„Hor- logie veikoppe .- het wordt, tijd dat tegen deze markt maatregelen worden geno men, We snakken aden" naar een ciparef; we-erkennen, dat we er soms haast méér naar verlangen dan naar biscuit. Doch. laat het met zoover komen, dat eèh militair, een dikke cigaret inhaleerend, kan opscheppen„Geef me. een mil- Hoen cigaretten en ik koop jelui heele Rotterdam!" Aan lange tafels zitten 150 ondervoede hinderen. En zij' eten. terwijl de leden van den Britsten Medischen Sla f,die hun dezen maal tijd heeft aangeboden, bezig zijn de borden vol te scheppen. De manschappen hebben heruit eigen mond „gespaard* e» jbtelerr hét met eigen hand ror.d. Tot in de puntjes is dit kleine feest georga niseerd, van de cahrieënwaarde van het voedsel tot de Hollandsche liedjes, die een der mannen spé ciaal heeft moeten -nstudeeren, toe. Zoo zijn deze bevrijders. Beschei den, en met een cjroof begrip voor onzen nood, waarvoor zij persoonlijk gaarne offeren Een ploeg van de Royal Can. Horse Artillery verloor Zondag middag in de Sportschool Kra- Imgen van hot Rotterdamsche kampioensteaio basketball „De MósguilObs" met 1647. Een prestatie van de Rotterdammers, daar zij met invallers speelden. „HET PAROOL" Gebrek aan plaatsruimte noopt ons, talrijke berichten en publica ties, welke wij gaarne in extenso zouden plaatsen, terzijde te leggen. Teneinde zoowel onze lezers als de crfficieele instanties terwille.te zijn, openden wij een Inlichtingen dienst. in hei K.L.M.-Gebouw aan den CooisingeS: Daar kan men over velerlei problemen geïnformeerd worden.'De dienst is geopend van 95 uur. Ui tg.: Stichting ,,Hct Paroof" Ara- sterdam. Vcrtcgcnw. voor «otter dam: B. de Vries. Chef-redacteur: Tb. Ramaker. Buitcnl.: Jac. frank. Binnenland: P. Timmer. Reportage: Joh. Paauw. Opmaok-rcdacteur: M. G. Haringman. Gedrukt ter Kon. Neder!. Boekdrukkerij H. A. M. Roclants, Lange Haven. Schiedam. Abonnementsprijs: per week f 0.31 per kwartaal f4. Losse nrs. f 0.10 Bareaoi Lange Haven Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1